| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Porozumienie Wójta Gminy Rajcza; Zarządu Powiatu Żywieckiego

z dnia 2 marca 2011r.

w sprawie wspólnej realizacji projektów pn. "Modernizacja dróg Powiatu Żywieckiego w gminach Rajcza i Ujsoły oraz Obec Novo? celem ulepszenia połączeń obszarów po polskiej i słowackiej stronie granicy" oraz "Modernizacja infrastruktury drogowej Rajcza - O??adnica"

1. Zrealizować wspólnie projekty pn. „Modernizacja dróg Powiatu Żywieckiego w gminach Rajcza i Ujsoły oraz Obec Novoť celem ulepszenia połączeń obszarów po polskiej i słowackiej stronie granicy” oraz „Modernizacja infrastruktury drogowej Rajcza – Oščadnica” na które Powiat otrzymał dofinansowanie z EWT oraz na które posiada zatwierdzoną dokumentacje projektową oraz pozwolenia na budowę. Powiat po przeprowadzeniu postępowania o zamówienie publiczne, w trybie ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. o zamówieniach publicznych (Dz. U. z 2010r. Nr 113, poz. 759 z późn. zm.) na realizację zadań, zleci przeprowadzenie robót drogowych.

2. Całkowita wartość realizacji dla zadania pn. „Modernizacja dróg Powiatu Żywieckiego w gminach Rajcza i Ujsoły oraz Obec Novoť celem ulepszenia połączeń obszarów po polskiej i słowackiej stronie granicy” realizowanego po stronie Polskiej na podstawie kosztorysu inwestorskiego wynosi 6 356 341,68 zł, wysokość dofinansowania EWT – 5 402 890,42 zł, wkład własny Powiatu Żywieckiego do – 953 451,26 zł w tym udział Gminy Rajcza do – 235 305,00 zł

3. Całkowity koszt dla zadania pn.„Modernizacja infrastruktury drogowej Rajcza – Oščadnica”– po stronie Polskiej na podstawie kosztorysu inwestorskiego wynosi 6.327.274,44 zł, wysokość dofinansowania EWT – 5 378 183,27 zł, wkład własny Powiatu Żywieckiego do – 949 091,16 zł, w tym udział Gminy Rajcza do – 474 545,00 zł

4. Ostateczny koszt realizacji zadań wymienionych w pkt 2 i 3 oraz udział finansowy Gminy, zostanie określony po zakończeniu postępowań przetargowych na w/w zadania, zgdonie z proporcjami wynikającymi z nin. porozumienia.

5. Uzyskanie przez Powiat dofinansowania któregokolwiek z zadań określonych w §1 pkt 2 i 3 z Nadleśnictwa LP w Ujsołach lub z Dyrekcji LP w Katowicach pomniejszy udział Gminy określony w §1 pkt 2 i 3 i w §2 pkt 1 o połowę uzyskanej kwoty dofinansowania

§ 2.

1. W ramach niniejszego porozumienia Gmina Rajcza zobowiązuje się do partycypowania we wkładzie własnym Powiatu na wykonanie dwóch inwestycji pn. „Modernizacja dróg Powiatu Żywieckiego w gminach Rajcza i Ujsoły oraz Obec Novoť celem ulepszenia połączeń obszarów po polskiej i słowackiej stronie granicy”oraz „Modernizacja infrastruktury drogowej Rajcza – Oščadnica” łącznie do wysokości 709 850,00 zł.

2. Po wykonaniu zadań określonych w §1 pkt 2 oraz w §1 pkt 3, Gmina zobowiązuje się na podstawie not obciążeniowych z załączonymi kserokopiami faktur i protokołów odbioru do przekazania na rzecz Powiatu środków finansowych za zadania określone w § 1 na konto Powiatu w Getin Noble Bank S.A. Nr 85 1560 1023 0000 9140 0000 0165 w roku 2011 w wysokości do 355 000,00 zł, a w 2012 r. w wysokości do - 354 850,00 zł

3. W razie nie wywiązania się przez Gminę z obowiązku przekazania środków finansowych w terminie i kwocie określonej w ustępach poprzedzających. Powiatowi przysługuje prawo dochodzenia odsetek ustawowych za zwłokę.

§ 3.

1. Powiat zobowiązuje się do udostępnienia Gminie na jej żądanie do wglądu dokumentacji z postępowania o zamówienie publiczne dot. robót, o których mowa w §1 ust. 1 porozumienia.

2. Gmina zastrzega sobie udział w odbiorze robót określonych w porozumieniu.

§ 4.

W imieniu Powiatu jednostką odpowiedzialną za prawidłowe wykonanie robót, o których mowa w § 1 ust.1 niniejszego porozumienia jest Powiatowy Zarząd Dróg w Żywcu.

§ 5.

W sprawach nieuregulowanych niniejszym porozumieniem mają zastosowanie przepisy Kodeksu Cywilnego.

§ 6.

1. Porozumienie zostało zawarte w czterech jednobrzmiących egzemplarzach, po dwa dla każdej ze stron.

2. Powiat zobowiązuje się do publikacji porozumienia w dzienniku urzędowym województwa śląskiego.

GMINA:

POWIAT:

Wójt


Adam Iwanek

Starosta


Andrzej Zieliński


Członek Zarządu


Marek Kuniec

Skarbnik Gminy:

Skarbnik Powiatu:

Anna Oleś

Elżbiety Wątroba

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Edyta Grymel

Prawnik, specjalista prawa rodzinnego i gospodarczego.

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »