| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XII/85/2011 Rady Gminy Miedźna

z dnia 20 września 2011r.

w sprawie nadania Statutu samorządowej instytucji kultury pod nazwą Gminna Biblioteka Publiczna w Miedźnej z/s w Grzawie

Na podstawie art. 7 ust. 1 pkt. 9, art. 18 ust. 2 pkt. 15, art. 40 ust. 2 pkt. 2, art. 41 ust. 1, art. 42 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t. j. Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.), w związku z art. 11 ustawy z dnia 27 czerwca 1997 r. o bibliotekach (Dz. U. Nr 85 poz. 539 z późn. zm.) oraz art. 13 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (t. j. Dz. U. z 2001 r. Nr 13, poz. 123 z późn. zm.), po przeprowadzonych konsultacjach społecznych z organizacjami pozarządowymi oraz innymi uprawnionymi podmiotami.

Rada Gminy Miedźna uchwala

§ 1.

Nadaje się Statut samorządowej instytucji kultury pod nazwą Gminna Biblioteka Publiczna w Miedźnej z/s w Grzawie stanowiący załącznik do niniejszej uchwały.

§ 2.

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Miedźna.

§ 3.

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od daty jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.

Przewodniczący Rady Gminy Miedźna


mgr inż. Stanisław Karbowy


Załącznik do Uchwały Nr  XII/85/2011
Rady Gminy Miedźna
z dnia 20 września 2011 r.

Statut Gminnej Biblioteki Publicznej w Miedźnej z/s w Grzawie

I. PRZEPISY OGÓLNE

§ 1.

Gminna Biblioteka Publiczna w Miedźnej zwana dalej „Biblioteką” jest samorządową instytucją kultury, działającą na podstawie:

1) Ustawy z dnia 27 czerwca 1997r. o bibliotekach (Dz.U. z 1997r. Nr 85 poz. 539 z późn. zmianami),

2) Ustawy z dnia 25 października 1991r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (tekst jednolity Dz.U. z 2001r. Nr 13 poz.123 z późn. zmianami),

3) Ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz.U. z 2001r Nr 142 poz.1591z późn. zmianami),

4) ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jednolity: Dz. U. Nr 157 poz. 1240 z późn. zmianami),

5) postanowień niniejszego statutu.

§ 2.

1. Siedzibą Biblioteki jest sołectwo Grzawa.

2. Terenem działalności Biblioteki jest Gmina Miedźna.

3. Organizatorem Biblioteki jest Gmina Miedźna, która zapewnia warunki jej działalności i rozwoju na poziomie odpowiadającym jej zadaniom i wymogom współczesności.

4. Biblioteka posiada osobowość prawną. Została wpisana do rejestru instytucji kultury prowadzonego przez organizatora pod numerem 2/2002.

§ 3.

1. Biblioteka wchodzi w skład ogólnokrajowej sieci bibliotecznej.

2. Bezpośredni nadzór nad Biblioteką w zakresie organizacji i funkcjonowania sprawuje Wójt Gminy Miedźna.

3. Nadzór merytoryczny nad działalnością Biblioteki sprawuje oraz pomocy instrukcyjno – metodycznej i szkoleniowej udziela Miejsko-Powiatowa Biblioteka Publiczna w Pszczynie oraz Biblioteka Śląska w Katowicach.

§ 4.

Biblioteka używa pieczątki z nazwą w pełnym brzmieniu i adresem siedziby.

II. CELE I ZADANIA BIBLIOTEKI

§ 5.

1. Biblioteka służy rozwijaniu i zaspakajaniu potrzeb edukacyjnych , informacyjnych i kulturalnych społeczności gminy.

2. Do podstawowych zadań biblioteki należy:

a) gromadzenie, opracowanie, ochrona i aktualizacja materiałów bibliotecznych utrwalonych w dowolnej formie, ze szczególnym uwzględnieniem, materiałów dotyczących gminy i jej społeczności,

b) gromadzenie, opracowanie materiałów bibliotecznych służących zwalczaniu uzależnień i patologii społecznej,

c) pełnienie funkcji ośrodka informacji biblioteczno-bibliograficznej i publicznej na terenie gminy oraz współpraca z biblioteką powiatową w zakresie organizacji sieci informacji na terenie całego powiatu,

d) udostępnianie materiałów bibliotecznych na miejscu, wypożyczanie na zewnątrz, prowadzenie wymiany bibliotecznej z uwzględnieniem potrzeb wszystkich mieszkańców gminy , bez względu na wiek, wykształcenie, status społeczny, narodowość, przekonania religijne, w tym chorych i niepełno-sprawnych

e) tworzenie i udostępnianie własnych baz danych: faktograficznych, katalogowych, bibliograficznych oraz organizowanie dostępu do baz zewnętrznych,

f) organizowanie różnego typu imprez popularyzujących wiedzę, kulturę, książkę i czytelnictwo oraz pożądane formy współżycia społecznego,

g) współdziałanie z bibliotekami wchodzącymi w skład ogólnokrajowej sieci bibliotecznej oraz innymi bibliotekami, instytucjami, organizacjami na rzecz i dla dobra mieszkańców gminy i użytkowników biblioteki,

h) ustawiczne doskonalenie kadry i form pracy bibliotecznej stosownie do wymogów współczesności.

§ 6.

Biblioteka może podejmować inne działania dla zaspakajania potrzeb społeczności gminy i realizacji ogólnopolskiej polityki bibliotecznej.

III. ORGANY BIBLIOTEKI I JEJ ORGANIZACJA

§ 7.

1. Na czele Biblioteki stoi Dyrektor.

2. Dyrektora powołuje i odwołuje Wójt Gminy Miedźna, na zasadach i w trybie przewidzianym w obowiązujących przepisach.

3. Dyrektor zarządza całokształtem działalności Biblioteki, reprezentuje instytucję na zewnątrz i wykonuje wobec pracowników czynności z zakresu prawa pracy.

§ 8.

Organizację wewnętrzną Biblioteki określa regulamin organizacyjny, nadany przez Dyrektora Biblioteki, po zasięgnięciu opinii Wójta Gminy Miedźna.

§ 9.

Biblioteka prowadzi wypożyczalnie, czytelnie, oddziały dla dzieci, punkty biblioteczne oraz inne formy udostępniania zbiorów bibliotecznych.

§ 10.

W skład Biblioteki wchodzą:

1. Biblioteka centralna w Miedźnej z/s w Grzawie ul. Księża 19,

2. Filia Biblioteczna w Woli ul. Pszczyńska 110,

3. Filia Biblioteczna Nr 2 w Woli ul. Przemysłowa 7,

4. Filia Biblioteczna w Górze ul. Nad Wisłą 27.

§ 11.

Przy Bibliotece mogą działać stowarzyszenia, fundacje zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.

IV. GOSPODARKA FINANSOWA

§ 12.

1. Biblioteka prowadzi gospodarkę finansową na zasadach właściwych dla instytucji kultury, w ramach posiadanych środków oraz w oparciu o plan działalności, kierując się zasadami efektywności, celowości i rzetelności ich wykorzystania.

2. Przychodami Biblioteki są dotacje budżetowe oraz dodatkowo wypracowane przychody własne, dobrowolne wpłaty, darowizny, zapisy osób prawnych i fizycznych, a także wpływy z innych źródeł zgodnie z obowiązującymi przepisami.

3. Wydatki na całkowitą działalność Biblioteki pokrywane są z przychodów.

4. Biblioteka może pobierać opłaty za swoje usługi według zasad ustalonych w regulaminie korzystania z Biblioteki w zakresie dopuszczonym przez ustawę o bibliotekach, a wpływy przeznaczyć na cele statutowe.

5. Roczne sprawozdanie finansowe zatwierdza Rada Gminy Miedźna.

§ 13.

1. Biblioteka może prowadzić działalność gospodarczą zgodnie z obowiązującymi przepisami, obejmującymi między innymi:

- usługi reprograficzne (kserograficzne, poligraficzne i inne),

- organizowanie imprez kulturalnych i edukacyjnych innych niż właściwe dla statutowych zadań Biblioteki,

- realizację imprez zleconych,

- działalność reklamową i promocyjną.

2. Środki uzyskane z działalności gospodarczej mogą być wykorzystane wyłącznie na cele statutowe.

§ 14.

Do składania w imieniu Biblioteki oświadczeń i zobowiązań w zakresie jego praw i obowiązków majątkowych, uprawniony jest dyrektor.

V. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

§ 15.

1. Statut nadaje Bibliotece Rada Gminy Miedźna.

2. Zmiany w statucie dokonywane są w trybie jego nadania.

3. Przekształcenia, podziału i likwidacji Biblioteki może dokonać Rada Gminy Miedźna na warunkach i w trybie przewidzianym w obowiązujących przepisach.

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

nazwa.pl

Usługodawca w zakresie rejestracji domen i usług hostingowych

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »