| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr 187/XV/2011 Rady Miasta Rybnika

z dnia 26 października 2011r.

w sprawie przepisów porządkowych związanych z przewozem osób i bagażu taksówkami osobowymi na terenie Miasta Rybnika

Or-0150/00158/11

2011/078108

Uchwała Nr 187/XV/2011
Rady Miasta Rybnika

z dnia 26 października 2011 r.

w sprawie przepisów porządkowych związanych z przewozem osób i bagażu taksówkami osobowymi na terenie Miasta Rybnika

Na podstawie art. 15 ust. 5 ustawy z dnia 15 listopada 1984 r. – Prawo przewozowe (tekst jedn. Dz. U. z 2000 r. Nr 50 poz. 601 z późn. zm.) w związku z art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jedn. Dz. U. z 2001 r. Nr 142 poz. 1591 z późn. zm.)

na wniosek Prezydenta Miasta po zaopiniowaniu przez Komisję Komunikacji i Transportu Zbiorowego

Rada Miasta Rybnika
uchwala:

§ 1. Wprowadza się przepisy porządkowe związane z przewozem osób i bagażu taksówkami osobowymi oraz z funkcjonowaniem postojów TAXI na terenie Miasta Rybnika, określone załącznikiem do uchwały.

§ 2. Traci moc uchwała Nr 375/XVI/2000 Rady Miasta Rybnika z dnia 27 marca 2000 r. w sprawie przepisów porządkowych związanych z przewozem osób i bagażu taksówkami.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego

Przewodniczący Rady


Andrzej Wojaczek


Załącznik do Uchwały Nr 187/XV/2011
Rady Miasta Rybnika
z dnia 26 października 2011 r.

Przepisy porządkowe związane z przewozem osób i bagażu taksówkami osobowymi oraz z funkcjonowaniem postojów „TAXI” na terenie Miasta Rybnika

Rozdział 1.
PRZEPISY OGÓLNE

§ 1. 1. Kierowca taksówki może oczekiwać na pasażerów w miejscach do tego przeznaczonych, które są ograniczone znakami określającymi początek i koniec postoju „TAXI”.

2. Kierowca taksówki jest zobowiązany oczekiwać na pasażerów według kolejności przyjazdu na postój.

3. Na postoju TAXI kierowca pierwszej taksówki zobowiązany jest pozostawać w pojeździe, zaś następni w pojeździe lub bezpośrednio przy nim.

4. Taksówka może być zatrzymana i zajęta poza postojem, jeżeli nie jest to zabronione przepisami o ruchu drogowym.

5. Kierowca taksówki powinien uwzględnić pierwszeństwo przewozu osób wymagających natychmiastowej pomocy lub znajdujących się w szczególnej potrzebie (inwalidzi, osoby z małymi dziećmi na ręku, kobiety ciężarne itp.).

6. Pasażer zamierzający skorzystać z taksówki ma prawo swobodnego jej wyboru spośród stojących na postoju.

7. Kierowca taksówki jest obowiązany udzielić pomocy przy wsiadaniu i wysiadaniu z taksówki osobom starszym lub wymagającym takiej pomocy.

8. Kierowca taksówki powinien udzielić pomocy przy za i wyładunku bagażu podręcznego.

§ 2. Kierowca taksówki zobowiązany jest wykonać zamówiony przewóz najkrótszą drogą, chyba że pasażer żąda przewozu inną trasą.

§ 3. 1. Zachowanie kierowcy taksówki i pasażera powinno być uprzejme i kulturalne.

2. Kierowcę taksówki powinna cechować grzeczność, schludność i czystość osobista oraz dbałość o czysty i estetyczny wygląd pojazdu.

3. Jeżeli taksówka wyposażona jest w urządzenia nagłaśniające, kierowca taksówki powinien korzystać z nich w sposób nie przeszkadzający pasażerom.

Rozdział 2.
PRZEWÓZ OSÓB

§ 4. Taksometr powinien być zainstalowany w miejscu umożliwiającym swobodne odczytanie jego wskazań przez pasażera, zajmującego dowolne miejsce w taksówce.

§ 5. Kierowca taksówki ma prawo w razie odmowy zapłacenia należności, zwrócić się do funkcjonariusza policji i innych organów porządkowych, które zgodnie z przepisami prawa mają uprawnienia do ustalania tożsamości pasażerów o podjęcie czynności zmierzających do ustalenia tożsamości podróżnego.

§ 6. 1. Jeżeli w czasie trwania przewozu następuje zmiana taryfy dziennej na nocną lub odwrotnie, albo jeżeli następuje przekroczenie granicy strefy opłaty taryfowej, kierowca jest obowiązany powiadomić o tym pasażera i przełączyć taksometr na odpowiednią taryfę.

2. Jeżeli rozpoczęcie i zakończenie przewozu następuje w tej samej strefie cen (stawki taryfowej), kierowca taksówki jest obowiązany – pomimo częściowego przejazdu w innej strefie – zastosować tylko jedną taryfę (opłatę taryfową).

§ 7. 1. Po zakończeniu przewozu kierowca taksówki jest zobowiązany przypomnieć pasażerom o zabraniu bagażu oraz sprawdzić, czy nie pozostawili w pojeździe jakichkolwiek przedmiotów.

2. W razie znalezienia rzeczy pozostawionych przez pasażera, kierowca taksówki przekazuje je do Biura Rzeczy Znalezionych.

§ 8. 1. Pasażer ma prawo zabrać ze sobą do taksówki z której korzysta, inne osoby na wolne miejsca, bez uiszczenia za to dodatkowych należności.

2. Kierowca taksówki bez zgody pasażera nie może dysponować wolnymi miejscami w taksówce.

3. Należność za przejazd taksówką reguluje tylko jeden pasażer, kierowca nie może żądać zapłaty od pozostałych osób znajdujących się w taksówce, bez względu na okoliczności w jakich korzystali oni z przejazdu.

Rozdział 3.
PRZEWÓZ BAGAŻU W TAKSÓWCE OSOBOWEJ

§ 9. 1. Bagaż podręczny pasażera można przewozić w bagażniku znajdującym się wewnątrz lub na dachu taksówki.

2. Bagażnik taksówki powinien być utrzymany w należytej czystości.

Rozdział 4.
SKARGI I WNIOSKI

§ 10. 1. Skargi, wnioski i uwagi o świadczonych usługach należy kierować do Wydziału Komunikacji Urzędu Miasta Rybnika, ul. Chrobrego 2, 44-200 Rybnik.

Rozdział 5.
PRZEPISY KOŃCOWE

§ 11. Kierowca taksówki zobowiązany jest posiadać egzemplarz przepisów porządkowych związanych z przewozem osób i bagażu taksówkami i udostępniać je do wglądu na każde żądanie pasażera.

§ 12. Kierowca taksówki musi wywiesić w widocznym dla pasażera miejscu:

- informację o stosowanej cenie za 1 km i opłacie początkowej dla wszystkich taryf;

- informację o możliwości kierowania skarg i wniosków dotyczących wykonanej usługi do Wydziału Komunikacji Urzędu Miasta Rybnika;

§ 13. 1. Zobowiązuje się kierowców taksówek do stosowania na pojazdach użytkowanych jako taksówki osobowe dodatkowych oznaczeń określonych odrębną uchwałą Rady Miasta Rybnika.

2. Z chwilą zaprzestania działalności związanej z zarobkowym przewozem osób taksówką osobową, oznaczenia zewnętrzne i wewnętrzne taksówki muszą być zlikwidowane.

3. W przypadku czasowego zawieszenia wykonywania działalności przewozu osób taksówką, transparent „TAXI” umieszczony na dachu pojazdu musi być zasłonięty, a dodatkowe oznaczenia taksówki (nr boczny) zaklejone.

POLECANE

Artykuł partnerski

reklama

Ostatnio na forum

Artykuł partnerski

Eksperci portalu infor.pl

Edyty Grubek EG Usługi Księgowe

Biuro księgowe

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »