| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr 66/VIII/2011 Rady Gminy Dębowiec

z dnia 28 czerwca 2011r.

w sprawie zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Dębowiec

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 i art. 40 ust. 1 i 2 pkt 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz.1591 z późn. zm.) oraz art. 21 ust 1 pkt 2 i ust. 3 ustawy z dnia 21 czerwca 2001 r. o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego (tekst jednolity Dz. U. z 2005 r. Nr 31, poz. 266 z późn. zm.) Rada Gminy Dębowiec uchwala:

Przyjmuje się "Zasady wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Dębowiec", o następującej treści:

Zasady wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Dębowiec

Rozdział 1.
Postanowienia ogólne

§ 1.

Zasady wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Dębowiec określają:

1) wysokość dochodu gospodarstwa domowego uzasadniającą oddanie w najem lub podnajem lokalu na czas nieoznaczony, lokalu socjalnego, oraz wysokość dochodu gospodarstwa domowego uzasadniającą zastosowanie obniżek czynszu,

2) warunki zamieszkiwania kwalifikujące wnioskodawcę do ich poprawy,

3) kryteria wyboru osób, którym przysługuje pierwszeństwo zawarcia umowy najmu lokalu socjalnego oraz pozostałych lokali mieszkalnych,

4) warunki dokonywania zamiany lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu gminy oraz zamiany pomiędzy najemcami lokali należących do tego zasobu, a osobami zajmującym lokale w innych zasobach,

5) tryb rozpatrywania i załatwiania wniosków o najem lokali zawierany na czas nieoznaczony i o najem lokali socjalnych oraz sposób poddania tych spraw kontroli społecznej,

6) zasady postępowania w stosunku do osób, które pozostały w lokalu opuszczonym przez najemcę lub w lokalu, w którego najem nie wstąpiły po śmierci najemcy,

7) kryteria oddawania w najem lokali o powierzchni użytkowej przekraczającej 80 m2

8) zasady wynajmowania lokali na czas trwania stosunku pracy.

§ 2.

1. Mieszkaniowy zasób Gminy Dębowiec obejmuje lokale będące w posiadaniu gminy. Ewidencję tą prowadzi Urząd Gminy Dębowiec.

2. Mieszkania wchodzące w skład mieszkaniowego zasobu gminy są przeznaczone dla zaspokajania potrzeb mieszkaniowych gospodarstw domowych o niskich dochodach lub pozostających w niedostatku i będących członkami wspólnoty samorządowej Gminy Dębowiec.

3. Na lokale socjalne przeznacza się przede wszystkim lokale o obniżonym standardzie, wyposażone przynajmniej w piec grzewczy, instalację elektryczną i dostęp do źródła zaopatrzenia w wodę i sanitariaty chociażby urządzenia te znajdowały się poza budynkiem.

4. Nawiązanie stosunku najmu następuje po rozpatrzeniu wniosku przez komisję mieszkaniową i podjęciu w tym zakresie decyzji przez Wójta Gminy Dębowiec albo po prawomocnym wyroku sądowym ustalającym wstąpienie w stosunek najmu.

§ 3.

1. Najemcą lokalu mieszkalnego może zostać osoba, której potrzeby mieszkaniowe nie są zaspokojone i która spełnia kryteria określone w niniejszej uchwale.

2. Przez osobę, której potrzeby mieszkaniowe nie są zaspokojone rozumie się osobę która:

1) została pozbawiona lokalu w wyniku klęski żywiołowej lub innych zdarzeń losowych,

2) jest wychowankiem domu dziecka, rodziny zastępczej, repatriantem, osobą niepełnosprawną albo inną osobą wymagającą szczególnej troski,

3) zgodnie z obowiązującymi przepisami ma prawo do lokalu zamiennego,

4) uprawnionej do otrzymania lokalu socjalnego na mocy wyroku sądu,

5) podlega eksmisji, a której sąd w wyroku nakazującym opróżnienie lokalu nie przyznał prawa do lokalu socjalnego, a gmina zobowiązana jest dostarczyć pomieszczenie tymczasowe; osobie tej może zostać wynajęte jedynie pomieszczenie niebędące samodzielnym lokalem.

Rozdział 2.
Wysokość dochodu gospodarstwa domowego uzasadniająca oddanie w najem lub podnajem lokalu na czas nieoznaczony i lokalu socjalnego, oraz wysokość dochodu gospodarstwa domowego uzasadniającą zastosowanie obniżek czynszu

§ 4.

1. Najemcą albo podnajemcą lokalu wynajmowanego na czas nieoznaczony może być osoba, której której warunki mieszkaniowe kwalifikują ją do ich poprawy lub której potrzeby mieszkaniowe nie są zaspokojone i której gospodarstwo domowe osiąga niskie dochody.

2. W rozumieniu niniejszej uchwały gospodarstwem domowym o niskich dochodach jest gospodarstwo, w którym średni dochód miesięczny przypadający na jednego członka rodziny, w okresie 12 miesięcy poprzedzających złożenie wniosku, nie przekroczył 150% najniższej emerytury w gospodarstwie jednoosobowym lub 100% najniższej emerytury w gospodarstwie wieloosobowym.

3. Kwota najniższej emerytury ogłaszana jest Komunikatem Prezesa ZUS-u, który publikowany jest w Monitorze Polskim.

4. Za dochód uważa się wszelkie przychody po odliczeniu kosztów ich uzyskania oraz po odliczeniu składek na ubezpieczenie emerytalne i rentowe oraz na ubezpieczenie chorobowe określone w przepisach o systemie ubezpieczeń społecznych, chyba że zostały już zaliczone do kosztów uzyskania przychodu.

5. Do dochodu nie wlicza się zasiłków pielęgnacyjnych, zasiłków okresowych z pomocy społecznej, jednorazowych świadczeń w naturze z pomocy społecznej oraz dodatku mieszkaniowego.

6. Dochód z gospodarstwa rolnego ustala się na podstawie powierzchni gruntów w hektarach przeliczeniowych i przeciętnego dochodu z 1 ha przeliczeniowego ogłaszanego przez Prezesa GUS.

§ 5.

1. Najemcą lokalu socjalnego może zostać wyłącznie osoba, której potrzeby mieszkaniowe nie są zaspokojone i pozostaje w niedostatku albo posiada wyrok sądowy uprawniający do otrzymania lokalu socjalnego.

2. W rozumieniu niniejszej uchwały osobą pozostającą w niedostatku, jest osoba, której średni dochód miesięczny gospodarstwa domowego, w okresie 12 miesięcy poprzedzających złożenie wniosku, nie przekroczył 100% najniższej emerytury w gospodarstwie jednoosobowym lub 50% najniższej emerytury w gospodarstwie wieloosobowym.

§ 6.

1. W stosunku do najemców lokali wynajmowanych na czas nieoznaczony można stosować obniżki czynszu w wysokości:

1) do 60% czynszu najmu, gdy średni dochód gospodarstwa domowego z ostatnich 12 miesięcy poprzedzających złożenie wniosku spełnia kryteria pozostawania w niedostatku,

2) do 25% czynszu najmu, w przypadku, gdy średni dochód gospodarstwa domowego z ostatnich 12 miesięcy poprzedzających złożenie wniosku nie przekracza 75% dochodu gospodarstw o niskich dochodach.

2. Z wnioskiem, o obniżkę czynszu występuje najemca. Do wniosku należy załączyć oświadczenie o wysokości dochodów z ostatnich 12 miesięcy poprzedzających złożenie wniosku oraz oświadczenie o liczbie osób wchodzących w skład gospodarstwa domowego najemcy.

§ 7.

Weryfikacja dochodów osób ubiegających się o zawarcie umowy najmu lokalu na czas nieoznaczony lub lokalu socjalnego odbywa się:

1) w chwili składania wniosku,

2) przed zawarciem umowy najmu.

Rozdział 3.
Warunki zamieszkiwania kwalifikujące wnioskodawcę do ich poprawy

§ 8.

Za warunki zamieszkiwania kwalifikujące wnioskodawcę do ich poprawy uważa się:

1) przegęszczenie, w przypadku, gdy powierzchnia pokoi przypadająca na członka gospodarstwa domowego najemcy jest mniejsza bądź równa 5m2 w przypadku gospodarstwa wieloosobowego i mniejsza bądź równa 10m2 , w przypadku gospodarstwa jednoosobowego,

2) zamieszkiwanie wspólnie z osobami niepełnosprawnymi w stopniu znacznym lub umiarkowanym,

3) zły stan techniczny lokalu, potwierdzony opinią organów nadzoru budowlanego lub ekspertyzą uprawnionego rzeczoznawcy,

4) wspólne zamieszkiwanie w lokalu z inną, niespokrewnioną z wnioskodawcą osobą.

Rozdział 4.
Kryteria wyboru osób, którym przysługuje pierwszeństwo zawarcia umowy najmu lokalu mieszkalnego lub lokalu socjalnego

§ 9.

Pierwszeństwo zawarcia umowy najmu lokalu mieszkalnego, przysługuje osobie, której gospodarstwo domowe jest gospodarstwem o niskich dochodach i spełnia przynajmniej jeden z niżej wymienionych warunków:

1) utraciła mieszkanie w wyniku zdarzeń losowych,

2) utraciła uprawnienie do dalszego zajmowania lokalu socjalnego,

3) została zakwalifikowana do dokonania we własnym zakresie adaptacji na cele mieszkalne powierzchni wspólnego użytku o funkcji dotychczas innej niż mieszkalna lub remontu kapitalnego lokalu,

4) zamieszkującą w lokalu mieszkalnym mieszczącym się w budynku, który jest przeznaczony do rozbiórki w związku z prowadzonymi przez Gminę Dębowiec inwestycjami.

§ 10.

Pierwszeństwo do zawarcia umowy najmu lokalu socjalnego przysługuje osobie która:

1) utraciła mieszkanie wskutek klęski żywiołowej, katastrofy lub pożaru i pozostaje w niedostatku,

2) jest zobowiązana do opuszczenia zajmowanego dotychczas lokalu a sąd w wyroku eksmisyjnym orzekł o uprawnieniu tej osoby do lokalu socjalnego.

3) zdeklarowała się dokonać na własny koszt przebudowy pomieszczeń niemieszkalnych, albo remontu kapitalnego zniszczonego lokalu z przeznaczeniem na cele mieszkalne i pozostaje w niedostatku.

Rozdział 5.
Warunki dokonywania zamiany lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu gminy oraz zamiany pomiędzy najemcami lokali należących do tego zasobu, a osobami zajmującym lokale w innych zasobach

§ 11.

1. Najemcy lokali mieszkalnych wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu gminy mogą dokonywać zamian zajmowanych przez siebie lokali, jak również tych lokali na lokale pozostające w dyspozycji innych niż gmina podmiotów.

2. Zamiana lokali odbywa się na wnioski zainteresowanych najemców, po ich rozpatrzeniu przez komisję mieszkaniową i uzyskaniu zgody Wójta Gminy Dębowiec.

3. W wyniku zamiany lokali, w stosunek najmu wchodzą także osoby dotychczas zamieszkałe na stałe z głównym najemcą i przez niego wskazane, pod warunkiem, że:

1) osoby te nie posiadają tytułu prawnego do innego lokalu (budynku),

2) zamieszkiwały z głównym najemcą przez okres minimum 5 lat, poprzedzający moment złożenia wniosku o zamianę lokali lub są osobami bliskimi tj. zstępni, rodzeństwo, dzieci rodzeństwa, powinowaci w tej samej linii lub stopniu.

4. Najemcy lokali, którzy chcą dokonać zamiany zajmowanych przez siebie lokali mieszkalnych nie mogą mieć zaległości w opłatach z tytułu czynszu najmu lub innych opłat wynikających ze stosunku najmu.

Rozdział 6.
Tryb rozpatrywania i załatwiania wniosków o najem lokali zawierany na czas nieoznaczony i o najem lokali socjalnych oraz sposób poddania tych spraw kontroli społecznej

§ 12.

1. Umowa o najem lokalu zawierana na czas nieoznaczony i lokalu socjalnego może być zawarta z osobą, która spełnia łącznie kryteria:

1) jest osobą pełnoletnią

2) spełnia pozostałe wymogi określone w niniejszej uchwale.

2. Umowę najmu lokalu socjalnego zawiera się na okres nie krótszy niż jeden rok z możliwością przedłużenia, jeżeli w dniu złożenia wniosku o przedłużenie umowy kryteria dochodowe najemcy uprawniające do przyznania lokalu socjalnego nie zostały przekroczone o więcej niż 15%.

§ 13.

1. W celu poddania kontroli społecznej trybu rozpatrywania i załatwiania wniosków o najem lokali zawieranych na czas nieoznaczony i lokali socjalnych, w przypadkach określonych niniejszą uchwałą powołuje się społeczną komisję mieszkaniową.

2. Komisja, o której mowa w ust. 1 składa się z 4 osób, wskazanych po jednej osobie przez:

1) Radę Gminy Dębowiec,

2) Ośrodek Pomocy Społecznej w Dębowcu,

3) Gminny Zespół Obsługi Szkół i Przedszkoli,

4) Wójta Gminy Dębowiec.

3. Regulamin prac komisji mieszkaniowej określa Wójt Gminy Dębowiec w drodze zarządzenia.

§ 14.

1. W terminie do 31 marca, Wójt Gminy Dębowiec składa Radzie Gminy Dębowiec informację o zawartych i rozwiązanych umowach najmu w roku poprzedzającym złożenie informacji.

2. Informacja, o której mowa w ust. 1 zawiera:

1) informację o stanie ilościowym zasobu mieszkaniowego Gminy Dębowiec,

2) liczbie złożonych wniosków o najem lokalu na czas nieoznaczony,

3) liczbie złożonych wniosków o najem lokalu socjalnego,

4) liczbie zawartych i rozwiązanych umów najmu lokali wynajmowanych na czas nieoznaczony i lokali socjalnych,

5) liczbie i przyczynie odmów zawarcia umów najmu.

§ 15.

1. Postępowanie w sprawie zawarcia umowy najmu lokalu na czas nieoznaczony i lokalu socjalnego rozpoczyna się od złożenia wniosku.

2. Wniosek, o których mowa w ust. 1 składa się w biurze podawczym Urzędu Gminy Dębowiec.

3. Wniosek podlega ocenie punktowej zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały, na podstawie dołączonej dokumentacji oraz wypełnionej ankiety weryfikacyjnej stanowiącej załącznik nr 2.

4. Weryfikacja wniosku oraz ocena punktowa należy do Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Dębowcu.

5. Osoby które spełniają kryteria określone w niniejszej uchwale umieszczane są na listach osób zakwalifikowanych do zawarcia umowy najmu lokalu.

6. Tworzy się odrębne listy osób zakwalifikowanych do zawarcia umowy najmu lokalu na czas nieoznaczony i lokali socjalnych.

7. Projekty list, o których mowa w ust. 5 i 6, sporządzane są na podstawie złożonych i zweryfikowanych wniosków mieszkaniowych. Listy zawierają imiona i nazwiska osób z którymi może być zawarta umowa najmu lokalu oraz liczbę uzyskanych punktów.

8. Projekty list podaje się do publicznej wiadomości na okres 14 dni poprzez ich wywieszenie na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Gminy oraz informuje pisemnie o tym fakcie osoby, które złożyły wnioski.

9. Osobie, która złożyła wniosek o przydział lokalu przysługuje odwołanie od decyzji komisji mieszkaniowej do Wójta Gminy Dębowiec, w terminie 14 dni od daty podania projektu listy do publicznej wiadomości. W treści informacji, o której mowa w ust. 8 należy zamieścić uwagę o możliwości odwołania od decyzji komisji mieszkaniowej.

10. Wójt Gminy Dębowiec rozpatruje odwołania w ciągu 7 dni od dnia jego wniesienia.

11. Po upływie terminu na wniesienie odwołań i ich rozpatrzeniu Wójtowi Gminy Dębowiec ostatecznie zatwierdza listy osób zakwalifikowanych do zawarcia umowy najmu lokalu na czas nieoznaczony i lokali socjalnych.

12. Listy, o których mowa w ust. 11 podaje się do publicznej wiadomości na okres 30 dni poprzez ich wywieszenie na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy Dębowiec.

§ 16.

1. Wskazanie lokalu następuje według kolejności na liście.

2. Skreślenie z listy następuje w przypadku:

1) dwukrotnej odmowy przyjęcia wskazanego lokalu,

2) wycofanie wniosku o przydział lokalu,

3) przekroczenie kryterium dochodowego,

4) złożenia przez osobę wnioskująca o przyznanie lokalu oświadczenia zawierającego nieprawdziwe dane lub zatajenie danych dotyczących sytuacji mieszkaniowej lub materialnej, w zakresie wymaganym uchwałą,

5) nie przystąpienie do zawarcia umowy najmu lokalu bez uzasadnionej przyczyny w terminie 14 dni od dnia poinformowania o przyznaniu lokalu.

3. W przypadku orzeczenia rozwodu małżonków umieszczonych na liście, lokal będzie wskazany obojgu małżonkom, chyba że jedno z nich złoży oświadczenie o rezygnacji z prawa do lokalu.

Rozdział 7.
Zasady postępowania w stosunku do osób, które pozostały w lokalu opuszczonym przez najemcę lub w lokalu, w którego najem nie wstąpiły po śmierci najemcy.

§ 17.

1. Z osobami, które zamieszkiwały wspólnie z najemcą i nie wstąpiły z mocy prawa w stosunek najmu po opuszczeniu lokalu przez najemcę lub po jego śmierci, można zawrzeć umowę najmu lokalu mieszkalnego, w którym zamieszkują, jeżeli przemawiają za tym zasady współżycia społecznego, a osoby te spełniają łącznie następujące warunki:

1) zamieszkiwały stale z najemcą co najmniej 5 ostatnich lat i są pełnoletnimi osobami bliskimi. Pod pojęciem „osób bliskich” rozumie się: zstępnych, rodzeństwo, dzieci rodzeństwa, powinowatych w tej samej linii lub stopniu,

2) osiągają dochód pozwalający na utrzymanie mieszkania,

3) utrzymują lokal w należytym stanie technicznym,

4) nie posiadają tytułu prawnego do innego lokalu (budynku).

2. Osoby, o których mowa w ust. 1 zobowiązane są w terminie 1 roku od dnia opuszczenia lokalu przez głównego najemcę lub od jego śmierci, złożyć do Wójta Gminy Dębowiec wniosek z prośbą o nawiązanie stosunku najmu zajmowanego lokalu. W przypadku nie złożenia takiego wniosku Wójt Gminy Dębowiec zobowiąże zamieszkałe w lokalu osoby do jego opuszczenia. W stosunku do osób, które zobowiązane będą do opuszczenia zajmowanego lokalu mieszkalnego, wszczyna się postępowanie związane z jego opróżnieniem.

Rozdział 8.
Kryteria oddawania w najem lokali o powierzchni użytkowej przekraczającej 80 m2 i zasady wynajmowania lokali na czas trwania stosunku pracy

§ 18.

1. Wolne lokale mieszkalne o powierzchni użytkowej przekraczającej 80 m2 przeznacza się do wynajmu w drodze przetargu nieograniczonego.

2. Minimalna, wywoławcza wysokość czynszu w pierwszym przetargu nie może być niższa niż 0,1% wartości wskaźnika kosztu odtworzenia 1m2 powierzchni użytkowej budynków mieszkalnych, ogłaszanego przez Wojewodę Śląskiego.

3. Przy przeprowadzaniu przetargów na najem lokali stosuje się odpowiednio przepisy dotyczące przeprowadzania przetargów na zbycie nieruchomości.

§ 19.

1. W wyjątkowych przypadkach, podyktowanych interesem Gminy Dębowiec, ze względu na charakter wykonywanej pracy mogą być zawierane umowy najmu lokali na czas trwania stosunku pracy.

2. Umowy, o których mowa w ust. 1 mogą być zawierane z osobami, które będą albo są zatrudnione w Urzędzie Gminy Dębowiec, w gminnych jednostkach organizacyjnych lub gminnych instytucjach kultury.

3. Wniosek o wynajem lokalu, o którym mowa w ust. 1 wraz z opinią pracodawcy lub przyszłego pracodawcy składa się Wójtowi Gminy Dębowiec, który podejmuje decyzję o wyborze najemcy lokalu.

4. Wobec wnioskodawców występujących o najem lokalu na czas trwania stosunku pracy nie stosuje się kryterium dochodowego. Wniosków tych nie rozpatruje komisja mieszkaniowa.

Rozdział 9.
Postanowienia końcowe

§ 20.

Traci moc Uchwała Nr 75/IX/07 Rady Gminy Dębowiec z dnia 28 sierpnia 2007 r. w sprawie zasad wynajmowania lokali mieszkalnych wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Dębowiec.

§ 21.

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Dębowiec.

§ 22.

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.

Przewodniczący Rady Gminy


Marian Matejczuk

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr 66/VIII/2011
Rady Gminy Dębowiec
z dnia 28 czerwca 2011 r.
Zalacznik1.pdf

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr 66/VIII/2011
Rady Gminy Dębowiec
z dnia 28 czerwca 2011 r.
Zalacznik2.pdf

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Instytut Studiów Podatkowych Modzelewski i Wspólnicy

Doradztwo podatkowe

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »