| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr 136/XII/11 Rady Miasta Żory

z dnia 1 września 2011r.

w sprawie szczegółowych zasad, sposobu i trybu umarzania, odraczania lub rozkładania na raty należności pieniężnych mających charakter cywilnoprawny

Na podstawie art. 18 ust. 1 i ust. 2 pkt 15, art. 40 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity z 2001 r. Dz.U. Nr 142, poz. 1591 ze zmianami), art. 59 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 ze zmianami) RADA MIASTA u c h w a l a :

§ 1. Uchwała niniejsza określa zasady, sposób i tryb umarzania, odraczania terminu zapłaty i rozkładania na raty płatności należności pieniężnych mających charakter cywilnoprawny przypadających Gminie Miejskiej Żory oraz jej jednostkom podległym.

§ 2. Należność może być umorzona z urzędu w całości, jeżeli:

1) osoba fizyczna - zmarła, nie pozostawiając żadnego majątku albo pozostawiła majątek niepodlegający egzekucji na podstawie odrębnych przepisów, albo pozostawiła przedmioty codziennego użytku domowego, których łączna wartość nie przekracza kwoty 6.000 zł;

2) osoba prawna - została wykreślona z właściwego rejestru osób prawnych przy jednoczesnym braku majątku, z którego można by egzekwować należność, a odpowiedzialność z tytułu należności nie przechodzi z mocy prawa na osoby trzecie;

3) zachodzi uzasadnione przypuszczenie, że w postępowaniu egzekucyjnym nie uzyska się kwoty wyższej od kosztów dochodzenia i egzekucji tej należności lub postępowanie egzekucyjne okazało się nieskuteczne;

4) jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej uległa likwidacji;

5) zachodzi ważny interes dłużnika lub interes publiczny.

§ 3. Należność może być umorzona na wniosek w całości, jeżeli:

1) w wyniku postępowania egzekucyjnego lub na podstawie innych okoliczności stwierdzono, że dłużnik nie posiada majątku, z którego można dochodzić tej należności;

2) na podstawie zgromadzonych materiałów stwierdzono, że wszczęcie postępowania egzekucyjnego wobec dłużnika pozbawiłoby jego i jego rodzinę środków utrzymania;

3) na podstawie zgromadzonych materiałów stwierdzono, że w wyniku postępowania egzekucyjnego uzyska się nie więcej niż wyniosą przewidywane koszty dochodzenia należności;

4) zaistnieją inne szczególne okoliczności uzasadniające zastosowanie umorzenia.

§ 4. W sytuacjach opisanych w § 2 i § 3 należność może zostać także umorzona w części, w szczególności gdy zastosowanie takiej ulgi przyczyni się do spłaty przez dłużnika pozostałej części należności. W takim przypadku zastosowanie umorzenia winno zostać obwarowane możliwością jego cofnięcia w przypadku niespłacenia w terminie części należności pozostałej do zapłaty.

§ 5. Określone w postanowieniach § 2 i § 3 okoliczności mogą stanowić podstawę umorzenia postępowania także w stosunku do spadkobierców zmarłego dłużnika.

§ 6. Umorzenie należności głównej jest równoznaczne z umorzeniem związanych z tą należnością odsetek i kosztów jej dochodzenia, chyba że organ upoważniony do wydania zarządzenia w sprawie, z urzędu lub na wniosek zobowiązanego, postanowi inaczej.

§ 7. Jeżeli zobowiązanie ma charakter zobowiązania solidarnego, okoliczności uzasadniające umorzenie należności dotyczyć muszą wszystkich solidarnie zobowiązanych.

§ 8. Umorzenie należności wymaga uprzedniego zasięgnięcia opinii Komisji Rewizyjnej, jeżeli:

1) kwota należności podlegająca umorzeniu przekracza 100,00 zł, a umorzenie następuje z powodów określonych w § 2 pkt 5 oraz w § 3 pkt 4 niniejszej Uchwały;

2) przedmiotem umorzenia są naliczone odsetki za zwłokę w kwocie przekraczającej 1 000,00 zł, w sytuacji gdy należność główna została przez dłużnika zapłacona.

Opinie komisji powinny zawierać merytoryczne uzasadnienie.

§ 9. W wypadkach uzasadnionych ważnym interesem dłużnika lub interesem publicznym, na jego wniosek lub z urzędu płatność należności miasta, jej części, odsetek od tej należności lub kosztów może zostać odroczona bądź rozłożona na raty z uwzględnieniem możliwości płatniczych dłużnika, jego sytuacji rodzinnej i innych okoliczności.

§ 10. Odroczenie płatności nie powinno być w zasadzie dalsze niż na dwa lata. Rozłożenie na raty nie powinno być dalsze niż na 24 miesięczne raty. Jednakże w szczególnie uzasadnionych sytuacjach możliwe jest odroczenie na czas dłuższy niż 2 lata lub rozłożenie na większą liczbę rat, na raty kwartalne lub raty płatne przez czas dłuższy niż 2 lata.

§ 11. Rozstrzygnięcie w sprawie odroczenia terminu zapłaty należności bądź jej rozłożenia na raty może być uzależnione od złożenia zabezpieczenia w formie i na zasadach uzgodnionych z dłużnikiem.

§ 12. Rozstrzygnięcie wydane w sprawie odroczenia należności, bądź jej rozłożenia na raty winno zawierać warunek, że należność stanie się natychmiast wymagalna, łącznie z odsetkami, i to także w przypadku zaniechania ich naliczania, w razie nieterminowej zapłaty nawet jednej raty, albo doprowadzenia do sytuacji, w której dane zabezpieczenie stało się pozorne.

§ 13. Odroczenie terminu płatności należności lub rozłożenia należności na raty nie powoduje przerwania obowiązku zapłaty odsetek za zwłokę, chyba że odraczając termin płatności, bądź rozkładając należność na raty postanowiono inaczej.

§ 14. Rozstrzygnięcia w sprawach o których mowa w powyższych paragrafach podejmuje Prezydent Miasta w formie zarządzeń zawierających uzasadnienie wydawanych z uwzględnieniem poniższych postanowień.

§ 15. Zarządzenie podjęte w sprawie należności miasta podlega doręczeniu dłużnikowi, z wyjątkiem umorzeń określonych w § 2 pkt 1, 2, 4 i w § 3 pkt 4 niniejszej uchwały oraz w przypadku gdy wysokość kwoty umorzonej nie przekracza dwukrotności wartości opłaty dodatkowej pobieranej przez "Pocztę Polską Spółkę Akcyjną" za polecenie przesyłki listowej.

§ 16. Od zarządzenia Prezydenta Miasta stronie przysługuje prawo wniesienia odwołania do Rady Miasta. Od uchwał podjętych w drugiej instancji odwołanie nie służy. O możliwości wniesienia odwołania lub o ostateczności uchwały podjętej w drugiej instancji dłużnik powinien zostać pouczony. Termin odwołania wynosi 14 dni i biegnie od daty doręczenia zarządzenia.

§ 17. Postanowienia niniejszej uchwały mają odpowiednie zastosowanie do należności miasta realizowanych przez jednostki podległe miasta, z tym, że uprawnionym w sprawach tych jest wówczas dyrektor jednostki. Dyrektor jednostki nie może jednak podjąć decyzji w sprawie należności, której wysokość przekracza kwotę 10.000,00 zł. Odwołanie od decyzji dyrektora rozpatruje Prezydent Miasta, po zasięgnięciu opinii Komisji Rewizyjnej Rady Miasta.

§ 18. Kierownicy jednostek podległych przedkładają Prezydentowi Miasta informacje o udzielonych ulgach w terminie 14 dni od dnia udzielenia ulgi.

§ 19. W odniesieniu do ulg przewidzianych niniejszą uchwałą, ich stosowanie zgodnie z jej postanowieniami w stosunku do przedsiębiorców jest dopuszczalne gdy:

- nie będą one stanowić pomocy publicznej,

- stanowić będą pomoc publiczną udzielaną na warunkach określonych przepisami prawa a dotyczących pomocy de minimis.

§ 20. Na zasadach pomocy de minimis określonych przepisami rozporządzenia Komisji (WE) nr 1998/2006 z dnia 15 grudnia 2006 roku w sprawie stosowania art. 87 i 88 Traktatu do pomocy de minimis (Dz. Urz. UE L nr 379 z 28.12.2006r.) przedsiębiorcom mogą być udzielone:

- ulgi przewidziane w § 2 pkt 5, § 3 pkt 2 i 4 oraz § 9

- ulga przewidziana w § 4 w razie wystąpienia ważnego interesu dłużnika lub interesu publicznego.

§ 21. Przedsiębiorcy ubiegający się o udzielenie pomocy, o której mowa w § 20 zobowiązani są do przedstawienia Prezydentowi Miasta:

- wszystkich zaświadczeń o pomocy de minimis, jakie otrzymali w roku, w którym ubiegają się o pomoc oraz w ciągu 2 poprzedzających go lat, albo oświadczeń o wielkości pomocy de minimis otrzymanej w tym okresie, albo oświadczeń o nieotrzymaniu takiej pomocy w tym okresie,

- informacji niezbędnych do udzielenia pomocy de minimis a określonych w rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 29 marca 2010 roku w sprawie zakresu informacji przedstawianych przez podmiot ubiegający się o pomoc de minimis.

§ 22. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta.

§ 23. Traci moc Uchwała Nr 553/LI/10 Rady Miasta Żory z dnia 26.08.2010 r. w sprawie szczegółowych zasad, sposobu i trybu umarzania, odraczania lub rozkładania na raty należności pieniężnych mających charakter cywilnoprawny.

§ 24. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.

Przewodniczący Rady Miasta


mgr Piotr Kosztyła

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

IMPEL Business Solutions Sp. z o.o.

Obsługa księgowa, doradztwo podatkowe, kadry i płace

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »