| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XII/68/2011 Rady Gminy w Żarnowcu

z dnia 24 listopada 2011r.

w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości oraz zwolnień od tego podatku na 2012 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8, art. 40 ust. 1, art. 41 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity: Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) oraz art. 5 ust. 1 i art. 7 ust. 3 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (tekst jednolity: Dz. U. z 2010 r. Nr 95, poz. 613 z późn. zm.), pkt. 1 i 2 Obwieszczenia Ministra Finansów z dnia 19 października 2011 r. w sprawie górnych granic stawek kwotowych podatków i opłat lokalnych w 2012 r. (M. P. z 2011 r. Nr 95, poz. 961), art. 4 ust. 1, art. 13 pkt 2 ustawy z dnia 20 lipca 2000 r. o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych (tekst jednolity Dz. U. z 2011 r. Nr 197 poz. 1172)

Rada Gminy Żarnowiec u c h w a l a

§ 1. Wysokość stawek podatku od nieruchomości na terenie Gminy Żarnowiec :

1) od gruntów:

a) związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej, bez względu na sposób zakwalifikowania w ewidencji gruntów i budynków - od 1 m2 powierzchni 0,78 zł

b) pod jeziorami, zajętych na zbiorniki wodne retencyjne lub elektrowni wodnych - od 1 ha powierzchni 4,33 zł

c) pozostałych, w tym zajętych na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności pożytku publicznego przez organizacje pożytku publicznego - od 1 m2 powierzchni 0,24 zł

2) od budynków lub ich części:

a) mieszkalnych - od 1 m2 powierzchni użytkowej 0,65 zł

b) związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej oraz od budynków mieszkalnych lub ich części zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej - od 1 m2 powierzchni użytkowej 19,80 zł

c) zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie obrotu kwalifikowanym materiałem siewnym - od 1 m2 powierzchni użytkowej 10,24 zł

d) związanych z udzielaniem świadczeń zdrowotnych w rozumieniu przepisów o działalności leczniczej, zajętych przez podmioty udzielające tych świadczeń – od 1 m2 powierzchni użytkowej 4,45 zł

e) pozostałych, w tym zajętych na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności pożytku publicznego przez organizacje pożytku publicznego – od 1 m 2 powierzchni użytkowej 3,75 zł

3) od budowli - 2% ich wartości określonej na podstawie art. 4 ust. 1 pkt 3 i ust. 3-9 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych.

§ 2. Zwalnia się z podatku od nieruchomości:

1) Budynki lub ich części, grunty i budowle służące do ochrony przeciwpożarowej z wyjątkiem zajętych na działalność gospodarczą.

2) Budynki lub ich części, grunty i budowle wykorzystywane na cele kulturalne, pomocy społecznej, biblioteki, opieki zdrowotnej i obsługi szkół z wyjątkiem zajętych na działalność gospodarczą

3) Budynki lub ich części, grunty i budowle stanowiące mienie komunalne nie oddane w posiadanie zależne innym podmiotom.

4) Budynki lub ich części, grunty i budowle zajęte na siedziby i działalność jednostek organizacyjnych gminy służących do zaopatrzenia ludności w wodę z wyjątkiem zajętych na działalność gospodarczą.

5) Budynki mieszkalne lub ich części znajdujące się na gruntach gospodarstw rolnych w rozumieniu art. 2 ust.1 ustawy o podatku rolnym, z wyjątkiem zajętych na działalność gospodarczą.

6) Grunty sklasyfikowane w ewidencji gruntów i budynków jako tereny komunikacyjne (oznaczone symbolem- dr) nie zaliczone do dróg publicznych.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Żarnowiec.

§ 4. Traci moc Uchwała Nr XLI/254/2010 Rady Gminy w Żarnowcu z dnia 09 listopada 2010 r. w sprawie ustalenia wysokości stawek podatku od nieruchomości oraz zwolnień od tego podatku na 2011 rok.

§ 5. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego z mocą obowiązującą z dniem 1 stycznia 2012 r.

Przewodnicząca Rady Gminy


Teresa Słaboń

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Integra Consulting Poland

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »