| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr VII/70/2011 Rady Gminy Rudziniec

z dnia 28 kwietnia 2011r.

w sprawie ustalenia opłat za świadczenia udzielane przez przedszkola publiczne, dla których organem prowadzącym jest Gmina Rudziniec

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15, art. 40 ust. 1 i 41 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity: Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) w związku z art. 14 ust. 5 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (tekst jednolity: Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572 z późn. zm.)
Rada Gminy Rudziniec

u c h w a l a

§ 1. 1. Przedszkola publiczne, dla których organem prowadzącym jest Gmina Rudziniec, zwane dalej „przedszkolami”, realizują programy wychowania przedszkolnego uwzględniające podstawę programową wychowania przedszkolnego, bezpłatnie w wymiarze 5 godzin dziennie.

2. Przedszkola realizują bezpłatnie, na życzenie rodziców / opiekunów, inne zajęcia, których obowiązek realizacji przez gminę wynika z odrębnych przepisów.

§ 2. 1. Za świadczenia przedszkoli, wykraczające poza świadczenia określone w § 1, ustala się opłatę w wysokości 1,50 zł za każdą godzinę sprawowania opieki nad dzieckiem.

2. Opłata ustalana jest miesięcznie jako iloczyn liczby godzin i stawki określonej w ust. 1

§ 3. Szczegółowe zasady korzystania z usług przedszkola oraz wnoszenia opłat za dodatkowe świadczenia określa umowa cywilno-prawna zawarta pomiędzy dyrektorem przedszkola/zespołu, a rodzicami lub prawnymi opiekunami dziecka.

§ 4. Dyrektor przedszkola / zespołu, na wniosek rodziców / opiekunów, może zwolnić z opłaty, o której mowa w § 2:

a) całkowicie na podstawie pisemnej informacji Ośrodka Pomocy Społecznej dotyczącej spełniania przez rodzinę kryterium dochodowego w art. 8 ustawy o pomocy społecznej,

b) częściowo, do 50%, jeżeli rodzina spełnia kryterium uprawniające do zasiłku rodzinnego, na podstawie odpowiedniej decyzji, przedstawionej do wglądu.

§ 5. Traci moc uchwała Nr XXXIX/515/10 Rady Gminy Rudziniec z dnia 26 stycznia 2010 roku w sprawie ustalenia opłat za świadczenia dodatkowe udzielane przez przedszkola publiczne, dla których organem prowadzącym jest Gmina Rudziniec

§ 6. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Rudziniec oraz dyrektorom przeszkoli i zespołów funkcjonujących na terenie Gminy Rudziniec.

§ 7. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego i wchodzi w życie od dnia 1 września 2011 r.

Przewodniczacy Rady Gminy


Bernard Kukowka

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

DEWELOPERSKI.com

Blog o działalności deweloperskiej, kluczowych aspektach zarządzania i obrocie nieruchomościami

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »