reklama
| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XI/124/11 Rady Miejskiej w Pszczynie

z dnia 29 września 2011r.

w sprawie określenia warunków i trybu finansowania rozwoju sportu przez gminę Pszczyna

Na podstawie art. 27 ust. 2 ustawy z dnia 25 czerwca 2010 roku o sporcie (Dz. U. Nr 127, poz. 857 z późn. zm.) oraz art. 18 ust 1 pkt 15, art. 40 ust. 1 i art. 41 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2001 Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.)


Rada Miejska w Pszczynie uchwala, co następuje:

§ 1. 1. Gmina Pszczyna wspiera sport tworząc warunki, w tym organizacyjne, sprzyjające rozwojowi sportu.

2. Przez cel publiczny z zakresu sportu rozumie się:

1) poprawę warunków uprawiania sportu przez zawodników klubów sportowych;

2) osiągnięcie wysokich wyników sportowych przez zawodników klubów sportowych;

3) poprawę kondycji fizycznej i zdrowia psychicznego mieszkańców poprzez uczestnictwo w aktywnym stylu życia;

4) promocję sportu i aktywnego stylu życia;

5) umożliwienie dostępu do różnorodnych form aktywności sportowej jak największej liczbie mieszkańców gminy Pszczyna.

§ 2. 1. Wsparcie, o którym mowa w §1 ust. 1 udzielane będzie w formie dotacji celowych na prowadzenie statutowej działalności sportowej.

2. Środki finansowe na wspieranie rozwoju sportu zabezpiecza się corocznie w uchwale budżetowej gminy Pszczyna.

§ 3. 1. Dotacje celowe mogą uzyskać kluby sportowe działające na terenie gminy Pszczyna niezaliczane do sektora finansów publicznych i niedziałające w celu osiągnięcia zysku, realizujące cel publiczny z zakresu sportu, o którym mowa w § 1 ust. 2 tej uchwały.

2. Z dotacji celowej mogą być dofinansowane wydatki na:

1) realizację programów szkolenia sportowego;

2) zakup sprzętu sportowego;

3) pokrycie kosztów organizowania zawodów sportowych lub uczestnictwa w tych zawodach;

4) pokrycie kosztów korzystania z obiektów sportowych dla celów szkolenia sportowego;

5) sfinansowanie wynagrodzenia kadry szkoleniowej.

3. Z dotacji nie mogą być dofinansowane:

1) transfery zawodnika z innego klubu sportowego;

2) zapłaty kar, mandatów i innych karnych opłat nałożonych na klub sportowy lub zawodnika tego klubu;

3) zobowiązania klubu sportowego z tytułu zaciągniętej pożyczki, kredytu lub wykupu papierów wartościowych oraz kosztów obsługi zadłużenia;

4) koszty, które wnioskodawca poniósł na realizację przedsięwzięcia przed zawarciem umowy o udzielenie dotacji.

4. Dotację celową na prowadzenie statutowej działalności sportowej może otrzymać klub jeżeli:

1) realizuje cel publiczny wskazany w § 1 ust. 2 niniejszej uchwały;

2) angażuje się we współpracę z gminnymi jednostkami organizacyjnymi lub z Urzędem Miejskim w Pszczynie przy realizacji zadań publicznych z zakresu sportu na rzecz mieszkańców gminy Pszczyna;

3) promuje wizerunek gminy Pszczyna jako gminy stwarzającej warunki dla rozwoju sportu;

4) zapewni udział środków własnych na realizację zadania.

5. Kwota dofinansowania ze strony gminy Pszczyna nie może przekroczyć 80% całkowitych kosztów poniesionych przy realizacji danego zadania.

6. Dotacje udzielane są po przeprowadzeniu otwartego konkursu ofert, ogłaszanego w trybie niniejszej uchwały.

§ 4. 1. Burmistrz Pszczyny ogłasza otwarty konkurs ofert, na co najmniej 14 dni przed terminem składania ofert, wskazując:

1) rodzaj zadania oraz wysokość środków finansowych przeznaczonych na wsparcie zadania;

2) termin i warunki realizacji zadania;

3) termin składania ofert;

4) termin, tryb i kryteria stosowane przy dokonaniu wyboru oferty.

2. Ogłoszenie, o którym mowa w ust. 1, umieszcza się w Biuletynie Informacji Publicznej, na tablicy ogłoszeń oraz na stronie internetowej Urzędu Miejskiego w Pszczynie.

3. W postępowaniu konkursowym mają odpowiednie zastosowanie wzory dokumentów, tj.: oferty realizacji zadania, umowy, sprawozdania określone w przepisach wykonawczych ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. Nr 96, poz. 873 z późn. zm.) z modyfikacjami wynikającymi z zapisów niniejszej uchwały.

§ 5. 1. Złożone oferty rozpatruje komisja konkursowa powołana przez Burmistrza Pszczyny w składzie, co najmniej 3-osobowym.

2. W przypadku stwierdzenia uchybień formalno-prawnych lub innych wad oferty Burmistrz Pszczyny wyznacza, co najmniej 7 dniowy termin i wzywa wnioskodawcę do ich usunięcia lub uzupełnienia oferty.

3. Ofertę, której wad nie usunięto lub która nie została uzupełniona w wyznaczonym terminie, pozostawia się bez rozpatrzenia.

§ 6. Przy rozpatrywaniu ofert o przyznanie dotacji na realizację zadania komisja konkursowa uwzględnia:

1) znaczenie zadania dla gminy Pszczyna;

2) zgodność oferty z celem publicznym, określonym w § 1 ust. 2 niniejszej uchwały;

3) wysokość środków budżetowych przeznaczonych na realizację tego zadania;

4) ocenę środków pozabudżetowych pozyskanych na realizację danego zadania;

5) ocenę przedstawionej w ofercie kalkulacji kosztów realizacji zadania, w tym w odniesieniu do zakresu rzeczowego zadania;

6) ocenę możliwości realizacji zadania przez oferenta;

7) analizę wykonania zadań zleconych podmiotowi dotowanemu w okresie poprzednim, z uwzględnieniem w szczególności jakości i terminowości rozliczania dotacji.

§ 7. 1. Komisja Konkursowa przekazuje Burmistrzowi Pszczyny swoją propozycję rozstrzygnięcia konkursu.

2. Ostatecznego wyboru najkorzystniejszych ofert dokonuje Burmistrz Pszczyny.

3. Organ zlecający ma prawo nie wybrania żadnej oferty lub zlecenia realizacji zadania więcej niż jednemu podmiotowi.

4. Organ zlecający ma prawo do przyznania dotacji w wysokości niższej od określonej w ofercie. W ww. przypadku oferenci nie będą związani złożonymi ofertami.

5. W przypadku przyznania dotacji w wysokości innej niż wnioskowana, podmiot w uzgodnieniu z organem zlecającym, dokona korekty kosztorysu i harmonogramu realizacji.

§ 8. Oferta winna być rozpatrzona w terminie nieprzekraczającym 30 dni od daty jej złożenia a w przypadku określonym w § 5 ust. 2 od daty uzupełnienia lub usunięcia wad w ofercie.

§ 9. Wyniki konkursu zamieszczane są w Biuletynie Informacji Publicznej oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Pszczynie.

§ 10. Oferenci, przyjmując dotację, zobowiązują się do wykonania zadania w zakresie i na zasadach określonych w umowie zawartej zgodnie z dyspozycją art. 221 ust. 3 ustawy o finansach publicznych.

§ 11. 1. Umowę sporządza się w formie pisemnej pod rygorem nieważności, na czas realizacji zadania lub na czas określony, nie dłuższy niż jeden rok.

2. Umowa, o której mowa w ust. 1, powinna zawierać w szczególności:

1) oznaczenie stron umowy;

2) szczegółowy zakres realizowanego zadania;

3) wysokość dotacji;

4) termin rozpoczęcia i zakończenia realizacji zadania;

5) sposób kontroli realizacji zadania i wydatkowania dotacji;

6) sposób i termin rozliczenia udzielonej dotacji;

7) postanowienia dotyczące okoliczności uzasadniających rozwiązanie umowy;

8) zobowiązanie podmiotu do prowadzenia wyodrębnionej dokumentacji finansowo – księgowej środków finansowych otrzymanych na realizację zadania, a także wszelkiej innej dokumentacji umożliwiającej ocenę wykonania zadania pod względem rzeczowym i finansowym;

9) termin i zasady zwrotu niewykorzystanej części dotacji lub niewłaściwie wykorzystanej dotacji.

§ 12. W szczególnie uzasadnionych przypadkach dopuszcza się, za zgodą stron, możliwość zamiany w ciągu roku zakresu rzeczowego oraz warunków realizacji zadania w formie aneksu do umowy.

§ 13. Dotację na realizację zadania przekazuje się na rachunek bankowy klubu, na warunkach określonych w umowie.

§ 14. 1. Podmiot, który otrzymał dotację, jest zobowiązany do sporządzenia sprawozdania z wykonania zadania określonego w umowie w terminie 30 dni po upływie terminu, na który została zawarta umowa.

2. Sprawozdanie powinno zawierać w szczególności:

a) informację o przebiegu realizacji zadania;

b) szczegółowe rozliczenie finansowe dokonane w oparciu o kosztorys załączony do oferty;

c) inne istotne informacje dot. realizacji zadania;

d) zestawienie kserokopii dokumentów, faktur (rachunków) potwierdzających wydatkowanie środków.

§ 15. W przypadku wykorzystania na realizację zadania tylko części przekazanej dotacji, niewykorzystane środki finansowe należy zwrócić wraz z odsetkami w wysokości określonej jak dla zaległości podatkowych liczonych zgodnie z art. 251 i 252 ustawy o finansach publicznych.

§ 16. W przypadku stwierdzenia nieprawidłowości w sposobie wykorzystania dotacji wstrzymuje się przekazywanie kolejnych transz dotacji, a dotychczas przekazana kwota podlega zwrotowi na zasadach określonych w art. 251 i 252 ustawy o finansach publicznych.

§ 17. Umowa może być rozwiązana ze skutkiem natychmiastowym w przypadku nieterminowego lub nienależytego jej wykonania. Podstawę do rozwiązania umowy stanowią wyniki kontroli wykonania umowy oraz odpowiedź organizacji złożona w ciągu 14 dni od dnia jego doręczenia – za potwierdzeniem odbioru.

§ 18. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Pszczyny.

§ 19. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.

PRZEWODNICZĄCY RADY


Leszek Szczotka

reklama
reklama

POLECANE

reklama
reklama

Ostatnio na forum

reklama

Artykuł Partnerski

reklama

Eksperci portalu infor.pl

Anna Krenc

Adwokat

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »
reklama
reklama
reklama