reklama
| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr 225/XVI/2011 Rady Miasta Częstochowy

z dnia 7 grudnia 2011r.

w sprawie stawek podatku od środków transportowych w 2012 roku

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8, art. 40 ust. 1, art. 41 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (jednolity tekst Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.), art. 4 ust. 1, art. 13 pkt 2 ustawy z dnia 20 lipca 2000 r. o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych (jednolity tekst Dz. U. z 2011 r. Nr 197, poz. 1172), art. 8, art. 9, art. 10 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych1) (jednolity tekst Dz. U. z 2010 r. Nr 95, poz. 613 z późn. zm.), Obwieszczenia Ministra Finansów z dnia 19 października 2011r. w sprawie górnych granic stawek kwotowych podatków i opłat lokalnych w 2012 r. (M. P. z 2011 r. Nr 95, poz. 961). Rada Miasta Częstochowy uchwala:

§ 1. Stawki podatku od środków transportowych, zgodnie, z którymi podatek od jednego środka transportowego wynosi rocznie w 2012 roku:

1. od samochodu ciężarowego o dopuszczalnej masie całkowitej pojazdu:

Masa całkowita pojazdu

Wysokość podatku w

powyżej 3,5 tony do 5,5 tony włącznie

770,00

powyżej 5,5 tony do 9 ton włącznie

1 300,00

powyżej 9 ton i poniżej 12 ton

1 560,00

2. od samochodu ciężarowego o dopuszczalnej masie całkowitej pojazdu:

a) od 12 ton i poniżej 29 ton

Liczba osi

Zawieszenie osi pneumatyczne lub równoważne

wysokość podatku w

Inny system zawieszenia osi wysokość podatku w

2 osie

2 550,00

2 970,00

3 osie

2 970,00

2 970,00

4 osie i więcej

2 320,00

2 800,00

b) od 29 ton włącznie

Liczba osi

Zawieszenie osi pneumatyczne lub równoważne

wysokość podatku w

Inny system zawieszenia osi wysokość podatku w

2 osie

2 970,00

2 800,00

3 osie

2 970,00

2 970,00

4 osie i więcej

2 970,00

2 970,00

3. od ciągnika siodłowego lub balastowego przystosowanego do używania łącznie z naczepą lub przyczepą o dopuszczalnej masie całkowitej zespołu pojazdu:

a) od 3,5 tony i poniżej 12 ton - 1 750,00 zł

b) 2 osie

Dopuszczalna masa całkowita zespołu pojazdów

Zawieszenie osi pneumatyczne lub równoważne

wysokość podatku w

Inny system zawieszenia osi

wysokość podatku w

od 12 ton i poniżej 31 ton

2 300,00

2 300,00

od 31 ton do 36 ton włącznie

2 300,00

2 300,00

powyżej 36 ton

2 970,00

2 970,00

c) 3 osie

Dopuszczalna masa całkowita zespołu pojazdów

Zawieszenie osi pneumatyczne lub równoważne

wysokość podatku w

Inny system zawieszenia osi

wysokość podatku w

od 12 ton do 36 ton włącznie

2 140,00

2 230,00

powyżej 36 ton i poniżej 40 ton

2 700,00

2 840,00

od 40 ton

2 970,00

2 970,00

4. od przyczepy lub naczepy, które łącznie z pojazdem silnikowym posiadają dopuszczalną masę całkowitą z wyjątkiem przyczep i naczep związanych z działalnością rolniczą prowadzoną przez podatnika podatku rolnego:

a) od 7 ton i poniżej 12 ton - 1 560,00 zł

b) od 12 ton do 36 ton włącznie

Liczba osi

Zawieszenie osi pneumatyczne lub równoważne

wysokość podatku w

Inny system zawieszenia osi wysokość podatku w

1 oś

1 820,00 zł

1 820,00 zł

2 osie

1 820,00 zł

1 820,00 zł

3 osie

1 820,00 zł

1 820,00 zł

c) powyżej 36 ton

Liczba osi

Zawieszenie osi pneumatyczne lub równoważne

Inny system zawieszenia osi

1 oś

1 830,00 zł

2 190,00 zł

2 osie

2 300,00 zł

2 300,00 zł

3 osie

2 300,00 zł

2 300,00 zł

5. od autobusu w zależności od liczby miejsc do siedzenia:

Liczba miejsc

Wysokość podatku

mniej niż 15 miejsc

1 200,00 zł

od 15 do 29 miejsc włącznie

1 820,00 zł

równa lub większa niż 30 miejsc

2 300,00 zł

6. od jednego środka transportowego, posiadającego dokument poświadczający, że pojazd spełnia warunki normy czystości spalin EURO 5 lub EURO 6:

a) od samochodu ciężarowego o dopuszczalnej masie całkowitej:

- powyżej 3,5 tony do 5,5 tony włącznie - 700,00 zł

- powyżej 5,5 tony do 9 ton włącznie - 1 070,00 zł

- powyżej 9 ton i poniżej 12 ton - 1 400,00 zł

b) od samochodu ciężarowego o dopuszczalnej masie całkowitej od 12 i poniżej 29 ton - 2 090,00 zł

c) od samochodu ciężarowego o dopuszczalnej masie całkowitej od 29 ton włącznie - 2 560,00 zł

d) od ciągnika siodłowego lub balastowego przystosowanego do używania łącznie z naczepą lub przyczepą o dopuszczalnej masie całkowitej zespołu pojazdów: od 3,5 tony i poniżej 12 ton - 1 570,00 zł

e) od ciągnika siodłowego lub balastowego przystosowanego do używania łącznie z naczepą lub przyczepą o dopuszczalnej masie całkowitej zespołu pojazdów: od 12 ton i poniżej 36 ton - 2 140,00 zł

f) od ciągnika siodłowego lub balastowego przystosowanego do używania łącznie z naczepą lub przyczepą o dopuszczalnej masie całkowitej zespołu pojazdów: od 36 ton i poniżej 40 ton - 2 430,00 zł

g) od ciągnika siodłowego lub balastowego przystosowanego do używania łącznie z naczepą lub przyczepą o dopuszczalnej masie całkowitej zespołu pojazdów: od 40 ton - 2 670,00 zł

h) od autobusu o liczbie miejsc do siedzenia:

- mniej niż 15 miejsc - 1 080,00 zł

- od 15 do 29 miejsc włącznie - 1 640,00 zł

- równej lub większej niż 30 miejsc - 2 070,00 zł.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Częstochowy.

§ 3. Traci moc uchwała Rady Miasta Częstochowy Nr 768/LXVI/2010 z dnia 21 października 2010 r. w sprawie stawek podatku od środków transportowych w 2011 roku.

§ 4. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.

§ 5. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego z mocą obowiązującą od dnia 1 stycznia 2012 r.

Przewodniczący Rady Miasta Częstochowy


Zdzisław Wolski

1) Niniejsza ustawa dokonuje w zakresie swojej regulacji wdrożenia następujących dyrektyw Wspólnot Europejskich: 1) dyrektywy 92/106/EWG z dnia 7 grudnia 1992 r. w sprawie ustanowienia wspólnych zasad dla niektórych typów transportu kombinowanego towarów między państwami członkowskimi (Dz. Urz. W E L 368 z 17.12.1992) 2) dyrektywy 1999/62/WE z dnia 17 czerwca 1999 r. w sprawie pobierania opłat za użytkowanie niektórych typów infrastruktury przez pojazdy ciężarowe (Dz. Urz. W E L 187 z 20.07.1999) Dane dotyczące ogłoszenia aktów prawa Unii Europejskiej, zamieszczone w niniejszej ustawie – z dniem uzyskania przez Rzeczpospolitą Polską członkostwa w Unii Europejskiej – dotyczą ogłoszenia tych aktów w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej –wydanie specjalne.

reklama
reklama

POLECANE

reklama

Artykuł Sponsorowany

reklama

Ostatnio na forum

reklama
reklama

Eksperci portalu infor.pl

Kredyt Inkaso S.A.

Nowoczesna windykacja

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »
reklama
reklama
reklama