| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr VII/49/11 Rady Gminy Godów

z dnia 5 maja 2011r.

zasad i trybu udzielania dotacji dla osób fizycznych ze środków budżetu Gminy Godów pochodzących z wpływów z tytułu opłat za korzystanie ze środowiska i administracyjnych kar pieniężnych za przekroczenia lub naruszenia wymogów korzystania ze środowiska

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U. z 2001r, Nr 142, poz. 1591 z późniejszymi zmianami), art. 221 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2009r, Nr 157, poz. 1240 z późniejszymi zmianami), w związku z art. 403 ust.2,4 i 5 oraz art. 400a ust.1 pkt. 8,21 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001r. Prawo ochrony środowiska (t.j. Dz.U. z 2008r, Nr 25, poz. 150 z późniejszymi zmianami), mając na uwadze poprawę stanu środowiska w gminie, a także realizując zadanie zawarte w „Aktualizacji Programu Ochrony Środowiska dla Gminy Godów” przyjętym uchwałą Nr XLII/386/10 z dnia 28 czerwca 2010r. oraz „Aktualizacji Planu Gospodarki Odpadami dla Gminy Godów” przyjętym uchwałą Nr XLII/385/10 z dnia 28 czerwca 2010r. Po konsultacjach przeprowadzonych w trybie uchwaly nr XLII/382/10 Rady Gminy Godów z dnia 28 czerwca 2010r. w sprawie szczegółowego sposobu konsultowania z radą działalności pożytku publicznego lub organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art.3 ust.3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji.

Rada Gminy Godów uchwala:

§ 1. 1. Przyjmuje się „Regulamin przyznawania dotacji ze środków budżetu Gminy Godów na usuwanie materiałów budowlanych zawierających azbest z budynków mieszkalnych i gospodarczych będących w użytkowaniu osób fizycznych” w brzmieniu stanowiącym załącznik do uchwały.

2. Regulamin ma na celu ochronę środowiska naturalnego i wprowadzanie przyjaznych dla środowiska rozwiązań pozwalających na ograniczenie negatywnego wpływu na środowisko materiałów budowlanych zawierających włókna azbestowe.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Godów.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.

Załącznik do Uchwały Nr VII/49/11
Rady Gminy Godów
z dnia 5 maja 2011 r.
Zalacznik1.pdf

Regulamin przyznawania dotacji z budżetu Gminy Godów na usuwanie materiałów budowlanych zawierających azbest z budynków mieszkalnych, gospodarczych i innych będących w użytkowaniu osób fizycznych

Przewodniczący Rady Gminy


Antoni Tomas

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Kamil Kopka

Wiceprezes ds. finansowania rolnictwa i budownictwa

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »