| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr IX/67/2011 Rady Gminy Wilkowice

z dnia 28 lipca 2011r.

w sprawie zmiany załącznika do Uchwały nr XXVII/274/2009 Rady Gminy Wilkowice z dnia 5 lutego 2009r. - regulaminu określającego wysokość i szczegółowe warunki przyznawania dodatku motywacyjnego, funkcyjnego, dodatku za wysługę lat oraz dodatku za warunki pracy, szczegółowe warunki obliczania i wypłacania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw oraz wysokość i warunki wypłacania innych świadczeń wynikających ze stosunku pracy nauczycielom zatrudnionym w szkołach i przedszkolach prowadzonych przez Gminę Wilkowice

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15, art. 40 ust. 1, art. 41 ust. 1, art. 42 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz.U. 2001, nr 142, poz. 1591 z późniejszymi zmianami) w związku z art. 30 ust. 6, 6a,10 i art. 91 d pkt, 1 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. – Karta Nauczyciela (tekst jednolity Dz. U. 2006, nr 97, poz. 674 z późniejszymi zmianami) po uzgodnieniach z organizacjami związkowymi działający w jednostkach oświatowych Gminy Wilkowice.

Rada Gminy Wilkowice uchwala, co następuje

§ 1. 1. § 3 ust. 3 i ust. 4 Rozdziału II - „Dodatek motywacyjny” otrzymują brzmienie:

„§ 3 ust. 3 Wysokość dodatku motywacyjnego dla nauczyciela nie może być niższa niż 4% i nie wyższa niż 20% wynagrodzenia zasadniczego danego nauczyciela.”

„§ 3 ust. 4 Wysokość dodatku dla dyrektora nie może być wyższa niż 40% jego wynagrodzenia zasadniczego.”

2. § 5 ust.1, ust. 3 Rozdziału III – „Dodatek funkcyjny” otrzymują brzmienie:

„§ 5 ust. 1. Nauczycielowi, któremu powierzono stanowisko dyrektora lub wicedyrektora szkoły albo inne stanowisko kierownicze przewidziane w statucie szkoły, przysługuje miesięczny dodatek funkcyjny w wysokości określonej w poniższej tabeli:

DYREKTORZY

Rodzaj placówki

Wysokośc dodatku w

1) dyrektor przedszkola

od 800 do 1.500

2) dyrektor szkoły (zespołu szkół)

od 1.000 do 2.500

WICEDYREKTORZY

Rodzaj placówki

Wysokośc dodatku w

3) wicedyrektor przedszkola

od 500 do 1.000

4) wicedyrektor szkoły

od 450 do 1.500

INNE STANOWISKA KIEROWNICZE

5) kierownik świetlicy

od 100 do 500

„§ 5 ust. 3 Nauczycielowi z tytułu sprawowanej funkcji przysługuje dodatek funkcyjny w następującej wysokości:

1) sprawowania funkcji opiekuna stażu: od 100 do 250 zł,

2) powierzenia wychowawstwa w przedszkolu od 200 do 350 zł,

3) powierzenia wychowawstwa w szkole podstawowej i gimnazjum od 240 do 450 zł,

4) sprawowania funkcji doradcy metodycznego od 300 do 600 zł „

3. § 10 ust. 1 oraz § 13 ust. 3 i 4 Rozdziału VII „Wysokość nagród oraz inne świadczenia wynikające ze stosunku pracy” otrzymują brzmienie:

„§ 10 ust.1 pkt od 1 do 4 Wysokość nauczycielskiego dodatku mieszkaniowego, uzależniona jest od liczby członków w rodzinie pozostających na wyłącznym utrzymaniu uprawnionego nauczyciela i wynosi:

1) przy jednej osobie w rodzinie 25 zł,

2) przy dwóch osobach w rodzinie 35 zł,

3) przy trzech osobach w rodzinie 45 zł,

4) przy czterech i więcej osobach w rodzinie 55 zł „

„§ 13 ust. 3 Wysokość nagrody Wójta przyznawanej nauczycielowi oraz dyrektorowi wynosi od 2.000 zł do 3.500 zł.”

„§ 13 ust. 4 Wysokość nagrody dyrektora przyznawanej nauczycielowi wynosi od 800 zł do 1.600 zł.”

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 3. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego i wchodzi w życie od 1 października 2011r.

Przewodniczący Rady


Bartosz Olma

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Michał Cyran

Radca Prawny

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »