reklama
| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr VIII/128/11 Rady Miasta Tychy

z dnia 26 maja 2011r.

w sprawie ustanowienia stypendium miasta Tychy pn. "Tyskie Orły" dla uczniów mających znaczące osiągnięcia będące wynikiem ich uzdolnień i zainteresowań, kreatywności i przedsiębiorczości lub mających znaczące osiągnięcia sportowe oraz przyjęcia Regulaminu przyznawania stypendiów miasta Tychy pn. "Tyskie Orły"

Na podstawie art. 40 ust. 1; art. 41 ust. 1 i art. 42 oraz art. 18 ust. 2 pkt 14a ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) oraz art. 31 ustawy z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie (Dz. U. Nr 127, poz. 857), na wniosek Prezydenta Miasta Tychy, po pozytywnym zaopiniowaniu przez Komisję Oświaty i Spraw Społecznych, Komisję Kultury, Sportu i Turystyki oraz Komisję Finansów Publicznych,

Rada Miasta Tychy uchwala:

§ 1

1. Ustanawia się stypendium miasta Tychy pn. „Tyskie Orły” dla uczniów mających znaczące osiągnięcia będące wynikiem ich uzdolnień i zainteresowań, kreatywności i przedsiębiorczości lub mających znaczące osiągnięcia sportowe, którzy są mieszkańcami miasta Tychy i uczęszczają do szkół na terenie miasta Tychy lub są zrzeszeni w tyskich stowarzyszeniach i klubach sportowych.

2. Zasady przyznawania stypendium określa Regulamin przyznawania stypendium miasta Tychy pn. „Tyskie Orły” stanowiący załącznik do niniejszej uchwały.

§ 2

1. Wnioski o przyznanie stypendium, o którym mowa w § 1 ust. 1 rozpatruje Komisja Stypendialna powołana przez Prezydenta Miasta Tychy, zwana dalej Komisją.

2. W skład Komisji wchodzą:

1) Zastępca Prezydenta Miasta Tychy do spraw społecznych,

2) Przewodniczący Komisji Oświaty i Spraw Społecznych Rady Miasta Tychy,

3) Przewodniczący Komisji Kultury, Sportu i Turystyki Rady Miasta Tychy,

4) Dyrektor Miejskiego Zarządu Oświaty w Tychach,

5) Zastępca Dyrektora Miejskiego Zarządu Oświaty w Tychach,

6) Dyrektor Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Tychach,

7) siedmiu desygnowanych przez Prezydenta Miasta dyrektorów szkół w Tychach (po dwóch ze szkół podstawowych, dwóch z gimnazjów, dwóch ze szkół ponadgimnazjalnych, w tym jeden ze szkoły zawodowej, oraz dyrektor szkoły artystycznej).

3. Komisja działa w oparciu o Regulamin przyznawania stypendiów, o którym mowa w § 1 ust. 2 oraz przyjęty przez siebie regulamin pracy.

§ 3

Stypendia miasta Tychy pn. „Tyskie Orły” finansowane będą ze środków własnych budżetu miasta Tychy.

§ 4

Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Tychy.

§ 5

Traci moc Uchwała Nr 0150/XXXII/715/09 Rady Miasta Tychy z dnia 25 czerwca 2009 r. w sprawie ustanowienia stypendium miasta Tychy pn. „Tyskie Orły” dla uczniów mających znaczące osiągnięcia będące wynikiem ich uzdolnień i zainteresowań, kreatywności i przedsiębiorczości lub mających znaczące osiągnięcia sportowe oraz przyjęcia Regulaminu przyznawania stypendiów miasta Tychy pn. „Tyskie Orły”.

§ 6

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej opublikowania w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.

Przewodniczący Rady Miasta Tychy


mgr Zygmunt Marczuk


Załącznik do Uchwały Nr VIII/128/11
Rady Miasta Tychy
z dnia 26 maja 2011 r.

Regulamin przyznawania stypendiów miasta Tychy pod nazwą „Tyskie Orły”

§ 1

Cel przyznawania stypendium

1. Stypendium jest formą wyróżnienia i promocji dla uczniów mających znaczące osiągnięcia będące wynikiem ich uzdolnień i zainteresowań, kreatywności i przedsiębiorczości lub mających znaczące osiągnięcia sportowe.

2. Stypendium jest przyznawane w celu rozwoju i wsparcia zainteresowań i uzdolnień ucznia.

§ 2

Beneficjenci

1. O stypendium mogą ubiegać się uczniowie zamieszkujący na terenie Miasta Tychy uczęszczający do szkół podstawowych od klasy IV, gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych, publicznych i niepublicznych o uprawnieniach szkół publicznych dla młodzieży, działających na terenie miasta Tychy, z wyłączeniem szkół dla dorosłych, z zastrzeżeniem ust. 2.

2. O stypendium za osiągnięcia sportowe mogą ubiegać się uczniowie zamieszkujący na terenie Miasta Tychy uczęszczający do szkół podstawowych od klasy IV, gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych, publicznych i niepublicznych o uprawnieniach szkół publicznych dla młodzieży, z wyłączeniem szkół dla dorosłych, którzy są zrzeszeni w tyskich stowarzyszeniach i klubach sportowych.

3. Kandydat do stypendium musi posiadać co najmniej dobrą ocenę z zachowania.

§ 3

Kryteria przyznawania stypendium

1. Warunkiem ubiegania się o stypendium za znaczące osiągnięcia naukowe, artystyczne oraz w zakresie przedsiębiorczości i kreatywności jest spełnienie przez ucznia co najmniej dwóch z następujących kryteriów, przy czym o randze i wadze osiągnięć decyduje przedstawiona poniżej kolejność kryteriów:

1) zdobycie przez ucznia tytułu laureata lub finalisty w konkursach i olimpiadach przedmiotowych, zajęcie czołowych miejsc (I-III) lub otrzymanie wyróżnień w innych konkursach lub festiwalach, na szczeblu międzynarodowym, ogólnopolskim lub wojewódzkim, ze szczególnym uwzględnieniem osiągnięć w zakresie nauk matematyczno-przyrodniczych,

2) posiadanie przez ucznia znaczących osiągnięć będących wynikiem kreatywności i przedsiębiorczości,

3) osiągnięcie przez ucznia w roku szkolnym poprzedzającym przyznanie stypendium oceny celującej z trzech wybranych z poniższej listy przedmiotów:

- język polski,

- język obcy,

- historia,

- matematyka,

- przyroda,

- fizyka i astronomia,

- chemia,

- biologia,

- geografia,

- informatyka,

- podstawy przedsiębiorczości,

- technologia informacyjna,

- przedmioty zawodowe.

2. Warunkiem ubiegania się o stypendium za osiągnięcia sportowe jest zajęcie przez ucznia miejsc od I do III w mistrzostwach Polski lub zakwalifikowanie się do kadry Polski w sportach olimpijskich oraz futsalu.

§ 4

Zgłaszanie wniosków o przyznanie stypendium

1. Z wnioskiem o przyznanie stypendium może wystąpić:

1) dyrektor szkoły, do której uczęszcza uczeń, po pozytywnym zaopiniowaniu zgłoszenia ucznia do stypendium przez Radę Pedagogiczną,

2) tyski klub sportowy zrzeszający ucznia.

2. Do każdego wniosku o przyznanie stypendium dołącza się dokumenty potwierdzające wskazane w nim osiągnięcia i spełnianie wymaganych regulaminem kryteriów, a w szczególności kserokopie dyplomów, wyróżnień itp.

3. Wnioski składa się do Miejskiego Zarządu Oświaty w Tychach w terminie do 5 września każdego roku szkolnego.

4. Warunkiem przyjęcia przez Miejski Zarząd Oświaty w Tychach wniosku o przyznanie stypendium jest wyrażenie zgody przez ucznia pełnoletniego lub opiekunów prawnych uczniów niepełnoletnich na przetwarzanie przez Miejski Zarząd Oświaty w Tychach danych osobowych swoich oraz ucznia dla potrzeb procesu przyznawania i wypłacania stypendiów.

5. Wzór wniosku o przyznanie stypendium określa Prezydent Miasta w drodze zarządzenia.

§ 5

Procedura przyznawania i wypłacania stypendiów

1. Do oceny wniosków Prezydent Miasta Tychy powołuje Komisję Stypendialną.

2. Stypendia przyznaje Prezydent Miasta Tychy po zasięgnięciu opinii Komisji Stypendialnej w ramach środków zabezpieczonych na ten cel w budżecie.

3. Punktację i wagę poszczególnych osiągnięć uczniów ustala Komisja Stypendialna.

4. Wysokość stypendium uzależniona jest od oceny wniosku i od środków zabezpieczonych na ten cel w budżecie Miasta Tychy na dany rok.

5. Komisja Stypendialna ustala listę rankingową uczniów, którą wraz z propozycją wysokości stypendiów przedkłada do zatwierdzenia Prezydentowi Miasta Tychy.

6. Stypendium przyznawane jest na okres 1 roku szkolnego (z wyłączeniem lipca i sierpnia) za osiągnięcia z poprzedniego roku szkolnego.

7. Absolwent szkoły ponadgimnazjalnej, któremu przyznano stypendium za jego osiągnięcia w ostatnim roku nauki w szkole, zachowuje do niego prawo przez okres, na jaki zostało ono przyznane.

8. Stypendium przekazuje się na wskazane przez stypendystę lub opiekuna prawnego konto bankowe lub jest wypłacane w kasie Miejskiego Zarządu Oświaty w Tychach.

§ 6

Procedura wstrzymywania oraz pozbawiania przyznanego stypendium

1. Wypłatę stypendium za osiągnięcia sportowe wstrzymuje się na wniosek klubu, jeżeli:

1) uczeń zaniedbuje realizację programu szkolenia,

2) uczeń został zawieszony w prawach zawodnika przez zrzeszający go klub.

2. Ucznia pozbawia się stypendium za osiągnięcia sportowe na wniosek klubu, jeżeli:

1) odmówił udziału w zawodach objętych programem szkolenia,

2) zaprzestał uprawiania sportu objętego programem szkolenia,

3) jego postawa etyczna i zachowanie odbiegają od norm społecznych,

4) wystąpił z dotychczasowego klubu sportowego,

5) nie jest już mieszkańcem Miasta Tychy.

3. W przypadku zaprzestania przez ucznia uprawiania sportu z przyczyn czasowej niezdolności zdrowotnej stwierdzonej przez lekarza medycyny sportowej, stypendium jest wypłacane przez okres nie dłuższy niż 3 miesiące. Po tym okresie, jeśli uczeń nie powróci do realizacji programu szkoleń, pozbawia się go przyznanego stypendium.

4. Ucznia pozbawia się stypendium za osiągnięcia inne niż sportowe na wniosek dyrektora szkoły, jeżeli:

1) zaniedbuje rozwijanie swoich uzdolnień i zainteresowań,

2) nie realizuje obowiązku nauki lub obowiązku szkolnego,

3) nie jest już mieszkańcem Miasta Tychy,

4) jego postawa etyczna i zachowanie odbiegają od norm społecznych.

5. Wstrzymane stypendium wypłaca się uczniowi na wniosek klubu sportowego lub dyrektora szkoły po ustaniu przyczyn jego wstrzymania, począwszy od miesiąca następującego po miesiącu, w którym ustały te przyczyny. Za okres, za który wstrzymano stypendium, świadczenie nie przysługuje.

6. Utrata praw do stypendium następuje począwszy od miesiąca następującego po miesiącu, w którym powstały okoliczności wymienione w ust. 2 i 4.

7. Na wnioskodawcę nakłada się obowiązek niezwłocznego powiadomienia Miejskiego Zarządu Oświaty w Tychach o zmianie miejsca zamieszkania stypendysty oraz innych zdarzeniach mogących mieć wpływ na konieczność wstrzymania wypłaty lub pozbawienia ucznia przyznanego stypendium, o których mowa w ust. 1-4.

8. Opiekunów prawnych stypendystów uczęszczających w roku pobierania stypendium do innej szkoły niż ta, której dyrektor złożył wniosek o przyznanie stypendium, a w szczególności absolwentów szkół podstawowych i gimnazjów, zobowiązuje się do niezwłocznego powiadamiania Miejskiego Zarządu Oświaty w Tychach o zmianie miejsca zamieszkania oraz innych zdarzeniach mogących mieć wpływ na konieczność wstrzymania wypłaty lub pozbawienia przyznanego stypendium, o których mowa w ust. 1-4.

§ 7

Postanowienia końcowe

1. Złożenie wniosku o przyznanie stypendium jest równoznaczne z akceptacją niniejszego regulaminu.

2. Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do ogłaszania nazwisk stypendystów na stronach internetowych i w prasie.

3. Każdy uczeń, któremu zostało przyznane stypendium miasta Tychy pod nazwą „Tyskie Orły” otrzymuje Dyplom na uroczystości miejskiej z okazji Dnia Edukacji Narodowej.

4. Placówki oświatowe, do których uczęszczają stypendyści, jak również sami uczniowie, którym przyznano stypendium, mogą wykorzystywać nazwę oraz logo stypendium „Tyskie Orły” w swoich materiałach informacyjnych, promocyjnych oraz na stronach internetowych.

reklama
reklama

POLECANE

reklama
reklama

Ostatnio na forum

reklama

Artykuł Partnerski

reklama

Eksperci portalu infor.pl

Patrycja Kaźmierczak, Tomasz Wojdal

KRS Kancelaria świadczy kompleksowe usługi prawne i podatkowe dla biznesu - zajmuje się obsługą prawną i podatkową podmiotów gospodarczych, opracowuje dla nich plany restrukturyzacji (m.in. przekształcenia, wydzielenia, fuzje), wprowadza optymalizacyjne rozwiązania podatkowe oraz dba o to, aby zawierane kontrakty handlowe dawały maksymalne poczucie bezpieczeństwa.

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »
reklama
reklama
reklama