reklama
| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XI/192/2011 Rady Miejskiej Mikołowa

z dnia 27 września 2011r.

w sprawie zasad udzielania dotacji celowych na częściowe pokrycie kosztów zakupu przydomowych oczyszczalni ścieków

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15, art. 40 ust. 1, art. 41 ust. 1 i art. 42 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001r., Nr 142, poz. 1591 z późn. zmianami), art. 400a ust. 1 pkt 2,5 i art. 403 ust. 2,4,5 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 roku Prawo ochrony środowiska (t.j. Dz. U. z 2008 r. Nr 25 poz. 150 z późn. zmianami), art. 250 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2009r. Nr 157 poz.1240 z późn. zmianami), na wniosek Burmistrza Miasta

Rada Miejska Mikołowa uchwala:

§ 1. Tryb postępowania w sprawie udzielania dotacji celowych zwanych dalej dotacjami na (częściowy zwrot) dofinansowanie poniesionych rzeczywistych kosztów zakupu przydomowych oczyszczalni ścieków zwanych dalej inwestycjami wykonanych na terenie Gminy Mikołów określa regulamin stanowiący załącznik do niniejszej uchwały.

§ 2. Regulamin stanowi integralną część niniejszej uchwały.

§ 3. Uchylić Uchwałę Nr XX/279/2004 Rady Miejskiej Mikołowa z dnia 30 marca 2004r. z późn. zmianami w sprawie regulaminu częściowego zwrotu wydatków poniesionych na zakup przydomowych oczyszczalni ścieków ze środków Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej dla budynków jednorodzinnych i wielorodzinnych na terenie gminy Mikołów.

§ 4. Wykonanie uchwały wraz z podaniem jej treści do publicznej wiadomości, powierza się Burmistrzowi Mikołowa.

§ 5. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.


Załącznik do Uchwały Nr XI/192/2011
Rady Miejskiej Mikołowa
z dnia 27 września 2011 r.

R E G U L A M I N

§ 1. 1. Regulamin określa tryb postępowania w sprawie udzielania dotacji celowych zwanych dalej dotacjami na częściowe pokrycie kosztów zakupu kompletnych, przydomowych oczyszczalni ścieków zwanych dalej inwestycjami.

2. Regulamin określa zasady wspierania przedsięwzięć zmierzających do poprawy środowiska poprzez zainstalowanie przydomowych oczyszczalni ścieków, które zapewnią oczyszczanie ścieków bytowych w stopniu umożliwiającym odprowadzenie ich do wód lub do ziemi zgodnie z obowiązującymi przepisami.

3. Dotacją objęte są przydomowe oczyszczalnie ścieków posadowione na terenie gminy Mikołów, na obszarach gdzie budowa sieci kanalizacyjnej jest technicznie lub ekonomicznie nieuzasadniona.

§ 2. 1. Dotację mogą uzyskać osoby fizyczne będące właścicielami, współwłaścicielami nieruchomości (zabudowanej budynkiem o funkcji mieszkalnej), na której będzie zlokalizowana przydomowa oczyszczalnia ścieków.

2. Jeżeli nieruchomość jest własnością więcej niż jednego właściciela to dotacja przysługuje tylko jednemu ze współwłaścicieli tej nieruchomości.

3. Dotacje nie dotyczą obiektów wykorzystywanych na działalność gospodarczą i nieruchomości sezonowych.

§ 3. Kwota dotacji wynosi 50% poniesionych kosztów przez wnioskodawcę na inwestycję, lecz nie więcej niż 2000 zł.

§ 4. Ilość środków określa uchwała Budżetowa na dany rok podjęta przez Radę Miejską. Dotacje udzielane będą do momentu wyczerpania się środków finansowych na dany rok.

§ 5. Wnioskodawca może tylko jeden raz ubiegać się i otrzymać dotację na wykonanie inwestycji na terenie danej nieruchomości.

§ 6. I. Warunkiem uzyskania dotacji z budżetu gminy jest:

1. Poniesienie nakładów na inwestycję,

2. Zaprzestanie użytkowania zbiornika bezodpływowego jako szamba - w przypadku jego występowania - (druk nr 2),

3. Wymagania formalne:

3.1 Złożenie wniosku w Urzędzie Miasta Mikołów (wg załączonego wzoru) wraz z następującymi załącznikami;

a) aktualny, zgodny ze stanem faktycznym na dzień złożenia wniosku wyciąg z księgi wieczystej,

b) oryginał rachunku lub faktury VAT za zakup przydomowej oczyszczalni ścieków,

c) protokół odbioru końcowego sporządzony przez osobę posiadającą wymagane uprawnienia,

d) pismo Zakładu Inżynierii Miejskiej Sp. z o.o. określające brak możliwości przyłączenia nieruchomości do miejskiej sieci kanalizacyjnej w okresie 5 lat,

e) zgłoszenie eksploatacji przydomowej oczyszczalni ścieków o przepustowości do 5 m3/dobę do Burmistrza Mikołowa lub pozwolenie wodno prawne,

f) aprobata techniczna na urządzenia lub certyfikat zgodności.

3.2 Uzyskanie przez wnioskodawcę pisemnej zgody wszystkich właścicieli/współwłaścicieli nieruchomości na wykonanie inwestycji w przypadku wystąpienia współwłasności lub w przypadku, gdy wnioskodawca nie jest właścicielem nieruchomości (druk nr 1).

4. Wnioskodawca składając wniosek o dotację oświadcza jednocześnie o zaprzestaniu użytkowania zbiornika bezodpływowego jako szamba - w przypadku jego występowania.

II. Przyznanie dotacji wnioskodawcy następuje na podstawie umowy cywilno-prawnej z Gminą Mikołów

III. Dotacja dotyczy przydomowych oczyszczalni ścieków nabytych po 01 stycznia 2009 r.

IV. Dotacji nie podlegają koszty:

1. montażu (robocizny) przydomowej oczyszczalni ścieków,

2. przydomowych oczyszczalni ścieków posadowionych na terenach, gdzie istnieje możliwość przyłączenia posesji do miejskiej sieci kanalizacyjnej bądź taka możliwość planowana jest w okresie 5 lat od dnia złożenia wniosku.

§ 7. I. Wnioski wraz z załącznikami kwalifikuje powołana przez Burmistrza Mikołowa komisja, która ocenia złożoną dokumentację pod względem formalnym i merytorycznym z uwzględnieniem kolejności składanych wniosków w Urzędzie Miejskim.

II. Komisja przeprowadza oględziny, następnie sporządza ze swoich czynności protokół na podstawie, którego przedkłada Burmistrzowi Miasta propozycję decyzji o przyznaniu dotacji.

III. Projekt umowy powinien zawierać:

1. określenie typu przydomowej oczyszczalni ścieków,

2. termin zakończenia zadania,

3. kwotę przyznanej dotacji.

Przewodniczący Rady Miejskiej Mikołowa


Tadeusz Socha

reklama
reklama

POLECANE

reklama
reklama

Ostatnio na forum

reklama
reklama

Eksperci portalu infor.pl

Joanna Narkiewicz-Tarłowska

Doradca podatkowy

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »
reklama
reklama
reklama