| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr III/36/2011 Rady Gminy Hażlach

z dnia 18 maja 2011r.

w sprawie ustalenia zasad i trybu przeprowadzania konsultacji z mieszkańcami Gminy Hażlach

Na podstawie art.18 uat.1 w związku z art.5a ust. 2 i art. 40 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. 142/01/1591 z późn. zm) - Rada Gminy Hażlach

uchwala:

§ 1. Zasady i tryb przeprowadzania konsultacji z mieszkańcami Gminy Hażlach

1. Ilekroć w uchwale jest mowa o:

1) Gminie – należy przez to rozumieć Gminę Hażlach,

2) mieszkańcach Gminy – należy przez to rozumieć osoby fizyczne mające miejsce zamieszkania na obszarze Gminy,

3) Radzie – należy przez to rozumieć Radę Gminy Hażlach,

4) Wójcie - należy przez to rozumieć Wójta Gminy Hażlach.

2. 1) Konsultacje mają na celu uzyskanie opinii, uwag i wniosków mieszkańców Gminy do proponowanego sposobu rozstrzygnięcia sprawy objętej konsultacjami.

2) Uprawnionymi do udziału w konsultacjach są mieszkańcy Gminy, posiadający czynne prawo wyborcze.

3) Konsultacje, w zależności od ich przedmiotu, mogą mieć zasięg:

a) ogólnogminny,

b) lokalny - dotyczący mieszkańców określonych sołectw.

3. 1) Konsultacje zarządza Wójt Gminy:

a) na podstawie uchwały Rady,

b) na wniosek mieszkańców Gminy,

c) z własnej inicjatywy.

2) Wójt przeprowadza analizę wniosku mając na uwadze jego zasadność oraz koszty proponowanej formy konsultacji. W przypadku uznania go za niezasadny informuje o tym na piśmie wnioskodawców, a w przypadku uznania go za zasadny zarządza przeprowadzenie konsultacji.

3) Wójt zarządza przeprowadzenie konsultacji najpóźniej w terminie jednego miesiąca od podjęcia przez Radę uchwały o przeprowadzeniu konsultacji lub złożenia prawidłowego wniosku, o którym mowa w ust.4.

4) Zarządzenie Wójta w sprawie przeprowadzenia konsultacji winno zawierać w szczególności:

a) przedmiot konsultacji,

b) czas rozpoczęcia i zakończenia konsultacji,

c) zasięg terytorialny konsultacji,

d) formę przeprowadzenia konsultacji,

e) osobę odpowiedzialną za przygotowanie konsultacji,

f) termin i miejsce wyłożenia materiałów dotyczących sprawy będącej przedmiotem konsultacji oraz udzielania wyjaśnień i przyjmowania opinii,

g) osobę lub osoby wyznaczone do udzielania wyjaśnień i przyjmowania opinii.

5) Zarządzenie Wójta w sprawie przeprowadzenia konsultacji ogłasza się w szczególności poprzez:

a) rozplakatowanie na terenie objętym konsultacjami,

b) publikację w „Wiadomościach Gminy Hażlach”,

c) wywieszenie na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy,

d) opublikowanie na stronie internetowej Urzędu Gminy.

6) Okres konsultacji wynosi co najmniej siedem dni.

4. 1) Grupa mieszkańców Gminy może wystąpić do Wójta z wnioskiem o przeprowadzenie konsultacji.

2) Wniosek, o którym mowa w pkt. 1), powinien zawierać:

a) przedmiot konsultacji,

b) czas rozpoczęcia i zakończenia konsultacji,

c) zasięg terytorialny konsultacji,

d) formy przeprowadzania konsultacji,

e) uzasadnienie.

3) Wniosek o przeprowadzenie konsultacji powinien uzyskać poparcie co najmniej 50 mieszkańców sołectwa objętego konsultacjami przy konsultacjach o zasięgu lokalnym lub 200 mieszkańców Gminy przy konsultacjach o zasięgu ogólnogminnym.

4) Lista poparcia wniosku o przeprowadzenie konsultacji powinna zawierać:

a) imię i nazwisko osoby udzielającej poparcia,

b) adres zamieszkania (ulica, nr domu, nr mieszkania),

c) nr ewidencyjny PESEL,

d) podpis.

5) Grupę mieszkańców, o której mowa w pkt. 1), reprezentują pierwsze trzy osoby podpisane na liście poparcia wniosku o przeprowadzenie konsultacji.

6) Wnioski spełniające wymogi formalne podlegają rozpatrywaniu.

5. 1) Konsultacje z mieszkańcami Gminy mogą być prowadzone w szczególności w formie:

a) otwartych spotkań konsultacyjnych z mieszkańcami Gminy lub sołectwa objętego konsultacjami,

b) zebrań wiejskich,

c) ankiet konsultacyjnych,

d) konsultacji internetowych,

e) składania opinii i uwag do skrzynek, usytuowanych w wyznaczonych miejscach,

f) wyłożenia projektów aktów prawa miejscowego w Urzędzie Gminy wraz z księgą konsultacji, służącą do wpisywania opinii,

2) Możliwe jest łączenie form konsultacji wymienionych w pkt. 1).

3) Wyboru formy konsultacji, w zależności od potrzeb wynikających z zaistnienia okoliczności uzasadniających przeprowadzenie konsultacji, każdorazowo dokonuje Wójt.

6. 1) Wyniki konsultacji Wójt przedstawia mieszkańcom Gminy na tablicy ogłoszeń i stronie internetowej Urzędu Gminy w ciągu czternastu dni od dnia zakończenia konsultacji oraz w najbliższym numerze „Wiadomości Gminy Hażlach”.

2) Wyniki konsultacji Wójt przedstawia Radzie na najbliższej sesji przypadającej po zakończeniu konsultacji.

3) Wynik konsultacji nie jest wiążący dla organu Gminy podejmującego rozstrzygnięcie w sprawie objętej konsultacjami.

4) Koszty przeprowadzenia konsultacji pokrywa się z budżetu Gminy.

§ 2. Wykonanie uchwały powierzyć Wójtowi Gminy Hażlach.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie czternastu dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.

PRZEWODNICZĄCA RADY GMINY


Grażyna Krehut

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Clifford Chance, Janicka, Krużewski, Namiotkiewicz i wspólnicy sp.k.

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »