| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr IX/73/2011 Rady Gminy Bestwina

z dnia 22 września 2011r.

w sprawie zmiany Regulaminu określającego wysokość stawek i szczegółowe warunki przyznawania nauczycielom dodatków: za wysługę lat, motywacyjnego, funkcyjnego, za warunki pracy oraz wysokość i warunki wypłacania innych składników wynagrodzenia wynikających ze stosunku pracy, szczegółowy sposób obliczania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw, a także wysokość nauczycielskiego dodatku mieszkaniowego oraz szczegółowe zasady jego przyznawania i wypłacania, stanowiącego Załącznik do Uchwały Nr XXVIII/220/2009 Rady Gminy Bestwina z dnia 23 kwietnia 2009r

Działając na podstawie art. 30 ust. 6 i ust.6a i art. 54 ust.3 i 7 oraz art.91d pkt 1 ustawy z dnia 26 stycznia 1982r. Karta Nauczyciela (j.t. Dz. U. z 2006r. Nr 97, poz.674 z późn. zm.), w związku z art.18 ust.2 pkt 15 oraz art.40 ust.1 i art. 42 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (j.t. Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz.1591 z późn. zm.) oraz przepisów rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 31 stycznia 2005r. w sprawie wysokości minimalnych stawek wynagrodzenia zasadniczego nauczycieli, ogólnych warunków przyznawania dodatków do wynagrodzenia zasadniczego oraz wynagrodzenia za pracę w dniu wolnym od pracy (Dz. U. z 2005r. Nr 22, poz. 181 z późn. zm.)

Rada Gminy Bestwina

uchwala:

§ 1.

1. § 7 ust. 3 Regulaminu otrzymuje brzmienie: Dodatek motywacyjny dla dyrektora szkoły stanowi średnio 600zł. na etat kalkulacyjny i jest nie niższy niż 150 zł.

2. § 10 ust. 1 ppkt 7) Regulaminu otrzymuje brzmienie: Dyrektor placówki 13-16 i więcej oddziałów od 750zł. do 1200zł.

§ 2.

Pozostałe zapisy Regulaminu pozostają bez zmian.

§ 3.

Wykonanie Uchwały powierza się Wójtowi Gminy Bestwina.

§ 4.

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.

Przewodniczący Rady


Jerzy Zużałek

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

FC NIKMARK

Agencja Marketingowa

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »