reklama
| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XIII/69/2011 Rady Miasta Imielin

z dnia 26 października 2011r.

w sprawie określenia warunków i trybu finansowania zadania własnego w zakresie rozwoju sportu na terenie miasta Imielin

Na podstawie art.18 ust.2 pkt 15, art.40 ust. 1, art. 41 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (j.t. Dz.U. z 2001 roku Nr 142, poz. 1591 z późn.zm.) i art. 27 ust. 2 ustawy z dnia 25 czerwca 2010 roku o sporcie ( Dz.U. Nr 127, poz. 857 z późn.zm.) oraz przeprowadzonych konsultacji z organizacjami pozarządowymi i innymi uprawnionymi organizacjami,

Rada Miasta Imielin

uchwala:
Postanowienia ogólne

§ 1. 1. Określa się warunki i tryb finansowania przez miasto Imielin zadania własnego z zakresu rozwoju sportu.

2. Finansowanie rozwoju sportu może następować w formie dotacji celowej,zwanej dalej dotacją, przyznanej klubowi na warunkach i w trybie określonym w niniejszej uchwale.

3. Przyjmuje się, że cel publiczny jaki miasto zamierza osiągnąć obejmuje:

1) umożliwienie dzieciom i młodzieży udziału w szkoleniu sportowym,

2) poprawę kondycji fizycznej i zdrowotnej mieszkańców poprzez udział w zajęciach szkoleniowych i zawodach sportowych,

3) osiąganie wysokich wyników sportowych,

4) promocję sportu i aktywnego stylu życia.

Warunki otrzymania dotacji

§ 2. 1. O dotację mogą się ubiegać kluby sportowe niedziałające w celu osiągnięcia zysku i prowadzące działalność na terenie miasta Imielin.

2. Przedmiotem dotacji mogą być zadania wykonywane przez klub w ramach realizacji zadań wymienionych w art. 28 ust. 2 ustawy z dnia 28 czerwca 2010 roku o sporcie w ramach realizacji celu publicznego.

3. Z dotacji nie mogą być finansowane lub dofinansowane wydatki z tytułu:

1) transferu zawodnika z innego klubu sportowego,

2) zapłaty kar, mandatów i innych opłat sankcyjnych nałożonych na klub sportowy lub zawodnika tego klubu,

3) zobowiązań klubu z tytułu zaciągniętej pożyczki, kredytu lub wykupu papierów wartościowych oraz kosztów obsługi zadłużenia,

4) kosztów, które wnioskodawca poniósł na realizację zadania przed zawarciem umowy o udzielenie dotacji.

4. Zadania własne z zakresu rozwoju sportu mogą być dotowane do 95% wydatków ogółem.

Tryb udzielenia dotacji

§ 3. 1. Dotacja na realizację zadania w zakresie sportu może być przyznana przez Burmistrza Miasta Imielin na wniosek klubu sportowego.

2. Wniosek powinien zawierać:

1) nazwę i siedzibę klubu,

2) szczegółowy opis zadania,

3) informację o zasobach kadrowych, rzeczowych i finansowych związanych z realizacją zadania,

4) kalkulację kosztów realizacji zadania,

5) wnioskowaną wysokość dotacji oraz udział środków własnych i z innych źródeł,

6) planowany terminarz i miejsce zawodów oraz innych zajęć,

7) podpisy osób uprawnionych do reprezentowania klubu sportowego.

3. Wzór wniosku stanowi załącznik nr 1 do uchwały.

4. W przypadku stwierdzenia uchybień formalno-prawnych lub innych wad wniosku Burmistrz Miasta wyznacza termin i wzywa wnioskodawców do ich usunięcia lub uzupełnienia wniosku.

5. Wniosek którego wad nie usunięto lub który nie został uzupełniony pozostawia się bez rozpatrzenia.

6. Wniosek o udzielenie wsparcia należy składać w terminie do 15 grudnia każdego roku na realizację zadań, które mają być rozpoczęte i zakończone w roku następnym.

§ 4. 1. Przy rozpatrzeniu wniosku o przyznanie dotacji ocenie podlega:

1) realizacja celu publicznego w ramach wykonania zadania określonego we wniosku,

2) kalkulacja kosztów realizacji projektu, w odniesieniu do realizacji zadania,

3) doświadczenie oraz możliwość realizacji zadania przez wnioskodawcę,

4) wysokość środków w budżecie gminy przeznaczonych na dotacje dla klubów sportowych.

2. Wyboru dotowanych zadań dokonuje Burmistrz Miasta po uchwaleniu budżetu miasta, określając kwotę dotacji na poszczególne zadania.

3. Burmistrz Miasta zawiadamia pisemnie zainteresowane kluby o wysokości przyznanej dotacji lub odmowie przyznania dotacji.

§ 5. 1. Realizacja zadania odbywa się na podstawie zawartej umowy pomiędzy Burmistrzem Miasta Imielin a klubem sportowym. Integralną częścią umowy jest załączony do niej harmonogram zajęć sportowych odbywających się w ramach realizacji zadania i kosztorys zadania, zatwierdzone przez Burmistrza Miasta.

2. Umowa powinna określać:

1) szczegółowy opis zadania i termin jego wykonania,

2) wysokość dotacji i tryb płatności,

3) tryb kontroli wykonania zadania,

4) sposób rozliczenia udzielonej dotacji i zasad zwrotu dotacji niewykorzystanej lub wykorzystanej niezgodnie z przeznaczeniem.

3. W umowie można zawrzeć ustalenie dopuszczające możliwość w uzasadnionych przypadkach przesunięć rzeczowo-finansowych do 20% środków pomiędzy poszczególnymi pozycjami kosztorysu zadania, przy czym każda zmiana wymaga akceptacji przez Burmistrza Miasta, z zastrzeżeniem, że zmiana umowy nie może powodować zwiększenia kwoty przyznanej dotacji.

§ 6. 1. Klub sportowy zobowiązany jest do przedłożenia sprawozdania częściowego z realizacji zadania, w przypadku przekazywania dotacji w transzach oraz sprawozdania końcowego z realizacji zadania w terminie miesiąca od zakończenia realizacji zadania wraz z załączonymi kserokopiami rachunków, opisanymi i potwierdzonymi za zgodność z oryginałem przez osobę upoważnioną do reprezentowania klubu.

2. Wzór sprawozdania z wykonania zadania z zakresu sportu stanowi załącznik nr 2 do uchwały.

3. Burmistrz Miasta przedstawi Radzie informację o wykorzystaniu dotacji udzielonych klubom sportowym realizującym zadania z zakresu sportu.

Przepisy końcowe

§ 7. Wnioski dotyczące finansowania rozwoju sportu w 2012 roku należy składać do 30 listopada 2011 roku.

§ 8. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Imielin.

§ 9. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.

Przewodnicząca Rady Miasta Imielin


Bernadeta Ficek

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XIII/69/2011
Rady Miasta Imielin
z dnia 26 października 2011 r.
Zalacznik1.pdf

Wzór wniosku o udzielenie dotacji z budżetu miasta Imielin na realizację zadania z zakresu sportu.

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XIII/69/2011
Rady Miasta Imielin
z dnia 26 października 2011 r.
Zalacznik2.pdf

Wzór Sprawozdania z wykonania zadania z zakresu sportu.

reklama
reklama

POLECANE

reklama
reklama

Ostatnio na forum

reklama
reklama

Eksperci portalu infor.pl

Magdalena Golińska

aplikant radcowski

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »
reklama
reklama
reklama