reklama
| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XII/244/2011 Rady Miejskiej w Gliwicach

z dnia 13 października 2011r.

w sprawie zmiany uchwały Nr X/151/2011 Rady Miejskiej w Gliwicach z dnia 30 czerwca 2011 r. w sprawie zasad udzielania dotacji celowej ze środków budżetu Miasta Gliwice na wybrane przedsięwzięcia dotyczące ochrony środowiska

Na podstawie art. 403 ust. 3-6 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo Ochrony Środowiska (tekst jedn. Dz.U. z 2008 Nr 25, poz. 150 z późn. zm.) na wniosek Prezydenta Miasta

Rada Miejska w Gliwicach

uchwala co następuje:

§ 1.

W Uchwale Rady Miejskiej Nr X/151/2011 z dnia 30 czerwca 2011 r. w sprawie zasad udzielania dotacji celowej ze środków budżetu Miasta Gliwice na wybrane przedsięwzięcia dotyczące ochrony środowiska wprowadza się następujące zmiany:

1. Dodaje się załącznik nr 2 do uchwały określający zasady przyznawania dotacji celowej ze środków budżetu miasta Gliwice na pokrycie kosztów wybranych instalacji odnawialnych źródeł energii (OZE) w postaci regulaminu stanowiącego załącznik nr 1 do niniejszej uchwały.

2. § 1 otrzymuje następujące brzmienie:

1. Określić zasady przyznawania dotacji celowej ze środków budżetu miasta Gliwice na pokrycie kosztów zmiany systemów grzewczych w postaci regulaminu stanowiącego załącznik nr 1 do niniejszej uchwały.

2. Określić zasady przyznawania dotacji celowej ze środków budżetu miasta Gliwice na pokrycie kosztów wybranych instalacji odnawialnych źródeł energii (OZE) w postaci regulaminu stanowiącego załącznik nr 2 do niniejszej uchwały.

3. W § 2 ust. 4 załącznika nr 1 do uchwały, określającego zasady przyznawania dotacji celowej ze środków budżetu miasta Gliwice na pokrycie kosztów zmiany systemów grzewczych, uchyla się pkt 4.4.

4. § 2 ust. 7 załącznika nr 1 do uchwały, określającego zasady przyznawania dotacji celowej ze środków budżetu miasta Gliwice na pokrycie kosztów zmiany systemów grzewczych, otrzymuje brzmienie:

7. Wymienione w niniejszym paragrafie załączniki, z wyjątkiem wymienionych w punktach 3.1, 3.2 należy przedstawić w oryginałach do wglądu oraz dołączyć ich kserokopie – potwierdzone za zgodność z oryginałem: „zgodne z oryginałem”, podpisane własnoręcznie przez wnioskodawcę i opatrzone datą.

5. § 2 ust. 8 załącznika nr 1 do uchwały, określającego zasady przyznawania dotacji celowej ze środków budżetu miasta Gliwice na pokrycie kosztów zmiany systemów grzewczych, otrzymuje brzmienie:

8. Formularze UM Gliwice, o których mowa w punktach 3.1, 3.2 są dostępne w siedzibie Urzędu Miejskiego oraz na stronie internetowej urzędu.

§ 2.

Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Gliwice.


§ 3.

Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego i wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2012 r. lecz nie wcześniej niż 14 dni od ogłoszenia.

Przewodniczący Rady Miejskiej w Gliwicach


Zbigniew Wygoda


Załącznik do Uchwały Nr XII/244/2011
Rady Miejskiej w Gliwicach
z dnia 13 października 2011 r.

REGULAMIN PRZYZNAWANIA DOTACJI CELOWEJ ZE ŚRODKÓW BUDŻETU MIASTA GLIWICE NA POKRYCIE KOSZTÓW WYBRANYCH INSTALACJI ODNAWIALNYCH ŹRÓDEŁ ENERGII (OZE)

ZASADY OGÓLNE:

§ 1.

1. Dotacja celowa z budżetu miasta Gliwice, zwana dalej dotacją, jest udzielana na dofinansowanie inwestycji, których efektem jest wytwarzanie energii z wykorzystaniem odnawialnych źródeł energii przy zastosowaniu fabrycznie nowych urządzeń, realizowanych przez:

a) osoby fizyczne nie będące przedsiębiorcami,

b) wspólnoty mieszkaniowe,

c) osoby prawne niedziałające w celu osiągnięcia zysku, z wyłączeniem jednostek sektora finansów publicznych będących gminnymi lub powiatowymi osobami prawnymi.

2. Do udzielenia dotacji kwalifikowane są przedsięwzięcia, polegające na zakupieniu i zainstalowaniu następujących fabrycznie nowych urządzeń:

a) wodnych kolektorów słonecznych,

b) kotłów przeznaczonych wyłącznie do spalania biomasy, definiowanej zgodnie z rozporządzeniem Ministra Gospodarki z dnia 14 sierpnia 2008 r. (Dz.U.08.156.969), posiadających odpowiedni atest energetyczno–ekologiczny w klasie A lub równoważnej (kryteria zawiera tabela nr 1). Kocioł jest uznawany za kocioł na biomasę jeśli takie paliwo jest jedynym paliwem wymienionym w Dokumentacji Techniczno-Ruchowej kotła.

c) pomp ciepła.

Kwalifikację do ww. typów urządzeń dokonuje komisja powołana przez Prezydenta Miasta.

3. Kwota dotacji.

Maksymalna dotacja z budżetu miasta Gliwice dla przedsięwzięć określonych w ust. 2, litery a, b, c, wynosi:

- 50% wartości kosztu kwalifikowanego w przypadku wodnych kolektorów słonecznych,

- 70% wartości kosztu kwalifikowanego w przypadku kotłów biomasowych,

- 50% wartości kosztu kwalifikowanego w przypadku pomp ciepła,

jednak nie więcej niż:

- dla osób fizycznych nie będących przedsiębiorcami – 4 000,00 zł,

- dla wspólnot mieszkaniowych – 4 000,00 zł na jedno mieszkanie,

- dla osób prawnych niedziałających w celu osiągnięcia zysku, z wyłączeniem jednostek sektora finansów publicznych będących gminnymi lub powiatowymi osobami prawnymi – 12 000,00 zł,

Kwota dotacji podlega zaokrągleniu do pełnych złotych. Kwalifikacji do ww. grup dokonuje komisja powołana przez Prezydenta Miasta, na podstawie obligatoryjnych dokumentów załączanych do wniosku o udzielenie dotacji. Bez względu na ilość różnych odnawialnych źródeł energii we wnioskowanym lokalu dotacja jest przyznawana jednorazowo na jeden system (niezależnie od zmiany właściciela lokalu). Koszt kwalifikowany grupy odnawialnych źródeł energii połączonych w moduły tworzące system określa się po zsumowaniu kosztów kwalifikowanych pojedynczych źródeł. W przypadku wykorzystania kwoty przeznaczonej na dotacje do OZE, wnioski którym nie przyznano dotacji przechodzą na kolejny rok pod warunkiem zabezpieczenia środków na ten cel z budżetu miasta Gliwice.

4. Koszty kwalifikowane

a) W przypadku instalacji wodnych kolektorów słonecznych – koszt kwalifikowany stanowi koszt kolektora wraz z zestawem solarnym (w tym: zasobnik wody dedykowany do współpracy z kolektorem słonecznym, regulator solarny, stacja lub grupa pompowa, naczynie wzbiorcze solarne),

b) W przypadku grzewczych instalacji na paliwo biomasowe, koszt kwalifikowany stanowi koszt urządzenia grzewczego (kotła). Z kosztu kwalifikowanego wyłączony jest koszt instalacji ogrzewczej oraz przewodów kominowych (definicja instalacji ogrzewczej według Rozporządzenia Ministra Infrastruktury w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie).

c) W przypadku pomp ciepła koszt kwalifikowany stanowi koszt pompy ciepła. Z kosztu kwalifikowanego wyłączone są koszty dolnego i górnego źródła ciepła.

d) W przypadkach szczególnych zakres kosztów kwalifikowanych podlega ocenie przez komisję.

5. Koszty niekwalifikowane:

a) koszty zakupu przenośnych urządzeń,

b) koszty eksploatacji,

c) koszty transportu i robocizny,

d) koszty wykonania projektu budowy lub projektu przebudowy.

TRYB POSTĘPOWANIA W SPRAWIE UDZIELANIA I SPOSOBU ROZLICZANIA DOTACJI CELOWEJ Z BUDŻETU MIASTA GLIWICE:

§ 2.

1. Wniosek o dotację do Prezydenta Miasta składa Inwestor.

2. Inwestora może reprezentować osoba upoważniona aktem notarialnym w zakresie określonym tym upoważnieniem. W przypadku jeśli inwestora reprezentuje wstępny, zstępny, brat, siostra lub małżonek dopuszcza się upoważnienie pisemne sporządzone na druku dostępnym w Urzędzie Miejskim oraz na stronie internetowej urzędu i podpisane przez inwestora.

3. Przedłożona dokumentacja winna zawierać:

1) wypełniony wniosek [formularz UM Gliwice],

2) oświadczenie [formularz UM Gliwice] zawierające:

a) informację o dotacjach, dofinansowaniach pozyskanych z innych źródeł na pokrycie kosztów przedsięwzięcia opisanego we wniosku,

b) pisemną zgodę na kontrolę przez przedstawiciela miasta prac objętych wnioskiem,

c) zgodę na przetwarzanie danych osobowych na potrzeby przyznania dotacji i zgodę na ich ujawnienie poprzez podanie przez miasto do publicznej wiadomości informacji o podmiotach, którym przyznano dotację - na potrzeby oceny funkcjonowania programu ochrony powietrza na terenie Miasta Gliwice,

d) informację o dotychczasowym systemie grzewczym, w przypadku budynków modernizowanych - na potrzeby oceny funkcjonowania programu ochrony powietrza na terenie Miasta Gliwice,

3) dokument określający tytuł prawny do lokalu,

4) zgodę właściciela budynku i lokalu na wykonanie instalacji,

4. Do wniosku załącza się również:

1) dokumentację odbioru, którą stanowi: protokół odbioru/uruchomienia instalacji sporządzony przez uprawnionego instalatora,

2) faktury lub rachunki, przedstawiające poniesione przez inwestora koszty kwalifikowane. W przypadku przedstawienia faktury na usługę wraz z materiałem (np. montaż kotła, montaż instalacji grzewczej itp.) wniosek należy uzupełnić o zestawienie materiałów stanowiące integralny załącznik do faktury (zawierające dane z faktury: nr faktury, data wystawienia, dane nabywcy i sprzedawcy). Zestawienie powinno być sporządzone przez wystawcę faktury i obejmować wyroby budowlane wraz z ich cenami wykazywane do uwzględnienia w koszcie kwalifikowanym (nie zawierające ceny robocizny). Spójność i jednoznaczność zestawienia z fakturą będą podlegały ocenie komisji.

3) w przypadku ogrzewania na paliwo biomasowe dodatkowo:

a) zaświadczenie z Instytucji posiadającej certyfikat Polskiego Centrum Akredytacji, potwierdzający spełnienie kryteriów energetyczno-emisyjnych na „znak bezpieczeństwa ekologicznego” zawartych w tabeli nr 1 w klasie A. W przypadku braku takiego zaświadczenia dopuszcza się zaświadczenie innej jednostki akredytującej w Europie, będącej sygnatariuszem wielostronnego porozumienia o wzajemnym uznawaniu akredytacji EAMLA (European co-operation for Accreditation Multilateral Agreement). Zaświadczenie dołączone do wniosku winno być przetłumaczone na język polski (zgodnie z ustawą o języku polskim) przez tłumacza przysięgłego oraz zawierać informacje pozwalające na stwierdzenie, że są dotrzymane progowe wielkości emisji oraz sprawności kotła, podane w tabeli nr 1.

b) kopia dokumentacji techniczno-ruchowej kotła zawierająca dane odnośnie paliwa dedykowanego do kotła,

c) opinia Zakładu Kominiarskiego ustalająca prawidłowość podłączenia urządzenia do przewodu kominowego oraz wykonania wentylacji kotłowni,

4) w przypadku kolektora słonecznego dodatkowo:

a) potwierdzona za zgodność z oryginałem kopia certyfikatu Solar Keymark.

b) w przypadku kolektora o wysokości powyżej 3 m instalowanego na obiekcie budowlanym - kopia potwierdzenia przyjętego zgłoszenia robót budowlanych lub kopia potwierdzenia o nie wniesieniu sprzeciwu do zgłoszenia,

5) w przypadku pompy ciepła z wymiennikiem gruntowym dodatkowo:

a) oświadczenie [formularz UM Gliwice]:

- o wykonaniu odwiertów zgodnie z obowiązującymi przepisami w zakresie prac geologicznych,

- o uzyskaniu wymaganego pozwolenia wodnoprawnego w przypadku poboru wód i zrzutu wód wydanego przez Prezydenta Miasta Gliwice,

b) kopia decyzji o pozwoleniu na budowę,

5. Inne jednostki organizacyjne zobowiązane są przedłożyć dodatkowo dokument upoważniający do występowania w obrocie prawnym.

6. Wspólnoty mieszkaniowe zobowiązane są przedłożyć dodatkowo:

a) uchwałę powołującą Zarządcę – osobę reprezentującą Wspólnotę Mieszkaniową,

b) zgodę mieszkańców na zmianę ogrzewania w formie uchwały,

c) zestawienie lokali podlegających dotacji poświadczone przez Zarządcę.

7. Wymienione w niniejszym paragrafie załączniki, z wyjątkiem formularzy UM Gliwice wymienionych w ust. 3 pkt 1 i 2 należy przedstawić w oryginałach do wglądu oraz dołączyć ich kserokopie – potwierdzone za zgodność z oryginałem: „zgodne z oryginałem”, podpisane własnoręcznie przez wnioskodawcę i opatrzone datą.

8. Formularze UM Gliwice, o których mowa w ust. 3 pkt 1 i 2 są dostępne w siedzibie Urzędu Miejskiego oraz na stronie internetowej urzędu.

§ 3.

Dotacje z budżetu miasta Gliwice przyznawane są na zadania wykonane i odebrane w roku bieżącym lub poprzedzającym złożenie wniosku, poświadczone dokumentacją odbioru oraz fakturami lub rachunkami. W przypadku wniosków złożonych w roku 2012 do dofinansowania dotacją kwalifikowane są zadania wykonane i odebrane po wejściu w życie uchwały wprowadzającej niniejszy regulamin.

§ 4.

1. Wnioski o dotację do zrealizowanych zadań przyjmowane są na bieżąco.

2. Wnioski po stwierdzeniu ich kompletności rozpatrywane są przez powołaną przez Prezydenta Miasta komisję wg kolejności ich złożenia, do wysokości środków zapewnionych na ten cel w uchwale budżetowej.

3. Wnioski rozpatrywane są na posiedzeniach komisji raz na kwartał, z wyjątkiem grudnia.

4. Wykaz wniosków zakwalifikowanych do przyznania dotacji komisja przedkłada do zatwierdzenia Prezydentowi Miasta.

5. Dotacja jest udzielana na podstawie zawartej umowy pomiędzy Miastem Gliwice a wnioskodawcą. Umowa jest zawierana z osobą, na którą wystawiano fakturę i określa w szczególności:

a) szczegółowy opis zadania, w tym cel, na jaki dotacja została przyznana i termin jego wykonania,

b) wysokość dotacji udzielanej podmiotowi wykonującemu zadanie i tryb płatności,

c) termin wykorzystania dotacji, nie dłuższy niż do dnia 31 grudnia danego roku budżetowego,

d) tryb kontroli wykonywania zadania,

e) termin i sposób rozliczenia udzielonej dotacji,

6. Rozliczenie dotacji następuje poprzez wykazanie za pomocą faktur i rachunków wysokości poniesionych wydatków oraz w oparciu o protokół z wizji lokalnej potwierdzającej wykonanie zadania. W razie konieczności Prezydent Miasta w celu rozliczenia dotacji może żądać od wnioskodawcy dodatkowych wyjaśnień lub dokumentów.

7. Przed zawarciem umowy przeprowadzana jest wizja lokalna potwierdzająca wykonanie zadania.

8. Dane do zawarcia umowy przedstawia wnioskodawca przez okazanie dowodu tożsamości i podanie numeru konta bankowego.

9. Zatwierdzona kwota dotacji przekazywana jest na konto wnioskodawcy, a w wyjątkowych wypadkach wypłacana w kasie Urzędu Miejskiego po odbiorze umowy.

10. O terminie odbioru umowy wnioskodawca zostanie powiadomiony telefonicznie ewentualnie pisemnie.

11. Orientacyjny termin wypłaty dotacji nastąpi do trzech miesięcy od daty posiedzenia komisji.

12. Przy braku możliwości stawienia się wnioskodawcy po odbiór dotacji w kasie, wnioskodawca może upoważnić do tego wybraną osobę. W takim wypadku upoważnienie do pobrania dotacji w kasie Urzędu powinno zostać sporządzone przez wnioskodawcę w obecności pracownika Urzędu Miejskiego.

13. Wnioski zakwalifikowane do dotacji w roku bieżącym a niezrealizowane z uwagi na wyczerpanie na ten cel środków zachowują ważność a wypłata dotacji jest realizowana ze środków budżetu miasta w pierwszej kolejności w następnym roku, pod warunkiem zabezpieczania środków w planie budżetu miasta Gliwice.

14. Okres obowiązywania warunków zawartych w umowie.

1) W przypadku stwierdzenia niespełnienia warunków zawartych w umowie, w okresie do 10 lat od dnia podpisania umowy, cała kwota uzyskanej dotacji wraz z ustawowymi odsetkami za zwłokę liczonymi od daty otrzymania dotacji jak dla zaległości podatkowych podlega zwrotowi na rzecz budżetu miasta Gliwice.

2) W przypadku zbycia lokalu, dla którego została przyznana dotacja, warunki zawarte w umowie przechodzą na kolejnego nabywcę. Sprzedawca lokalu zobowiązany jest poinformować o tym fakcie nabywcę.

15. Dodatkowe wymogi dla kotłów biomasowych.

W przypadku stosowania paliw niezgodnych z Dokumentacją Techniczno-Ruchową kotła biomasowego lub przy wykorzystywaniu kotła do spalania odpadów cała kwota uzyskanej dotacji wraz z ustawowymi odsetkami za zwłokę liczonymi od daty otrzymania dotacji jak dla zaległości podatkowych podlega zwrotowi do budżetu miasta Gliwice.

16. Termin zwrotu dotacji w przypadku wystąpienia okoliczności opisanych w punktach 14 lub 15 niniejszego paragrafu wynosi 15 dni od dnia stwierdzenia tych okoliczności.

17. Szczegółowe uregulowania do punktów 14 lub 15 zawiera umowa jak w punkcie 5.

Tabela nr 1: Kryteria energetyczno-emisyjne urządzeń grzewczych na paliwa stałea)

Typ kotła

Sprawność cieplna (%)

Wskaźniki emisjib)

CO
[mg/m3 ]

Pył
[mg/m3 ]

TOCc)
[mg/m3 ]

Kotły z okresowym lub automatycznym załadunkiem paliwa

≥ 80

≤ 1200

125

≤ 75

a) Na podstawie artykułu: „Kryteria Energetyczno-emisyjne IChPW na „Znak Bezpieczeństwa Ekologicznego” – Nowelizacja”. Autor: dr inż. Jacek Zawistowski, Zabrze, sierpień 2006)

b) Dopuszczalne ilości zanieczyszczeń w suchych gazach odlotowych w warunkach normalnych, przy zawartości tlenu 10%,

c) Całkowite zanieczyszczenia organiczne. Jeśli w certyfikacie nie określono TOC dopuszcza się OGC (udział niespalonych substancji organicznych w postaci gazowej wykazany jako węgiel organiczny związany [określony w spalinach suchych]) z dotrzymaniem kryterium ≤ 75 mg/m3 .

reklama
reklama

POLECANE

reklama
reklama

Ostatnio na forum

reklama

Artykuł Partnerski

reklama

Eksperci portalu infor.pl

JSLegal Jankowki & Stroiński

Adwokacka Spółka Partnerska

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »
reklama
reklama
reklama