reklama
| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XII/194/11 Rady Miasta Chorzów

z dnia 17 października 2011r.

w sprawie określenia wysokości i zasad ustalania dotacji celowej dla podmiotów prowadzących żłobki lub kluby dziecięce na terenie Miasta Chorzów

Na podstawie art.18 ust.2 pkt 15 oraz art.40 ust.1, art.41 ust.1 i art.42 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz.1591 z późn. zm.) oraz art.60 ust.2 ustawy z dnia 4 lutego 2011 r. o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3 (Dz.U. Nr 45, poz.235 z późn. zm.), art.221 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. Nr 157, poz.1240 z późn. zm.)

Rada Miasta Chorzów

uchwala

§ 1.

1. Osoby fizyczne lub osoby prawne i jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej prowadzące na terenie Miasta Chorzów żłobki lub kluby dziecięce - zwane dalej podmiotami - mogą ubiegać się o dotację celową z budżetu Miasta Chorzów, zwaną dalej dotacją.

2. Wysokość dotacji ustala się w kwocie 300 zł miesięcznie na każde dziecko zamieszkałe na terenie Miasta Chorzów i objęte opieką w wymiarze nie mniejszym niż 5 godzin dziennie w żłobku prowadzonym na terenie Miasta Chorzów.

3. Wysokość dotacji ustala się w kwocie 150 zł miesięcznie na każde dziecko zamieszkałe na terenie Miasta Chorzów i objęte opieką w wymiarze nie mniejszym niż 3 godziny dziennie w klubie dziecięcym prowadzonym na terenie Miasta Chorzów.

§ 2.

1. Podmioty przedstawiają Prezydentowi Miasta Chorzów w terminach określonych w ust.3 i 4 wniosek o dotację na dany rok, zwany dalej wnioskiem, zawierający informację o planowanej rocznej kwocie dotacji. Wniosek powinien zawierać w szczególności:

1) nazwę i adres podmiotu prowadzącego żłobek lub klub dziecięcy,

2) nazwę i adres siedziby żłobka lub klubu dziecięcego,

3) nr i datę wydania zaświadczenia o wpisie żłobka lub klubu dziecięcego do rejestru żłobków i klubów dziecięcych,

4) informację, dotyczącą planowanej liczby dzieci, na którą ma być przyznana dotacja,

5) nazwę i numer rachunku bankowego, na który ma być przekazywana dotacja,

6) zobowiązanie do niezwłocznego informowania organu dotującego o wszelkich zmianach danych zawartych we wniosku.

2. Dotacji w roku 2011 udzielić można od pierwszego dnia miesiąca po wejściu w życie niniejszej uchwały; warunkiem przyznania dotacji w roku 2011 jest złożenie wniosku, o którym mowa w ust. 1.

3. Warunkiem przyznania dotacji na rok 2012 jest złożenie wniosku, o którym mowa w ust. 1, w terminie do 30 dni - od dnia wejścia w życie niniejszej uchwały.

4. Warunkiem przyznania dotacji na rok 2013 i w latach następnych jest złożenie wniosku, o którym mowa w ust. 1 nie później niż do dnia 30 września roku poprzedzającego rok udzielenia dotacji.

§ 3.

Dotacji udziela się pod warunkiem:

1) ustalenia przez podmiot prowadzący żłobek opłaty za pobyt dziecka, pobieranej od rodziców lub opiekunów prawnych, w wysokości nie przekraczającej 400 zł miesięcznie,

2) ustalenia przez podmiot prowadzący klub dziecięcy opłaty za pobyt dziecka, pobieranej od rodziców lub opiekunów prawnych, w wysokości nie przekraczającej 200 zł miesięcznie.

§ 4.

1. Dotacja będzie przekazywana z dołu w transzach miesięcznych w terminie do 10 dnia miesiąca, w zależności od liczby dzieci, o których mowa w § 1 ust.2 lub 3, objętych opieką w żłobku lub klubie dziecięcym w miesiącu poprzedzającym przekazanie transzy.

2. Podmiot przedkłada w terminie do 5 dnia miesiąca wniosek o wypłatę miesięcznej transzy dotacji wraz z wykazem dzieci, o których mowa w § 1 ust.2 lub 3, wskazując okres, w którym były objęte opieką w żłobku lub klubie dziecięcym w miesiącu poprzedzającym przekazanie transzy.

3. W przypadku przyjęcia lub wykreślenia dziecka ze żłobka lub klubu dziecięcego w trakcie miesiąca kalendarzowego dotacja będzie pomniejszona proporcjonalnie do liczby dni roboczych w danym miesiącu, w którym dziecko było objęte opieką w żłobku lub klubie dziecięcym.

4. Dotacja za kolejny miesiąc zostanie wstrzymana w przypadku, gdy podmiot nie przedłoży wniosku wraz z wykazem, o których mowa w ust.2 lub jeśli podmiot zostanie wykreślony z rejestru żłobków i klubów dziecięcych.

5. Ostateczne rozliczenie dotacji za okres roczny nastąpi w terminie do 10 stycznia roku następnego po roku, w którym została udzielona dotacja.

§ 5.

Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Chorzów.

§ 6.

Uchylić uchwałę Nr X/149/11 Rady Miasta Chorzów z dnia 25 sierpnia 2011 r. w sprawie określenia wysokości i zasad ustalania dotacji celowej dla podmiotów prowadzących żłobki lub kluby dziecięce na terenie Miasta Chorzów.

§ 7.

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.

Przewodniczący Rady Miasta Chorzów


mgr Henryk Wieczorek

reklama
reklama

POLECANE

reklama
reklama

Ostatnio na forum

reklama

Artykuł Partnerski

reklama

Eksperci portalu infor.pl

Aneta Frydrych

Aplikantka radcowska

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »
reklama
reklama
reklama