reklama
| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XI/110/11 Rady Gminy Herby

z dnia 23 listopada 2011r.

w sprawie podatku od nieruchomości

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8, art. 40 ust. 1, art. 41 ust. 1, art. 42 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (tj. z 2001r. Dz. U. Nr 142 poz. 1591 z późn. zm.), art. 5 oraz art. 7 ust. 3 ustawy z dnia 12 stycznia 1991r. o podatkach i opłatach lokalnych1) (tj. z 2010r. Dz. U. Nr 95, poz. 613 z późn. zm.), Obwieszczenia Ministra Finansów z dnia 19 października 2011r. w sprawie górnych granic stawek kwotowych podatków i opłat lokalnych w 2012r. (M.P. z 2011r. Nr 95, poz. 961) uchwala się , co następuje:

§ 1. Określa się następujące stawki podatku od nieruchomości obowiązujące na terenie gminy Herby:

1) od gruntów:

a) związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej, bez względu na sposób zakwalifikowania w ewidencji gruntów i budynków - od 1 m2 powierzchni - 0,76 zł.

b) pod jeziorami, zajętych na zbiorniki wodne, retencyjne lub elektrowni wodnych - od 1 ha powierzchni - 4,33 zł.

c) pozostałych, w tym zajętych na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności pożytku publicznego - od 1 m2 powierzchni - 0,23 zł.

2) od budynków lub ich części:

a) mieszkalnych - od 1 m2 powierzchni użytkowej - 0,65 zł.

b) związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej oraz od budynków mieszkalnych lub ich części zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej- od 1 m2 powierzchni użytkowej - 19,15 zł.

c) zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie obrotu kwalifikowanym materiałem siewnym - od 1 m2 powierzchni użytkowej - 10,24 zł.

d) związanych z udzielaniem świadczeń zdrowotnych w rozumieniu przepisów o działalności leczniczej, zajętych przez podmioty udzielające tych świadczeń - od 1 m2 powierzchni użytkowej - 3,06 zł.

e) pozostałych, w tym zajętych na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności pożytku publicznego przez organizacje pożytku publicznego - od 1 m2 powierzchni użytkowej - 5,30 zł.

3) od budowli - 2% ich wartości określonej na podstawie art. 4 ust. 1 pkt 3 i ust. 3-7 ustawy o podatkach i opłatach lokalnych.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 3. Tracą moc uchwały: Nr XXXVIII/680/10 Rady Gminy Herby z dnia 15 września 2010r. w sprawie podatku od nieruchomości, Nr IV/19/11 Rady Gminy Herby z dnia 8 lutego 2011r. w sprawie zmiany uchwały Nr XXXVIII/680/10 Rady Gminy Herby z dnia 15 września 2010r. w sprawie podatku od nieruchomości oraz uchwała Nr X/101/11 Rady Gminy Herby z dnia 25 października 2011r. w sprawie podatku od nieruchomości.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego z mocą obowiązującą od dnia 1 stycznia 2012r.

Przewodniczący Rady


Józef Kozielski

1) Niniejsza ustawa dokonuje w zakresie swojej regulacji wdrożenia następujących dyrektyw Wspólnot Europejskich: 1) dyrektywy 92/106/EWG z dnia 7 grudnia 1992r. w sprawie ustanowienia wspólnych zasad dla niektórych typów transportu kombinowanego towarów między państawmi członkowskimi (Dz. Urz. WEL 368 z 17.12.1992r.) 2) dyrektywy 1999/62/WE z dnia 17 czerwca 1999r. w sprawie pobierania opłat za użytkowanie niektórych typów infrastruktury przez pojazdy ciężarowe (Dz. Urz. We L 187 z 20.07.1999r.) Dane dotyczące ogłoszenia aktów prawa Unii Europejskiej, zamieszczone w niniejszej ustawie - z dniem uzyskania przez Rzeczpospolitą Polską członkostwa w Unii Europejskiej - dotyczą ogłoszenia tych aktów w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej - wydanie specjalne.

reklama
reklama

POLECANE

reklama
reklama

Ostatnio na forum

reklama

Artykuł Partnerski

reklama

Eksperci portalu infor.pl

Stronyireszta.pl

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »

reklama
reklama
reklama