reklama
| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr 10.54.2011 Rady Miasta Rydułtowy

z dnia 27 maja 2011r.

w sprawie określenia zasad udzielania dotacji celowych ze środków budżetu miasta na dofinansowanie kosztów inwestycji z zakresu ochrony środowiska

Na podstawie art. 7 ust.1 pkt 1 oraz art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym
(t. j. Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.), art. 403 ust. 2 - 5 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (t. j. Dz. U. z 2008 r. Nr 25, poz. 150 z późn. zm.), art. 221 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 z późn. zm.), w związku z art. 4 ust. 1 ustawy z dnia 20 lipca 2000r. o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych (t. j. Dz. U. z 2010 r. Nr 17, poz. 95)

Rada Miasta Rydułtowy
po przeprowadzeniu konsultacji społecznych,
zgodnie z uchwałą Nr XLIII/411/10 Rady Miasta Rydułtowy z dnia 22 października 2010 r.
uchwala, co następuje:

§ 1.

1. Ustala się zasady udzielania dotacji celowych, w tym kryteria wyboru inwestycji objętych dotacją oraz tryb postępowania w sprawie udzielania dotacji i sposób ich rozliczania.

2. Szczegółowe zasady przyznawania dotacji celowych, w tym tryb ich udzielania i rozliczania, maksymalną wysokość dotacji oraz sposób kontroli dotowanych inwestycji zgodny z zapisami § 5 określają załączniki do niniejszej uchwały: załącznik nr 1 - "Regulamin przyznawania osobom fizycznym dotacji celowej na realizację inwestycji, polegającej na wymianie starego źródła ciepła" i załącznik nr 2 - "Regulamin przyznawania osobom fizycznym oraz innym podmiotom niedziałającym w celu osiągnięcia zysku dotacji celowej na realizację inwestycji, polegającej na likwidacji wyrobów zawierających azbest i ich unieszkodliwianiu" .

§ 2.

1. Dotacji z budżetu Miasta Rydułtowy udziela się osobom fizycznym, posiadającym tytuł prawny (własność, współwłasność) do dysponowania budynkiem zlokalizowanym na terenie Miasta Rydułtowy.

2. Dotacji udziela się na realizację inwestycji z zakresu:

1) gospodarki odpadami - likwidacja i unieszkodliwianie wyrobów zawierających azbest,

2) ochrony powietrza - ograniczenie emisji zanieczyszczeń powietrza poprzez: podłączenie budynku mieszkalnego do sieci c.o., zakup niskoemisyjnych kotłów grzewczych oraz innych źródeł ciepła, stanowiących źródła ogrzewania w budynkach przeznaczonych na cele mieszkalne.

3. Dotacji na realizację zadania, o którym mowa w ust. 2 pkt 1 udziela się także innym podmiotom niedziałającym w celu osiągnięcia zysku, posiadającym tytuł prawny (własność, współwłasność) do dysponowania budynkiem zlokalizowanym na terenie Miasta Rydułtowy.

§ 3.

1. Dotacji, o której mowa w § 2, udziela się na pisemny wniosek podmiotu ubiegającego się o dotację. Udzielenie dotacji następuje na podstawie umowy zawartej pomiędzy Miastem a wnioskodawcą.

2. Podstawą rozliczenia dotacji będą dokumenty związane z realizacją inwestycji, wymagane zapisami zawartej umowy i regulaminów, o których mowa w § 1 ust. 2.

3. Sposób wykorzystania przyznanej dotacji podlega kontroli. Kontrola powinna być prowadzona w sposób umożliwiający w szczególności potwierdzenie:

1) prawidłowości wykorzystania środków dotacji zgodnie z zapisami umowy,

2) zastosowania technologii zgodnych z obowiązującymi przepisami, urządzeń posiadających wymagane certyfikaty energetyczno-emisyjne lub certyfikaty zgodności z normą, wykonania robót przez wykonawców posiadających odpowiednie uprawnienia.

4. Przyznanie dotacji uzależnione jest od możliwości finansowych Miasta.

§ 4.

Informację o postępowaniu o udzielenie dotacji i jej rozliczeniu, w tym o warunkach i terminach oraz przyznanych dotacjach podaje się do publicznej wiadomości w sposób zwyczajowo przyjęty.

§ 5.

Udzielenie dotacji stanowi realizację zadań z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej, o których mowa w art. 403 ust. 2 ustawy Prawo ochrony środowiska. Środki finansowe zabezpiecza się w budżecie miasta na dany rok.

§ 6.

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Rydułtowy.

§ 7.

1. Traci moc uchwała Nr XLV/380/10 Rady Miasta Rydułtowy z dnia 24 czerwca 2010r. w sprawie zasad i trybu udzielania dotacji dla osób fizycznych ze środków budżetu Miasta pochodzących z wpływów z tytułu opłat za korzystanie ze środowiska i administracyjnych kar pieniężnych za przekroczenia lub naruszenia wymogów korzystania ze środowiska.

2. Wnioski złożone, a nierozpatrzone do dnia utraty mocy uchwały wskazanej w ust. 1 rozpatruje się według przepisów niniejszej uchwały.

§ 8.

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.

Przewodniczacy Rady Miasta Rydułtowy


Lucjan Szwan


Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr 10.54.2011
Rady Miasta Rydułtowy
z dnia 27 maja 2011 r.

Regulamin przyznawania osobom fizycznym dotacji celowej na realizację inwestycji, polegającej na wymianie starego źródła ciepła

§ 1.

Definicje

1) Wnioskodawca (Dotowany) – osoba fizyczna posiadająca tytuł prawny (własność, współwłasność) do budynku/lokalu mieszkalnego zlokalizowanego na terenie miasta Rydułtowy, w którym będzie realizowana inwestycja.

2) Budynek mieszkalny - budynek wolno stojący albo budynek w zabudowie bliźniaczej, szeregowej lub grupowej, służący zaspokajaniu potrzeb mieszkaniowych, stanowiący konstrukcyjnie samodzielną całość,w którym dopuszcza się wydzielenie nie więcej niż dwóch lokali mieszkalnych albo jednego lokalu mieszkalnego i lokalu użytkowego o powierzchni całkowitej nieprzekraczającej 30 % powierzchni całkowitej budynku.

3) Dotujący - Miasto Rydułtowy.

4) Instalator - firma instalacyjna wybrana przez wnioskodawcę, dokonująca wymiany źródła ciepła.

5) Stare źródło ciepła – wysokoemisyjne, niskosprawne urządzenie grzewcze (kocioł węglowy lub piec kaflowy) w wieku min. 5 lat.

6) Nowe źródło ciepła – niskoemisyjne, wysokosprawne źródło ciepła (kocioł węglowy nowej generacji z palnikiem retortowym, kocioł na pelety, kocioł gazowy, kocioł olejowy, urządzenie wykorzystujące energię elektryczną, źródło energii odnawialnej, przyłącze do sieci c. o. i inne).

§ 2.

Cel i zasady udzielania dotacji

1. Celem udzielenia dotacji jest ograniczenie ilości zanieczyszczeń pyłowo-gazowych emitowanych do powietrza, w szczególności pyłu zawieszonego PM 10 i benzo(a)pirenu.

2. Dotacji celowej udziela się osobom fizycznym, które są właścicielami, współwłaścicielami budynków mieszkalnych lub lokali mieszkalnych, zlokalizowanych na terenie Miasta Rydułtowy, w których będzie realizowana inwestycja.

3. Dotacji udziela się na pisemny wniosek osoby zainteresowanej likwidacją dotychczasowego źródła ciepła.

4. Przed udzieleniem dotacji zostanie podpisana z wnioskodawcą umowa, określająca w szczególności wysokość, termin i sposób wypłaty udzielonej dotacji oraz sposób kontroli dotowanej inwestycji. Umowa stanowi podstawę do rozpoczęcia inwestycji i gwarantuje zabezpieczenie środków finansowych na udzielenie dotacji.

5. Dotacji, o których mowa powyżej udziela się na wymianę starego źródła ciepła, będącego podstawowym źródłem ogrzewania w budynku, na nowe źródło ciepła, o którym mowa w § 1 ust. 6. Nie dopuszcza się wymiany "lepszego" źródła ciepła, tj. powodującego mniejszą emisję zanieczyszczeń na "gorsze" źródło ciepła tj. powodującego większą emisję zanieczyszczeń (np. rezygnacja z przyłącza miejskiej sieci c. o. lub wymiana kotła gazowego na kocioł węglowy retortowy). Warunkiem przyznania dotacji jest uzyskanie wymaganego efektu ekologicznego.

6. Dotacja celowa jest udzielana 1 raz na 10 lat na dany budynek mieszkalny/lokal mieszkalny. Dotacja nie przysługuje w przypadku gdy w okresie ostatnich 10 lat budynek, w którym planuje się wymianę źródła ogrzewania był objęty dotacją ze środków Miasta na realizację zadania z zakresu ochrony powietrza (dotacje w ramach Programu Ograniczenia Niskiej Emisji, dotacje ze środków GFOŚiGW).

7. Nie przyznaje się dotacji na zakup przenośnych urządzeń grzewczych (np: termowentylatory, grzejniki na naftę i inne).

8. Wymienione źródło ciepła stanowić musi główne źródło ogrzewania budynku/lokalu.

9. Warunkiem zawarcia umowy o udzielenie dotacji jest:

1) brak zaległości z jakiegokolwiek tytułu wobec Miasta Rydułtowy,

2) posiadanie podpisanej umowy na wywóz odpadów komunanych oraz nieczystości ciekłych z terenu nieruchomości, zgodnie z obowiązującym regulaminem dot. utrzymania czystości i porządku.

10. Stosownie do przepisów ustawy Prawo budowlane rozpoczęcie robót związanych z wymianą kotła nastąpi po upływie 30 dni od daty zgłoszenia robót budowlanych w Wydziale Administracji Architektoniczno - Budowlanej Starostwa Powiatowego w Wodzisławiu Śl.

11. Nowe źródło ciepła będzie zamontowane zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, a w szczególności z warunkami technicznymi, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie oraz z polskimi normami.

§ 3.

Tryb i zasady przyznawania dotacji

1. Osoby ubiegające się o dotację zobowiązane są do złożenia pisemnego wniosku o udzielenie dotacji. Wniosek należy złożyć przed montażem nowego źródła ciepła. Istnieje możliwość wskazania typu urządzenia grzewczego i firmy wykonującej usługę montażu urządzenia (Instalatora).

2. Do wniosku, o którym mowa w ust. 1, należy dołączyć dokument potwierdzający tytuł prawny do dysponowania budynkiem/lokalem mieszkalnym. W przypadku, gdy wnioskodawca nie jest jedynym właścicielem budynku/ lokalu zobowiązany jest do przedłożenia pisemnej zgody pozostałych właścicieli na wymianę źródła ciepła.

3. Referat Urzędu Miasta Rydułtowy właściwy ds. ochrony środowiska dokonuje weryfikacji wniosku.

4. Wnioskodawcę przed zawarciem umowy wzywa się do przedłożenia następujących dokumentów:

1) kosztorysu inwestycji (z rozbiciem na koszty źródła ciepła i koszty jego montażu) sporządzonego przez Instalatora ze wskazaniem typu, mocy, nazwy i producenta nowego źródła ciepła,

2) w przypadku:

a) montażu kotła węglowego z paleniskiem retortowym, kotła na pelety - certyfikat energetyczno-emisyjny (sprawność kotłów określona świadectwem badania na „znak bezpieczeństwa ekologicznego”),

b) montażu kotła gazowego – decyzja o pozwoleniu na budowę lub przebudowę wewnętrznej instalacji gazowej,

c) montażu kotła olejowego – zgłoszenie rozpoczęcia robót budowlanych lub decyzja o pozwoleniu na budowę,

d) podłączenia budynku do sieci c. o. - warunki administratora sieci i zapewnienie dostawy ciepła przez jednostkę branżową - umowa sprzedaży,

e) montażu odnawialnych źródeł energii - inne wymagane prawem dokumenty w celu realizacji zadania.

5. Komplet dokumentów, o których mowa w ust. 2 i 4 stanowi podstawę do zawarcia z wnioskodawcą umowy dotacji przed realizacją inwestycji.

6. Dotacja będzie wypłacona po zrealizowaniu inwestycji i przedstawieniu dokumentów, o których mowa w § 6.

7. Dotowany wyraża zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych wyłącznie na potrzeby udzielenia dotacji, zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (t. j. Dz.U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926 z późn. zm.).

§ 4.

1. Warunki i terminy składania wniosków o dotację zostaną podane do publicznej wiadomości w sposób zwyczajowo przyjęty.

2. Wnioski będą rozpatrywane według kolejności wpływu do Urzędu Miasta Rydułtowy w miarę posiadanych środków finansowych.

3. Rozpatrywane będą wyłącznie wnioski kompletne, spełniające wymogi określone w niniejszym regulaminie.

4. Wnioski złożone, a nie zrealizowane w danym roku kalendarzowym z uwagi na brak środków finansowych zostaną przesunięte do rozpatrzenia na rok następny.

§ 5.

Maksymalna kwota udzielonej dotacji wynosi 2 000 zł brutto, jednak nie więcej niż 50% kosztów zakupu nowego źródła ciepła, w przypadku gdy koszt zakupu nie przekroczy kwoty 4 000 zł brutto.

§ 6.

Sposób rozliczenia inwestycji

1. W celu rozliczenia inwestycji wnioskodawca przedłoży do Urzędu Miasta Rydułtowy komplet dokumentów, tj.:

1) oryginał faktury za wymianę źródła ciepła,

2) w przypadku urządzeń grzewczych, gdzie emitorem spalin jest komin - opinia zakładu kominiarskiego ustalająca prawidłowość podłączenia źródła ciepła do przewodu kominowego oraz wykonania wentylacji kotłowni,

3) dokument potwierdzający fizyczną likwidację starego urządzenia grzewczego (dokument zezłomowania),

4) protokół odbioru końcowego zawierający oświadczenie firmy dokonującej montażu źródła ogrzewania o prawidłowości wykonanych robót zgodnie z obowiązującymi przepisami i normami.

2. Wnioskodawca ma możliwość dokonania odbioru oryginału dokumentów do końca roku, w którym nastąpiło udzielenie dotacji.

3. Rozliczenie inwestycji nastąpi w terminie do trzech miesięcy od daty podpisania umowy, lecz nie później niż do dnia 31 grudnia roku, w którym przyznano dotację.

4. Referat Urzędu Miasta Rydułtowy właściwy ds. ochrony środowiska kontroluje dokumenty, o których mowa w ust. 1, potwierdza prawidłowość rozliczenia dotacji zgodnie z umową i wymogami regulaminu oraz dokonuje na oryginale faktury, o której mowa w § 6 ust. 1 pkt 1 adnotacji o wysokości udzielonej dotacji.

§ 7.

Sposób kontroli dotowanej inwestycji

1. Miasto zastrzega sobie prawo do przeprowadzenia kontroli:

1) realizacji inwestycji, przed jej rozpoczęciem i na każdym etapie jej realizacji,

2) sposobu eksploatacji zamontowanego źródła ciepła w terminie 5 lat od daty przyznania dotacji.

2. Z przeprowadzonej kontroli sporządza się protokół.

3. Kontrola powinna być prowadzona w sposób umożliwiający potwierdzenie:

1) prawidłowości wykorzystania środków dotacji zgodnie z postanowieniami umowy (cel na jaki dotacja została przyznana) oraz zastosowania urządzeń posiadających wymagane certyfikaty energetyczno - emisyjne lub certyfikaty zgodności z normą,

2) prawidłowego wykonania robót zgodnie z obowiązującymi przepisami i normami,

3) w przypadku kotła węglowego retortowego - stosowania odpowiedniego paliwa zgodnego z wymaganiami określonymi w certyfikacie energetyczno - emisyjnym urządzenia grzewczego.

4. Przyznana dotacja podlega zwrotowi w przypadku stwierdzenia nie spełnienia warunków określonych w umowie lub/i niniejszym regulaminie.

§ 8.

Integralną część niniejszego regulaminu stanowią:

1. Wzór wniosku do Burmistrza Miasta Rydułtowy o udzielenie dotacji na realizację inwestycji, polegającej na wymianie starego źródła ciepła.

2. Wzór protokołu odbioru końcowego inwestycji.

Załącznik nr 1 do "Regulaminu przyznawania osobom fizycznym dotacji celowej na realizację inwestycji, polegającej na wymianie starego źródła ciepła".
Zalacznik1.pdf

Wzór wniosku do Burmistrza Miasta Rydułtowy o udzielenie dotacji na realizację inwestycji, polegającej na wymianie starego źródła ciepła

Załacznik nr 2 do "Regulaminu przyznawania osobom fizycznym dotacji celowej na realizację inwestycji, polegającej na wymianie starego źródła ciepła".
Zalacznik2.pdf

Wzór protokołu odbioru końcowego inwestycji


Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr 10.54.2011
Rady Miasta Rydułtowy
z dnia 27 maja 2011 r.

Regulamin przyznawania osobom fizycznym oraz innym podmiotom niedziałającym w celu osiągnięcia zysku dotacji celowej na realizację inwestycji, polegającej na likwidacji wyrobów zawierających azbest i ich unieszkodliwianiu.

§ 1.

1. Do korzystania z dotacji celowej uprawnione są osoby fizyczne oraz inne podmioty niedziałające w celu osiągnięcia zysku, posiadąjące tytuł prawny (własność, współwłasność) do dysponowania budynkiem zlokalizowanym na terenie Miasta Rydułtowy, na którym będzie realizowana inwestycja, polegająca na likwidacji wyrobów zawierających azbest i ich unieszkodliwianiu.

2. Warunkiem udzielenia dotacji jest brak zaległości z jakiegokolwiek tytułu wobec Miasta Rydułtowy.

§ 2.

1. Podmioty, o których mowa w § 1 ust. 1 powinny złożyć wnioski, których wzóry stanowią integralną część niniejszego regulaminu.

2. Wnioski o udzielenie dotacji celowej na dany rok należy składać w terminie do 25 lipca roku poprzedzającego wykonanie zadania.

3. Dopuszcza się realizację wniosku złożonego po terminie, określonym w ust. 2, pod warunkiem posiadania przez Miasto środków finansowych.

§ 3.

Wnioski rozpatrywane będą według kolejności wpływu do Urzędu Miasta Rydułtowy w miarę posiadanych środków finansowych.

§ 4.

1. Wnioski niezrealizowane w danym roku zostaną jednokrotnie przesunięte na rok następny.

2. W przypadku niezrealizowania wniosku w okresie 2 lat od dnia wpływu wniosku do Urzędu Miasta Rydułtowy, uzyskanie dotacji na realizację inwestycji uwarunkowane jest koniecznością złożenia przez wnioskodawcę nowego wniosku.

§ 5.

1. Inwestycja polegająca na demontażu, transporcie i unieszkodliwianiu wyrobów zawierających azbest realizowana będzie przez wykonawcę, wybranego przez Miasto Rydułtowy, zgodnie z ustawą prawo zamówień publicznych.

2. Inwestycja, o której mowa w ust.1 finansowana będzie w następujących proporcjach:

1) 80% - środki budżetu miasta Rydułtowy oraz/lub środki budżetu powiatu wodzisławskiego,

2) 20% - wnioskodawca.

3. Przed udzieleniem dotacji na likwidację wyrobów zawierających azbest i ich unieszkodliwianie, pomiędzy Miastem Rydułtowy a wnioskodawcą zostanie zawarta umowa, określająca w szczególności wysokość, termin i sposób wypłaty udzielonej dotacji oraz sposób kontroli dotowanej inwestycji.

§ 6.

1. Wnioskodawca obowiązany jest zgłosić prace polegające na usuwaniu wyrobów zawierających azbest w Wydziale Administracji Architektoniczno-Budowlanej Starostwa Powiatowego w Wodzisławiu Śląskim (§ 6 ust.4 rozporządzenia Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 2 kwietnia 2004r. w sprawie sposobów i warunków bezpiecznego użytkowania i usuwania wyrobów zawierających azbest - Dz.U. Nr 71, poz.649 z późn. zm).

2. Przed przystąpieniem do prac, o których mowa w ust.1 wykonawca prac obowiązany jest do zgłoszenia zamiaru przeprowadzenia tych prac Powiatowemu Inspektorowi Nadzoru Budowlanego w Wodzisławiu Śląskim, Okręgowemu Inspektorowi Pracy w Rybniku oraz Państwowemu Powiatowemu Inspektorowi Sanitarnemu (§ 6 ust.2 ww. rozporządzenia).

3. Po wykonaniu robót na terenie należącym do wnioskodawcy, wykonawca prac stosownie do zapisów § 8 ust.3 ww. rozporządzenia, ma obowiązek złożenia wnioskodawcy pisemnego oświadczenia o prawidłowości wykonania prac oraz o oczyszczeniu terenu z pyłu azbestowego, z zachowaniem właściwych przepisów technicznych i sanitarnych.

§ 7.

1. Szczegółowy termin realizacji inwestycji w danym roku oraz sposób i termin płatności kwoty należnej wykonawcy, o której mowa w § 5 ust. 2 pkt 2, wnioskodawca ustala we własnym zakresie z wykonawcą.

2. Wykonawca jest obowiązany do przedłożenia w siedzibie Urzędu Miasta Rydułtowy do końca każdego miesiąca harmonogramu realizacji robót na kolejny miesiąc z podaniem terminów realizacji zadania u poszczególnych wnioskodawców.

3. W przypadku zmiany terminu realizacji robót określonego w harmonogramie, wykonawca ma obowiązek zawiadomienia pracowników Urzędu Miasta Rydułtowy w terminie nie później niż na 3 dni przed rozpoczęciem realizacji zadania.

§ 8.

Po zakończeniu robót wykonawca sporządzi przy udziale wnioskodawcy protokół odbioru robót, który zostanie podpisany przez obie strony. Załącznikiem do protokołu będzie obmiar powykonawczy robót obejmujący szkic dachu wraz z określeniem jego powierzchni.

§ 9.

1. Po zakończeniu prac na terenie wnioskodawcy, wykonawca obowiązany jest do ważenia odpadów, co powinno być potwierdzone na karcie wagowej.

2. Wykonawca powinien zapewnić wnioskodawcy i Miastu możliwość uczestnictwa w czynności, o której mowa w ust.1.

§ 10.

1. Wykonawca wystawi dla wnioskodawcy dwie faktury w wysokości stanowiącej odpowiednio:

1) 80% całkowitego kosztu zadania,

2) 20% całkowitego kosztu zadania.

2. Wykonawca przedłoży do Urzędu Miasta Rydułtowy:

1) oryginał faktury, o której mowa w ust. 1 pkt 1,

2) kopię faktury, o której mowa w ust. 1 pkt 2,

3) protokół odbioru robót,

4) kartę przekazania odpadów na składowisko odpadów niebezpiecznych.

3. Po dokonaniu kserokopii faktury, o której mowa w ust.2 pkt 1 wnioskodawca ma możliwość dokonania odbioru oryginału dokumentu.

4. Referat Urzędu Miasta Rydułtowy właściwy ds. ochrony środowiska kontroluje dokumenty, o których mowa w ust. 2, potwierdza prawidłowość rozliczenia dotacji zgodnie z umową i wymogami regulaminu oraz dokonuje na oryginale faktury, o której mowa w ust. 2 pkt 1 adnotacji o udzielonej dotacji.

§ 11.

Miasto zastrzega sobie mozliwość kontroli realizacji inwestycji przed jej rozpoczęciem i na każdym etapie jej realizacji.

Załacznik nr 1 do "Regulaminu przyznawania osobom fizycznym oraz innym podmiotom niedziałającym w celu osiągnięcia zysku dotacji celowej na realizację inwestycji, polegającej na likwidacji wyrobów zawierających azbest i ich unieszkodliwianiu".
Zalacznik1..pdf

Wzór wniosku do Burmistrza Miasta Rydułtowy o udzielenie dotacji na realizację inwestycji, polegającej na likwidacji i unieszkodliwianiu wyrobów zawierających azbest (osoby fizyczne)

Załącznik nr 2 do "Regulaminu przyznawania osobom fizycznym oraz innym podmiotom niedziałającym w celu osiągnięcia zysku dotacji celowej na realizację inwestycji, polegającej na likwidacji wyrobów zawierających azbest i ich unieszkodliwianiu".
Zalacznik2..pdf

Wzór wniosku do Burmistrza Miasta Rydułtowy o udzielenie dotacji na realizację inwestycji, polegającej na likwidacji i unieszkodliwianiu wyrobów zawierających azbest (podmioty niedziałające w celu osiągnięcia zysku)

reklama
reklama

POLECANE

reklama

Artykuł Sponsorowany

reklama

Ostatnio na forum

reklama
reklama

Eksperci portalu infor.pl

EY

Firma EY jest światowym liderem rynku usług profesjonalnych obejmujących usługi audytorskie, doradztwo podatkowe, doradztwo biznesowe i doradztwo transakcyjne.

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »
reklama
reklama
reklama