reklama
| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Sprawozdanie Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny

z dnia 30 marca 2011r.

sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny w 2010 roku


1. Dane ogólne o wykonaniu budżetu Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny w 2010 r.
Budżet Gminy i Miasta za 2010 rok zamykający się, po uwzględnieniu dokonanych w trakcie jego realizacji zmian, w dochodach kwotą 91.361.375,92 zł, zaś w wydatkach kwotą 98.754.942,87 zł został zrealizowany:
- po stronie dochodów w kwocie 90.591.701,17 zł, tj. w 99,2%,
- po stronie wydatków w kwocie 91.736.926,96 zł, tj. w 92,9%.
Z porównania faktycznych wydatków z kwotą dochodów oraz uwzględniając:
- przychody ze sprzedaży papierów wartościowych (obligacji) w kwocie 9.500.000,00 zł,
- wolne środki jako nadwyżkę środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu wynikających z rozliczeń wyemitowanych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w kwocie 3.773.871,31 zł,
- spłacone w roku 2010 raty kredytów w kwocie 2.195.753,42 zł,
- spłacone w roku 2010 raty pożyczek w kwocie 1.086.427,00 zł,
- wykupione papiery wartościowe (obligacje) w kwocie 3.000.000,00 zł, wynika pełne pokrycie wydatków i rozchodów dochodami i przychodami.
Realizacja budżetu przebiegała zgodnie z obowiązującymi przepisami oraz w ramach upoważnień, które Rada Miejska przekazała Burmistrzowi, to jest upoważnień do:
- do zaciągania kredytów na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu do kwoty 3.000.000,00 zł,
- do wyemitowania papierów wartościowych (obligacji) na finansowanie planowanego deficytu w kwocie 5.749.096,58 zł,
- do wyemitowania papierów wartościowych (obligacji) na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz zaciągniętych pożyczek i kredytów w kwocie 6.250.903,42 zł,
i
- do dokonywania innych zmian w planie wydatków budżetu niż określone w art. 257 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240) z wyłączeniem przeniesień wydatków między działami,
- do przekazywania jednostkom organizacyjnym uprawnień do dokonywania przeniesienia planowanych wydatków w obrębie rozdziałów,
- do przekazywania jednostkom organizacyjnym uprawnień do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy każdorazowo do kwoty 500.000,- zł,
oraz do zaciągania zobowiązań:
- na finansowanie wydatków na wieloletni program inwestycyjny do wysokości określonej w załączniku Nr 1 oraz na programy i projekty realizowane ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych do wysokości określonej w załączniku Nr 2,
- z tytułu umów, których realizacja w roku następnym jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania jednostki i termin zapłaty upływa w roku 2011 każdorazowo do kwoty 1.500.000,- zł.
Uchwałą Nr XLIV/523/10 z dnia 8 stycznia 2010 r. Rada Miejska w Czerwionce-Leszczynach upoważniła także Burmistrza do lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach w innych bankach niż bank prowadzący obsługę bankową Gminy.
2. Zakres zmian w uchwale budżetowej na 2009 rok powodujący korekty planowanych dochodów i wydatków.
Uchwalony przez Radę Miejską w dniu 8 stycznia 2010 roku budżet Gminy i Miasta na 2010 rok – Uchwała Nr XLIV/522/10 – zamykający się po stronie dochodów kwotą 93.732.617,87 zł, zaś po stronie wydatków kwotą 101.588.479,04 zł, został w trakcie jego wykonywania skorygowany per saldo w sposób następujący:
- po stronie dochodów zmniejszony o 2.371.241,95 zł, tj. o 2,5%,
- po stronie wydatków zmniejszony o 2.833.536,17 zł, tj. o 2,8 %.
Zmiany w budżecie, o których wyżej mowa, zostały dokonane uchwałami Rady Miejskiej oraz zarządzeniami Burmistrza w ramach jego ustawowych kompetencji. Korekty budżetu zmniejszające per saldo dochody i wydatki budżetowe nastąpiły z następujących tytułów:
- zmniejszenie wpływu z udziału w podatkach dochodowych od osób fizycznych - 500.000,00 zł,
- zwiększeniu wpływów z udziału w podatku dochodowym od osób prawnych + 350.000,00 zł,
- zwiększenie per saldo wpływów z podatków + 785.000,00 zł,
- zwiększenie per saldo wpływów z opłat + 2.081.046,18 zł,
w tym:
- zmniejszenie o 370.000,00 zł opłaty eksploatacyjnej;
- zwiększenie o kwotę 2.270.546,18 zł opłaty za korzystanie ze środowiska;
- zmniejszenie wpływów z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności - 10.447.042,48 zł,
- zwiększenie wpływów z usług + 74.700,00 zł,
- zwiększenie dochodów z odsetek + 630.100,00 zł,
- zwiększenie kwoty różnych dochodów + 323.981,91 zł,
- zwiększenie dotacji na realizacje programów i projektów finansowanych z udziałem środków europejskich
– zadania bieżące + 664.760,66 zł,
- zwiększenie dotacji z budżetu państwa na realizację zadań zleconych + 1.247.767,77 zł,
- zwiększenie dotacji na zadania realizowane na podstawie porozumień + 7.000,00 zł,
- zwiększenie dotacji z budżetu państwa na realizację zadań własnych + 1.944.483,00 zł,
- wprowadzenie dotacji pozyskanych z powiatu + 1.000,00 zł,
- wprowadzenie dotacji pozyskanych z województwa + 376.400,00 zł,
- zmniejszenie kwoty dochodów gminy związanych z realizacją zadań zleconych - 2.345,00 zł,
- wprowadzenie dotacji z funduszy celowych + 608.815,00 zł,
- wprowadzenie środków od samorządowych osób prawnych (WFOŚIGW) + 64.960,00 zł,
- wprowadzenie środków pozyskanych z innych źródeł + 3.080,00 zł,
- wprowadzenie wpływów z pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego + 4.000,00 zł,
- wprowadzenie wpływów ze zwrotu dotacji + 20.000,00 zł,
- zwiększenie części oświatowej subwencji ogólnej + 374.411,00 zł,
- zwiększenie dotacji na realizacje programów i projektów finansowanych z udziałem środków europejskich – zadania inwestycyjne - 1.210.139,99 zł,
- zwiększenie dotacji z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne + 167.000,00 zł,
- wprowadzenie dotacji pozyskanych od województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne + 59.780,00 zł,
Razem per saldo korekta dochodów - 2.371.241,95 zł
- korekta per saldo wprowadzonych do budżetu, jako źródła sfinansowania wydatków, wolnych środków z lat ubiegłych - 344.419,63 zł,
- zmniejszenie kwot przychodów z kredytów - 12.211.708,59 zł,
- wprowadzenie przychodów z emisji papierów wartościowych + 12.000.000,00 zł,
- zmniejszenie rozchodów z tytułu spłat pożyczek + 93.834,00 zł,
Razem per saldo korekta wydatków 2.833.536,17 zł.

W trakcie realizacji budżetu dokonywane były ponadto zmiany w wydatkach polegające na przenoszeniu środków z rezerwy budżetowej i przesunięciach środków w ramach działów klasyfikacji budżetowej.
3. Realizacja budżetu

Gmina i Miasto Czerwionka–Leszczyny jest wspólnotą samorządową, którą na dzień 31 grudnia 2010 r. tworzyło 41.047 mieszkańców terenu o powierzchni 115,6 km² zajmowanego przez gminę i miasto. Dla sprawnej realizacji zadań publicznych wspólnoty, opracowany został a następnie przyjęty przez Radę Miejską budżet Gminy i Miasta, który w roku 2010 realizowany był przez 27 jednostek. Każda z jednostek w trakcie roku stosownie do swoich kompetencji realizowała dochody oraz wykonując założone na rok 2010 zadania dokonywała stosownych wydatków w ramach ustalonych środków. Najniższe wykonanie prognozowanych dochodów wynosiło 55,9%, natomiast wykonanie wydatków wahało się od 86,5% do 100,0%.
Jednostki Dochody Wydatki
plan po zmianach wykonanie % plan po zmianach wykonanie %
Gmina i Miasto 62 648 699,86 59 139 081,72 94,4 108 652,72 108 652,72 100,0
Urząd Gminy i Miasta 24 862 127,00 27 460 624,43 110,5% 30 978 403,21 26 804 061,19 86,5
Ośrodek Pomocy Społecznej 321 600,00 265 028,95 82,4 15 439 485,46 14 431 982,50 93,5
Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji 588 521,91 590 906,01 100,4 2 702 651,91 2 616 296,04 96,8
Zarząd Dróg i Służby Komunalne 2 275 400,00 2 510 528,30 110,3 13 526 814,28 13 264 047,87 98,1
ZEAS 50,00 295,73 591,5 841 681,13 799 114,61 94,9
SP Nr 3 3 960,00 3 860,74 97,5 2 978 092,50 2 879 300,51 96,7
SP Nr 8 1 262,70 1 926,40 - 1 310 248,48 1 263 000,87 96,4
SP Książęnice 2 250,00 3 822,65 169,9 1 311 067,38 1 260 462,82 96,1
SP Palowice 0,00 464,16 - 1 084 297,95 1 034 787,97 95,4
SP Przegędza 200,00 2 586,20 - 970 936,68 929 807,68 95,8
SP Stanowice 1 455,00 2 421,85 166,5 1 136 979,92 1 110 096,27 97,6
SP Szczejkowice 8 000,00 7 634,16 95,4 1 280 851,68 1 223 723,56 95,5
Gimnazjum Nr 2 6 889,00 11 984,04 174,0 2 421 304,41 2 309 195,63 95,4
Gimnazjum Nr 6 11 828,00 12 131,91 102,6 953 896,70 929 315,73 97,4
Przedszkole Nr 1 77 709,00 56 449,80 72,6 1 186 395,00 1 117 695,55 94,2
Przedszkole Nr 3 51 000,00 54 931,15 107,7 703 914,82 674 324,93 95,8
Przedszkole Nr 6 114 703,00 110 206,59 96,1 1 182 231,99 1 127 465,39 95,4
Przedszkole Nr 7 47 000,00 51 687,09 110,0 612 973,51 594 364,53 97,0
Przedszkole Nr 8  57 400,00 55 871,68 97,3 896 526,68 857 331,67 95,6
Przedszkole Nr10 98 616,00 78 211,50 79,3 1 473 815,83 1 361 603,11 92,4
Przedszkole Nr11 114 500,00 106 246,00 92,8 1 104 240,21 1 057 858,26 95,8
Przedszkole w Bełku 55 733,85 43 865,77 78,7 564 063,68 555 015,47 98,4
Zespół Szkół Nr 1 5 956,00 9 341,84 156,8 2 693 675,92 2 533 073,71 94,0
Zespół Szkół Nr 2 2 354,60 4 233,84 179,8 2 822 487,28 2 692 733,60 95,4
Zespół Szkół Nr 3 2 500,00 1 397,82 55,9 3 316 949,22 3 251 660,47 98,0
Zespół Szkół Nr 4 900,00 2 424,26 269,4 2 707 941,33 2 617 191,64 96,6
Zespół Szkół Nr 5 760,00 3 536,58 465,3 2 444 362,31 2 332 762,66 95,4
Razem 91 361 375,92 90 591 701,17 99,2 98 754 942,87 91 736 926,96 92,9
a) Dochody

Budżet Gminy i Miasta został wykonany po stronie dochodów w kwocie 90.591.701,17 zł, tj. w 99,2 % założonych dochodów rocznych.
W poszczególnych grupach dochodów realizacja kształtowała się jednak różnie:
Grupa dochodów Plan po zmianach Wykonanie Wskażnik realizacji dochodów Struktura w dochodach ogółem
Dochody własne, w tym 52 521 796,06 55 163 809,70 105,0% 60,9%
- udział w podatkach dochodowych 21 418 166,00 21 450 111,00 100,1% 23,7%
- środki otrzymane od innych jst na realizację zadań bieżacych 381 400,00 359 048,21 94,1% 0,4%
- środki otrzymane od innych jst na realizację zadań inwestycyjnych 392 780,00 59 780,00 15,2% 0,1%
Subwencja ogólna 21 455 675,00 21 455 675,00 100,0% 23,7%
- część oświatowa 19 499 982,00 19 499 982,00 100,0% 21,5%
- część wyrównawcza 1 439 527,00 1 439 527,00 100,0% 1,6%
- część równoważąca 516 166,00 516 166,00 100,0% 0,6%
Dotacje celowe z budżetu państwa 12 349 213,77 11 133 634,62 90,2% 12,3%
- zadania zlecone 8 826 030,77 8 451 315,29 95,8% 9,3%
- zadania własne 3 014 183,00 2 676 568,56 88,8% 3,0%
- zadania na podstawie porozumień 9 000,00 5 750,77 63,9% 0,0%
- realizacja inwestycji 500 000,00 0,00 0,0% 0,0%
Fundusze unijne 4 357 836,00 2 290 931,98 52,6% 2,5%
- środki na programy i projekty finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 ustawy o finansach publicznych w ramach wydatków bieżacych 3 218 176,00 1 432 679,49 44,5% 1,6%
- środki na programy i projekty finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 ustawy o finansach publicznych w ramach wydatków majątkowych 1 139 659,25 857 493,50 75,2% 0,9%
- odsetki od środków unijnych 0,00 758,99 - 0,0%
Pozostałe dochody 676 855,00 547 649,87 80,9% 0,6%
- dotacje z funduszy celowych na realizację zadań bieżacych (Fundusz Pracy) 608 815,00 483 199,87 79,4% 0,5%
- środki otrzymane od samorządowych osób prawnych (WFOŚiGW) 64 960,00 64 450,00 99,2% 0,1%
- środki pozyskane z innych źródeł na realizacje zadań bieżących 3 080,00 0,00 0,0% 0,0%
OGÓŁEM 91 361 375,92 90 591 701,17 99,2% 100,0%
- Jak wynika z powyższego w pełni zostały wykonane dochody własne gminy (105%) oraz subwencja (100%).
W dochodach własnych najistotniejszą pozycją są udziały gminy w podatku dochodowym od osób fizycznych. Według planów Ministerstwa Finansów kwota tego dochodu powinna w 2010 r. wynieść 21.918.166,00 zł. Przebieg realizacji tych dochodów wskazywał na wykonanie niższe od początkowo planowanego. Zmniejszenie planowanej kwoty w trakcie roku o 500.000,00 zł pozwoliło na realizację w pełni zaplanowanego dochodu. Znacznie wyższe dochody zrealizowane zostały z tytułu udziału gminy w podatku dochodowym od osób prawnych. Początkowy plan (200.000,00 zł) został zwiększony o 350.000,00 zł, a realizacja wyniosła 117,5%. Dochody podatkowe gminy zostały wykonane w pełni, podobnie realizacja dochodów z tytułu opłat, biorąc pod uwagę poziom osiąganych kwot, nie wpłynęła niekorzystnie na poziom realizacji dochodów. Znacznie wyższe wykonanie i to już po dokonaniu zmian w planie dotyczyło opłaty uzyskanej z tytuły opłat za korzystanie ze środowiska. W roku 2010 Gminie przekazane zostały środki wynikające z korekty opłat wnoszonych do Urzędu Marszałkowskiego Województwa Śląskiego w Katowicach.
Mniejsza ilość wniosków złożonych na świadczenia z funduszu alimentacyjnego, niższe od przewidywanego wykorzystanie środków na pomoc poszkodowanym w wyniku powodzi, niewielka skala potrzeb na pomoc o charakterze socjalnym dla uczniów (zasiłki i stypendia szkolne) oraz brak realizacji, spowodowany nie wywiązaniem się wykonawcy z umowy, zadania w ramach programu „Moje boisko – Orlik 2012” skutkowały realizacją dochodów z dotacji z budżetu państwa na poziomie tylko 90,2%. Zaplanowane w budżecie 2010 dochody z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych zostały zrealizowane w 52,6%, co jest skutkiem przekazywania środków po rozliczeniu częściowym lub całościowym realizowanego zadania, czyli z opóźnieniem w stosunku do stopnia realizacji zadania. Realizacja pozostałych dochodów na poziomie 80,9% jest pochodną braku zapotrzebowania na środki na refundacje pracodawcom kosztów kształcenia młodocianych pracowników. Faktyczne zapotrzebowanie na środki z Funduszu Pracy wyniosło 79,4% kwoty określonej w umowie zawartej z Wojewodą Ślaskim.

Szczegółowe zestawienie obrazujące realizację dochodów w 2010 zawierają Tabele Nr 1, 1a, 1b i1c.
b) Wydatki

W roku 2010 Gmina zrealizowała wydatki budżetowe w kwocie 91.736.926,96 zł, co stanowi 92,9% zakładanej kwoty rocznej. Środki zaplanowane na realizacje zadań bieżących zostały wykorzystane w 94,6%, a na realizacje zadań inwestycyjnych w 67,3%.

Wykonanie wydatków według podstawowych rodzajów przedstawia się następująco:
Wyszczególnienie Plan po zmianach Kwota realizacji Wskaźniki realizacji wydatków Struktura w wydatkach ogółem
Wydatki bieżace, w tym 92 555 151,92 87 561 435,70 94,6% 95,4%
- wydatki jednostek budżetowych 67 310 914,10 64 294 480,25 95,5% 70,1%
* wynagrodzenia i składki od nich naliczane 42 532 823,54 41 575 635,97 97,7% 45,3%
* wydatki zwiazane z realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych 24 778 090,56 22 718 844,28 91,7% 24,8%
- dotacje na zadania bieżące 7 628 593,68 7 516 460,56 98,5% 8,2%
- świadczenia na rzecz osób fizycznych 12 639 655,24 11 657 005,88 92,2% 12,7%
-wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 ustawy o finansach publicznych 3 278 087,49 2 505 648,57 76,4% 2,7%
- obsługa długu 1 697 901,41 1 587 840,44 93,5% 1,7%
Wydatki majatkowe, z tego 6 199 790,95 4 175 491,26 67,3% 4,6%
- inwestycje i zakupy inwestycyjne 6 199 790,95 4 175 491,26 67,3% 4,6%
w tym * wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 ustawy o finansach publicznych 2 102 676,34 1 940 597,64 92,3% 2,1%
- zakup i objęcie akcji udziałem 0,00 0,00 - 0,0%
- wniesienie wkładu do spółek prawa handlowego 0,00 0,00 - 0,0%
Wydatki ogółem 98 754 942,87 91 736 926,96 92,9% 100,0%
- Spośród grup wydatków bieżących najniższe wykonanie występuje w wydatkach na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych. W tym przypadku poziom wykorzystania środków w danym roku nie oznacza zmniejszenia zakresu realizacji zadania, bowiem niewykorzystane środki przesuwane są na następny rok realizacji. W 2010 roku zakończyła się realizacja:
- kampanii reklamowej – projekt „Czerwionka-Leszczyny – wymarzone miejsce dla Twoich inwestycji”,
- projektu „Maluch w przedszkolu”
- rocznego cyklu projektu „OPS i Twoja aktywność ku integracji”.
Szczegółowe informacje o zmianach dokonywanych w planie wydatków projektów oraz o stopniu ich realizacji zawiera załącznik nr 1 do niniejszego sprawozdania.
Wykonanie wydatków na poziomie od 90% do 95% wystąpiło w grupie wydatków związanych z realizacją zadań statutowych jednostki, wydatków na świadczenia na rzecz osób fizycznych oraz w obsłudze dług. W pierwszym przypadku stopień realizacji wynika przede wszystkim z działań podejmowanych na rzecz oszczędności i gospodarności. Zakres założonych zadań został w większości wykonany, choć w niektórych przypadkach uległ ograniczenie na przykład ze względu na toczące się postępowania związane z uregulowaniem stanów własnościowych czy uzależnieniem realizacji zaplanowanego zadania od wydania decyzji przez inny organ np. przez Wojewodę Śląskiego lub Starostę Rybnickiego.
Wykorzystanie środków na świadczenia na rzecz osób fizycznych związane jest przede wszystkim z ilością składanych wniosków o wypłatę świadczeń w formie różnych zasiłków, stypendiów czy świadczeń z funduszu alimentacyjnego. W przypadkach spełniania warunków otrzymania świadczenia, były one wypłacane. Nie zostały także w pełni wykorzystane środki na diety dla członków komisji wyborczych w wyborach samorządowych. Przyznana Gminie kwota obejmowała dwie tury a wyboru burmistrza dokonano już w I turze.
Na koszty obsługi długu wpływa wysokość stóp procentowych będących podstawą oprocentowania oraz stałej marż. Realizacja tych wydatków na poziomie 93,5% jest wynikiem zmian w trakcie roku stóp procentowych. W pozostałych grupach wydatków bieżących, tj. w wynagrodzeniach wraz z pochodnymi oraz w dotacjach na realizację zadań bieżących wykonanie wyniosło odpowiednio 97,7% oraz 98,5%.

Na wydatki majątkowe przeznaczono w planie wydatków na 2010 r. kwotę 6.199.790,95 zł. Kwota ta przeznaczona była na realizacje inwestycji i zakupów inwestycyjnych, nie planowano zakupu i objęcia akcji i udziałów oraz wnoszenia wkładów do spółek prawa handlowego. Zrealizowano zaplanowane wydatki w 67,3%.
W wydatkach inwestycyjnych wyróżnić można:
- wydatki na realizacje zadań inwestycyjnych,
- wydatki na zakupy inwestycyjne,
- dotacje na realizacje zadań inwestycyjnych.
Na wydatki na realizacje zadań inwestycyjnych zaplanowano kwotę 3.146.272,68 zł, zrealizowano je w kwocie 1.811.212,71 zł, co stanowi 57,6%. W pełni zrealizowany został zakres przewidziany na 2010 r. zadań dofinansowywanych ze środków unijnych, a zadanie „Gmina dzieciom – budowa miejsc wypoczynku i rekreacji w Czerwionce-Leszczynach” zostało także zakończone i rozliczone.
Zadanie, którego realizacja w roku 2010 napotkała największe trudności to „Budowa kompleksu boisk sportowych w ramach programu 'Moje Boisko – Orlik 2012' (boisko piłkarskie oraz boisko wielofunkcyjne wraz z zapleczem sanitarno-szatniowym) w Czerwionce-Leszczynach przy ul. Sportowej”. Wyłoniony w drodze przetargu nieograniczonego w lipcu br. wykonawca zapisami umowy zobowiązany był do zakończenia realizacji zadania w październiku 2010 r. Z uwagi na upływ czasu i mały postęp robót wykonawca jeszcze przed upływem terminu realizacji zadania był kilkakrotnie monitowany o przyspieszenie prac. Nie odniosło to jednak żadnego skutku, żaden element zadania nie został wykonany, a w grudniu wykonawca postanowił odstąpić od realizacji umowy. W związku z brakiem realizacji zadania i tym samym brakiem podstawy do poniesienia wydatków, ogólna kwota 1.290.000,00 zł zaplanowana na to zadanie została wykorzystana jedynie w 2,6%.
Zaplanowane zakupy inwestycyjne zostały zrealizowane w pełni. Przewidziana na nie kwota 534.892,70 wykorzystana została w 96,7%, czyli wydatki na zakupy inwestycyjne wyniosły 517.244,28 zł. W tej grupie także znajdowało się zadanie realizowane z udziałem środków unijnych. Było to zadanie „Zakup samochodu ciężarowego z podnośnikiem HDS”. Zadanie to zostało zakończone i rozliczone.
Gmina może realizować zadania inwestycyjne także udzielając dotacji celowych. Zadania w tej formie były realizowane przez Zakład Gospodarki Mieszkaniowej i Miejski Ośrodek Kultury. Gmina dofinansowała także zadania inwestycyjne na drogach powiatowych realizowane przez Starostwo Powiatowe. Ponadto Starosto Powiatowe realizuje także dwa zadania dofinansowywane ze środków unijnych, w których realizacji uczestniczy Gmina. Są to „e-Administracja w powiecie rybnickim” oraz „Ograniczenie niskiej emisji w budynkach użyteczności publicznej w powiecie rybnickim”. Zakład Gospodarki Mieszkaniowej zakończył w roku 2010 realizację zadania „Biblioteka bez barier – przebudowa i wyposażenie Biblioteki Publicznej w Czerwionce-Leszczynach”, które dofinansowane było ze środków unijnych. Na realizację tego zadania nie wykorzystano w pełni zabezpieczonych środków własnych. Pozostałe zadania powierzone Zakładowi do realizacji zostały wykonane. W przypadku zadania „Budowa budynków – mieszkania socjalne” opóźnienie w realizacji skutkowało przesunięciem środków na zapłatę na rok 2011.
Zaplanowany w formie dotacji, wkład Gminy dotyczący realizacji dwóch projektów przez Starostwo Powiatowe nie został zrealizowany w związku ze zmianami wprowadzanymi w projektach.

Zestawienie danych o realizacji wydatków w poszczególnych działach i rozdziałach klasyfikacji budżetowej oraz stopień realizacji poszczególnych zadań inwestycyjnych zostały zawarte w tabelach nr 2, 2a, 2b i 2c.
c) Przychody i rozchody

W trakcie roku budżetowego dokonywano także zmian w przychodach i rozchodach Planowany początkowo kredyt jako źródło przychodów zastąpiły przychody ze sprzedaży papierów wartościowych, zmianie uległy kwoty przychodów z poszczególnych źródeł. Zmniejszeniu uległa kwota rozchodów. W związku z umorzeniem części pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach zmniejszono kwotę rozchodów z tytułu spłaty rat pożyczek.
Realizację budżetu oraz osiągnięty wynik finansowy obrazuje tabela nr 3.
4. Realizacja programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 

W roku 2010 realizowanych było 8 projektów w ramach zadań bieżących oraz 7 w ramach wydatków inwestycyjnych. W trakcie roku budżetowego dokonywane były zmiany w planie wydatków z zakresie tych projektów. Zmiany wpływające na zmianę łącznych nakładów finansowych lub nakładów w poszczególnych latach realizacji zostały opisane w załączniku nr 1 do niniejszego sprawozdania. Wskazano tam także stopień realizacji zadań.
5. Dotacje udzielane z budżetu Gminy i Miasta

Z budżetu Gminy i Miasta udzielane były w omawianym okresie dotacje na realizację zadań zarówno przez podmioty należące do sektora finansów publicznych jak i podmiotom nie zaliczanym do tego sektora. Zestawienie dotacji w podziale na wymienione powyżej dwie grupy oraz w podziale na dotacje podmiotowe, przedmiotowe i celowe zawiera załącznik nr 2 do niniejszego sprawozdania.
6. Wykonanie planu finansowego zakładu budżetowego

Jedynym zakładem budżetowym Gminy jest Zakład Gospodarki Mieszkaniowej. Realizację jego planu finansowego obrazuje załącznik nr 3 do niniejszego sprawozdania.
7. Wykonanie planu dochodów i wydatków rachunków dochodów własnych oraz informacja o wykazie jednostek, o których mowa w art. 223 ustawy o finansach publicznych

W roku 2010 zgodnie z przepisami art. 93 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. Przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1241) funkcjonowały następujące rachunki dochodów własnych:
- 1 rachunek Urzędu Gminy i Miasta pn. „Odszkodowania”,
- 1 rachunek Ośrodka Pomocy Społecznej pn. „Darowizny”,
- 1 rachunek Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji pn. „Odszkodowania”,
- 17 rachunków placówek oświatowych, tj. szkół podstawowych, gimnazjów, przedszkoli oraz Zespołów Szkół pn. „Wyżywienie w stołówkach”,
- 7 rachunków placówek oświatowych pn. „Darowizny”,
- 12 rachunków placówek oświatowych pn. „Odszkodowania”.
Dla każdego ze źródeł dochodów kierownicy jednostek opracowali plany finansowe dochodów własnych i wydatków nimi sfinansowanych w szczegółowości dział, rozdział i paragraf klasyfikacji budżetowej.

W dniu 24 września 2010 r. Rada Miejska w Czerwionce-Leszczynach podjęła uchwałę Nr LIII/636/10 w sprawie określenia jednostek budżetowych, które gromadzą dochody na wydzielonym rachunku, źródeł tych dochodów i ich przeznaczeniu oraz sposobu i trybu sporządzania planu finansowego dochodów i wydatków nimi sfinansowanych, dokonywania zmian w tym planie oraz ich zatwierdzania. Uchwała określiła wykaz jednostek, w których powstaną od dnia 1 stycznia 2011 r. wydzielone rachunki. Wykaz ten obejmuje wszystkie jednostki oświatowe Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny, tj.:
- Gimnazjum Nr 2,
- Gimnazjum Nr 6,
- Zespół Szkół Nr 1,
- Zespół Szkół Nr 2,
- Zespół Szkół Nr 3,
- Zespół Szkół Nr 4,
- Zespół Szkół Nr 5,
- Szkołę Podstawową Nr 3,
- Szkołę Podstawową Nr 8,
- Szkołę Podstawową w Książenicach,
- Szkołę Podstawową w Palowicach,
- Szkołę Podstawową w Przegędzy,
- Szkołę Podstawową w Stanowicach,
- Szkołę Podstawową w Szczejkowicach,
- Przedszkole Nr 1,
- Przedszkole Nr 3,
- Przedszkole Nr 6,
- Przedszkole Nr 7,
- Przedszkole Nr 8,
- Przedszkole Nr 10,
- Przedszkole Nr 11,
- Przedszkole w Bełku.

Informacje szczegółowe dotyczące realizacji planów rachunków dochodów własnych zawiera załącznik nr 4 do niniejszego sprawozdania.
8. Fundusz sołecki

Wyodrębnione w budżecie na mocy uchwały Uchwała Nr XXXVIII/430/09 Rady Miejskiej w Czerwionce–Leszczynach z dnia 26 czerwca 2009 roku środki stanowiące fundusz sołecki zostały przeznaczone zgodnie ze złożonym przez sołtysów wnioskami na przedsięwzięcia stanowiące zadania własne gminy. Przedsięwzięcie wskazane do realizacji w sołectwie Bełk „Wykonanie zadaszenia estrady na 'Słonecznym Palcu' w Bełku” ze względu na zbyt niską kwotę przeznaczoną na ten cel oraz wymagania techniczne, jakie muszą być spełnione przy realizacji tego typu zadania i zostało zrealizowane w innej formie, tj. nie jako stała konstrukcja ale jako zakup zadaszenia typu namiotowego. Zadaszenie to spełnia zakładane funkcje i zostało zakupione poza środkami funduszu sołeckiego. Określony we wniosku złożonym przez Sołtysa sołectwa Stanowice sposób realizacji przedsięwzięcia „Budowa ul. Ściegiennego w Stanowicach” nie był możliwy do realizacji. Zakres zadania wskazywał na zadanie remontowe a nie jak wskazano - inwestycję. Tym samym nie zrealizowano tego zadania w ramach funduszu sołeckiego, lecz jako zadanie remontowe uzyskując oczekiwany przez mieszkańców sołectwa Stanowice efekt. Pozostałe przedsięwzięcia zostały w pełni zrealizowane w ramach funduszu sołeckiego.
Zestawienie obejmujące realizację przedsięwzięć w ramach funduszu sołeckiego zawiera załącznik nr 5 do niniejszego sprawozdania.
9. Zobowiązania według tytułów dłużnych na dzień 31 grudnia 2010 r. oraz spłata zobowiązań w 2010 roku.

Łączna kwota zobowiązań Gminy na koniec roku sprawozdawczego wynosiła 38.817.255,97 zł, co stanowi 42,8% dochodów budżetowych. Składają się na nie:
a) zadłużenie z tytułu wyemitowanych obligacji komunalnych w kwocie 12.400.000,00 zł
w tym:
- PKO BP SA Warszawa w kwocie 2.900.000,00 zł
- Dom Maklerski BPS w Warszawie w kwocie 9.500.000,00 zł
b) zadłużenie z tytułu zaciągniętych kredytów, których spłata przypada na lata 2011 – 2017 w kwocie 21.460.282,79 zł
w tym:
- kredyt zaciągnięty w 2006 roku w PKO Bank Polski SA w Rybniku w kwocie 504.990,00 zł
- kredyt inwestycyjny (CEB) zaciągnięty w 2006 roku w Banku Ochrony Środowiska S.A. w Katowicach w kwocie 553.578,20 zł
- kredyt inwestycyjny (CEB) zaciągnięty w latach 2006 - 2008 w Banku Ochrony Środowiska S.A. w Katowicach w kwocie 1.475.397,59 zł
- kredyt zaciągnięty w 2006 roku w Orzesko - Knurowskim Banku Spółdzielczym w Knurowie w kwocie 2.461.795,00 zł
- kredyt zaciągnięty w 2007 roku w PKO Bank Polski SA w Rybniku w kwocie 3.176.373,00 zł
- kredyt zaciągnięty w 2008 roku w Banku Ochrony Środowiska S.A. w Katowicach w kwocie 4.288.149,00 zł
- kredyt zaciągnięty w 2009 roku w PKO Bank Polski SA w Rybniku w kwocie 9.000.000,00 zł
c) zadłużenie z tytułu zaciągniętych w związku z realizacją zadań inwestycyjnych pożyczek, którego splata przypada w latach 2011 – 2017 w kwocie 4.124.715,43 zł
w tym:
- pożyczka zaciągnięta w 2005 r. w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach w kwocie 1.062.809,74 zł
- pożyczka zaciągnięta w 2006 r. w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach w kwocie 717.444,00 zł
- pożyczka zaciągnięta w 2006 r. w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach w kwocie 171.649,30 zł
- pożyczka zaciągnięta w 2007 r. w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach w kwocie 1.871.973,39 zł
- pożyczka zaciągnięta w 2007 r. w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach w kwocie 300.839,00 zł
d) wymagalne zobowiązania w kwocie 832.257,75 zł
Na ogólną kwotę powstałych na koniec roku zobowiązania wymagalne składają się:
- zobowiązania wymagalne jednostki organizacyjnej w kwocie 1.584,65 zł,
- zobowiązania wymagalne zakładu budżetowego w kwocie 830.673,10 zł.

Wskazana kwota zadłużenia uwzględnia umorzenie w kwocie 469.168,00 zł części pożyczki udzielonej Gminie w roku 2003 z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.

Łączna kwota spłat zobowiązań wraz z odsetkami zamknęła się w roku 2010 kwotą 7.870.020,86 zł, co stanowi 8,7% ogólnej kwoty dochodów.
Na kwotę tą składają się:
1) rozchody w kwocie 6.282.180,42 zł, w tym:
- spłata rat pożyczek w kwocie 1.086.427,00 zł
- spłata rat kredytów w kwocie 2.195.753,42 zł
- wykup papierów wartościowych (obligacji) w kwocie 3.000.000,00 zł
stanowiące 79,8% ogólnej kwoty spłaty zobowiązań w 2009 roku,
2) koszt obsługi zadłużenia, tj. łączna kwota odsetek od kredytów, pożyczek i wyemitowanych papierów wartościowych w kwocie 1.587.840,44 zł, co stanowi 20,2% rocznej kwoty spłaty zobowiązań w omawianym okresie.
Burmistrz Gminy i Miasta

Wiesław Janiszewski
 
Załącznik nr 1
do Sprawozdania
Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny
z dnia 30 marca 2011 r.
Zalacznik1.xls

Tabela 1 - dochody
Załącznik nr 2
do Sprawozdania
Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny
z dnia 30 marca 2011 r.
Zalacznik2.xls

Tabela 2 - wydatki
Załącznik nr 3
do Sprawozdania
Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny
z dnia 30 marca 2011 r.
Zalacznik3.xls

Tabela 3 - przychody i rozchody
Załącznik nr 4
do Sprawozdania
Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny
z dnia 30 marca 2011 r.
Zalacznik4.xls

Załącznik nr 1 - projekty unijne
Załącznik nr 5
do Sprawozdania
Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny
z dnia 30 marca 2011 r.
Zalacznik5.xls

Załącznik nr 2 - dotacje
Załącznik nr 6
do Sprawozdania
Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny
z dnia 30 marca 2011 r.
Zalacznik6.xls

Załącznik nr 3 - ZGM
Załącznik nr 7
do Sprawozdania
Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny
z dnia 30 marca 2011 r.
Zalacznik7.xls

Załącznik nr 4 - RDW
Załącznik nr 8
do Sprawozdania
Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny
z dnia 30 marca 2011 r.
Zalacznik8.xls

Załącznik nr 5 - FS
reklama
reklama

POLECANE

reklama

Artykuł Sponsorowany

reklama

Ostatnio na forum

reklama
reklama

Eksperci portalu infor.pl

SI-Consulting Sp. z o.o.

Kompleksowe rozwiązania informatyczne dla przedsiębiorstw

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »
reklama
reklama
reklama