| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Sprawozdanie Zarządu Powiatu Zawierciańskiego

z dnia 30 marca 2011r.

z wykonania budżetu powiatu za 2010 rok


Budżet powiatu na 2010 rok zatwierdzony przez Radę Powiatu Zawierciańskiego po stronie dochodów zamykał się kwotą 132.041.982 zł, wydatków 181.611.360 zł oraz przychodów 52.517.501 zł i rozchodów 2.948.123 zł.Zmiany wprowadzone w ciągu roku budżetowego uchwałami Rady i Zarządu Powiatu spowodowały spadek planu dochodów do kwoty 122.486.177 zł, natomiast plan wydatków stanowi kwotę 135.249.707 zł
Planowane przychody na dzień 31.12.2010 r. zamknęły się kwotą 16.650.390 zł na którą składały się:
- kredyty na zadania z udziałem środków z budżetu UE – 4.587.053 zł;
- kredyty na pozostałe zadania inwestycyjne – 5.440.169 zł;
- pożyczki na termomodernizacje – 1.612.501 zł;
- zaangażowane wolne środki z 2009 r. w wysokości 5.010.667zł.
Zmniejszenie to jest wynikiem przesunięć i zmian dokonanych w planach dotyczących realizacji zadań finansowanych środkami kredytowymi.
Plan rozchodów na dzień 31.12.2010 r. wynosi 3.886.860 zł. W stosunku do uchwalonego zwiększony został o kwotę 938.737 zł w wyniku :
- zmniejszenia kwoty spłat pożyczki zaciągniętej na Termomodernizację budynku ZS im. H. Kołłątaja o 386.147 zł (przesunięcie części spłaty na 2011 r.),
- zmniejszenia wysokości spłat pożyczki zaciągniętej na Termomodernizację budynku ZS im. X. Dunikowskiego o 31.610 zł w wyniku jej częściowego umorzenia,
- zwiększenia spłaty części kredytu na udział UE dot. zadania Przebudowy ciągu dróg powiatowych Zawiercia o kwotę 1.325.092 zł;
- zwiększenia spłaty części kredytu na udział UE dot. zadania Adaptacja budynku byłego internatu na potrzeby Szkoły Specjalnej wraz z modernizacją istniejącej stołówki do wymagań HACCP w Zawierciu, ul Rataja 29a o kwotę 31.402 zł.
Kwota rozchodów obejmuje spłaty:
1) kredytów n/w:
- budowę sali gimnastycznej w Żarnowcu – 348.500 zł,
- budowę hali sportowej przy I LO im. S. Żeromskiego – 810.168 zł,
- inwestycję oświatową w Pilicy – 220.000 zł,
- modernizację bloku operacyjnego w Szpitalu Powiatowym w Zawierciu - 202.560 zł,
- na III etap Standaryzacji w DPS – 140.400 zł,
- udział UE na przebudowę ciągu dróg Zawiercia – 1.325.092 zł,
- udział UE na Adaptację Szkoły Specjalnej – 31.402 zł.
2) pożyczek z WFOŚiGW n/w:
- na termomodernizację budynku ZS im X. Dunikowskiego – 284.709 zł;
- na termomodernizację budynku ZS im. H. Kołłątaja – 386.149 zł;
- na termomodernizację budynku II LO im. H. Malczewskiej – 137.880 zł.
Po wprowadzonych zmianach planowane wydatki są wyższe od planowanych dochodów o kwotę 12.763.530 zł, która stanowi deficyt. Deficyt ten znajduje pokrycie w planowanych przychodach.
Plan dochodów na koniec 2010 r. w stosunku do uchwalonego przez Radę zmniejszono o kwotę 9.555.805 zł, (jest to różnica pomiędzy zwiększeniami dochodów w wysokości 27.769.213 zł, a ich zmniejszeniami 37.325.018 zł).
- środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych (§ 2468 i 2469) - 36.052 zł (płatności bezpośrednie do gruntów rolnych dla ZSR w Żarnowcu);
Dochody zwiększające budżet powiatu pochodziły z następujących źródeł:
- wpływy z różnych opłat (§ 0690) - 300.000 zł (środki przejęte do budżetu po zlikwidowanym PFOŚiGW - planowane wpływy);
- otrzymane spadki, zapisy, darowizny w postaci pieniężnej (§ 0960) - 11.500 zł (darowizna Spółdzielni Mieszkaniowej w Zawierciu, Spółki ENION SA dla Straży, Spółdzielni Mleczarskiej „Rokitnianka” na Dożynki Powiatowe);
- wpływy z różnych dochodów (§ 0970) - 860.058 zł (środki przejęte do budżetu po zlikwidowanym PFOŚiGW – stan rachunku – 654.289 zł oraz dochody wypracowane przez PUP - refundacja środków z FP, z tyt. obsługi PFRON, wydawania kart parkingowych oraz odszkodowanie z gminy Włodowice za odstąpienie od porozumienia dot. szerokopasmowego Internetu – 60.000 zł);
- dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust.3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich (§ 2007, 2008 i 2009) - 2.994.065 zł (środki przyznane w ramach projektów realizowanych z udziałem środków EFS: - „Impuls dla biznesu” oraz „Nowa Jakość II”– realizacja PUP, - „Lepszy Start” oraz „Lepszy Start – Moja firma” – realizacja PCPR, /w tym dokonane przeniesienia z § 2008 na § 2007 – zmiana klasyfikacji/, - „Nauka drogą do sukcesu na Śląsku” – realizacja ZOEAS oraz zwrot wydatków z budżetu UE poniesionych na realizację zadania „W sercu Jury – powiat zawierciański zaprasza” – 27.804 zł i zadania dot. integracji z SEKAP – 161.686 zł;
- dotacji celowych otrzymanych z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat (§ 2110) -605.063 zł które dotyczyły: wydatków Komisji poborowej, Straży, Zespołu orzekania o niepełnosprawności, zad. rządowych z zakresu gospodarki gruntami i nieruchomościami – wypłata odszkodowań oraz porządkowanie stanu prawnego nieruchomości Skarbu Państwa,wypłaty wynagrodzeń pracowników geodezji zajmujących się porządkowaniem stanu prawnego nieruchomości Skarbu Państwa, wydatków z tytułu ubezpieczenia zdrowotnego za bezrobotnych i dzieci w placówkach opiekuńczo-wychowawczych, zapłaty podatku VAT dot. zadania scalania gruntów;
- dotacji celowych otrzymanych z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat (§ 2117, 2118 i2119) - 1.150.957 zł (środki otrzymane na przeprowadzenie prac dot. scalania gruntów w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich);
- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu (§ 2130) -3.448.725 zł, które dotyczyły: bieżącej działalności DPS, wydatków remontowych Ośrodka Opiekuńczego w Zawierciu, wydatków z zakresu usuwania skutków powodzi, wypłaty dodatku dla pracownika socjalnego(Ośrodki w Zawierciu i G. Włodowskiej oraz PCPR), remontów dróg powiatowych uszkodzonych w wyniku powodzi (3.000.000 zł), usuwania skutków klęsk żywiołowych - szadzi i oblodzeń;
- dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego (§ 2310) - 5.000 zł (dla KPPSP na zakup sprzętu otrzymane z Gminy Kroczyce);
- dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego (§ 2330) - 9.131 zł (środki z Urzędu Marszałkowskiego z przeznaczeniem na letnie i zimowe utrzymanie dróg wojewódzkich);
- dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego (§ 2339) - 591 zł (środki z Urzędu Marszałkowskiego z przeznaczeniem na realizację programu stypendialnego uczniów „Nauka droga do sukcesu na Śląsku – wkład własny samorządu wojewódzkiego);
- dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych (§ 2440) - 53.151 zł (dotacja z WFOŚiGW w Katowicach na dofinansowanie sporządzenia uproszczonych planów urządzeniowych lasów II etap);
- środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych (§ 2460) - 895 zł (uzupełnienie środków na wypłatę ekwiwalentów);
- środki na dofinansowane własnych zadań bieżącychgmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł (§ 2701) -391.360 zł (zaliczki otrzymane na realizację projektów realizowanych w ramach programów Comenius i Leonardo da Vinci);
- wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących (§ 2710) - 15.000 zł (środki z gminy Żarnowiec z przeznaczeniem na prace geodezyjne);
- wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących (§ 2718 i 2719) - 1.307.934 zł (przeniesione z § 2118 i 2119 środków zabezpieczających pracescaleniowe gruntów /pierwotnie brak decyzji z zakresu zadań zleconych/ wielkości te były pomniejszane w miarę otrzymywania dotacji celowej);
- subwencje ogólne z budżetu państwa (§ 2920) - 326.620 zł;
- środki na inwestycje na drogach publicznych powiatowych i wojewódzkich oraz na drogach powiatowych , wojewódzkich i krajowych w granicach miast na prawach powiatu (§ 6180) - 856.700 zł (środki na budowę mostu na rzece Krztynia oraz chodnika w Rudnikach pozyskane z rezerwy subwencji ogólnej);
- dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust.3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich (§ 6207) -14.207.565 zł (w tym: zaliczki na realizację zadań z udziałem środków UE tj. przebudowy ciągu dróg powiatowych Zawiercia, budowy hali na maszyny rolnicze w Żarnowcu, adaptacji Szkoły Specjalnej, budowy SOR, na przebudowę drogi Sławniów-Wierbka oraz zwroty poniesionych wydatków za zakup RTG w ZLA, dokumentację projektową dot. zadania przebudowy dróg Zawiercia, budowy SOR jak również częściowe zwroty wydatków poniesionych na adaptację Szkoły Specjalnej i budowę hali na maszyny rolnicze w Żarnowcu);
- dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych (§ 6260) -399.774 zł (środki na termomodernizację budynków ZS im. S.Staszica, I LO im. S. Żeromskiego, Ośrodka opiekuńczego w Górze Włodowskiej oraz Przychodni na ul. Powstańców Śląskich pozyskane z WFOŚ i GW);
- wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych (§ 6300) -105.000 zł (środki pozyskane z Gminy Zawiercie na zakup aparatury medycznej dla ZLA oraz z Gminy Żarnowiec na zakup kopiarko-drukarko-skanera dla KPPSP);
- wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych (§ 6309) - 225.272 zł (udział Gminy Pilica w realizacji przebudowy drogi Sławniów - Wierbka);
- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat (§ 6410) - 16.000 zł (dla Straży na zakup sprzętu do systemów teleinformatycznych);
- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa narealizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych powiatu (§ 6430) - 82.500 zł (na dofinansowanie zadań z zakresu osiągania standardów w DPS);
- dotacje celowe otrzymane z gminy na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego (§ 6610) - 21.500 zł (zwrot z Gminy Poręba środków wydatkowanych w ubiegłym roku na sporządzenie dokumentacji projektowej dot. Internetu szerokopasmowego);
- wpłaty dotyczące Wspólnej Polityki Rolnej i Rybackiej (§ 8558) - 338.800 zł (refundacja środków z ARiMR z tyt. wyprzedzającego finansowania wydatków na prace scaleniowe – środki przekazane do ŚUW).
ogółem zwiększenia 27.769.213 zł.
Zmniejszenie dochodów budżetu nastąpiło z następujących tytułów:
- dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust.3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich (§ 2008) - 2.022.010 zł (zmniejszenie w związku z przeniesieniem środków dotyczących projektów realizowanych z udziałem środków UE w wyniku zmiany klasyfikacji /z § 2008 na § 2007/);
- dotacji celowych otrzymanych z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat (§ 2110) - 200.000 zł (dotyczy składek na ubezpieczenie zdrowotne odprowadzanych przez PUP za osoby bezrobotne);
- dotacji celowych otrzymanych z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat (§ 2118 i 2119) - 1.321.323 zł (środki zabezpieczające realizację zadań z zakresu scalania gruntów przeniesione do § 2718 i 2719 /pierwotnie brak na ten cel dotacji/ - 1.307.934 zł oraz zmniejszenie w wyniku decyzji zmieniającej klasyfikację wydatków dot. powyższego zadania);
- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu (§ 2130) - 246.135 zł (dot. bieżącej działalności DPS);
- dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych (§ 2440) - 27.855.511 zł (zmniejszenie w wyniku rozłożenia realizacji zadania dot. usuwania odpadów azbestowych po byłym przedsiębiorstwie „IZOLACJA” w Ogrodzieńcu na lata 2010 – 2011 – dot. NFOŚiGW oraz dostosowania do wyników rozstrzygnięć przetargowych);
- wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących (§ 2718 i 2719) - 1.307.934 zł (zmniejszenie środków zabezpieczających wykonanie prac scalania gruntów w wyniku otrzymania na ten cel w powyższej wysokości dotacji celowej);
- środki na inwestycje na drogach publicznych powiatowych i wojewódzkich oraz drogach powiatowych, wojewódzkich i krajowych w granicach miast na prawach powiatu (§ 6180) - 900.000 zł (zmniejszenie w związku z otrzymaniem niższej kwoty środków rezerwy subwencji ogólnej i zastosowaniem innej klasyfikacji budżetowej);
- dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust.3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich (§ 6207) - 43.400 zł(dostosowanie wartości otrzymanych zaliczek na zadania z udziałem UE do faktycznych potrzeb – przebudowa dróg :Sławniów –Wierbka i ciągu dróg Zawiercia);
- wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych (§ 6300) -1.142.700 zł (zmniejszenie wynika z dostosowania planu do faktycznych wartości zadań dotyczących przebudowy drogi powiatowej ul. Apteczna i 11 Listopada oraz odcinka drogi powiatowej nr 1708 S w Łazach realizowanych w ramach NPPDL);
- wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych (§ 6309) - 505 zł (dostosowanie wielkości udziału Gminy Pilica w realizacji zadania przebudowy drogi Sławniów –Wierbka);
- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych powiatu (§ 6430) - 2.285.500 zł (zmniejszenie wynika z dostosowania planu do faktycznych wartości zadań dotyczących przebudowy drogi powiatowej ul. Apteczna i 11 Listopada oraz odcinka drogi powiatowej nr 1708 S w Łazach realizowanych w ramach NPPDL).
ogółem zmniejszenia 37.325.018 zł
Wykonanie planu dochodów wynosi 120.785.480,87 zł a wydatków 128.899.077,46 zł.Plan przychodów został wykonany w wysokości 17.974.513,75 zł a rozchodów w kwocie 3.886.860,00 zł.Różnica między wykonaniem dochodów a wykonaniem wydatków stanowi deficyt w wysokości 8.113.596,59 zł.
Szczegółowe wykonanie planu dochodów i wydatków przedstawione jest w układzie tabelarycznym w dalszej części, jako załączniki – Nr 1dochody, Nr 2 wydatki wraz z częścią opisową dysponenta środków budżetowych z poszczególnych jednostek budżetowych.
Ponadto Rada miała do dyspozycji środki zgromadzone na rachunkach:
Powiatowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej
- z dniem 25 luty 2010 r. fundusz uległ ustawowej likwidacji, a środki zgromadzone na rachunku oraz planowane dochody i wydatki zostały przyjęte do budżetu powiatu.
Powiatowego Funduszu Gospodarki Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym
Stan funduszu na początek roku – plan 400.258 zł, wykonanie 400.258,57 zł. Przychody w 2010 r. – plan 545.000 zł, wykonanie 546.600,16 zł.Wydatki w 2010 r. – plan 845.258 zł, wykonanie 679.528,44 zł. Stan funduszu na 31.12.2010 r. – plan 100.000 zł, wykonanie 267.330,29 zł. Załącznik Nr 3 przedstawia sprawozdanie z wykonania planu przychodów i wydatków ww. funduszu.
Jednostki budżetowe dysponowały również środkami zgromadzonymi na rachunkach dochodów własnych. Stan środków pieniężnych na początek roku – 263.330,43 zł. Dochody w 2010 r.– plan 586.023 zł, wykonanie 522.036,79 zł. Qydatki w 2010 r. – plan 849.349 zł, wykonanie 785.367,22 zł. Stan środków pieniężnych na 31.12.2010 r. – 0 zł. Do planu wydatków zaangażowano środki pieniężne pozostałe z 2009 r. na rachunkach bankowych dochodów własnych jednostek w kwocie 263.326 zł. Zestawienie jednostek dysponujących rachunkiem dochodów własnych przedstawia załącznik nr 4.
Ponadto poza środkami budżetowymi funkcjonują również gospodarstwa pomocnicze tj.
1) Warsztaty Szkolne przy Centrum Kształcenia Praktycznego, gdzie: Plan przychodów – 1.059.400 zł, wykonanie – 1.212.435,55 zł. Plan wydatków – 908.230 zł, wykonanie – 930.593,39 zł (w tym inne obciążenia: 29.622,46 zł). Planowany zysk po zmianach – 151.170 zł, wykonanie – /+/ 281.842,16 zł (zysk). Do planu wydatków zastała zaangażowana kwota 159.250 zł będąca 50% zyskiem pozostałego w gospodarstwie z 2009 r. Ma ona pokrycie w stanie środków obrotowych. Załącznik Nr 5 przedstawia wykonanie planu przychodów i wydatków z zakresu działalności gospodarstwa pomocniczego.
2) Ośrodek Szkoleniowo – Wypoczynkowy w Jeziorowicach – gospodarstwo pomocnicze przy Zespole Obsługi Ekonomiczno – Administracyjnej Szkół i Placówek Oświatowo – Wychowawczych, gdzie: Plan przychodów – 518.282 zł, wykonanie – 228.082,13 zł. Plan wydatków – 523.829 zł, wykonanie – 230.789,83 zł (w tym inne obciążenia: 34.666,00 zł). Planowany zysk/strata po zmianach – /-/ 5.547 zł, wykonanie – /-/ 2.707,70 zł (strata). Do planu wydatków zastała zaangażowana kwota 7.547 zł będąca 50% zyskiem pozostałym w gospodarstwie z 2009 r. Ma ona pokrycie w stanie środków obrotowych. Załącznik Nr 6 przedstawia wykonanie planu przychodów i wydatków z zakresu działalności gospodarstwa pomocniczego w Jeziorowcach.
W końcowej części sprawozdania w układzie tabelarycznym przedstawiony został plan i wykonanie dochodów i wydatków z dotacji celowych:
1) związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych (załącznik Nr 7);
2) na realizację bieżących i inwestycyjnych zadań własnych powiatu (załącznik Nr 8);
3) realizowanych w ramach porozumień między jednostkami samorząduterytorialnego (załącznik Nr 9);
4) otrzymanych z funduszy celowych na finansowanie realizacji inwestycji jednostek sektora finansów publicznych (załącznik Nr 10).
Załącznik nr 11 przedstawia wykonanie planu dochodów budżetu państwa związanych z realizacją zadań zleconych za 2010 r.
Załącznik nr 12 przedstawia plan i wykonanie za 2010 r. wydatków inwestycyjnych wynikających z Wieloletniego Programu Inwestycyjnego.
Załącznik nr 13 przedstawia plan i wykonanie wydatków inwestycyjnych jednorocznych realizowanych w 2010 r.
Załącznik nr 14 przedstawia wydatki ponoszone w ramach programów i projektów realizowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej.
Załącznik nr 15 przedstawia zestawienie kwot dotacji udzielonych z budżetu powiatu zawierciańskiego w 2010 r.
Starosta Zawierciański

mgr Rafał Krupa
 
Załącznik nr 1
do Sprawozdania
Zarządu Powiatu Zawierciańskiego
z dnia 30 marca 2011 r.
Zalacznik1.xls

Wykonanie planu dochodów i przychodów za 2010 rok
Załącznik nr 2
do Sprawozdania
Zarządu Powiatu Zawierciańskiego
z dnia 30 marca 2011 r.
Zalacznik2.xls

Wykonanie planu wydatków i rozchodów za 2010 rok
Załącznik nr 3
do Sprawozdania
Zarządu Powiatu Zawierciańskiego
z dnia 30 marca 2011 r.
Zalacznik3.xls

Wykonanie planu Powiatowego Funduszu Gospodarki Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym
Załącznik nr 4
do Sprawozdania
Zarządu Powiatu Zawierciańskiego
z dnia 30 marca 2011 r.
Zalacznik4.xls

Zestawienie rachunków dochodów własnych jednostek budżetowych - plan i wykonanie za 2010 rok
Załącznik nr 5
do Sprawozdania
Zarządu Powiatu Zawierciańskiego
z dnia 30 marca 2011 r.
Zalacznik5.xls

Wykonanie planu finansowego Warsztatów Szkolnych w Zawierciu - Gospodarstwo Pomocnicze przy Centrum Kształcenia Praktycznego za 2010 rok.
Załącznik nr 6
do Sprawozdania
Zarządu Powiatu Zawierciańskiego
z dnia 30 marca 2011 r.
Zalacznik6.xls

Wykonanie planu finansowego Ośrodka Szkoleniowo-Wypoczynkowego w Jeziorowicach -Gospodarstwo Pomocnicze przy Zespole Obsługi Ekonomiczno-Administracyjnej Szkół i Placówek Oświatowo-Wychowawczych za 2010 rok
Załącznik nr 7
do Sprawozdania
Zarządu Powiatu Zawierciańskiego
z dnia 30 marca 2011 r.
Zalacznik7.xls

Wykonanie dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych jednostce samorządu terytorialnego ustawami za 2010 rok
Załącznik nr 8
do Sprawozdania
Zarządu Powiatu Zawierciańskiego
z dnia 30 marca 2011 r.
Zalacznik8.xls

Wykonanie dochodów i wydatków realizowanych w ramach otrzymanych dotacji celowych z budżetu państwa na zadania własne powiatu (bieżące i inwestycyjne) za 2010 rok
Załącznik nr 9
do Sprawozdania
Zarządu Powiatu Zawierciańskiego
z dnia 30 marca 2011 r.
Zalacznik9.xls

Dochody i wydatki realizowane w ramach dotacji celowych otrzymanych na zadania bieżące i inwestycyjne wykonywane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytprialnego - wykonanie za 2010 rok
Załącznik nr 10
do Sprawozdania
Zarządu Powiatu Zawierciańskiego
z dnia 30 marca 2011 r.
Zalacznik10.xls

Wykonanie planu dochodów i wydatków realizowanych w ramach otrzymanych dotacji z funduszy celowych na finansowanie inwestycji jednostek sektora finansów publicznych za 2010 rok
Załącznik nr 11
do Sprawozdania
Zarządu Powiatu Zawierciańskiego
z dnia 30 marca 2011 r.
Zalacznik11.xls

Wykonanie planu dochodów budżetu państwa związanych z realizacją zadań zleconych za 2010 rok
Załącznik nr 12
do Sprawozdania
Zarządu Powiatu Zawierciańskiego
z dnia 30 marca 2011 r.
Zalacznik12.xls

Wykonanie wydatków inwestycyjnych za 2010 rok wynikających z Wieloletniego Programu Inwestycyjnego
Załącznik nr 13
do Sprawozdania
Zarządu Powiatu Zawierciańskiego
z dnia 30 marca 2011 r.
Zalacznik13.xls

Wykonanie wydatków inwestycyjnych jednorocznych w 2010 roku
Załącznik nr 14
do Sprawozdania
Zarządu Powiatu Zawierciańskiego
z dnia 30 marca 2011 r.
Zalacznik14.xls

Wykonanie wydatków na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej za 2010 rok
Załącznik nr 15
do Sprawozdania
Zarządu Powiatu Zawierciańskiego
z dnia 30 marca 2011 r.
Zalacznik15.xls

Zestawienie kwot dotacji udzielonych z budżetu powiatu zawierciańskiego-wykonaie za 2010 rok

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Integra Consulting Poland

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »