reklama
| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Porozumienie Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Gliwicach; Wójta Gminy Istebna

z dnia 5 sierpnia 2011r.

w sprawie określenia zasad wspólnej realizacji zadania p.n.: "Remont drogi gminnej obok Gimnazjum wraz z remontem koryta potoku Olecka w ramach usuwania skutków powodzi"

§ 1. 1. Przedmiotem porozumienia jest określenie zasad wspólnej realizacji zadania p.n.: „Remont drogi gminnej obok Gimnazjum wraz z remontem koryta potoku Olecka w ramach usuwania skutków powodzi”.

2. Zakres rzeczowy zadania wspólnego określonego w pkt. 1 obejmować będzie:

a) remont drogi gminnej obok Gimnazjum w km od 0+000 do 0+760 – realizowany jako zadanie własne Gminy,

b) remont koryta potoku Olecka w km potoku od 0 +600 do 1+267 w m. Istebna-remont budowli regulacyjnych wraz z zabudową wyrw brzegowych – realizowany w ramach niniejszego porozumienia.

§ 2. 1. Strony uzgadniają wspólną realizację zadań o których mowa w § 1.

2. RZGW poniesie koszty zadania związane z usuwaniem szkód powodziowych powstałych w korycie potoku Olecka, będących wynikiem powodzi z 2010 r.

3. Gmina poniesie koszty zadania związane z usuwaniem szkód powodziowych na drodze gminnej wraz z elementami umocnień usytuowanymi w korycie potoku Olecka, a stanowiącymi zabezpieczenie i umocnienie skarp na drodze gminnej.

§ 3. 1. Gmina posiada kompletną dokumentację, niezbędną do wykonania zadania.

2. Zakres robót objęty projektem wykonawczym został uzgodniony pomiędzy stronami.

3. Gmina przy udziale RZGW przeprowadzi wymagane procedury przetargowe celem wyłonienia wykonawcy robót budowlanych.

4. Specyfikacja istotnych warunków zamówienia, projekt umowy z wykonawcą robót, przed publikacją ogłoszenia o udzieleniu zamówienia zostaną uzgodnione przez obie strony umowy.

5. Gmina powoła Komisję przetargową, w skład której będą wchodzić przedstawiciele Gminy – 2 osoby i RZGW – 2 osoby.

6. Strony wspólnie będą uczestniczyć w przekazaniu placu budowy, naradach budowy, odbiorach robót.

7. Strony porozumienia wyznaczą osoby do pełnienia nadzoru inwestorskiego, Gmina w zakresie robót drogowych, RZGW w zakresie robót hydrotechnicznych.

§ 4. 1. Szacunkowy całkowity koszt zadania stanowiący przedmiot porozumienia ustalony kosztorysem inwestorskim obejmującym roboty budowlane wynosi 1.002.843 zł (jeden milion dwa tysiące osiemset czterdzieści trzy złote ).

2. Na realizację robót związanych z remontem koryta potoku Olecka RZGW ma zabezpieczone środki finansowe w wysokości nie większej niż 400.000 zł (czterysta tysięcy złotych).

3. Gmina poniesie koszty o szacunkowej wartości 602.843 zł (sześćset dwa tysiące osiemset czterdzieści trzy złote).

4. Strony ustalają że kwota przekazywana Gminie zgodnie z §4 pkt.2 nie może przekroczyć wartości robót naprawczych w korycie potoku przypisanych RZGW, ustalonej na podstawie kosztorysu ofertowego.

5. Strony niezwłocznie uzgodnią tryb dalszego postępowania jeżeli w wyniku przeprowadzonego postępowania przetargowego koszt realizacji zadania określonego w § 1 umowy przekroczy kwotę, o której mowa w § 4 pkt. 1

6. Środki zostaną przekazane na wniosek Wójta po bezusterkowym odbiorze całości robót dotyczących RZGW Gliwice lub w przypadku rozliczeń częściowych, po odbiorze poszczególnych części zadania, na następujący rachunek bankowy Gminy 70 8129 1014 2002 0000 0172 0001 w terminie do 14 dni od daty otrzymania wniosku. Wartość sumaryczna faktur częściowych nie może przekroczyć 90% kwoty udziału RZGW.

§ 5. 1. Gmina, koordynując realizację zadania, będzie z odpowiednim wyprzedzeniem informowała RZGW oraz Zarząd Zlewni Górnej Odry w Raciborzu o wszystkich planowanych terminach spotkań z Wykonawcą (przekazanie placu budowy, narady techniczne, odbiory robót częściowych i końcowego) z min. 3 dniowym wyprzedzeniem.

2. Koordynatorem zadania z ramienia RZGW Gliwice jest Pan Mirosław Marzec tel. 32 4154671, e-mail mmarzec@gliwice.rzgw.gov.pl

3. Koordynatorem zadania z ramienia Gminy Istebna jest Pan Bogusław Juroszek tel . 33 8556500 wew. 47 , e-mail: bjuroszek@ug.istebna.pl

§ 6. Porozumienie zawiera się na okres do 31 grudnia 2011 r.

§ 7. Wszystkie zmiany do niniejszego porozumienia wymagają formy pisemnej w postaci aneksu podpisanego przez obie strony.

§ 8. Rozstrzyganie ewentualnych sporów wynikłych na tle niniejszego porozumienia należy do sądu powszechnego właściwego ze względu na siedzibę Gminy Istebna.

§ 9. Porozumienie podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.

§ 10. Niniejsze porozumienie sporządzono w trzech jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze stron oraz jeden dla celów publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Ślaskiego .

Wójt Gminy Istebna


Danuta Rabin

Dyrektor RZGW


Artur Wójcik


Skarbnik Gminy Istebna


Bronisława Fiedor


Główna Księgowa


Elżbieta Paczkowska

reklama
reklama

POLECANE

reklama

Artykuł Sponsorowany

reklama

Ostatnio na forum

reklama
reklama

Eksperci portalu infor.pl

Ligęzowscy & Partnerzy. Adwokaci i Radcowie Prawni Spółka Partnerska.

Kompleksowa obsługa prawna na rzecz przedsiębiorców i klientów indywiduwalnych

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »
reklama
reklama
reklama