reklama
| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XI/193/2011 Rady Miejskiej Mikołowa

z dnia 27 września 2011r.

w sprawie zasad udzielania dotacji celowych na częściowe dofinansowanie poniesionych rzeczywistych kosztów na modernizację ogrzewania, zakup i montaż urządzeń do pozyskiwania odnawialnych źródeł energii

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15, art. 40 ust. 1, art. 41 ust. 1 i art. 42 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001r., Nr 142, poz. 1591 z późn. zmianami), art. 400a ust. 1 pkt 21, 22, i art. 403 ust. 2,3,4,5 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001r. Prawo ochrony środowiska (t.j. Dz. U. z 2008r. Nr 25, poz. 150 z późn. zmianami), na wniosek Burmistrza Miasta

Rada Miejska Mikołowa uchwala:

§ 1. Tryb postępowania w sprawie udzielania dotacji celowych zwanych dalej dotacjami na (częściowy zwrot) dofinansowanie poniesionych rzeczywistych kosztów na modernizację ogrzewania oraz zakup urządzeń do pozyskiwania odnawialnych źródeł energii zwanych dalej inwestycjami, określa regulamin stanowiący załącznik do niniejszej uchwały.

§ 2. Prawo do ubiegania się o dotację przysługuje podmiotom wymienionym w załączniku do niniejszej uchwały, na inwestycje wykonane na terenie Gminy Mikołów.

§ 3. Uchylić Uchwałę Rady Miejskiej Mikołowa Nr XX/278/2004 z dnia 30 marca 2004r. z późn. zmianami.

§ 4. Regulamin stanowi integralną część niniejszej uchwały.

§ 5. Wykonanie uchwały wraz z podaniem jej treści do publicznej wiadomości, powierza się Burmistrzowi Mikołowa.

§ 6. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.


Załącznik do Uchwały Nr XI/193/2011
Rady Miejskiej Mikołowa
z dnia 27 września 2011 r.

REGULAMIN

§ 1. Regulamin określa tryb postępowania w sprawie udzielania podmiotom określonym w § 3 niniejszego regulaminu dotacji celowych zwanych dalej dotacjami na częściowe pokrycie kosztów modernizacji ogrzewania, zakupu i montażu urządzeń do pozyskiwania odnawialnych źródeł energii zwanych dalej inwestycjami.

§ 2. Przedsięwzięcia zmierzające do ograniczenia niskiej emisji z indywidualnych palenisk polegają na wykonaniu modernizacji ogrzewania tj. likwidacji tradycyjnego nieekologicznego ogrzewania węglowego i zastąpieniu go systemem grzewczym: gazowym, elektrycznym, olejowym, zdalaczynnym (z sieci ciepłowniczej), węglowym ekologicznym lub piecami opalanymi biomasą w istniejących obiektach. Dotacje przeznaczone są również na pokrycie części kosztów urządzeń służących do pozyskiwania energii pochodzącej ze źródeł odnawialnych (pompy ciepła, kolektory słoneczne).

§ 3. Dotacją objęte są nakłady poniesione przez właścicieli, współwłaścicieli, administratorów i użytkowników budynków, w przypadku budynków mieszkalnych wielorodzinnych także wspólnoty mieszkaniowe.

§ 4. I. Wysokość dotacji wynosi 50% nakładów poniesionych przez wnioskodawcę na zakup ekologicznych urządzeń grzewczych takich jak:

1.kotły elektryczne i gazowe, urządzenia służące do pozyskiwania energii ze źródeł odnawialnych (pompy ciepła, kolektory słoneczne) nie więcej niż 2 500,00 zł,

2.kotły olejowe, opalane biomasą, kotły węglowe z mechanicznym podawaniem paliwa lub retortowe z ciągłym, automatycznym dozowaniem paliwa stałego - nie więcej niż 2000,00 zł,

3.przyłączenie do sieci ciepłowniczej - nie więcej niż 2000 zł na jedno przyłącze.

II. Wysokość dotacji wynosi 40% nakładów poniesionych przez wnioskodawcę na zakup ekologicznych urządzeń grzewczych takich jak:

1. kotły węglowe dwukomorowe nie więcej niż 1 500,00 zł,

2. pozostałe piece węglowe ekologiczne nie więcej niż 1 000,00 zł.

III. wnioskodawca może tylko jeden raz ubiegać się i otrzymać dotację na:

1.modernizację ogrzewania,

2.zakup urządzeń służących do pozyskiwania energii ze źródeł odnawialnych (pompy ciepła, kolektory słoneczne) w danym budynku, mieszkaniu.

§ 5. Ilość środków określa uchwała Budżetowa na dany rok podjęta przez Radę Miejską. Dotacje udzielane będą do momentu wyczerpania się środków finansowych na dany rok budżetowy.

§ 6. I. Warunkiem uzyskania dotacji z budżetu gminy jest:

1.Poniesienie nakładów na inwestycję, na nieruchomościach zabudowanych budynkami (użytkowymi) mieszkalnymi lub mieszkalno-usługowymi, położonymi na terenie gminy Mikołów posiadającymi nieekologiczne ogrzewanie węglowe z jednoczesnym zaprzestaniem jego użytkowania (druk nr 2).

2.Pozostawienie na terenie nieruchomości starego, odłączonego kotła grzewczego do czasu przeprowadzenia oględzin przez Komisję lub przedłożenie dokumentu potwierdzającego przekazanie starego kotła węglowego na złomowisko (nie dotyczy kolektorów słonecznych i pomp ciepła).

3.Wymagania formalne:

3.1. Złożenie wniosku w Urzędzie Miasta Mikołowa wraz z następującymi załącznikami w przypadku :

a) ogrzewania elektrycznego : aktualny, zgodny ze stanem faktycznym na dzień złożenia wniosku wyciąg z księgi wieczystej, protokół odbioru technicznego instalacji sporządzony przez osobę z odpowiednimi uprawnieniami elektrycznymi, imienny dowód zakupu elektrycznych systemów grzewczych,

b) ogrzewania gazowego zasilanego z zewnętrznej sieci gazowej: aktualny, zgodny ze stanem faktycznym na dzień złożenia wniosku wyciąg z księgi wieczystej, końcowy protokół odbioru instalacji sporządzony przez osobę z uprawnieniami gazowymi, umowa sprzedaży gazu ziemnego z gazownią, imienny rachunek zakupu kotła grzewczego, zaświadczenie kominiarskie dotyczące stanu technicznego przewodów kominowych oraz prawidłowości podłączeń paleniskowych i wentylacyjnych w budynku,

c) ogrzewania olejowego : aktualny, zgodny ze stanem faktycznym na dzień złożenia wniosku wyciąg z księgi wieczystej, imienny rachunek zakupu kotła grzewczego, zaświadczenie kominiarskie dotyczące stanu technicznego przewodów kominowych oraz prawidłowości podłączeń paleniskowych i wentylacyjnych w budynku,

d) ogrzewania węglowego ekologicznego : aktualny, zgodny ze stanem faktycznym na dzień złożenia wniosku wyciąg z księgi wieczystej, certyfikat ekologiczny lub świadectwo na "znak bezpieczeństwa ekologicznego" (ważny w dniu zakupu pieca), imienny rachunek zakupu kotła grzewczego, zaświadczenie kominiarskie dotyczące stanu technicznego przewodów kominowych oraz prawidłowości podłączeń paleniskowych i wentylacyjnych w budynku,

e) ogrzewania ze źródła zdalaczynnego (z sieci ciepłowniczej) : aktualny, zgodny ze stanem faktycznym na dzień złożenia wniosku wyciąg z księgi wieczystej, umowa na podłączenie budynku/mieszkania do sieci ciepłowniczej, imienny rachunek za wykonanie przyłącza,

f) ogrzewania gazowego zbiornikowego : aktualny, zgodny ze stanem faktycznym na dzień złożenia wniosku wyciąg z księgi wieczystej, kopia zgłoszenia budowy/wykonania robót budowlanych do Wydziału Architektury Budownictwa i Inwestycji Starostwa Powiatowego w Mikołowie lub pozwolenie na budowę, umowa na dostawę gazu, końcowy protokół odbioru instalacji grzewczej, imienny rachunek zakupu kotła grzewczego, zaświadczenie kominiarskie dotyczące stanu technicznego przewodów kominowych oraz prawidłowości podłączeń paleniskowych i wentylacyjnych w budynku,

g) ogrzewania opalanego biomasą : aktualny, zgodny ze stanem faktycznym na dzień złożenia wniosku wyciąg z księgi wieczystej, aprobata techniczna (ważna w dniu zakupu pieca), imienny rachunek zakupu urządzenia grzewczego, zaświadczenie kominiarskie dotyczące stanu technicznego przewodów kominowych oraz prawidłowości podłączeń paleniskowych i wentylacyjnych w budynku,

h) zainstalowania źródeł odnawialnych (pompy ciepła, kolektory słoneczne) - aktualny, zgodny ze stanem faktycznym na dzień złożenia wniosku wyciąg z księgi wieczystej, aprobata techniczna, imienny rachunek zakupu urządzenia grzewczego.

W uzasadnionych przypadkach wymagane będą także inne dokumenty, konieczne do ustalenia stanu faktycznego np. kserokopia zgłoszenia robót budowlanych właściwemu organowi architektoniczno-budowlanemu (starosty).

W uzasadnionych przypadkach wymagane będą także inne dokumenty, konieczne do ustalenia stanu faktycznego np. specyfikacja do faktury VAT.

3.2 Uzyskanie przez wnioskodawcę pisemnej zgody wszystkich właścicieli, współwłaścicieli budynku/lokalu mieszkalnego na inwestycję w przypadku wystąpienia współwłasności danego obiektu lub w przypadku gdy wnioskodawca nie jest właścicielem obiektu mieszkalnego. (druk nr 1).

3.3 Dotacja przyznawana jest na wniosek zawierający wymagane regulaminem załączniki i oświadczenia, po dokonaniu modernizacji źródła ciepła .

3.4 Dotacja udzielana jest na podstawie zawartej umowy cywilno-prawnej z Gminą Mikołów.

4. W przypadku budynków wielorodzinnych ogrzewanych jednym wspólnym piecem węglowym dofinansowanie przysługuje:

4.1 W kwocie określonej w §4 niniejszego Regulaminu dla każdego lokalu w którym dokonano modernizacji ogrzewania i zastąpiono istniejący piec węglowy jednym wspólnym ekologicznym źródłem grzewczym,

4.2 W kwocie określonej w § 4 niniejszego Regulaminu dla każdego lokalu/mieszkania jeżeli mieszkania/lokale zostaną trwale odłączone od wspólnego źródła grzewczego a tradycyjne ogrzewanie węglowe zostanie zastąpione ogrzewaniem gazowym lub elektrycznym.

5. W przypadku budynków wielorodzinnych, gdy każdy z lokali ogrzewany jest w sposób indywidualny dofinansowanie przysługuje w kwocie określonej w § 4 niniejszego Regulaminu:

5.1 Dla każdego lokalu/mieszkania w którym likwidowane jest nieekologiczne źródło grzewcze i zastępowane nowym ekologicznym źródłem grzewczym,

5.2 Dla każdego lokalu/mieszkania w którym dokonano modernizacji ogrzewania poprzez zlikwidowanie nieekologicznego źródła grzewczego i zastąpienie go jednym wspólnym ekologicznym źródłem grzewczym.

6. W przypadku budynków wielorodzinnych dla lokali opalanych wspólnym źródłem grzewczym, rachunek na zakup kotła może być wystawiony na każdego wnioskodawcę z osobna lub wspólny na jednego wnioskodawcę. W tym przypadku do wniosku należy dołączyć pisemne oświadczenie dotyczące podziału kosztów na każdy lokal podpisane przez wszystkich wnioskodawców ubiegających się o dofinansowanie. II. Dotacja dotyczy nabycia przez wnioskodawcę kotła grzewczego (elektrycznego, gazowego, olejowego, węglowego, opalanego biomasą), kosztów wykonania przyłącza w przypadku podłączenia do miejskiej sieci ciepłowniczej, kosztów zakupu elektrycznych systemów grzewczych, urządzeń służących do pozyskiwania energii pochodzącej ze źródeł odnawialnych.

§ 7. Regulamin nie obejmuje modernizacji systemu grzewczego w budynkach oddanych do użytku po 31 grudnia 2008 r. za wyjątkiem zakupu i montażu urządzeń służących do pozyskiwania energii pochodzącej ze źródeł odnawialnych (pompy ciepła, kolektory słoneczne).

§ 8. I. Wnioski wraz z załącznikami kwalifikuje powołana przez Burmistrza Miasta Mikołowa komisja, która ocenia złożoną dokumentację pod względem formalnym i merytorycznym z uwzględnieniem kolejności składanych wniosków w Urzędzie Miejskim.

II. Komisja przeprowadza oględziny, następnie sporządza ze swoich czynności protokół, na podstawie którego przedkłada Burmistrzowi Miasta propozycję decyzji o przyznaniu dofinansowania.

III. Projekt umowy w przypadku modernizacji ogrzewania powinien zawierać:

1.Określenie sposobu modernizacji ogrzewania.

2.Kwotę dotacji.

3.Zastrzeżenie, że urządzenia grzewcze stanowią element stałego wyposażenia lokalu (obiektu).

4.Zastrzeżenie, że wnioskodawca wcześniej nie korzystał z dofinansowania w związku z modernizacją ogrzewania.

5.Zastrzeżenie o likwidacji dotychczasowego urządzenia do spalania paliw stałych.

IV. Projekt umowy w przypadku zainstalowania kolektorów słonecznych lub pompy ciepła powinien zawierać:

1.określenie przedmiotu umowy,

2. kwotę dotacji,

3.zastrzeżenie o niewystępowaniu w budynku, mieszkaniu nieekologicznego urządzenia do spalania paliw stałych.

V. Dotacja dotyczy inwestycji wykonanych po 01 stycznia 2009 r.

Przewodniczący Rady Miejskiej


Tadeusz Socha

reklama
reklama

POLECANE

reklama

Artykuł Sponsorowany

reklama

Ostatnio na forum

reklama
reklama

Eksperci portalu infor.pl

Ltdconsulting.pl

Biuro księgowe wzbogacone o doradztwo i consulting gospodarczy

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »
reklama
reklama
reklama