reklama
| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr 58/2011 Rady Gminy Goleszów

z dnia 31 sierpnia 2011r.

w sprawie ustalenia zasad i trybu przeprowadzania konsultacji z mieszkańcami Gminy Goleszów

Na podstawie art.18 ust.1 w związku z art.5a ust.2 i art.40 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) Rada Gminy Goleszów

uchwala

§ 1. Zasady i tryb przeprowadzania konsultacji z mieszkańcami Gminy Goleszów.

1. Konsultacje mają na celu uzyskanie opinii, uwag i wniosków mieszkańców Gminy do proponowanego sposobu rozstrzygnięcia sprawy objętej konsultacjami.

2. Uprawnionymi do udziału w konsultacjach są mieszkańcy Gminy.

3. Konsultacje mogą mieć zasięg :

1) ogólnogminny,

2) lokalny – dotyczący mieszkańców określonych sołectw.

4. Konsultacje zarządza Wójt Gminy :

1) na podstawie uchwały Rady,

2) na wniosek mieszkańców Gminy,

3) z własnej inicjatywy.

5. Wójt zarządza przeprowadzenie konsultacji najpóźniej w terminie jednego miesiąca od podjęcia przez Radę uchwały o przeprowadzeniu konsultacji lub złożenia prawidłowego wniosku, o którym mowa w ust.8.

6. Zarządzenie Wójta w sprawie przeprowadzenia konsultacji winno zawierać w szczególności :

1) przedmiot konsultacji,

2) czas rozpoczęcia i zakończenia konsultacji,

3) zasięg terytorialny konsultacji,

4) formę przeprowadzenia konsultacji,

5) osobę odpowiedzialną za przygotowanie konsultacji,

6) termin i miejsce wyłożenia materiałów dotyczących sprawy będącej przedmiotem konsultacji oraz udzielania wyjaśnień i przyjmowania opinii,

7) osobę lub osoby wyznaczone do udzielania wyjaśnień i przyjmowania opinii.

7. Okres konsultacji wynosi co najmniej 7 dni.

8. Grupa mieszkańców może wystąpić do Wójta z wnioskiem o przeprowadzenie konsultacji.

9. Wniosek , o którym mowa w ust.8 powinien zawierać :

1) przedmiot konsultacji,

2) osobę do kontaktu,

3) uzasadnienie.

10. Wójt przeprowadza analizę wniosku mając na uwadze jego zasadność oraz koszty proponowanej formy konsultacji. W przypadku uznania go za niezasadny informuje o tym na piśmie wnioskodawców, w przypadku uznania go za zasadny zarządza przeprowadzenie konsultacji.

11. Wniosek o przeprowadzenie konsultacji powinien uzyskać poparcie co najmniej 50 mieszkańców sołectwa objętego konsultacjami przy konsultacjach o zasięgu lokalnym lub 200 mieszkańców Gminy przy konsultacjach o zasięgu ogólno gminnym .

12. Lista poparcia wniosku o przeprowadzenie konsultacji powinna zawierać :

1) imię i nazwisko osoby udzielającej poparcia,

2) adres zamieszkania (ulica, nr domu, nr mieszkania),

3) nr ewidencyjny PESEL,

4) podpis.

13. Grupę mieszkańców, o której mowa w ust.11, reprezentują pierwsze trzy osoby podpisane na liście poparcia wniosku o przeprowadzenie konsultacji.

14. Konsultacje z mieszkańcami Gminy mogą być prowadzone w szczególności w formie :

1) otwartych spotkań konsultacyjnych z mieszkańcami Gminy lub sołectwa objętego konsultacjami,

2) zebrań wiejskich,

3) ankiet konsultacyjnych,

4) konsultacji internetowych,

5) wyłożenia projektów aktów prawa miejscowego w Urzędzie Gminy wraz z księgą konsultacji, służącą do wpisywania opinii.

15. Dopuszcza się łączenie form konsultacji wymienionych w ust.14.

16. Wyboru formy konsultacji, w zależności od potrzeb wynikających z zaistnienia okoliczności uzasadniających przeprowadzenie konsultacji, każdorazowo dokonuje Wójt.

17. Wynik konsultacji nie jest wiążący dla organu Gminy podejmującego rozstrzygnięcie w sprawie objętej konsultacjami.

18. Wyniki konsultacji Wójt przedstawia w ciągu czternastu dni od zakończenia konsultacji :

1) mieszkańcom Gminy na:

a) tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy

b) stronie BIP i stronie internetowej Urzędu Gminy

c) w najbliższym numerze „ Panoramy Goleszowskiej”.

2) Radzie Gminy na najbliższej sesji przypadającej po zakończeniu konsultacji.

19. Koszty przeprowadzenia konsultacji pokrywa się z budżetu Gminy.

§ 2. Wykonanie uchwały powierzyć Wójtowi Gminy Goleszów.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie czternastu dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.

Przewodniczący Rady Gminy


Dariusz Orawiec

reklama
reklama

POLECANE

reklama
reklama

Ostatnio na forum

reklama
reklama

Eksperci portalu infor.pl

Anna Ostaszewska

Radca prawny

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »
reklama
reklama
reklama