reklama
| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Aneks nr 2 Wójta Gminy Milówka; Zarządu Powiatu Żywieckiego

z dnia 10 sierpnia 2010r.

do Porozumienia Nr 127/PZD/10 z dnia 3 listopada 2010 r

W porozumieniu Nr 127/PZD/10 z dnia 03 listopada 2010r. w § 2 po ust.5 dodaje się ust. 5a w brzmieniu:

1. Przekazujący powierza dodatkowo, a Przejmujący przejmuje obowiązki w zakresie wykonania w 2011r. nakładki asfaltowej na nawierzchni drogi powiatowej Nr 1480 S dojazd do stacji PKP w Milówce na długości 0,517 km – odcinek od skrzyżowania z ul. Szkolną do skrzyżowania z ul. Czarną.

2. Na realizację zadań określonych w § 1 Przejmujący otrzyma środki finansowe w wysokości 35 000,00 zł brutto i jest to kwota ostateczna.

3. W przypadku niewykorzystania całej kwoty, o której mowa w ust. 2 na remont drogi określonej w ust. 1 pozostała kwota zostanie wykorzystana na remonty cząstkowe pozimowe nawierzchni innych dróg powiatowych na terenie Gminy Milówka w porozumieniu z Powiatowym Zarządem Dróg w Żywcu.

4. Środki, o których mowa w ust. 1 przekazane zostaną na konto Przejmującego w terminie 7 dni od daty przedłożenia Przekazującemu protokołu odbioru robót wraz kopią faktury wystawionej przez wykonawcę zadania.

5. Przekazującemu przysługuje prawo uczestnictwa w odbiorze robót i zgłaszaniu uwag co do jakości ich wykonania oraz wglądu do dokumentacji, na podstawie której prowadzone są roboty.

6. Przejmujący w trakcie realizacji zadania, o którym mowa w ust. 1 zobowiązuje się do stosowania ustawy Prawo zamówień publicznych.

7. W razie nie wykorzystania całej kwoty, o której mowa w ust. 2, Przejmujący będzie zobowiązany do zwrotu Przekazującemu niewykorzystanej kwoty w terminie 14 dni od daty sporządzenia protokołu odbioru robót.

8. W przypadku kiedy koszty realizacji zadania wymienionego w ust. 1 okażą się większe od kwoty, o której mowa w ust. 2, Przejmujący niezwłocznie poinformuje Przekazującego o tym fakcie, celem uzgodnienia dalszych warunków realizacji zadania.

9. Osobami wyznaczonymi do koordynowania współpracy między stronami porozumienia praz do załatwienia wszelkich spraw z nim związanych są:- ze strony Przekazującego – Pan Jerzy Jastrzębski - ze strony Przejmującego – pani Agnieszka Wróbel

10. W razie istotnego naruszenia prawa lub postanowień porozumienia przez którąkolwiek ze stron, druga strona może porozumienie to wypowiedzieć z zachowaniem jednomiesięcznego okresu wypowiedzenia z podaniem szczegółowego uzasadnienia pod warunkiem uprzedniego, bezskutecznego wyznaczenia odpowiedniego terminu do usunięcia skutków naruszenia prawa lub porozumienia.

11. Postanowienia niniejszego aneksu obowiązują od dnia jego podpisania i tracą moc z dniem rozliczenia finansowego, o którym mowa w § 1 pkt. 4.

§ 2.

W sprawach nieuregulowanym postanowieniami niniejszego Aneksu mają zastosowanie przepisy kodeksu cywilnego i ustawy o drogach publicznych.

§ 3.

Niniejszy Aneks zostaje sporządzony w trzech jednobrzmiących po jednym dla stron i jeden egzemplarz dla wojewody Śląskiego celem publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.

§ 4.

Niniejszy Aneks podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego przez Przekazującego.

PRZEKAZUJĄCY

PRZEJMUJĄCY:

STAROSTA


Andrzej Zieliński


Wicestarosta


Andrzej Kalata


Skarbnik Powiatu


Elżbieta Wątroba

Wójt


Robert Piętka


Kierownik Referatu Finansów i Podatków


Maria Węglarz

reklama
reklama

POLECANE

reklama

Artykuł Sponsorowany

reklama

Ostatnio na forum

reklama
reklama

Eksperci portalu infor.pl

Lirefay

Liferay tworzy oprogramowanie, które pomaga przedsiębiorstwom kreować doświadczenia cyfrowe poprzez komputery, urządzenia mobilne i inne punkty kontaktu. 

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »
reklama
reklama
reklama