| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr 61/IX/2011 Rady Gminy Kłomnice

z dnia 30 sierpnia 2011r.

w sprawie przyjęcia Regulaminu korzystania z kompleksu boisk sportowo-rekreacyjnych - "Moje Boisko -ORLIK 2012" w Rzerzęczycach

Na podstawie art. 7 ust. 1 pkt 10, art. 18 ust. 2 pkt 15, art. 40 ust. 2 pkt 4 i art. 41 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001r., Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.)

Rada Gminy Kłomnice uchwala, co następuje :

§ 1. Uchwala się Regulamin korzystania z kompleksu boisk sportowo- rekreacyjnych – „Moje Boisko – ORLIK 2012” w Rzerzęczycach, stanowiący załącznik do niniejszej uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Kłomnice.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.

Przewodniczący Rady Gminy Kłomnice


mgr inż. Jarosław Łapeta


Załącznik do Uchwały Nr 61/IX/2011
Rady Gminy Kłomnice
z dnia 30 sierpnia 2011 r.

REGULAMIN KORZYSTANIA Z KOMPLEKSU BOISK SPORTOWO-REKREACYJNYCH "MOJE BOISKO-ORLIK 2012" W RZERZĘCZYCACH

1) Administratorem kompleksu boisk sportowych jest LKS ORKAN Rzerzęczyce.

2) Wejście na obiekt jest równoznaczne z przyjęciem i przestrzeganiem niniejszego regulaminu.

3) Boiska są czynne w następujących terminach:

a) podczas planowych zajęć szkolnych dla uczniów Zespołu Szkółw Rzerzęczycach oraz innych placówek oświatowych

- § poniedziałek – piątek w godz. 8.00 – 15.00

b) boiska dostępne dla wszystkich chętnych według harmonogramu ustalonego przez animatorów w uzgodnieniu z administratorem obiektu, zatwierdzonego przez Wójta Gminy Kłomnice

- § poniedziałek – piątek w godz. 15.00 - 22.00 § sobota – niedziela w godz. 15.00 - 22.00

4) W miesiącach lipcu i sierpniu obowiązuje odrębny harmonogram korzystania z obiektu, przygotowany przez animatorów w uzgodnieniu z administratorem obiektu i zatwierdzony przez Wójta Gminy Kłomnice.

5) Zajęcia sportowe odbywające się w terminach określonych w pkt. 3 lit. „a” koordynuje prowadzący zajęcia – nauczyciele wychowania fizycznego, natomiast w pkt. 3 lit. „b” pełniący dyżur animator, inny opiekun prowadzący zajęcia lub upoważniony pracownik obiektu.

6) Dopuszcza się możliwość rezerwacji korzystania z boisk.

7) Teren boisk objęty jest ciągłym monitoringiem.

8) Korzystanie z boisk jest bezpłatne.

9) Osoby przebywające na boiskach mogą korzystać z pomieszczeń socjalnych.

10) Warunkiem korzystania z obiektu jest posiadanie odpowiedniego stroju i obuwia sportowego z zastrzeżeniem pkt. 11 lit. „a” (na boisku piłkarskim dopuszcza się obuwie z małymi korkami z tworzywa sztucznego oraz obuwie typu halowego).

11) W celu zapewnienia bezpieczeństwa użytkownikom i korzystania z boisk zgodnie z ich przeznaczeniem zabrania się:

a) używania butów piłkarskich na wysokich i metalowych korkach oraz kolców,

b) przebywania na terenie obiektu osobom, których stan wskazuje na spożycie alkoholu

c) wprowadzania i użytkowania sprzętu innego niż zgodnego z przeznaczeniem boisk np. rower, motorower, deskorolka, rolki, itp.

d) niszczenia urządzeń sportowych i płyty boiska,

e) wchodzenia na ogrodzenie i urządzenia sportowe,

f) palenia tytoniu, spożywania alkoholu,

g) zaśmiecania, wnoszenia opakowań szklanych i metalowych,

h) przeszkadzania w zajęciach lub grze,

i) zakłócania porządku i używania słów wulgarnych,

j) wprowadzania zwierząt,

k) korzystania z boisk bez zgody animatora (opiekuna prowadzącego zajęcia).

12) Rozstrzygnięcia dotyczące zgodnego z postanowieniami pkt. 11 i 12 korzystania z boisk podejmuje animator, który w zależności od sytuacji może:

a) nakazać zmianę obuwia sportowego i stroju,

b) zwrócić uwagę na niewłaściwe, niezgodne z regulaminem zachowanie,

c) nakazać opuszczenie obiektu,

d) wezwać Straż Gminną lub Policję.

13) W sytuacji niekorzystnych warunków atmosferycznych o korzystaniu z boisk decyduje animator.

14) Administrator nie ponosi odpowiedzialności za wypadki powstałe w trakcie korzystania z obiektu, niezgodne z regulaminem, a także za mienie pozostawione na terenie obiektu.

15) Użytkownicy korzystają z boisk na własną odpowiedzialność i odpowiadają materialnie za wyrządzone szkody na zasadach określonych w odrębnych przepisach.

16) Animator (opiekun prowadzący zajęcia) jest zobowiązany do bezzwłocznego poinformowania administratora kompleksu boisk sportowych o ewentualnych zniszczeniach i szkodach oraz innych zdarzeniach niezgodnych z ustaleniami niniejszego regulaminu.

17) . Każdy użytkownik jest zobowiązany do niezwłocznego powiadomienia upoważnionego pracownika obiektu o zauważonych uszkodzeniach urządzeń w trosce o zdrowie własne i pozostałych użytkowników.

18) Ryzyko związane z amatorskim lub wyczynowym uprawianiem sportu ponosi uprawiający sport, w związku z czym administrator nie ponosi odpowiedzialności za szkody na osobie i mieniu związane z ryzykiem sportowym, wynikłe w związku z korzystaniem z urządzeń boiska.

19) Zastrzega się prawo czasowego wyłączenia obiektu z użytkowania z uwagi na organizowane imprezy.

Przewodniczący Rady Gminy Kłomnice


mgr inż. Jarosław Łapeta

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Radosław Zarzeczny

PR & Account Executive

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »