reklama
| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr VI/43/2011 Rady Gminy Wilkowice

z dnia 28 kwietnia 2011r.

w sprawie zasad udzielania dotacji celowej spółkom wodnym, trybu postępowania w sprawie udzielenia dotacji i sposobu jej rozliczenia

Na podstawie art.18 ust. 2 pkt 15, art. 40, art. 41 ust. 1 i art. 42 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity: Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 ze zm.), art. 164 ust. 5c ustawy z dnia 18 lipca 2001 roku prawo wodne (tekst jednolity Dz. U. z 2005r. Nr 239, poz. 2019 ze zm.)

Rada Gminy Wilkowice uchwala co następuje:

§ 1. 1. Spółki wodne działające na podstawie ustawy z dnia 18 lipca 2001 roku prawo wodne (tekst jednolity Dz. U. z 2005r. Nr 239, poz. 2019 ze zm.), mogą uzyskać z budżetu Gminy Wilkowice pomoc finansową w formie dotacji celowej.

2. Udzielona pomoc finansowa nie może przekroczyć 85% kosztów netto realizowanego zadania, z uwzględnieniem zapisu art.167 ust.4 ustawy z dnia 18 lipca 2001 roku prawo wodne (tekst jednolity Dz. U. z 2005r. Nr 239, poz. 2019 ze zm.)

3. Kwota środków przeznaczonych na pomoc finansową, o której mowa w pkt 1 jest określana w budżecie gminy na dany rok budżetowy.

§ 2. 1) Przyznanie pomocy finansowej, następuje na podstawie pisemnego wniosku spółki o której mowa w § 1 pkt.1.

2) Wniosek, o którym mowa w pkt 1 powinien zawierać:

a) pełną nazwę wnioskodawcy,

b) adres wnioskodawcy,

c) datę i numer wpisu do katastru wodnego,

d) numer rachunku bankowego wnioskodawcy,

e) dane osób uprawnionych do składania oświadczeń woli w imieniu wnioskodawcy,

f) wielkość wnioskowanej dotacji,

g) szczegółowy opis zadania,

h) termin i miejsce realizacji zadania,

i) harmonogram realizacji zadania,

j) kalkulacje przewidywanych kosztów realizacji zadania oraz wskazanie źródeł finansowania zadania,

k) podpisy osób uprawnionych do składnia oświadczeń woli w imieniu wnioskodawcy.

3) Wzór wniosku o przyznanie dotacji stanowi załącznik Nr 1 do niniejszej uchwały.

4) Do wniosku należy dołączyć:

a) aktualny dokument rejestrowy oraz statut wnioskodawcy,

b) oświadczenie, że spółka wodna nie działa w celu osiągnięcia zysku,

c) potwierdzony za zgodność z oryginałem budżet spółki na rok, w którym wnioskuje o udzielenie dotacji, uwzględniający wydatki spółki na wnioskowane zadanie.

5) Wójt Gminy Wilkowice może uzależnić rozpatrzenie wniosku, od złożenia w wyznaczonym terminie dodatkowych dokumentów bądź informacji.

6) W przypadku stwierdzenia uchybień formalnych lub innych wad wniosku, Wójt Gminy Wilkowice wzywa wnioskodawcę w wyznaczonym terminie do ich usunięcia lub do uzupełnienia wniosku.

7) Wniosek, którego uchybienia lub wady nie zostały usunięte we wskazanym terminie, pozostaje bez rozpatrzenia.

§ 3. 1) Informacje o możliwości złożenia wniosku Wójt Gminy Wilkowice podaje do publicznej wiadomości, przez umieszczenie jej w Biuletynie Informacji Publicznej Gminy Wilkowice oraz przez wywieszenie informacji na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy w Wilkowicach.

2) W informacji, o której mowa w pkt 1 Wójt Gminy Wilkowice wskazuje:

a) kwotę przeznaczoną w budżecie Gminy Wilkowice na pomoc finansową dla spółek wodnych na realizację zadań określonych w § 1 pkt 1 w danym roku.

b) termin składania wniosków.

§ 4. 1. Decyzję o przyznaniu pomocy finansowej podejmuje Wójt Gminy Wilkowice po uzyskaniu opinii Komisji Budżetowo-Gospodarczej Rady Gminy Wilkowice, mając na względzie wysokość środków przeznaczonych na ten cel w budżecie Gminy oraz ocenę możliwości realizacji zadania przez wnioskodawcę.

2. Wójt Gminy Wilkowice pisemnie zawiadamia wnioskodawcę o sposobie załatwienia wniosku, wzywając go do zawarcia stosownej umowy.

3. Udzielenie dotacji następuje na podstawie umowy zawartej przez Gminę Wilkowice ze spółką wodną.

§ 5. 1) Spółka o której mowa w § 1 pkt 1, zobowiązana jest do rozliczenia dotacji w terminie 14 dni od daty zakończenia realizacji zadania, jednak nie później niż do dnia 15 grudnia roku kalendarzowego, w którym dotacja została udzielona.

2) Rozliczenie dotacji następuje w formie sprawozdania z realizacji zadania.

3) Sprawozdanie, o którym mowa w pkt 2 powinno zawierać:

a) pełną nazwę spółki,

b) adres,

c) datę i numer wpisu do katastru wodnego,

d) dane osób uprawnionych do składania oświadczeń woli w imieniu wnioskodawcy,

e) wielkość rozliczanej dotacji,

f) szczegółowy opis zrealizowanego zadania,

g) termin i miejsce realizacji zadania,

h) harmonogram zrealizowanego zadania,

i) zestawienie poniesionych kosztów realizacji zadania oraz wskazanie źródeł ich finansowania,

j) podpisy osób uprawnionych do składnia oświadczeń woli w imieniu wnioskodawcy.

4) Wzór sprawozdania z realizacji zadania stanowi załącznik Nr 2 do niniejszej uchwały.

5) Na każdym dokumencie finansowym dotyczącym realizowanego zadania winien być umieszczony zapis „zadanie współfinansowane w kwocie ………… złotych (słownie ……….. ) z budżetu Gminy Wilkowice w ramach dotacji celowej udzielonej na podstawie umowy nr …………… z dnia ……………………….

6) Do sprawozdania należy dołączyć:

a) uwierzytelnione kserokopie dokumentów potwierdzających wykorzystanie dotacji,

b) uwierzytelnione kserokopie protokołu odbioru robót, jeżeli ze względu na rodzaj wykonanych zadań wymagane było sporządzenie protokołu.

§ 6. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Wilkowice.


§ 7. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od daty ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.

Przewodniczący Rady


Bartosz Olma

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr VI/43/2011
Rady Gminy Wilkowice
z dnia 28 kwietnia 2011 r.
Zalacznik1.doc

Załącznik nr 1

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr VI/43/2011
Rady Gminy Wilkowice
z dnia 28 kwietnia 2011 r.
Zalacznik2.doc

Załącznik nr 2

reklama
reklama

POLECANE

reklama

Artykuł Sponsorowany

reklama

Ostatnio na forum

reklama
reklama

Eksperci portalu infor.pl

Magdalena Pancewicz

Ekspert podatkowy

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »
reklama
reklama
reklama