| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Porozumienie nr 18/KT/2011 Wójta Gminy Boronów; Zarządu Województwa Śląskiego

z dnia 28 marca 2011r.

w przedmiocie powierzenia Gminie Boronów prowadzenia zadania p.n.: "Projekt przebudowy chodnika w ciągu drogi wojewódzkiej nr 905 w Boronowie"

Województwem Śląskim, z siedzibą w Katowicach przy ul. Ligonia 46 reprezentowanym przez Zarząd Województwa w osobach:

Mariusza Kleszczewskiego Wicemarszałka Województwa Śląskiego

Aleksandry Gajewskiej-Przydrygi Wicemarszałka Województwa Śląskiego

a

Gminą Boronów, z siedzibą w Boronowie przy ul. Dolnej 2 reprezentowaną przez Wójta Rufina Majchrzyka.

§ 1.

1. Przedmiotem porozumienia jest powierzenie Gminie Boronów prowadzenia zadania p.n.: "Projekt przebudowy chodnika w ciągu drogi wojewódzkiej nr 905 w Boronowie".

2. Województwo Śląskie powierza Gminie Boronów pełnienie funkcji inwestora w zakresie koniecznym dla prawidłowej realizacji zadania określonego w pkt 1.

3. Zakres rzeczowy zadania określonego w pkt. 1 obejmuje:

a. opracowanie kompletnego projektu budowlanego przebudowy chodnika w ciągu drogi wojewódzkiej nr 905 (ul. Wolności) w Boronowie na odcinku o długości ok. 210 mb od parkingu przy kościele do ul. Wojska Polskiego oraz stosownie do potrzeb innych projektów i elementów wymaganych do uzyskania pozwolenia na budowę dla zamierzenia budowlanego będącego przedmiotem porozumienia. Dokumentacja projektowa winna być przygotowana na podstawie wytycznych Zarządu Dróg Wojewódzkich w Katowicach dostępnych na stronie internetowej www.zdw.katowice.pl/ (zał.1A, 1B, 1C, 1D, 1F)

b. przygotowanie geodezyjne inwestycji na podstawie wymagań do części geodezyjnej Zarządu Dróg Wojewódzkich w Katowicach dostępnych na stronie internetowej http://www.zdw.katowice.pl (zał. 1E).

4. Gmina Boronów uzyska pozwolenie na budowę dla zamierzenia budowlanego o którym mowa w pkt 1. Wymagane w tym celu pełnomocnictwo zostanie udzielone przez Zarząd Województwa Śląskiego wskazanemu przedstawicielowi Gminy na wniosek Wójta. Wniosek o udzielenie pełnomocnictwa winien zostać złożony po pozytywnym zaopiniowaniu przez Zarząd Dróg Wojewódzkich w Katowicach kompletnego projektu budowlanego i dokumentacji geodezyjnej.

5. Projekt przebudowy chodnika, o którym mowa w pkt 3, zostanie sporządzony w ramach opracowania pn. "Zagospodarowanie terenu w części południowo-wschodniej skrzyżowania ulic Wolności i Wojska Polskiego w Boronowie", jako wyodrębiniona część opracowania, powierzonego przez Gminę Boronów do wykonania firmie AN ARCHI GROUP S.C. z Gliwic.

6. Gmina Boronów przedstawi wykaz nieruchomości niezbędnych do zajęcia w związku z realizacją wyżej wymienionego zadania będącego przedmiotem porozumienia znajdujących się w obrębie pasa drogowego drogi wojewódzkiej nr 905. Prawo dysponowania nieruchomościami położonymi w pasie drogowym drogi wojewódzkiej nr 905 zostanie udzielone przez Zarząd Dróg Wojewódzkich w Katowicach odrębnym dokumentem.

7. Termin zakończenia rzeczowej realizacji zadania określonego w pkt 1 wraz z odbiorem końcowym nastąpi do 30 listopada 2011 r.

§ 2.

1. Koszt zadania stanowiącego przedmiot porozumienia wynosi 12.810 zł (dwanaście tysięcy osiemset dziesięć złotych).

2. Koszt zadania, o którym mowa w pkt 1, określono na podstwie umowy zawartej przez Gminę Boronow z wykonawcą tj. firmą AN ARCHI GROUP S.C. z Gliwic.

3. Gmina Boronów uczestniczy w kosztach realizacji zadania w wysokości 100 % kosztu określonego w pkt 1.

4. Gmina Boronów posiada środki finansowe na zabezpieczenie udziału finansowego w 2011 r. w wysokości 12.810 zł.

5. Województwo Śląskie nie uczestniczy w kosztach realizacji zadania.

6. Gmina Boronów udzieli Województwu Śląskiemu pomocy finansowej na realizację zadania stanowiącego przedmiot porozumienia w wysokości swojego udziału finansowego o którym mowa w pkt 3, w formie dotacji celowej, której zasady przekazania i rozliczania określi odrębna umowa.

7. Na realizację zadania objętego porozumieniem Gmina Boronów otrzyma dotację celową obejmującą udział finansowy Gminy Boronów w kwocie wynikającej z poniesionych i udokumentowanych kosztów.

8. W przypadku, gdy wystąpią inne koszty ponad te określone w pkt 1, koszty te w całości poniesie Gmina Boronów.

§ 3.

1. Zarząd Województwa Śląskiego przekaże Gminie Boronów środki finansowe dotacji celowej określonej w § 2 pkt 7 na pisemny wniosek Wójta, na wskazany rachunek budżetu gminy, w terminie 14 dni od daty jego dostarczenia.

2. Do wniosku, o których mowa w pkt 1 należy dołączyć potwierdzone za zgodność z oryginałem kopie: protokołu odbioru końcowego zadania, pozytywnej opinii Zarządu Dróg Wojewódzkich w Katowicach, o której mowa w § 5 pkt 2 oraz rachunków i faktur.

3. Za dzień przekazania dotacji celowej uważa się dzień obciążenia rachunku bankowego Województwa Śląskiego.

§ 4.

1. Gmina Boronów oświadcza, że wyłonienie wykonawcy zadania oraz zawarcie umowy zostało dokonane przez Gminę zgodnie z przepisami ustawy prawo zamowień publicznych.

2. Gmina Boronów przeprowadziła wymagane procedury przetargowe celem wyłonienia wykonawcy zadania.

3. Koszty prac związanych z uzupełnieniem dokumentacji bądź jej korektą celem doprowadzenia do zgodności z wytycznymi i wymaganiami, o których mowa w § 1 pkt 3, leżą po stronie Gminy Boronow i nie mogą obciążać budżetu Województwa Śląskiego. Prace te winny być przeprowadzone staraniem Gminy Boronow i na jej zlecenie.

4. Wzór harmonogramu realizacji zadania stanowi załącznik do niniejszego porozumienia.

5. Gmina Boronów będzie na bieżąco monitorować zgodność realizacji zadania z harmonogramem uzgodnionym odrębnie przez Gminę z Wydziałem Komunikacji i Transportu Urzędu Marszałkowskiego Województwa Śląskiego i przekazywać niezwłocznie informację o zaistnieniu okoliczności mogących mieć wpływ na opóźnienie realizacji harmonogramu wraz z propozycją działań zaradczych.

6. Dopuszcza się zmiany ww. harmonogramu w formie pisemnej uzgodnionej przez Gminę Boronów z Wydziałem Komunikacji i Transportu Urzędu Marszałkowskiego Województwa Śląskiego, z zastrzeżeniem, iż wydłużenie terminu zakończenia i odbioru będzie możliwe jedynie po udokumentowaniu przez Gminę zaistnienia okoliczności niewynikających z zaniechania lub nieprawidlowego działania stron porozumienia, Zarządu Dróg Wojewódzkich w Katowicach lub wybranego wykonawcy.

7. Wydłużenie terminu zakończenia zadania na rok 2012 wymagać będzie zgody Zarządu Województwa Śląskiego.

§ 5.

1. Nadzór nad realizacją zadania, o którym mowa w § 1 sprawował będzie działający w imieniu Województwa Śląskiego - Zarząd Dróg Wojewódzkich w Katowicach.

2. Gmina Boronów dokona odbioru końcowego projektu, o którym mowa § 1 po uzyskaniu pozytywnej opinii Zarządu Dróg Wojewódzkich w Katowicach do poszczególnych jego części.

3. Upoważnieni przedstawiciele Województwa Śląskiego mogą przeprowadzić kontrolę realizacji zadania objętego porozumieniem.

§ 6.

1. Rozliczenia dotacji, o której mowa w § 2 pkt 7 należy dokonać w terminie do 30 dni od dokonania odbioru końcowego zadania poprzez przedstawienie potwierdzonej za zgodność z oryginałem kopii dokumentu zapłaty oraz opisu zakresu rzeczowego zrealizowanych prac.

2. Niewykorzystana w danym roku dotacja podlega zwrotowi do budżetu województwa śląskiego zgodnie z postanowieniami art. 251 ustawy z dnia 27.08.2009 r. o finansach publicznych.

3. Środki dotacji celowej udzielonej na realizację zadania objętego porozumieniem wykorzystane niezgodnie z przeznaczeniem, pobrane nienależnie lub w nadmiernej wysokości podlegają zwrotowi na rachunek udzielającego dotacji zgodnie z postanowieniami art. 252 ustawy z dnia 27.08.2009 r. o finansach publicznych.

§ 7.

Gmina Boronów oświadcza, że:

a. dysponuje potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do prowadzenia zadania;

b. przeprowadziła wymagane procedury przetargowe celem wyboru wykonawcy zadania zgodnie z przepisami ustawy prawo zamówień publicznych;

c. dokumentacja projektowa i geodezyjna we wszystkich jej elementach zostanie sporządzona zgodnie z wytycznymi i wymaganiami Zarządu Dróg Wojewódzkch w Katowicach, o których mowa w § 1 pkt 3.

§ 8.

1. Porozumienie zawiera się na okres do 31 grudnia 2011 r.

2. Realizacja przebudowy chodnika w ciągu drogi wojewódzkiej nr 905 w Boronowie w zakresie objętym projektem będzie przedmiotem odrębnych postępowań i uzgodnień między stronami.

§ 9.

Wszystkie zmiany do niniejszego porozumienia wymagają formy pisemnej w postaci aneksu podpisanego przez obie strony.

§ 10.

Rozstrzyganie ewentualnych sporów wynikłych na tle niniejszego porozumienia należy do sądu powszechnego właściwego ze względu na siedzibę Województwa Śląskiego.

§ 11.

Porozumienie podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.

§ 12.

Niniejsze porozumienie sporządzono w trzech jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze stron oraz jeden dla celów publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.

Województwo Śląskie Gmina Boronów

WICEMARSZAŁEK WOJEWÓDZTWA


Mariusz Kleszczewski


WICEMARSZAŁEK


Aleksandra Gajewska-Przydryga

WÓJT


Rufin Majchrzyk


WZÓR Załącznik do porozumienia

HARMONOGRAM REALIZACJI ZADANIA: "PROJEKT PRZEBUDOWY CHODNIKA W CIĄGU DROGI WOJEWÓDZKIEJ NR 905 W BORONOWIE"

Lp.

Nazwa dokumentu lub czynności wykonanej lub do wykonania

Kto wykonuje

Przewidywany termin realizacji

Jest +

Brak -

1

Uchwała o zabezpieczeniu środków finansowych na realizację zadania:

Województwo

Gmina

2

Podpisanie porozumienia/umowy dotyczących
realizacji zadania

3

Przygotowanie SIWZ

4

Przeprowadzenie postępowania przetargowego

5

Podpisanie umowy z wybranym w postępowaniu przetargowym wykonawcą

6

Uzyskanie opinii Zarządu Dróg Wojewódzkich w Katowicach i odbiór zadania

7

Przekazanie środków finansowych

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Natalia Zawadzka

Adwokat

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »