reklama
| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr 81/X/2011 Rady Miejskiej w Kaletach

z dnia 20 października 2011r.

w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji dla osób prowadzących wychowanie przedszkolne na terenie Miasta Kalety w formach, o których mowa w przepisach wydanych na podstawia art. 14a ust. 7 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572 z późn.zm.) oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości ich wykorzystania

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15, art. 40 ust. 1 i art. 42 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn.zm.), art. 90 ust. 1, 2d, 2e, 3d, 3e i 4 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572 z późn.zm) oraz art. 131 i art. 218 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. Nr 157, poz. 1240)

Rada Miejska w Kaletach
uchwala:

§ 1.

Przepisy uchwały regulują tryb udzielania i rozliczania dotacji przekazywanych z budżetu gminy Kalety dla osób prowadzących wychowanie przedszkolne na terenie Miasta Kalety w formach o których mowa w przepisach wydanych na podstawia art. 14a ust. 7 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572 z późn.zm). oraz tryb i zakres kontroli ich wykorzystania.

Podstawa obliczania dotacji

§ 2.

1. Podstawą obliczenia miesięcznej stawki dotacji na jednego ucznia jest uchwała budżetowa Rady Miejskiej w Kaletach oraz otrzymana część oświatowej subwencji ogólnej dla gminy na dany rok kalendarzowy.

2. Osoba prowadząca wychowanie przedszkolne na terenie Miasta Kalety w formach, o których mowa w przepisach wydanych na podstawia art. 14a ust. 7 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572 z późn.zm.), otrzymuje na każdego ucznia dotację w wysokości 54 % ustalonych w budżecie Miasta Kalety wydatków bieżących ponoszonych w przedszkolu publicznym w przeliczeniu na jednego ucznia, z tym że na ucznia niepełnosprawnego w wysokości równej kwocie przewidzianej na niepełnosprawnego ucznia przedszkola w części oświatowej subwencji ogólnej otrzymywanej przez jednostkę samorządu terytorialnego – pod warunkiem, że osoba prowadząca wychowanie przedszkolne poda organowi właściwemu do udzielania dotacji planowaną liczbę uczniów nie później niż do 30 września roku poprzedzającego rok udzielenia dotacji.

Tryb udzielania i rozliczania dotacji

§ 3.

1. Podmiot prowadzący placówkę składa wniosek o udzielenie dotacji do Burmistrza Miasta w terminie, o którym mowa w § 2 ust. 2.

2. Wniosek powinien zawierać następujące dane:

1) organ prowadzący placówkę,

2) pełną nazwę i adres placówki

3) numer i datę zaświadczenia o wpisie do ewidencji niepublicznych szkół i placówek,

4) planowaną liczbę uczniów, którzy będą uczęszczać do placówki w roku budżetowym, na który udzielana jest dotacja, z podaniem liczby dzieci zamieszkałych na terenie gminy Kalety, dzieci zamieszkałych na terenie innych gmin oraz dzieci niepełnosprawnych (w tym planowaną miesięcznie liczbę uczniów w miesiącach: styczeń – sierpień i wrzesień - grudzień,

5) nazwę banku i numer rachunku bankowego, na który ma być przekazywana dotacja,

6) zobowiązanie do informowania organu dotującego o zmianach w liczbie wychowanków.

3. Wzór wniosku stanowi załącznik nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 4.

1. Podmiot prowadzący wychowanie przedszkolne składa do Burmistrza Miasta do dnia 10-go każdego miesiąca informację o aktualnej liczbie uczniów według stanu na pierwszy dzień miesiąca, na który udzielana jest dotacja, w tym liczbę uczniów będących mieszkańcami Miasta Kalety i mieszkańcami innych gmin oraz uczniów niepełnosprawnych wg wzoru stanowiącego załącznik nr 2 do niniejszej uchwały.

2. Liczba uczniów, na których przysługuje dotacja na miesiąc przerwy wakacyjnej ustalana jest jako średnia liczba uczniów z trzech miesięcy: kwietnia, maja i czerwca danego roku.

3. W przypadku braku przerwy wakacyjnej ust. 2 nie ma zastosowania.

§ 5.

1. Na podstawie prowadzonej dokumentacji przebiegu działalności wychowawczej i opiekuńczej oraz rzeczywistej liczby uczniów uczęszczających do placówki podmiot prowadzący placówkę jest zobowiązany – począwszy od miesiąca następnego po otrzymaniu pierwszej transzy dotacji – do dokonania rozliczenia przekazanej dotacji w danym miesiącu wg wzoru stanowiącego załącznik nr 3 do niniejszej uchwały do dnia 10-go następnego miesiąca.

2. Rozliczenie za grudzień każdego roku następuje do 15 stycznia następnego roku.

§ 6.

1. Dotacja, o której mowa w § 2, przekazywana będzie na rachunek bankowy placówki wskazany we wniosku o udzielenie dotacji w 12 miesięcznych ratach w terminie wynikającym z art. 90 ust. 3c ustawy o systemie oświaty.

2. Dotacja przekazywana w danym miesiącu będzie korygowana na podstawie informacji, o której mowa w § 4 i przedłożonego rozliczenia dotacji za miesiąc poprzedni o :

1) nadpłaty wynikające z pobrania nadmiernej wysokości dotacji w miesiącu poprzednim,

2) niedopłaty wynikające z otrzymania niepełnej wysokości dotacji w miesiącu poprzednim.

3. Dotacja udzielona z budżetu gminy może być przeznaczona wyłącznie na pokrycie wydatków bieżących placówki.

§ 7.

1. Podmiot prowadzący placówkę zobowiązany jest przedłożyć do 15 stycznia roku następnego roczne rozliczenie wykorzystania otrzymanej dotacji z budżetu Miasta obejmujące informacje o wysokości otrzymanej w danym roku budżetowym dotacji, faktycznej liczbie uczniów uczęszczających w poszczególnych miesiącach i uczniów niepełnosprawnych wg klasyfikacji zawartej w subwencji oświatowej, zestawienia wydatków bieżących poniesionych w danym roku budżetowym wg wzoru stanowiącego załącznik nr 4 do niniejszej uchwały.

2. Faktyczną liczbę uczniów w danym miesiącu podmiot prowadzący ustala jako liczbę uczniów, za których uiszczona została stała opłata za pobyt dziecka w tym miesiącu i które figurowały w ewidencji.

3. Do rocznego rozliczenia dotacji podmiot prowadzący placówkę jest zobowiązany złożyć oświadczenie o następującej treści: „Oświadczam, że środki otrzymane w formie dotacji podmiotowej w roku budżetowym ________ na łączną kwotę ___________ zostały wykorzystane wyłącznie na działalność bieżącą placówki zgodnie z art. 90 ust. 3d ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572 z późn.zm.).

4. Zwrot niewykorzystanej dotacji następuje zgodnie z art. 251 i art. 252 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. Nr 157, poz.1240).

§ 8.

W przypadku zakończenia prowadzenia działalności placówki w trakcie roku budżetowego podmiot zobowiązany jest do przedłożenia rozliczenia wykorzystania dotacji i do zwrotu niewykorzystanych środków w terminie do 15 dni od zakończenia działalności.

§ 9.

Za dzień przedłożenia rozliczenia dotacji (miesięcznej i rocznej) przyjmuje się datę wpływu rozliczenia do organu dotującego.

Tryb i zakres kontroli prawidłowości wykorzystania dotacji

§ 10.

1. Burmistrz Miasta ma prawo przeprowadzania kontroli prawidłowości wykorzystywania dotacji w zakresie:

1) sprawdzenia zgodności liczby uczniów wykazywanych w informacjach, o których mowa w § 3 ust. 2, ze stanem faktycznym liczby uczniów,

2) sprawdzenia prawidłowości wykorzystania i rozliczania dotacji zgodnie z zasadami określonymi w ustawie o systemie oświaty.

2. Kontrolę przeprowadzają wyznaczone osoby na podstawie imiennego upoważnienia Burmistrza Miasta.

3. Kontrola planowa może być przeprowadzona po uprzednim powiadomieniu osoby prowadzącej placówkę.

4. Kontrole doraźne mogą być prowadzone bez uprzedniego powiadamiania o kontroli w przypadku zgłoszenia nieprawidłowości lub innych okoliczności wskazujących na konieczność podjęcia natychmiastowych czynności kontrolnych.

5. Z przeprowadzonej kontroli sporządza się protokół w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze stron.

6. Kontrolowanemu przysługuje prawo zgłoszenia, przed podpisaniem protokołu kontroli, zastrzeżeń co do ustaleń zawartych w protokole kontroli. Zastrzeżenia należy zgłosić kontrolującemu na piśmie w terminie 7 dni od dnia otrzymania protokołu.

7. W razie zgłoszenia zastrzeżeń, o których mowa w ust. 6, kontrolujący jest zobowiązany dokonać ich analizy i w miarę potrzeb podjąć dodatkowe czynności kontrolne, a w przypadku stwierdzenia zasadności zastrzeżeń – zmienić lub uzupełnić odpowiednią część protokołu kontroli.

8. W razie nieuwzględnienia zastrzeżeń w całości lub części kontrolujący przekazuje na piśmie swoje stanowisko zgłaszającemu zastrzeżenia.

9. Protokół podpisuje kontrolujący i kontrolowany w terminie 7 dni od daty jego otrzymania lub niezwłocznie po uzupełnieniu lub zmianie protokołu, o którym mowa w ust. 5.

10. Kontrolowany może odmówić podpisania protokołu kontroli – składając w terminie właściwym do jego podpisania – wyjaśnienie tej odmowy.

11. O odmowie podpisania protokołu kontroli i złożenia wyjaśnień kontrolujący czyni wzmiankę w protokole.

12. Odmowa podpisania protokołu przez kontrolowanego nie stanowi przeszkody do realizacji ustaleń kontroli.

§ 11.

1. W terminie 7 dni od dnia podpisania lub odmowy podpisania protokołu kontroli przez kontrolowanego, kontrolujący sporządza wystąpienie pokontrolne kierowane do kontrolowanego oraz jego organu prowadzącego, zawierające ocenę kontrolowanej działalności, a w razie stwierdzenia nieprawidłowości, zalecenia pokontrolne.

2. Kontrolowany, do którego zostało skierowane wystąpienie pokontrolne, jest zobowiązany w terminie określonym w wystąpieniu pokontrolnym, zawiadomić osobę podpisującą wystąpienie pokontrolne o sposobie realizacji zaleceń pokontrolnych i wykorzystania uwag w wystąpieniu pokontrolnym.

Postanowienia końcowe

§ 12.

1. Podmiot prowadzący placówkę jest zobowiązany do prowadzenia dokumentacji umożliwiającej ustalenie liczby wychowanków, a także sprawdzenie przez dotującego prawidłowości i sposobu naliczenia dotacji.

2. Dotowany podmiot zobowiązany jest do przechowywania dokumentów finansowo-merytorycznych podlegających kontroli przez okres minimum 5 lat.

3. Podmiot prowadzący zobowiązany jest udzielić Burmistrzowi Miasta informacji niezbędnych do starań o zwrot kosztów dotacji od gmin, których mieszkańcem jest uczeń placówki nie będący mieszkańcem Miasta Kalety.

§ 13.

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta.

§ 14.

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.

Przewodniczący Rady Miejskiej w Kaletach


inż. Eugeniusz Ptak

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr 81/X/2011
Rady Miejskiej w Kaletach
z dnia 20 października 2011 r.
Zalacznik1.doc

załącznik nr 1 do uchwały Nr 81/X/2011 Rady Miejskiej w Kaletach

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr 81/X/2011
Rady Miejskiej w Kaletach
z dnia 20 października 2011 r.
Zalacznik2.doc

załącznik nr 2 do uchwały Nr 81/X/2011 Rady Miejskiej w Kaletach

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr 81/X/2011
Rady Miejskiej w Kaletach
z dnia 20 października 2011 r.
Zalacznik3.doc

załącznik nr 3 do uchwały Nr 81/X/2011 Rady Miejskiej w Kaletach

Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr 81/X/2011
Rady Miejskiej w Kaletach
z dnia 20 października 2011 r.
Zalacznik4.doc

załącznik nr 4 do uchwały Nr 81/X/2011 Rady Miejskiej w Kaletach

reklama
reklama

POLECANE

reklama

Artykuł Sponsorowany

reklama

Ostatnio na forum

reklama
reklama

Eksperci portalu infor.pl

Advicero Nexia

Doradztwo podatkowe, księgowość, corporate services, obsługa płacowo-kadrowa

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »
reklama
reklama
reklama