reklama
| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Porozumienie Wójta Gminy Niegowa; Zarządu Powiatu w Myszkowie

z dnia 11 sierpnia 2011r.

w sprawie powierzenia przez Powiat Gminie prowadzenie zadań publicznych z zakresu kultury i promocji Powiatu dotyczących organizacji w dniu 28 sierpnia 2011 r. w Niegowie Dożynek Powiatowych

Powiatem Myszkowskim, reprezentowanym przez Zarząd Powiatu w osobach:

1) Wojciech Picheta – Starosta Myszkowski,

2) Jan Kieras – Wicestarosta,

zwanym dalej „Powiatem” a

Gminą Niegowa, reprezentowaną przez:

1) Krzysztof Motyl – Wójt Gminy Niegowa,

zwanym dalej „Gminą”

na podstawie art. 4 ust. 1 pkt 7 i pkt 21 w związku z art. 5 ust. 2 ustawy z dnia 5 czerwca 1998r. o samorządzie powiatowym (t. j Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1592 z późn. zm.) oraz art. 46 i 48 ustawy z dnia 13 listopada 2003r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (tekst jednolity Dz. U. z 2010 r., Nr 80, poz.526) i art. 216 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r.. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 z późn. zm.), uchwały Rady Powiatu Myszkowskiego nr XI/79/2011 z dnia 18 lipca 2011 r. w sprawie powierzenia Gminie Niegowa prowadzenia zadań publicznych z zakresu kultury i promocji Powiatu dotyczących organizacji Dożynek Powiatowych, oraz art. 8 ust. 2a ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z póź. zm.) i uchwały Rady Gminy Niegowa Nr 68/X/2011 z dnia 2 sierpnia 2011r. w sprawie przejęcia od Powiatu Myszkowskiego zadania organizacji Dożynek Powiatowych.

§ 1. Powiat powierza a Gmina przyjmuje prowadzenie zadań publicznych z zakresu kultury i promocji Powiatu dotyczących organizacji w dniu 28 sierpnia 2011 r. w Niegowie Dożynek Powiatowych – święta nawiązującego do kultury i tradycji ludowej, obejmującego imprezy kulturalne dla mieszkańców Powiatu Myszkowskiego.

§ 2. 1. W celu wykonania zadania, o którym mowa w § 1 Gmina otrzymuje od Powiatu dotację celową w wysokości 8.000 zł ( słownie: osiem tysięcy złotych). 2. Kalkulację przewidywanych kosztów zadania finansowanego przez Powiat przedstawia załącznik do niniejszego porozumienia. 3. Dotacja celowa, o której mowa w ust. 1 zostanie przekazana przez Powiat w terminie do 14 dni od daty zawarcia Porozumienia na konto Gminy Niegowa: Bank Spółdzielczy Szczekociny 48 8277 0002 0000 0000 0565 0005

§ 3. 1. Gmina w terminie do dnia 12 września 2011 r. zobowiązuje się przedłożyć w Wydziale Edukacji, Zdrowia i Spraw Społecznych rozliczenie z wykonania zadania pod względem rzeczowym i finansowym wraz z zestawieniem zapłaconych faktur zawierającym: numer faktury, datę, nazwę wystawiającego, kwotę, termin zapłaty oraz kopie faktur potwierdzonych za zgodność z oryginałem. Rozliczeniu będą podlegać faktury z datą sprzedaży począwszy od dnia podpisania porozumienia. 2. W przypadku wykorzystania dotacji celowej niezgodnie z przeznaczeniem Gmina zobowiązuje się w terminie najpóźniej do 12 września 2011 r. zwrócić dotację wraz z odsetkami liczonymi, jak dla zaległości podatkowych, od dnia przekazania z budżetu Powiatu dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem. 3. Gmina w terminie 15 dni od dnia wykonania zadania dokona zwrotu niewykorzystanej kwoty dotacji na rachunek bieżący budżetu Powiatu Myszkowskiego. 4. W przypadku niewykonania lub częściowego wykonania zadania, o którym mowa w § 1 porozumienia dotacja podlega zwrotowi w terminie najpóźniej do 12 września 2011 r. w części proporcjonalnej do stopnia niezrealizowanego zadania. 5. Od kwot dotacji zwróconych po terminie określonym w pkt. 3 będą naliczone odsetki w wysokości określonej, jak dla zaległości podatkowych, począwszy od dnia następnego, po dniu, w którym upłynął termin zwrotu.

§ 4. Powiat zastrzega sobie prawo do kontrolowania sposobu wykonywania porozumienia przez Gminę.

§ 5. Wszystkie zmiany porozumienia wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności.

§ 6. W sprawach nieuregulowanych postanowieniami niniejszego porozumienia obowiązują przepisy Kodeksu Cywilnego i Ustawy o Finansach Publicznych.

§ 7. Wszelkie spory wynikające z niniejszego Porozumienia rozpatruje Sąd Powszechny.

§ 8. Porozumienie podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego i wchodzi w życie z dniem podpisania.

§ 9. Porozumienie sporządzono w czterech jednobrzmiących egzemplarzach, po dwa dla każdej ze stron.

Wójt Gminy Niegowa


Krzysztof Motyl

Starosta Myszkowski


Wojciech Picheta


Wicestarosta


Jan Kieras

reklama
reklama

POLECANE

reklama

Artykuł Sponsorowany

reklama

Ostatnio na forum

reklama
reklama

Eksperci portalu infor.pl

Magdalena Pancewicz

Ekspert podatkowy

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »
reklama
reklama
reklama