reklama
| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Porozumienie Wójta Gminy Ujsoły; Zarządu Powiatu Żywieckiego

z dnia 29 czerwca 2011r.

w sprawie powierzenia do realizacji zadania polegającego na położeniu 5 cm nawierzchni asfaltowej o szerokości 3 m na długości 3 km w ciągu drogi powiatowej nr 1441 S położonej na terenie Gminy Ujsoły

Na podstawie art. 19 ust. 4 ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2007 r. Nr 19, poz. 115 z późn. zm.), art. 5 ust. 2 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1592 z późn. zm.) oraz art. 8 ust. 2a i art. 10 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) -zostaje zawarte porozumienie następującej treści:

§ 1.

1. Powierzający powierza, a Przyjmujący przyjmuje do realizacji zadanie polegające na położeniu 5 cm nawierzchni asfaltowej o szerokości 3 m na długości 3 km w ciągu drogi powiatowej nr 1441 S położonej na terenie Gminy Ujsoły poza pasem wykonywanych prac kanalizacyjnych około 9 000 m2 .

2. Wszystkie czynności formalno prawne, związane z realizacją robót, o których mowa w ust. 1 (wykonanie przedmiaru robót, wybór wykonawcy, zlecenie wykonania robót i zapłata na rzecz wykonawcy), będą prowadzone przez Przyjmującego , zgodnie z zasadami sztuki budowlanej, wiedzy technicznej oraz obowiązującymi przepisami i normami.

§ 2.

1. Koszt wykonania powierzonego zadania wyniesie 500 000 PLN zgodnie z kosztorysem stanowiącym załącznik nr 1 do porozumienia.

2. Powierzający , na prowadzenie powierzonego zadania, zobowiązuje się przekazać na rzecz Przyjmującego dotację celową na zasadach określonych w ust. 3.

3. Dotacja celowa na wykonanie całego powierzonego zadania odtworzenia drogi wyniesie nie więcej niż kwotę 500 000 PLN (słownie: pięćset tysięcy PLN) i zostanie rozliczona w latach 2011 - 2012 zgodnie z poniższym harmonogramem:

1.na rok 2011 kwota dotacji wyniesie 65 000 PLN (słownie sześćdziesiąt pięć tysięcy PLN) - płatna do 31.10.2011 r. i zostanie rozliczona do 30.11.2011 r. po dostarczeniu kserokopii faktur wraz z protokołem odbioru;

2.na rok 2012 kwota dotacji wyniesie 435 000 PLN (słownie czterysta trzydzieści pięć tysięcy PLN) - płatna do 31.10.2012 r. i zostanie rozliczona do 30.11.2012 r. po przedłożeniu faktur wraz z protokołem odbioru .

4. W przypadku gdy po przetargu kwota wykonania zadania ulegnie zmniejszeniu powierzający przekaże w terminach pokreślonych w ust. 3 proporcjonalnie zmniejszoną dotację określoną w formie stosownego aneksu do porozumienia.

5. W przypadku nie przekazania przez Powierzającego w terminach określonych w ust. 2 należnych środków finansowych, Przyjmującemu przysługują odsetki ustawowe.

6. W przypadku niewykorzystania całości dotacji lub wykorzystania niezgodnie z niniejszym porozumieniem dotacja podlega zwrotowi: - w 2011 r. w terminie do dnia 15.12.2011; - w 2012 r. w terminie do dnia 15.12.2012 r.

§ 3.

1. Powierzający zastrzega sobie prawo kontroli prawidłowości realizacji przez Przyjmującego zadania, objętego porozumieniem. W ramach prawa do kontroli Przyjmujący jest zobowiązany udzielić Powierzającemu wszelkich informacji, dotyczących realizacji zadania, objętego niniejszym porozumieniem.

2. Przyjmujący jest zobowiązany powiadomić Powiatowy Zarząd Dróg (PZD) w Żywcu, wykonujący w imieniu Powierzającego czynności, związane z realizacją przedmiotowego zadania, o planowanym terminie końcowego odbioru robót z co najmniej trzytygodniowym wyprzedzeniem oraz umożliwić przedstawicielowi PZD w Żywcu udział w czynnościach odbioru końcowego inwestycji.

§ 4.

Przyjmujący z tytułu realizacji zadania, objętego porozumieniem, ponosi odpowiedzialność wobec Powierzającego i osób trzecich.

§ 5.

Wszelkie zmiany niniejszego porozumienia wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności.

§ 6.

W sprawach nieuregulowanych w niniejszym porozumieniu zastosowanie mają odpowiednie przepisy kodeksu cywilnego oraz innych powszechnie obowiązujących aktów prawnych.

§ 7.

Porozumienie zawarto w pięciu jednobrzmiących egzemplarzach, po dwa egzemplarze dla każdej ze stron oraz jeden egzemplarz do opublikowania.

§ 8.

Porozumienie podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.

PRZEKAZUJĄY:

PRZEJMUJĄCY:

Starosta


Andrzej Zieliński


Wicestarosta


Andrzej Kalata


Skarbnik Powiatu


Elżbieta Wątroba

Wójt Gminy


Tadeusz Piętka


Skarbnik Gminy


Ewa Caputa

reklama
reklama

POLECANE

reklama

Artykuł Sponsorowany

reklama

Ostatnio na forum

reklama
reklama

Eksperci portalu infor.pl

Advicero Nexia

Doradztwo podatkowe, księgowość, corporate services, obsługa płacowo-kadrowa

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »
reklama
reklama
reklama