| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XI/177/11 Rady Miasta Knurów

z dnia 21 września 2011r.

w sprawie określenia zasad i trybu przyznawania nagród i wyróżnień Gminy Knurów za osiągnięcia w dziedzinie twórczości artystycznej i upowszechniania kultury

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 i art. 40 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, z późn. zm.) oraz art. 7a ustawy z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (Dz. U. z 2001 r. Nr 13, poz. 123, z późn. zm.)

Rada Miasta Knurów uchwala, co następuje :

§ 1. Ustala się zasady i tryb przyznawania nagród i wyróżnień Gminy Knurów za osiągnięcia w dziedzinie twórczości artystycznej i upowszechniania kultury.

§ 2. Zasady i tryb przyznawania nagród i wyróżnień oraz ich wysokość określa regulamin stanowiący załącznik do niniejszej uchwały.

§ 3. Środki na nagrody zostaną zabezpieczone w budżecie gminy.

§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Knurów.

§ 5. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.

Przewodniczący Rady


Jan Trzęsiok


Załącznik do Uchwały Nr XI/177/11
Rady Miasta Knurów
z dnia 21 września 2011 r.

REGULAMIN PRZYZNAWANIA NAGRÓD I WYRÓŻNIEŃ GMINY KNURÓW ZA OSIĄGNIĘCIA W DZIEDZINIE TWÓRCZOŚCI ARTYSTYCZNEJ I UPOWSZECHNIANIA KULTURY

§ 1. 1. Niniejsze zasady określają rodzaj oraz warunki i tryb przyznawania ze środków budżetu Gminy Knurów nagród i wyróżnień za osiągnięcia w dziedzinie twórczości artystycznej i upowszechniania kultury.

2. Nagrody i wyróżnienia mogą być przyznawane artystom wykonawcom i instruktorom za osiągnięcia w dziedzinie twórczości artystycznej i upowszechniania kultury na szczeblu międzynarodowym, ogólnopolskim i wojewódzkim.

3. Nagrody i wyróżnienia mogą być przyznawane za:

- uzyskanie wysokich miejsc w konkursach międzynarodowych,

- udział w prestiżowych przedsięwzięciach międzynarodowych,

- uzyskanie wysokich miejsc w konkursach ogólnopolskich,

- udział w prestiżowych przedsięwzięciach ogólnopolskich,

- uzyskanie wysokich miejsc w konkursach wojewódzkich,

- udział w prestiżowych przedsięwzięciach wojewódzkich.

4. W szczególnie uzasadnionych przypadkach Prezydent Miasta Knurów może przyznać nagrodę lub wyróżnienie artyście wykonawcy lub instruktorowi, który nie spełnia wymagań określonych w ust. 2.

§ 2. 1. Nagrody i wyróżnienia mogą mieć charakter indywidualny lub zbiorowy.

2. Wyróżnieniami są pamiątkowe statuetki (puchary) i dyplomy.

3. Nagrody mają formę finansową do wysokości określonej w § 7 ust. 1.

4. Formę, wysokość oraz ilość poszczególnych wyróżnień i nagród corocznie ustala Prezydent Miasta Knurów w zależności od ilości złożonych wniosków oraz wielkości środków przeznaczonych na ten cel w budżecie Gminy Knurów.

5. Nagroda zbiorowa dla zespołu artystycznego zostaje przekazana instytucji, jednostce, organizacji pozarządowej lub innemu podmiotowi prowadzącemu działalność kulturalną z siedzibą w Knurowie, który reprezentuje zespół. Wyróżnienie lub nagrodę zbiorową może otrzymać zespół artystyczny, który:

1) w roku poprzednim osiągnął wysoki poziom artystyczny,

2) uzyskał wysokie wyniki w konkursach, festiwalach, przeglądach międzynarodowych, ogólnopolskich, wojewódzkich,

3) brał udział w przedsięwzięciach kulturalnych międzynarodowych, ogólnopolskich, wojewódzkich oraz reprezentuje instytucje kultury, organizację pozarządową, szkołę, jednostkę oświatową lub inny podmiot prowadzący działalność kulturalną z siedzibą w Knurowie,

4) godnie reprezentuje Gminę Knurów.

6. Wyróżnienie lub nagrodę indywidualną może otrzymać artysta wykonawca, który:

1) w roku poprzednim osiągnął wysoki poziom artystyczny,

2) uzyskał wysokie wyniki w konkursach, festiwalach, przeglądach międzynarodowych, ogólnopolskich, wojewódzkich,

3) brał udział w przedsięwzięciach kulturalnych międzynarodowych, ogólnopolskich, wojewódzkich oraz reprezentuje instytucje kultury, organizację pozarządową, szkołę, jednostkę oświatową lub inny podmiot prowadzący działalność kulturalną z siedzibą w Knurowie,

4) godnie reprezentuje Gminę Knurów,

5) jest mieszkańcem gminy Knurów.

7. Wyróżnienie lub nagrodę indywidualną może otrzymać instruktor którego zespół artystyczny:

1) w roku poprzednim osiągnął wysoki poziom artystyczny,

2) uzyskał wysokie wyniki na konkursach, festiwalach, przeglądach międzynarodowych, ogólnopolskich, wojewódzkich,

3) brał udział w przedsięwzięciach kulturalnych międzynarodowych, ogólnopolskich, wojewódzkich oraz reprezentuje instytucje kultury, organizację pozarządową, szkołę, jednostkę oświatową lub inny podmiot prowadzący działalność kulturalną z siedzibą w Knurowie,

4) godnie reprezentuje Gminę Knurów,

5) jest mieszkańcem Gminy Knurów.

§ 3. Nagrody i wyróżnienia przyznaje Prezydent Miasta Knurów z własnej inicjatywy lub na wniosek:

1) organizacji pozarządowych działających na terenie Miasta Knurów,

2) instytucji kultury,

3) dyrektora publicznej lub niepublicznej szkoły lub placówki oświatowej,

4) komisji Rady Miasta Knurów właściwej ds. kultury.

§ 4. 1. Wniosek o przyznanie nagrody lub wyróżnienia powinien zawierać:

1) nazwę wnioskodawcy oraz adres jego siedziby,

2) imię (imiona) i nazwisko (nazwiska) kandydata (kandydatów) do wyróżnienia lub nagrody, datę i miejsce urodzenia oraz adres (adresy) zamieszkania,

3) uzasadnienie zawierające w szczególności wskazanie wysokich osiągnięć artystycznych, za które nagroda lub wyróżnienie ma być przyznana lub wskazanie instruktora dzięki któremu zespół osiągnął wysoki poziom artystyczny,

4) potwierdzenie spełnienia warunków określonych w § 2 ust. 5 lub § 2 ust. 6 lub § 2 ust. 7,

5) informacje o dotychczas otrzymanych nagrodach i wyróżnieniach przez kandydata,

6) wzór wniosku o przyznanie nagrody lub wyróżnienia zostanie określony zarządzeniem Prezydenta Miasta Knurów,

7) miejsce i datę sporządzenia wniosku oraz podpisy osób upoważnionych do reprezentowania Wnioskodawcy.

2. Do wniosku należy dołączyć dokumenty potwierdzające osiągnięcie wysokiego poziomu artystycznego.

§ 5. 1. W celu wyłonienia kandydatów do nagród i wyróżnień Prezydent Miasta powołuje zarządzeniem corocznie Komisję Oceniającą w składzie:

- Zastępca Prezydenta Miasta,

- Dyrektor Centrum Kultury,

- przedstawiciel organizacji pozarządowej.

2. Do zadań komisji należy:

a) rozpatrywanie i opiniowanie wniosków,

b) przedstawianie propozycji co do wysokości nagród finansowych w ramach przeznaczonej na ten cel puli środków z budżetu Gminy Knurów.

3. Prezydent Miasta Knurów przyznaje nagrody i wyróżnienia po uzyskaniu opinii Komisji Oceniającej i wyrażeniu zgody przez wyróżnionego.

4. Przy rozpoznawaniu wniosków Prezydent Miasta Knurów nie jest związany opinią wydaną przez Komisję Oceniającą.

5. O przyznaniu nagrody lub wyróżnienia Prezydent Miasta Knurów zawiadamia, informując jednocześnie o terminie i miejscu uroczystego wręczenia nagrody lub wyróżnienia :

1) Komisję Oceniającą,

2) nagrodzonego oraz wnioskodawcę,

3) Radę Miasta Knurów.

§ 6. 1. Wnioski w sprawie przyznania nagród i wyróżnień składa się w Biurze Obsługi Interesanta Urzędu Miasta Knurów, w terminie do 30 stycznia każdego roku. Przygotowanie techniczne, formalne i finansowe wykonania regulaminu powierza się Wydziałowi Organizacyjnemu Urzędu Miasta Knurów.

2. Rozpatrzenie wniosków oraz przyznanie nagród i wyróżnień nastąpi do końca lutego każdego roku.

3. Wręczenie nagród nastąpi w terminie nie później niż do 31 marca każdego roku.

4. Wniosek pozostawia się bez rozpoznania w przypadku:

1) złożenia po terminie określonym w § 6 ust. 1,

2) pisemnego wycofania wniosku przez wnioskodawcę,

3) braku zgody lub wycofania zgody kandydata do nagrody lub wyróżnienia,

4) braków formalnych we wniosku.

§ 7. 1. Wysokość nagród określa się w oparciu o środki zabezpieczone w budżecie Gminy Knurów. Wysokość nagrody nie może przekroczyć kwoty 2000 złotych brutto.

2. Wysokość oraz formę nagrody lub wyróżnienia ustala Prezydent Miasta Knurów, uwzględniając rangę wydarzenia kulturalnego i poziom osiągnięcia artystycznego.

§ 8. 1. Nagrody i wyróżnienia będą przyznawane za wysokie osiągnięcia artystyczne uzyskane po dniu 1 stycznia 2011 roku.

2. Zasady, warunki i tryb przyznawania nagród i wyróżnień Gminy Knurów za osiągnięcia w dziedzinie twórczości artystycznej i upowszechniania kultury nie stanowią podstawy do roszczeń artystów wykonawców, zespołów artystycznych, instruktorów, ani zobowiązania Gminy Knurów do ich przyznania tym osobom.

3. Sposób wypłaty lub przekazania przyznanej nagrody uzgadniany jest z osobą nagradzaną.

Przewodniczący Rady


Jan Trzęsiok

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Finesia Consulting Sp. z o.o.

Usługi księgowe i kadrowo-płacowe

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »