reklama
| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr X/125/2011 Rady Miejskiej w Tarnowskich Górach

z dnia 25 maja 2011r.

w sprawie zasad udzielania osobom fizycznym dotacji celowej na dofinansowanie kosztów inwestycji z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej do budowy lub przebudowy przyłączy kanalizacyjnych

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.), art. 403 ust. 3, 4, 5 i 6 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. – Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2008r. Nr 25, poz. 150 z późn. zm.) i art. 221 ust. 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2009r. Nr 157, poz. 1240 z późn. zm.), na wniosek Burmistrza Miasta

Rada Miejska w Tarnowskich Górach

uchwala:

§ 1. Dotacje celowe na dofinansowanie kosztów budowy lub przebudowy przyłączy kanalizacyjnych stanowią pomoc finansową miasta w realizacji powinności właścicieli i użytkowników nieruchomości w zakresie podłączania nieruchomości do sieci kanalizacji i udzielane są dla poprawy stanu środowiska naturalnego w Tarnowskich Górach.

§ 2. 1. Uchwała ma na celu ochronę środowiska naturalnego poprzez dofinansowanie inwestycji z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej, ze środków budżetu Gminy.

2. Przyjmuje się „Regulamin udzielania osobom fizycznym dotacji ze środków budżetu Gminy na dofinansowanie kosztów inwestycji związanej z budową lub przebudową przyłączy kanalizacyjnych” w brzmieniu stanowiącym załącznik do niniejszej uchwały.

§ 3. Wykonanie niniejszej uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta.

§ 4. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego i wchodzi w życie po 14 dniach od ogłoszenia.

Przewodniczący Rady Miejskiej

Stanisław KOWOLIK


Załącznik do Uchwały Nr X/125/2011
Rady Miejskiej w Tarnowskich Górach
z dnia 25 maja 2011 r.

REGULAMIN UDZIELANIA OSOBOM FIZYCZNYM DOTACJI ZE ŚRODKÓW BUDŻETU GMINY NA DOFINANSOWANIE KOSZTÓW INWESTYCJI ZWIĄZANYCH Z BUDOWĄ LUB PRZEBUDOWĄ PRZYŁĄCZY KANALIZACYJNYCH

Rozdział I
Przepisy ogólne

§ 1. Regulamin określa zasady udzielania osobom fizycznym dotacji do budowy lub przebudowy przyłączy kanalizacyjnych poprzez dofinansowanie inwestycji ze środków budżetu Gminy.

§ 2. Ilekroć w Regulaminie jest mowa o:

1) wniosku – rozumie się przez to pisemne oświadczenie Wnioskodawcy o spełnieniu warunków określonych w niniejszym Regulaminie w celu otrzymania dotacji;

2) dotacji – rozumie się przez to wypłatę z budżetu Gminy środków na pokrycie części kosztów związanych z inwestycją polegającą na budowie lub przebudowie przyłączy kanalizacyjnych;

3) przyłączu kanalizacyjnym – rozumie się przez to odcinek przewodu łączącego wewnętrzną instalację kanalizacyjną w nieruchomości Wnioskodawcy z siecią kanalizacyjną, za pierwszą studzienką, licząc od strony budynku, a w przypadku jej braku do granicy nieruchomości gruntowej;

4) nieruchomości – rozumie się przed to teren do którego Wnioskodawca posiada tytuł prawny, na którym znajduje się budynek służący wyłącznie zaspokajaniu potrzeb mieszkaniowych;

5) Wnioskodawcy – rozumie się przez to osobę fizyczną będącą właścicielem, współwłaścicielem lub użytkownikiem wieczystym nieruchomości. Wnioskodawcą może być również osoba fizyczna władająca nieruchomością na podstawie stosownej umowy zawartej z właścicielem lub użytkownikiem wieczystym;

6) Gminie – rozumie się przez to Gminę Tarnowskie Góry;

7) umowie o udzielenie dotacji – rozumie się przez to umowę zawartą pomiędzy Wnioskodawcą a Gminą, mającą na celu określenie warunków przyznania oraz sposobu udzielenia i rozliczenia dotacji;

8) kosztach kwalifikowanych – rozumie się przez to koszty faktycznie poniesione przez Wnioskodawcę na budowę lub przebudowę przyłącza kanalizacyjnego, w okresie od 1 stycznia 2011r. do 30 kwietnia 2014r. – potwierdzone rachunkami bądź fakturami VAT wystawionymi w tym okresie na Wnioskodawcę. Podatek od towarów i usług (VAT) może zostać uznany za koszt kwalifikowany tylko wtedy, gdy został faktycznie poniesiony, a Wnioskodawca nie ma możliwości jego odzyskania. Do kosztów kwalifikowanych nie zalicza się opłat skarbowych i administracyjnych.

9) odbiorcy ścieków – rozumie się przez to Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Tarnowskich Górach.

Rozdział II
Kryteria wyboru inwestycji do dofinansowania

§ 3. 1. Dotację może uzyskać Wnioskodawca spełniający łącznie następujące warunki:

1) posiada tytuł prawny do dysponowania nieruchomością;

2) którego nieruchomość znajduje się na terenie Gminy;

3) wybudował lub przebudował przyłącze kanalizacyjne w okresie od 1 stycznia 2011 roku do 30 kwietnia 2014 roku, które jest sprawne technicznie, co potwierdza protokół odbioru stanu technicznego sporządzony przez odbiorcę ścieków;

4) zlikwidował zbiornik bezodpływowy na nieczystości ciekłe (szambo).

2. Dotacja może zostać udzielona temu samemu wnioskodawcy tylko jeden raz, bez względu na ilość nieruchomości przyłączanych przez Wnioskodawcę do sieci kanalizacyjnej.

3. Wysokość dotacji może wynieść maksymalnie 1.000 zł do jednego wybudowanego lub przebudowanego przyłącza kanalizacyjnego, jednocześnie nie może przekroczyć 50 % kosztów kwalifikowanych inwestycji, udokumentowanych fakturami i rachunkami.

Rozdział III
Tryb postępowania w sprawie udzielania dotacji

§ 4. 1. Wnioskodawca ubiegający się o dotację zobowiązany jest do złożenia w siedzibie Urzędu Miejskiego w Tarnowskich Górach wniosku wraz z wszystkimi wymaganymi załącznikami, tj. m.in.:

1) aktualnym odpisem księgi wieczystej nieruchomości podłączanej do sieci kanalizacyjnej (nie starszy niż 3 miesiące od daty złożenia wniosku);

2) stosowną umową lub upoważnieniem jeżeli Wnioskodawca nie jest właścicielem lub użytkownikiem wieczystym nieruchomości;

3) oryginałami rachunków i faktur VAT obejmujących koszty kwalifikowane;

4) protokół odbioru stanu technicznego przyłącza kanalizacyjnego, sporządzony przez odbiorcę ścieków;

5) mapę sytuacyjną z nakładką uzbrojenia terenu oraz mapy ewidencji gruntów i budynków, sporządzonych przez Starostwo Powiatowe w Tarnowskich Górach pokazujących usytuowanie nieruchomości oraz wykonane lub przebudowane przyłącze.

2. Jeżeli złożony wniosek jest niekompletny lub niewłaściwie wypełniony, Wnioskodawca zostanie wezwany do usunięcia braków (w terminie do 14 dni od daty otrzymania wezwania) uniemożliwiających zarejestrowanie wniosku na liście wniosków. Nieuzupełnienie braków w wyznaczonym terminie skutkuje pozostawieniem wniosku bez rozpatrzenia.

3. Na podstawie załączonych do wniosku dokumentów, upoważniony pracownik Urzędu Miejskiego dokona wyliczenia przysługującego dofinansowania, określonego w § 3 ust.3 nin. Regulaminu.

4. Kompletny wniosek zostanie zarejestrowany na liście wniosków o dotację według kolejności wpływu do Urzędu Miejskiego, a Wnioskodawca zostanie powiadomiony pisemnie o terminie i miejscu podpisania umowy o udzielenie dotacji.

5. Kolejność udzielania dotacji wynikać będzie z kolejności na liście wniosków, a łączna ich suma w roku budżetowym wynikać będzie z kwoty przeznaczonej na ten cel w danym roku.

6. Dotacje udzielane będą w danym roku budżetowym do dnia 10 grudnia, dla kompletnych wniosków złożonych w terminie do 15 listopada danego roku. Wnioski złożone po 15 listopada danego roku rozpatrywane będą w następnym roku budżetowym. Wnioski o dotację można składać do 30 kwietnia 2014r.

7. Umowa o udzielenie dotacji zwierać będzie w szczególności:

1) wysokość dotacji, cel lub opis zakresu rzeczowego zadania, na którego realizację przekazywane są środki;

2) termin wykorzystania dotacji, nie dłuższy niż do dnia 31 grudnia danego roku budżetowego;

3) termin i sposób rozliczenia udzielonej dotacji oraz termin zwrotu niewykorzystanej części dotacji celowej.

8. Burmistrz Miasta Tarnowskie Góry ustali i poda do publicznej wiadomości wzór wniosku i umowy o udzielenie dotacji oraz poda termin rozpoczęcia przyjmowania wniosków o udzielenie dotacji.

Rozdział IV
Sposób rozliczenia dotacji

§ 5. 1. Warunkiem rozliczenia dotacji przez Wnioskodawcę jest przedłożenie w ustalonym w umowie o udzielenie dotacji terminie, dokumentów potwierdzających prawidłowe wykonanie robót i wykorzystania udzielonej dotacji, tj.:

a) umowy na odbiór nieczystości ciekłych z odbiorcą ścieków;

b) oświadczenia o likwidacji bezodpływowego zbiornika na nieczystości ciekłe (szamba).

2. Po dostarczeniu przez Wnioskodawcę dokumentów niezbędnych do rozliczenia dotacji, sporządzony zostanie protokół rozliczenia udzielonej dotacji. Kopię protokołu rozliczenia dotacji Wnioskodawca otrzyma pocztą.

3. Przyznana tytułem dotacji kwota podlega zwrotowi na zasadach określonych w umowie o dotację w przypadku:

a) wystąpienia okoliczności określonych w art. 251 i 252 ustawy z 27.08.2009r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2009r., Nr 157, poz. 1240 z późn. zm.);

b) zaprzestania z korzystania z przyłącza kanalizacyjnego (rozwiązania umowy na odbiór nieczystości ciekłych), na którego budowę lub przebudowę została udzielona dotacja, w terminie 3 lat od daty zawarcia umowy o dotację.

4. Kontrolę prawidłowej realizacji inwestycji oraz rozliczenia udzielonej dotacji, upoważnieni przez Burmistrza Miasta Tarnowskie Góry pracownicy Urzędu Miejskiego mogą przeprowadzić w terminie 3 lat od daty zawarcia umowy.

Przewodniczący Rady Miejskiej

Stanisław KOWOLIK

reklama
reklama

POLECANE

reklama
reklama

Ostatnio na forum

reklama

Artykuł Partnerski

reklama

Eksperci portalu infor.pl

Comarch

Producent i dostawca nowoczesnych systemów informatycznych

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »
reklama
reklama
reklama