reklama
| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr 10.53.2011 Rady Miasta Rydułtowy

z dnia 27 maja 2011r.

w sprawie szczegółowych zasad udzielania ulg w spłacie należności pieniężnych mających charakter cywilnoprawny przypadających Miastu Rydułtowy oraz miejskim jednostkom organizacyjnym, a także wskazania organów do tego uprawnionych

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (j. t. Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późniejszymi zmianami) oraz art. 59 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157 poz. 1240 z późniejszymi zmianami),

RADA MIASTA RYDUŁTOWY
po przeprowadzeniu konsultacji społecznych, zgodnie z uchwałą nr XLVIII/411/10
Rady Miasta Rydułtowy z dnia 22 października 2010 r.
uchwala co następuje:

§ 1.

Ustala się szczegółowe zasady umarzania, odraczania terminu zapłaty oraz rozkładania na raty należności pieniężnych mających charakter cywilnoprawny, przypadających Miastu Rydułtowy oraz miejskim jednostkom organizacyjnym.

§ 2.

Ilekroć w uchwale mowa jest o:

1) należności - należy przez to rozumieć cywilnoprawną należność pieniężną, obejmującą: należność główną, odsetki, a także koszty egzekucyjne, koszty upomnień, koszty procesu należne Miastu Rydułtowy bądź miejskiej jednostce organizacyjnej na podstawie prawomocnego orzeczenia sądu lub innego organu orzekającego, przy czym kwoty należności w stosunku do tego samego dłużnika wynikające z różnych tytułów nie ulegają kumulacji;

2) dłużniku - należy przez to rozumieć osobę fizyczną, osobę prawną, a także jednostkę organizacyjną nie posiadającą osobowości prawnej zalegającą wobec Miasta Rydułtowy bądź miejskiej jednostki organizacyjnej z zapłatą należności;

3) kompletnym wniosku - należy przez to rozumieć wniosek zawierający wszystkie dokumenty niezbędne do merytorycznego i ostatecznego rozstrzygnięcia sprawy, obrazujące sytuację materialną dłużnika oraz w przypadkach dotyczących pomocy publicznej dokumenty opisane w § 8 ust. 2 niniejszej uchwały;

4) uldze - należy przez to rozumieć umorzenie, rozłożenie na raty lub odroczenie terminu zapłaty należności;

5) kosztach egzekucyjnych - należy przez to rozumieć opłaty egzekucyjne i zwrot wydatków poniesionych przez Miasto Rydułtowy bądź miejską jednostkę organizacyjną w toku egzekucji, w zakresie niezbędnym do celowego jej przeprowadzania, określone ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 roku o komornikach sądowych i egzekucji (j. t. Dz. U. z 2006 r. Nr 167 poz. 1191 z późniejszymi zmianami);

6) przedsiębiorcy - należy przez to rozumieć podmiot prowadzący działalność gospodarczą, bez względu na formę organizacyjno-prawną oraz sposób finansowania;

7) organie udzielającym pomocy - należy przez to rozumieć osobę uprawnioną zgodnie § 3 ust. 1 niniejszej uchwały.

§ 3.

1. Do udzielania ulg uprawniony jest Burmistrz Miasta Rydułtowy:

1) samodzielnie, jeżeli kwota należności nie przekracza 50 000,00 zł;

2) informując Komisję właściwą ds. budżetu Rady Miasta Rydułtowy, gdy wielkość umarzanej należności przekracza 50 000,00 zł a umorzenie następuje w przypadkach określonych w § 4 ust. 1 pkt 1, 2, 3 lub 4;

3) po uzyskaniu opinii Komisji właściwej ds. budżetu Rady Miasta Rydułtowy - w pozostałych przypadkach.

2. Burmistrz Miasta Rydułtowy może upoważnić do udzielania ulg:

1) Kierowników miejskich jednostek organizacyjnych upoważnionych do podpisywania dokumentów, w wyniku których powstają należności Miasta Rydułtowy;

2) swojego Zastępcę lub innych pracowników Urzędu Miasta,

jeżeli kwota umarzanej należności nie przekracza 10 000,00 zł.

§ 4.

1. Należność może zostać umorzona w całości albo w części, jeżeli ustalone w toku postępowania wyjaśniającego okoliczności wykażą że:

1) osoba fizyczna - dłużnik zmarł nie pozostawiając żadnego majątku albo pozostawił majątek niepodlegający egzekucji na podstawie odrębnych przepisów, albo pozostawił przedmioty codziennego użytku domowego, których łączna wartość nie przekracza kwoty 6.000,00 zł;

2) osoba prawna - została wykreślona z właściwego rejestru osób prawnych przy jednoczesnym braku majątku, z którego można by egzekwować należność, a odpowiedzialność z tytułu należności nie przechodzi z mocy prawa na osoby trzecie;

3) zachodzi uzasadnione przypuszczenie, że w postępowaniu egzekucyjnym nie uzyska się kwoty wyższej od kosztów dochodzenia i egzekucji tej należności lub postępowanie egzekucyjne okazało się nieskuteczne;

4) jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej uległa likwidacji;

5) zachodzi ważny interes dłużnika lub interes publiczny.

2. Umorzenie należności w przypadkach określonych w § 4 ust. 1 może nastąpić z urzędu, a w przypadkach określonych w § 4 ust. 1 pkt 5 może nastąpić również na wniosek dłużnika.

3. Oświadczenie lub porozumienie o umorzeniu należności musi być poprzedzone postępowaniem wyjaśniającym, które wykaże przynajmniej jedną z przesłanek umorzenia wymienionych w ust. 1.

4. Jeżeli umorzenie dotyczy części należności, w porozumieniu oznacza się termin zapłaty pozostałej części należności. Porozumienie o umorzeniu części należności powinno zawierać postanowienie, że w razie niedotrzymania ustalonego terminu zapłaty, porozumienie wygasa, a należność staje się w całości, natychmiast wymagalna.

5. Umorzenie należności, w przypadku gdy obok dłużnika są zobowiązane inne osoby, może nastąpić tytko wtedy, gdy co najmniej jeden warunek umorzenia spośród wymienionych w ust. 1 zachodzi wobec każdego z zobowiązanych.

§ 5.

Należność z tytułu korzystania z lokalu mieszkalnego może zostać umorzona, jeżeli łącznie zostały spełnione następujące warunki:

1) w okresie 12 miesięcy od dnia wejścia w życie niniejszej uchwały dłużnik:

a) wystąpił do organu udzielającego ulgi ze stosownym wnioskiem,

b) spłacił co najmniej 30 % należności głównej wyliczonej na dzień 31 grudnia 2010 r.;

2) należności powstałe po dniu, o którym mowa w pkt 1 zostały uregulowane w całości.

§ 6.

1. W przypadkach uzasadnionych ważnym interesem dłużnika lub interesem publicznym, organ i osoby wymienione w § 3, na wniosek dłużnika mogą jednorazowo odraczać terminy zapłaty całości lub części należności, albo rozłożyć płatność całości lub części należności na raty na okres nie dłuższy niż 24 miesiące, a w przypadku gdy należność powstała z tytułu korzystania z lokalu mieszkalnego na okres do 72 miesięcy, licząc od dnia zawarcia porozumienia.

2. Od należności, których termin zapłaty odroczono lub których spłatę rozłożono na raty, nie pobiera się odsetek w okresie obowiązywania udzielonej ulgi.

3. Odsetki, które powstały do dnia złożenia kompletnego wniosku o ulgę, rozkładane są na taką samą ilość rat, jak należność główna i płatne są w tych samych terminach co należność główna.

4. Porozumienie powinno zawierać postanowienie o natychmiastowej wymagalności należności wraz z odsetkami ustawowymi, jeżeli dłużnik nie spłaci w terminie albo w pełnej wysokości kwot ustalonych warunkami porozumienia.

§ 7.

1. Udzielenie ulg, o których mowa w § 4 ust. 1 pkt 5 oraz § 5 i 6 następuje na wniosek dłużnika - z zastrzeżeniem ust. 2 - w drodze porozumienia.

2. W sytuacjach określonych w § 4 ust. 1 umorzenie z urzędu należności następuje w drodze jednostronnego oświadczenia woli, składanego w celu dokonania odpisu w księgach rachunkowych.

§ 8.

1. W przypadkach określonych w § 4 ust. 1 pkt 5 oraz § 6 udzielanie ulg na wniosek przedsiębiorcy następuje zgodnie z przepisami ustawy z dnia 30 kwietnia 2004 r. o postępowaniu w sprawach dotyczących pomocy publicznej (j. t. Dz. U. z 2007 r. Nr 59, poz. 404 z późn. zm.), art. 107-108 Traktatu o Funkcjonowaniu Unii Europejskiej (TFUE) (Dz. Urz. UE .C 115 z 9.5.2008) oraz rozporządzenia Komisji (WE) nr 1998/2006 z dnia 15 grudnia 2006 r. w sprawie stosowania art. 87 i 88 Traktatu do pomocy de minimis (Dz. U. UE L 2006 r. Nr 379 poz. 5).

2. Przedsiębiorca ubiegający się o ulgę, o której mowa w § 8 ust. 1 zobowiązany jest do przedłożenia organowi udzielającemu pomocy wraz z wnioskiem o udzielenie pomocy, dokumentów oraz formularza informacji, zgodnie z art. 37 ust. 1 pkt 1 i 2 ustawy z dnia 30 kwietnia 2004 roku o postępowaniu w sprawach dotyczących pomocy publicznej (j. t. Dz. U. z 2007 r. Nr 59, poz. 404 z późn. zm.) oraz rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 29 marca 2010 r. w sprawie zakresu informacji przedstawianych przez podmiot ubiegający się o pomoc de minimis (Dz. U. Nr 53, poz. 311).

§ 9.

1. Burmistrz Miasta Rydułtowy przedstawia Radzie Miasta Rydułtowy informację o wysokości ulg udzielonych w trybie określonym uchwałą na kwotę co najmniej 500 zł według wzoru stanowiącego załącznik Nr 1 do uchwały oraz zbiorczą informację o wysokości wszystkich ulg według wzoru stanowiącego załącznik Nr 2 do uchwały.

2. Informacje są sporządzane według stanu na dzień 31 grudnia każdego roku kalendarzowego, w terminie do 30 kwietnia następnego roku.

§ 10.

Uchwałę ogłasza się w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego oraz przez zamieszczenie w Biuletynie Informacji Publicznej.

§ 11.

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta.

§ 12.

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.

Przewodniczący Rady Miasta


Lucjan Szwan

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr 10.53.2011
Rady Miasta Rydułtowy
z dnia 27 maja 2011 r.
Zalacznik1.pdf

Informacja o wysokości ulg

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr 10.53.2011
Rady Miasta Rydułtowy
z dnia 27 maja 2011 r.
Zalacznik2.pdf

Zbiorcze zestawienie ulg

reklama
reklama

POLECANE

reklama
reklama

Ostatnio na forum

reklama

Artykuł Partnerski

reklama

Eksperci portalu infor.pl

Patforma dla frachtu morskiego, kolejowego i lotniczego

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »
reklama
reklama
reklama