| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XI/58/2011 Rady Gminy Mszana

z dnia 26 września 2011r.

w sprawie ustanowienia logo Gminy Mszana

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001 r. Nr 142 poz. 1591 z późn. zm.) oraz art. 3 ust. 1 ustawy z dnia 21 grudnia 1978 r. o odznakach i mundurach (Dz.U. Nr 31 poz. 130 z późn. zm.)

Rada Gminy Mszana uchwala:

§ 1. Ustanawia się znak graficzny zwany dalej logo, który jest podstawą wizualnej identyfikacji Gminy Mszana

§ 2. Wzór logo stanowi załącznik nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 3. Zasady używania i wykorzystywania logo określone zostały w załączniku nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Mszana.

§ 5. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.

Przewodniczący Rady Gminy


mgr Tadeusz Wroński


Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XI/58/2011
Rady Gminy Mszana
z dnia 26 września 2011 r.
Zalacznik1.jpg

LOGO GMINY MSZANA


Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XI/58/2011
Rady Gminy Mszana
z dnia 26 września 2011 r.

Zasady używania i wykorzystywania logo

§ 1. Logo Gminy Mszana stanowi jej własność.

§ 2. Logo Gminy w wybranych sytuacjach ma zastępować herb gminy, szczególnie tam, gdzie chodzi o promocję.

§ 3. 1. Logo Gminy Mszana może być używane:

1) na wszystkich imprezach krajowych i zagranicznych, w których Gmina jest gospodarzem, współgospodarzem lub uczestnikiem,

2) podczas wszelkich wydarzeń o charakterze kulturalnym, sportowym, turystycznym i rekreacyjnym, które są wspierane finansowo przez Gminę,

3) do sygnowania wydawnictw Urzędu Gminy,

4) jako element dekoracyjny na wszystkich upominkach i pamiątkach związanych z Gminą,

5) w innych wypadkach jeżeli jest to związane z promocją Gminy.

2. Logo może być używane tylko zgodnie ze wzorem graficznym określonym w uchwale. Nie dopuszcza się stosowania stylizacji logo.

§ 4. Prawo do używania logo przysługuje:

1) Radzie Gminy Mszana,

2) Wójtowi Gminy Mszana,

3) Urzędowi Gminy Mszana,

4) Jednostkom organizacyjnym Gminy Mszana,

5) Radnym Rady Gminy Mszana w sprawach związanych z wykonywaniem mandatu.

§ 5. 1. Logo może być wykorzystywane przez inne osoby prawne oraz fizyczne, a także jednostki organizacyjne nie posiadające osobowości prawnej po uprzednim wyrażeniu pisemnej zgody przez Wójta Gminy, na podstawie wniosku, którego wzór określi Wójt Gminy.

2. Przeniesienie prawa do wykorzystania logo na inne osoby, przez podmiot, który uzyskał zgodę w trybie określonym w ust. 1, wymaga odrębnej zgody Wójta Gminy.

§ 6. 1. Zgodę określoną w § 5 wydaje się na czas określony, nie dłuższy niż 1 rok. Może być ona przedłużona o kolejny okres jednoroczny.

2. Wójt Gminy może wyrażoną zgodę cofnąć lub zawiesić, jeżeli osoba uprawniona nie zachowuje warunków, na których zgoda została udzielona.

§ 7. Udzielenie zgody, o której mowa w § 5 ust. 1 następuje nieodpłatnie.

§ 8. Używanie logo nie może być sprzeczne z powszechnie obowiązującym prawem, porządkiem publicznym oraz naruszać dobre imię Gminy.

§ 9. Logo nie może być wykorzystywane w kampaniach związanych z wyborami lub referendami.

POLECANE

Artykuł partnerski

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

AKSJOM Doradztwo Aktuarialne

Specjalizujemy się zarówno w wycenie rezerw na świadczenie pracownicze (zgodnie z MSR 19 i KSR 6) jak i w usługach konsultingowych na rzecz instytucji finansowych (usługi aktuarialne, Wypłacalność II, zarządzanie ryzykiem, rachunkowość zakładów ubezpieczeń).

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »