reklama
| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XI/113/11 Rady Gminy Herby

z dnia 23 listopada 2011r.

w sprawie opłaty od posiadania psów

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 i art. 40 ust. 1, art. 42 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (t.j. z 2001r. Dz. U. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.), art. 18a i art. 19 ustawy z dnia 12 stycznia 1991r. o podatkach i opłatach lokalnych1) (t.j. z 2010r. Dz. U. Nr 95 poz. 613 z póź. zm.) uchwala się, co następuje:

§ 1. Uchwałą niniejszą Rada Gminy Herby:

1. wprawadza na terenie gminy opłatę od posiadania psów,

2. określa wysokość stawki opłaty od posiadania psów,

3. określa zasady ustalania i poboru oraz terminy płatności opłaty od posiadania psów,

4. zarządza pobór opłaty od posiadania psów w drodze inkasa, określa inkasentów, terminy płatności dla inkasentów oraz wynagrodzenia za inkaso.

§ 2. Wprowadza się na terenie Gminy Herby opłatę od posiadania psów.

§ 3. Stawkę roczną opłaty od posiadania psów ustala się w wysokości 15,00 zł. od każdego psa posiadanego przez osobę fizyczną.

§ 4. 1. Opłata od posiadania psów płatna jest bez wezwania do dnia 31 marca roku podatkowego, a w przypadku powstania obowiązku jej uiszczenia po tej dacie, w terminie 14 dni od dnia powstania tego obowiązku. W przypadku powstania lub wygaśnięcia obowiązku uiszczenia opłaty w ciągu roku podatkowego, stawkę roczną zmniejsza się proporcjonalnie do liczby miesięcy, w którym nie istniał obowiązek zapłaty.

2. Obowiązek uiszczenia opłaty powstaje od pierwszego dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym powstały okoliczności uzasadniające powstanie tego obowiązku i wygasa z upływem miesiąca, w którym ustały okoliczności uzasadniające ten obowiązek.

§ 5. 1. Wpłaty opłaty można dokonywać bezpośrednio na rachunek bankowy lub w kasie Urzędu Gminy Herby.

2. Pobór opłaty od posiadania psów może odbywać się również w drodze inkasa. Inkasentami opłaty są Sołtysi.

§ 6. Pobrane w danym miesiącu opłaty powinny być przekazane przez inkasenta do Urzędu Gminy do 5 dnia miesiąca następnego.

§ 7. Ustala się wynagrodzenie za inkaso opłaty od posiadania psów w wysokości 40% od kwoty zainkasowanej i wpłaconej w terminie organowi podatkowemu opłaty.

§ 8. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 9. Traci moc uchwała Nr XX/283/08 Rady Gminy Herby z dnia 14 listopada 2008r. w sprawie opłaty od posiadania psów.

§ 10. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego nie wcześniej jednak niż z dniem 1 stycznia 2012r.

Przewodniczący Rady


Józef Kozielski

1) Niniejsza ustawa dokonuje w zakresie swojej regulacji wdrożenia następujących dyrektyw Wspólnot Europejskich: 1. dyrektywy 92/106/EWG z dnia 7 grudnia 1992r. w sprawie ustanowienia wspólnych zasad dla niektórych typów transportu kombinowanego towarów między państwami członkowskimi (Dz. Urz. WE L 368 z 17.12.1992r.) 2. dyrektywy 1999/62/WE z dnia 17 czerwca 1999r. w sprawie pobierania opłat za użytkowanie niektórych typów infrastruktury przez pojazdy ciężarowe (Dz. Urz. We L 187 z 20.07.1999r.) Dane dotyczace ogłoszenia aktów prawa Unii Europejskiej, zamieszczone w niniejszej ustawie - z dniem uzyskania przez Rzeczpospolitą Polską członkostwa w Unii Europejskiej - dotyczą ogłoszenia tych aktów w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej - wydanie specjalne.

reklama
reklama

POLECANE

reklama
reklama

Ostatnio na forum

reklama
reklama

Eksperci portalu infor.pl

Michał Sroczyński

Doradca podatkowy

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »
reklama
reklama
reklama