| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr VII/102/11 Rady Miejskiej w Dąbrowie Górniczej

z dnia 26 maja 2011r.

w sprawie trybu powoływania członków oraz organizacji i trybu działania Rady Działalności Pożytku Publicznego Miasta Dąbrowa Górnicza

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15, art. 40 ust. 1, art. 41 ust.1, art 42 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j.Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn zm.) oraz art. 41 g ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (t.j. Dz. U. z 2010r. Nr 234, poz. 1536), w związku z Uchwałą Nr XXI Rady Miejskiej w Dąbrowie Górniczej z dnia 19 grudnia 2007r. w sprawie: przyjęcia "Programu Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego w Dąbrowie Górniczej w latach 2008-2013, Partnerstwo Wspólnie dla Miasta" oraz po przeprowadzeniu konsultacji z organizacjami pozarządowymi i podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, na wniosek Prezydenta Miasta:

Rada Miejska w Dąbrowie Górniczej uchwala

§ 1.

Określić tryb powoływania członków oraz organizację i tryb działania Rady Pożytku Publicznego Miasta Dąbrowa Górnicza, zwanej dalej "Radą".

§ 2.

1. Radę tworzy 10 członków:

a) 3 przedstawicieli Prezydenta Miasta, w tym Kierownik Biura Organizacji Pozarządowych,

b) 2 przedstawicieli Rady Miejskiej, wybranych przez Radę Miejską,

c) 5 przedstawicieli organizacji pozarządowych oraz podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie, zwanych dalej "organizacjami pozarządowymi".

2. Członków Rady osobnym zarządzeniem powołuje Prezydent Miasta.

§ 3.

1. Przedstawicieli organizacji pozarządowych Prezydent Miasta powołuje spośród przedstawicieli zgłoszonych przez Dąbrowskie Forum Organizacji Pozarządowych, zwane dalej Forum.

2. Forum swoich przedstawicieli wybiera w drodze głosowania na kandydatów, o których mowa w pkt. 5.

3. Głosowanie przeprowadza się podczas walnego zgromadzenia członków Forum.

4. Przedstawicielami zostaje 5 kandydatów, którzy otrzymali największą liczbę głosów.

5. Kandydatów na przedstawiciela do Rady należy zgłaszać minimum na 30 dni przed wyznaczonym terminem walnego zgromadzenia Forum pisemnie na wniosku określonym przez Forum. Wniosek powinien zawierać: imię, nazwisko, sylwetkę kandydata, rekomendację co najmniej trzech organizacji członkowskich Forum.

6. Listę kandydatów upublicznia się minimum na 20 dni przed walnym zgromadzeniem w Internecie na stronie http://www.ngo.dabrowa-gornicza.pl .

7. Walne zgromadzenie, na którym dokonuje się wyboru przedstawicieli do Rady, zwołuje demokratycznie wybrane Prezydium Forum najpóźniej na 60 dni od otrzymania pisemnego zaproszenia Prezydenta Miasta Dąbrowa Górnicza do prac w Radzie.

8. Informacja o zasadach przystąpienia do Forum, sposobu zgłaszania kandydatów do Rady oraz terminie i miejscu walnego zgromadzenia publikuje się w Internecie na stronie http://www.ngo.dabrowa-gornicza.pl oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego i Inkubatora Społecznej Przedsiębiorczości najpóźniej na 45 dni od daty walnego zgromadzenia Forum.

§ 4.

1. Pracami Rady kieruje Przewodniczący, a w jego zastępstwie Wiceprzewodniczący, wybrani na pierwszym posiedzeniu w głosowaniu jawnym zwykłą większością głosów.

2. Posiedzenia Rady zwołuje jej Przewodniczący, zgodnie z potrzebami, nie rzadziej niż raz na kwartał.

3. O dacie posiedzenia członkowie Rady są informowani nie później niż na 7 dni przed jego datą drogą elektroniczną i telefoniczną.

4. Rada podejmuje decyzje w postaci uchwał, stanowisk i opinii.

5. Decyzje Rady zapadają zwykłą większości głosów, przy obecności co najmniej połowy jej członków.

6. Z każdego posiedzenia Rady sporządzany jest protokół.

7. Za pracę w Radzie nie przysługuje wynagrodzenie.

8. Obsługę administracyjno - biurową Rady zapewnia Biuro Organizacji Pozarządowych.

§ 5.

Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Dąbrowa Górnicza

§ 6.

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego

Przewodnicząca Rady Miejskiej w Dąbrowie Górniczej


Agnieszka Pasternak

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Sergiusz Felbur

Prawnik, specjalista ds. produktów prawnych

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »