reklama
| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr 57/VIII/2011 Rady Gminy Przyrów

z dnia 10 listopada 2011r.

w sprawie określenia podatku od nieruchomości na 2012 rok

Na podstawie art.18 ust.2 pkt.8, art.40 ust 1, art. 41ust.1, art.42 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym /Dz. U. Nr 142, poz.1591 z 2001r. z późn. zmianami/; art. 4 ust.1, art.4 ust.1 i art.13 ustawy z dnia 20 lipca 2000 roku o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych /Dz.U. Nr 68 poz. 449 z 2007r./; art.5, art.7 ust.3 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 roku o podatkach i opłatach lokalnych /t.j. z dnia 17 maja 2010r. Dz.U. Nr 95 poz. 613, z późn. zmianami/ oraz Obwieszczenia Ministra Finansów z dnia 19 października 2011r. w sprawie górnych granic stawek kwotowych podatków i opłat lokalnych w 2012r. (M.P. Nr 95 , poz. 961).

Rada Gminy w Przyrowie u c h w a l a , co następuje:

§ 1. Uchwala się stawki podatku od nieruchomości na 2012 rok:

a)

od budynków mieszkalnych lub ich części od 1 m2 powierzchni użytkowej

zł. 0,67

b)

od budynków lub ich części zw iązanych z prowadzeniem działalności gospodarczej oraz od budynków mieszkalnych lub ich części zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej od 1 m2powierzchni użytkowej

zł. 18,90

c)

od budynków lub ich części z ajętych na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie obrotu kwalifikowanym materiałem siewnym od 1 m2 powierzchni użytkowej

zł. 10,24

d)

od budynków lub ich części związanych z udzielaniem świadczeń zdrowotnych w rozumieniu przepisów o działalności leczniczej, zajętych przezpodmioty udzielające tych świadczeń od 1 m2powierzchni użytkowej

zł. 2,77

e)

od pozostałych budynków lub ich części w tym zajętych na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności pożytku publicznego przez organizacje pożytku publicznego od 1m2 powierzchni użytkowej

zł. 4,91

f)

od budowli

2% ich wartości

g)

od gruntów związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej bez względu na sposób zakwalifikowania w ewidencji gruntów i budynków od 1 m2 powierzchni

zł. 0,78

h)

od gruntów pod jeziorami zajętych na zbiorniki wodne retencyjne
lub elektrowni wodnych od 1 ha powierzchni

zł. 4,33

i)

od pozostałych gruntów w tym zajętych na prowadzenie odpłatnej
statutowej działalności pożytku publicznego przez organizacje pożytku
publicznego od 1 m2 powierzchni

zł. 0,24

§ 2. 1. Zwalania się grunty i budynki lub ich zajęte części, zajęte na potrzeby działalności w zakresie upowszechniania kultury, na potrzeby działalności w zakresie kultury fizycznej i sportu z wyjątkiem wykorzystywanych na prowadzenie działalności gospodarczej

2. Zwalnia się z podatku od nieruchomości grunty i budynki wykorzystywane na działalność polegającej na świadczeniu zadań w zakresie niezawodowej ochrony przeciwpożarowej.

3. Zwalnia się z podatku od nieruchomości grunty i budowle służące ochronie środowiska oraz zajęte pod sieć wodociągową.

§ 3. Traci moc uchwała Nr 188/XXXI/10 z dnia 4 października 2010r.

§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 5. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego i na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy w Przyrowie.

§ 6. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2012 roku.

Przewodniczący Rady Gminy


Rajmund Michalik

reklama
reklama

POLECANE

reklama
reklama

Ostatnio na forum

reklama

Artykuł Partnerski

reklama

Eksperci portalu infor.pl

Adwokat Anna Kośmider

Kancelaria Adwokacka

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »
reklama
reklama
reklama