| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Porozumienie nr PZD.031.5.2011 Wójta Gminy Pawłowice; Zarządu Powiatu Pszczyńskiego

z dnia 1 września 2011r.

w przedmiocie przejęcia przez Gminę od Powiatu zadań w zakresie zimowego utrzymania dróg powiatowych położonych na terenie Gminy Pawłowice w sezonie zimowym 2011/2012

zawarte pomiędzy: Powiatem Pszczyńskim reprezentowanym przez Zarząd Powiatu Pszczyńskiego z siedzibą 43-200 Pszczyna, ul. 3 Maja 10, w osobach: 1. Pawła Sadzy - Starosty Powiatu Pszczyńskiego 2. Henryka Kolarczyka - Wicestarosty Powiatu Pszczyńskiego działającym w oparciu o uchwałę Nr VIII/66/11 Rady Powiatu Pszczyńskiego z dnia 29 czerwca 2011 r. w sprawie zawarcia porozumienia z gminami: Goczałkowice – Zdrój, Kobiór, Miedźna, Pawłowice, Suszec, w zakresie zimowego utrzymania dróg powiatowych zwanym w dalszej treści „Powiatem” a: Gminą Pawłowice reprezentowaną przez Wójta Gminy Pawłowice z siedzibą 43-250 Pawłowice, ul. Zjednoczenia 60 w osobie: Damiana Galuska – Wójta Gminy Pawłowice, działającym w oparciu o uchwałę Nr VII/96/2011 Rady Gminy Pawłowice z dnia 21 czerwca 2011 r. w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia pomiędzy Gminą Pawłowice, a Powiatem Pszczyńskim dotyczącego przejęcia do wykonania zadania z zakresu właściwości Powiatu Pszczyńskiego zwanym w dalszej treści „Gminą”.

§ 1. Przedmiotem porozumienia jest przejęcie przez Gminę od Powiatu zadań w zakresie zimowego utrzymania dróg powiatowych położonych na terenie Gminy Pawłowice w sezonie zimowym 2011/2012 wraz z pozimowym uprzątnięciem dróg z materiałów użytych do zwalczania śliskości wg wykazu dróg wraz z przynależnym standardem i określeniem standardów zimowego utrzymania stanowiącym załącznik nr 1 do niniejszego porozumienia.

§ 2.

1. Termin realizacji zadania ustala się na okres od 01.11.2011 r. do 15.04.2012 r., w tym:

1) termin rzeczowego wykonania zadania ustala się na okres od 01.11.2011 r. do 31.03.2012 r.,

2) termin finansowego zakończenia zadania ustala się na dzień 15.04.2012 r.

2. W przypadku wystąpienia trudnych warunków drogowych po dniu wymienionym jako końcowy w ust. 1, strony zastrzegają sobie możliwość przedłużenia obowiązywania porozumienia poza ten termin. W takiej sytuacji Powiat na podstawie aneksu do porozumienia przekaże Gminie środki finansowe na realizację przez nią przejętych obowiązków wynikających z przedłużonego okresu trwania porozumienia.

§ 3.

1. Gmina zobowiązuje się do przeprowadzenia postępowania na wyłonienie wykonawcy i wykonanie zadania wymienionego w § 1 zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych.

2. Przedmiot postępowania wym. w ust. 1 powinien obejmować zarówno zimowe utrzymanie dróg powiatowych, a także pozimowe uprzątnięcie dróg z materiałów użytych do zwalczania śliskości.

§ 4.

1. Na poczet realizacji niniejszego porozumienia Powiat zobowiązuje się przekazać dotację Gminie w kwocie 180.180,00 zł /słownie: sto osiemdziesiąt tysięcy sto osiemdziesiąt złotych/ w pięciu ratach w następujących terminach:

1) I i II rata w sumie 72.072,00 zł płatna do 07.12.2011 r. za miesiąc listopad i grudzień,

2) III; IV i V rata w sumie 108.108,00 zł płatna z góry do 7 dnia danego miesiąca począwszy od 01.2012 r.

2. Dotacja zostanie przekazana na rachunek: 49 8447 0005 0000 0013 2000 0001

§ 5.

1. Gmina ma obowiązek realizowania zadania wynikającego z niniejszego porozumienia do wyczerpania środków finansowych przekazanych jej przez Powiat na realizację porozumienia. W przypadku występowania warunków, w których przekazane środki nie pozwalałyby na realizację zadania Gmina powiadomi Powiat o fakcie wyczerpania się środków z 15-to dniowym wyprzedzeniem.

2. Zwrot niewykorzystanych przez Gminę środków przekazanej dotacji nastąpi w dwóch ratach, tj. do dnia 15.01.2012 roku (dotyczy rozliczenia dotacji przekazanej w 2011 roku) oraz do dnia 30.04.2012 roku (dotyczy dotacji przekazanej w 2012 roku).

3. W terminach określonych w pkt. 2 Gmina zobowiązuje się przedstawić Powiatowi rozliczenie z wykorzystanych środków, zgodnie z załącznikiem nr 2 i 3 do niniejszego porozumienia.

§ 6. Podstawę do przekazania środków stanowi niniejsze porozumienie.

§ 7. W sprawach rozliczenia i wykorzystania udzielonej dotacji stosuje się właściwe przepisy ustawy o finansach publicznych, w szczególności art. 251 i 252.

§ 8.

1. Wszelkie zmiany niniejszego porozumienia wymagają dla swej ważności zachowania formy pisemnej pod rygorem nieważności.

2. W sprawach nieuregulowanych niniejszym porozumieniem mają zastosowanie odpowiednie przepisy kodeksu cywilnego.

3. W przypadku sporów powstałych na tle wykonania niniejszego porozumienia strony pozostawiają rozstrzygnięciu właściwego Sądu Powszechnego.

§ 9. Porozumienie podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego. Do przekazania porozumienia do publikacji zobowiązuje się Powiat.

§ 10. Niniejsze porozumienie spisano w 5 jednobrzmiących egzemplarzach, po 2 dla każdej ze stron oraz 1 dla celów publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego, każdy na prawach oryginału.

Załącznik Nr 1 do Porozumienia Nr PZD.031.5.2011
Zarządu Powiatu Pszczyńskiego
z dnia 1 września 2011 r.
Zalacznik1.xls

załącznik nr 1

Załącznik Nr 2 do Porozumienia Nr PZD.031.5.2011
Zarządu Powiatu Pszczyńskiego
z dnia 1 września 2011 r.
Zalacznik2.docx

załącznik nr 2

Załącznik Nr 3 do Porozumienia Nr PZD.031.5.2011
Zarządu Powiatu Pszczyńskiego
z dnia 1 września 2011 r.
Zalacznik3.doc

załącznik nr 3

STAROSTA


Paweł Sadza


WICESTAROSTA


Henryk Kolarczyk

WÓJT


mgr inż. Damian Galusek

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Agnieszka Kietlińska

Doradca podatkowy

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »