| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Porozumienie nr ED.4464.4.2011.MD Prezydenta Miasta Jastrzębie-Zdrój; Prezydenta Miasta Żory

z dnia 8 lutego 2011r.

w sprawie codziennego dowozu i przywozu 2 dzieci niepełnosprawnych zamieszkałych na terenie Miasta Żory

§ 1. Miasto Żory zleca a Miasto Jastrzębie-Zdrój zobowiązuje się do codziennego dowozu i przywozu 2 dzieci zamieszkałych na terenie Miasta Żory z:

- jedno dziecko zabierane i przywożone z Szerokiej – naprzeciw Kościoła,

- drugie dziecko zabierane i przywożone z parkingu przy sklepie Kaufland w Żorach do Specjalnego Ośrodka Szkolno Wychowawczego dla Dzieci Słabo Widzących i Niewidomych w Dąbrowie Górniczej, ul. Wybickiego 1 oraz zapewnienia dzieciom opiekuna w czasie dowozu i przywozu według ustalonego planu zajęć.

-

§ 2. 1. Faktyczne koszty miesięczne dla Miasta Żory wynikają z podzielenia miesięcznych kosztów przewozu uczniów do szkoły przez ustaloną liczbę dowożonych dzieci ogółem oraz dodatkowo poprzez dodanie 2 km dziennie na dojazd do przystanku w Szerokiej (naprzeciw Kościoła) i 5 km dziennie na dojazd na parking przy sklepie Kaufland w Żorach i wynoszą 1,87 zł za 1 km przejazdu we wszystkie dni nauki szkolnej.

2. Długość trasy wynosi:

- dla dziecka zabieranego i przywożonego z Szerokiej (naprzeciw Kościoła) – 148 km dziennie (w tym 2 km na dojazd do przystanku w Szerokiej)

- dla dziecka zabieranego i przywożonego z parkingu przy sklepie Kaufland w Żorach

- 126 km dziennie (w tym 5 km na dojazd na parking przy sklepie Kaufland w Żorach). Koszty dojazdu wynoszą więc 73,20 zł dziennie (146 km + 2 km x 1,87 zł : 7 dzieci + 121 km + 5 km x 1,87 zł : 7 dzieci = 39,54 zł + 33,66 zł = 73,20 zł). Całkowite koszty dowozu w okresie od 1 stycznia 2011r. do zakończenia roku szkolnego w czerwcu 2011r. nie przekroczą kwoty 9 662,40 zł.

§ 3. 1. Miasto Żory zobowiązuje się przekazać Miastu Jastrzębie-Zdrój dotację celową na realizację zadania określonego w § 1 w kwocie określonej w § 2 w terminie do 14 kwietnia 2011 r. Wplata nastąpi zgodnie z klasyfikacją: dział 801, rozdział 80113, § 2310, zadanie przejęte przez gminę do realizacji od innych jst w drodze umowy lub porozumienia (1.4), KS „0”.

2. Miasto Żory zobowiązuje się przekazać należną kwotę dotacji na rachunek Urzędu Miasta Jastrzębie-Zdrój: Bank Spółdzielczy w Jastrzębiu-Zdroju 26 8470 0001 2001 0017 6125 0001

§ 4. 1. Kwota wpłaconej w roku 2011 dotacji celowej zostanie wykorzystana do dnia 30.06.2011 r. i rozliczona do dnia 15.07.2011 r.

2. W przypadku, gdy kwota należnej dotacji wynikająca z rozliczenia, o którym mowa w ust. 1 i 2 będzie niższa od kwoty dotacji jakie otrzymało Miasto Jastrzębie-Zdrój od Miasta Żory, to Miasto Jastrzębie-Zdrój zobowiązuje się do zwrotu dotacji pobranej w zawyżonej wysokości w terminie dokonania rozliczenia dotacji.

3. W przypadku nie uregulowania płatności w powyższym terminie Miasto Jastrzębie-Zdrój zobowiązuje się zapłacić oprócz należności głównej odsetki w wysokości ustalonej jak dla zaległości podatkowych.

§ 5. 1. Ze strony Miasta Żory za realizację postanowień wynikających z niniejszego porozumienia odpowiada Naczelnik Wydziału Edukacji, Urzędu Miasta Żory – Pani Bożena Dąbrowska.

2. Ze strony Miasta Jastrzębie-Zdrój za realizację postanowień wynikających z niniejszego porozumienia odpowiada Naczelnik Wydziału Edukacji – Pani Elfryda Bielaszka.

§ 6. Kwestie nieuregulowane w niniejszym porozumieniu reguluje w szczególności ustawa o finansach publicznych, ustawa o systemie oświaty oraz przepisy Kodeksu Cywilnego.

§ 7. 1. Wszelkie zmiany warunków porozumienia wymagają formy pisemnej w postaci aneksu pod rygorem nieważności.

2. Porozumienie podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego na wniosek Miasta udzielającego dotacji.

§ 8. Porozumienie niniejsze sporządza się w czterech jednobrzmiących egzemplarzach, po dwa dla każdej ze stron.
Miasto Jastrzębie Zdrój


Prezydent Miasta Jastrzębie Zdrój


Marian Janecki
Miasto Żory


Prezydent Miasta Żory


Waldemar Socha

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Biuro Pełnomocnika Rządu do Spraw Równego Traktowania

Realizuje politykę rządu w zakresie równego traktowania, w tym przeciwdziałania dyskryminacji

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »