| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XV/154/11 Rady Miejskiej w Sławkowie

z dnia 17 listopada 2011r.

w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych oraz zwolnień od tego podatku

Na podstawie art. 18 ust. 2   pkt 8, art. 40 ust. 1, art. 41 ust. 1   i art. 42 ustawy z   dnia 8   marca 1990 r.  
o samorządzie gminnym (Dz. U. z   2001 r. Nr 142, poz. 1591 z   późn. zmianami), art. 10 ust. 1, 2   i art. 12 ust. 4   ustawy z   dnia 12 stycznia 1991 r. o   podatkach i   opłatach lokalnych (Dz. U. z   2010 r. Nr 95, poz. 613 z   późn. zmianami), art. 4   ust. 1, art. 13 pkt 2   ustawy z   dnia 20 lipca 2000 r. o   ogłaszaniu aktów normatywnych i   niektórych innych aktów prawnych (Dz. U. z   2011 r. Nr 197, poz. 1172), Obwieszczenia Ministra Finansów z   dnia 19 października 2011 r. w   sprawie górnych granic stawek kwotowych podatków i   opłat lokalnych w   2012 r. (M.P. z   2011 r. Nr 95, poz. 961) oraz Obwieszczenia Ministra Finansów z   dnia 20 października 2011 r. w   sprawie stawek podatku od środków transportowych obowiązujących w   2012 r. (M.P. z   2011 r. Nr 95, poz. 962)   Rada Miejska  
w Sławkowie  

u c h w   a l a   :  

§   1.   Określa się następujące stawki podatku od środków transportowych obowiązujących na terenie Miasta Sławków:  

1)   od samochodu ciężarowego, o   którym mowa w   art. 8   pkt 1, w   zależności od dopuszczalnej masy całkowitej pojazdu:  

a)   powyżej 3,5 tony do 5,5 ton włącznie – 711,00 zł  

b)   powyżej 5,5 tony do 9   ton włącznie – 946,00 zł  

c)   powyżej 9   ton – 1   386,00 zł  

2)   od samochodu ciężarowego, o   którym mowa w   art. 8   pkt 2, w   zależności od liczby osi, dopuszczalnej masy całkowitej pojazdu i   rodzaju zawieszenia:  

 

Liczba osi i   dopuszczalna masa całkowita (w tonach)  

Stawka podatku (w złotych)  

 

nie mniej niż  

mniej niż  

oś jezdna (osie jezdne) z   zawieszeniem pneumatycznym lub zawieszeniem uznanym za równoważne  

inne systemy zawieszenia osi jezdnych  

Dwie osie  

 

12  

15  

1 657,00  

2 070,00  

15  

 

2 070,00  

2 426,00  

Trzy osie  

 

12  

19  

1 361,00  

1 776,00  

19  

23  

1 776,00  

2 070,00  

23  

 

2 070,00  

2 545,00  

Cztery osie i   więcej  

 

12  

27  

1 426,00  

1 776,00  

27  

29  

1 776,00  

2 637,00  

29  

 

2 637,00  

2 821,00  

3)   od ciągnika siodłowego lub balastowego, o   których mowa w   art. 8   pkt 3, przystosowanego do używania łącznie z   naczepą lub przyczepą o   dopuszczalnej masie całkowitej zespołu pojazdów od 3,5 tony i   poniżej 12 ton - 1   421,00 zł  

4)   od ciągnika siodłowego lub balastowego, o   których mowa w   art. 8   pkt 4, przystosowanego do używania łącznie z   naczepą lub przyczepą o   dopuszczalnej masie całkowitej zespołu pojazdów równej lub wyższej niż 12 ton, w   zależności od liczby osi, dopuszczalnej masy całkowitej pojazdu i   rodzaju zawieszenia:  

 

Liczba osi i   dopuszczalna masa całkowita zespołu pojazdów (w tonach)  

Stawka podatku (w złotych)  

nie mniej niż  

mniej niż  

oś jezdna ( osie jezdne) z   zawieszeniem pneumatycznym lub zawieszeniem uznanym za równoważne  

inne systemy zawieszenia osi jezdnych  

Dwie osie  

12  

25  

1 184,00  

1 977,00  

25  

31  

1 348,00  

2 210,00  

31  

 

1 624,00  

2 227,00  

Trzy osie  

12  

36  

1 434,00  

1 992,00  

36  

40  

1 586,00  

2 203,00  

40  

 

2 070,00  

2 882,00  

5)   od przyczepy lub naczepy, o   których mowa w   art. 8   pkt 5, które łącznie z   pojazdem silnikowym posiadają dopuszczalną masę całkowitą od 7   ton i   poniżej 12 ton, z   wyjątkiem związanych wyłącznie z   działalnością rolniczą prowadzoną przez podatnika podatku rolnego – 1   184,00 zł  

6)   od przyczepy lub naczepy, o   których mowa w   art. 8   pkt 6, które łącznie z   pojazdem silnikowym posiadają dopuszczalną masę całkowitą równą lub wyższą niż 12 ton, z   wyjątkiem związanych wyłącznie z   działalnością rolniczą prowadzoną przez podatnika podatku rolnego, w   zależności od liczby osi, dopuszczalnej masy całkowitej i   rodzaju zawieszenia:  

 

Liczba osi i   dopuszczalna masa całkowita zespołu pojazdów (w tonach)  

Stawka podatku (w złotych)  

nie mniej niż  

mniej niż  

oś jezdna ( osie jezdne) z   zawieszeniem pneumatycznym lub zawieszeniem uznanym za równoważne  

inne systemy zawieszenia osi jezdnych  

Jedna oś  

12  

25  

1 184,00  

1 421,00  

25  

 

1 421,00  

1 597,00  

Dwie osie  

12  

28  

946,00  

1 391,00  

28  

33  

1 008,00  

1 400,00  

33  

36  

1 089,00  

1 650,00  

36  

 

1 716,00  

2 237,00  

Trzy osie  

12  

36  

1194,00  

1 692,00  

36  

 

1692,00  

2 012,00  

7)   od autobusu, w   zależności od liczby miejsc do siedzenia:  

a)   mniejszej niż 30 miejsc – 1   065,00 zł  

b)   równej lub wyższej niż 30 miejsc – 1   597,00 zł  

§   2.   Zwalnia się od podatku od środków transportowych, środki transportowe wykorzystywane przez jednostki ochrony przeciwpożarowej.  

§   3.   Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Sławkowa.  

§   4.   Traci moc Uchwała Nr LV/558/10 Rady Miejskiej w   Sławkowie z   dnia 9   listopada 2010 r.  
w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych.  

§   5.   Uchwała wchodzi w   życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w   Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego, z   mocą obowiązującą od 1   stycznia 2012 roku i   ma zastosowanie  
do stawek od środków transportowych należnych od 2012 roku. Uchwała podlega ogłoszeniu w   sposób zwyczajowo przyjęty na terenie Miasta Sławków.  

 

 

 

Przewodniczący Rady Miejskiej  


dr inż.   Marian   Malicki

 

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Radosław Michał Stępień

Adwokat

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »