| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XIV/117/11 Rady Gminy Gierałtowice

z dnia 29 listopada 2011r.

w sprawie kryteriów i trybu przyznawania nagród ze specjalnego funduszu nagród dla nauczycieli za ich osiągnięcia dydaktyczne, wychowawcze i opiekuńcze w placówkach oświatowych prowadzonych przez Gminę Gierałtowice

Na podstawie:  

-   art. 18 ust. 2   pkt.15, art. 40 ust. 1   i art. 42 ustawy z   dnia 8   marca 1990r. o   samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z   2001 r. Nr   142, poz. 1591 z   późniejszymi zmianami),  

-   art. 49   ust. 2   oraz art. 91d pkt. 1   ustawy z   dnia 26 stycznia 1982r. Karta Nauczyciela (tekst jednolity Dz. U. z   2006   r. Nr   97, poz. 674 z   późniejszymi zmianami)  

Rada Gminy Gierałtowice  

uchwala  

§   1.   Przyjąć kryteria i   tryb przyznawania nagród ze specjalnego funduszu nagród dla nauczycieli placówek oświatowych prowadzonych przez Gminę Gierałtowice za ich osiągnięcia dydaktyczne, wychowawcze i   opiekuńcze, stanowiące załącznik do niniejszej uchwały.  

§   2.   Uchyla się uchwałę Rady Gminy Gierałtowice Nr XXX/224/09 z   dnia 26 marca 2009 r. w   sprawie: ustalenia kryteriów i   trybu przyznawania nagród ze   specjalnego funduszu nagród dla nauczycieli zatrudnionych w   szkołach i   przedszkolach prowadzonych przez Gminę Gierałtowice.  

§   3.   Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Gierałtowice.  

§   4.   Uchwała wchodzi w   życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszeniu w   Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.  

 

 

 

Przewodniczący Rady Gminy  


Marek   Błaszczyk

 


Załącznik Nr 1   do Uchwały Nr XIV/117/11    
Rady Gminy Gierałtowice    
z dnia 29 listopada 2011 r.  
 

Kryteria i   tryb przyznawania nagród ze specjalnego funduszu nagród dla nauczycieli placówek oświatowych prowadzonych przez Gminę Gierałtowice za ich osiągnięcia dydaktyczne, wychowawcze i   opiekuńcze.  

Rozdział 1.
Postanowienia wstępne  

§   1.   1.   Określa się kryteria i   tryb przyznawania nagród dla nauczycieli oraz nauczycieli pełniących funkcję dyrektora, za osiągnięcia dydaktyczne, wychowawcze i   opiekuńcze ze specjalnego funduszu nagród wyodrębnionego w   budżecie Gminy Gierałtowice z   przeznaczeniem na nagrody organu prowadzącego i   dyrektorów szkół.  

2.   Niniejsze kryteria i   tryb stosuje się do nauczycieli zatrudnionych w   szkołach i   zespołach szkolno-przedszkolnych prowadzonych przez Gminę Gierałtowice.  

Rozdział 2.
Kryteria przyznawania nagród  

§   2.   1.   Nagrody ze specjalnego funduszu nagród mają charakter uznaniowy i   przyznawane są nauczycielom za szczególne osiągnięcia dydaktyczne, wychowawcze i   opiekuńcze. Nagroda może być przyznana nauczycielowi po przepracowaniu w   szkole co najmniej jednego roku.  

2.   Nagroda organu prowadzącego, zwana dalej „Nagrodą Wójta Gminy”, może być przyznana dyrektorom i   nauczycielom, którzy:  

1)   posiadają wyróżniającą ocenę pracy,  

2)   spełniają 4   kryteria, o   których mowa w   § 3,  

3)   uprzednio otrzymali Nagrodę Dyrektora.  

3.   Kolejna „Nagroda Wójta Gminy” może być przyznana po upływie 2   lat od poprzednio otrzymanej.  

4.   Nagroda Dyrektora może być przyznana nauczycielowi, który:  

1)   posiada co najmniej dobrą ocenę pracy,  

2)   w okresie poprzedzającym przyznanie nagrody otrzymywał dodatek motywacyjny przez co najmniej sześć miesięcy,  

3)   spełnia 3   kryteria, o   których mowa w   § 3.  

§   3.   1.   Ustala się następujące kryteria przyznawania nauczycielom nagrody:  

1)   w zakresie pracy dydaktyczno-wychowawczej i   opiekuńczej:  

a)   posiada szczególne osiągnięcia w   pracy dydaktycznej, wychowawczej lub opiekuńczej,  

b)   zapewnia bezpieczeństwo uczniom w   czasie zajęć organizowanych przez szkołę oraz realizacji zadań statutowych szkoły lub przedszkola,  

c)   podejmuje działania innowacyjne lub eksperymentalne na rzecz szkoły lub zespołu szkolno-przedszkolnego  

d)   podejmuje rozwiązania organizacyjne na rzecz szkoły lub zespołu szkolno-przedszkolnego,  

e)   podejmuje działania nowatorskie na rzecz oświaty na terenie gminy lub powiatu,  

f)   realizuje projekty i   pozyskuje środki pozabudżetowe na rzecz podnoszenia jakości pracy szkoły i   jej doposażenia.  

2)   w zakresie współpracy ze środowiskiem i   rodzicami:  

a)   organizuje współpracę szkoły, zespołu szkolno-przedszkolnego ze środowiskiem,  

b)   organizuje współpracę szkoły z   jednostkami systemu ochrony zdrowia, policją, poradnią psychologiczno-pedagogiczną, organizacjami i   stowarzyszeniami oraz rodzicami w   zakresie zapobiegania i   usuwania przejawów patologii społecznej i   niedostosowania dzieci i   młodzieży,  

c)   organizuje udział rodziców w   życiu szkoły lub zespołu szkolno-przedszkolnego, poprzez wdrażanie innowacyjnych form współdziałania,  

3)   w zakresie innej działalności statutowej szkoły:  

a)   dba o   mienie szkoły,  

b)   systematycznie wzbogaca i   unowocześnia bazę dydaktyczną szkoły,  

c)   angażuje się w   remonty i   inwestycje realizowane w   szkole,  

d)   prawidłowo realizuje budżet szkoły zgodnie z   planem finansowym,  

e)   dobrze współpracuje z   samorządem terytorialnym i   lokalnym oraz z   radą pedagogiczną i   radą rodziców,  

f)   prawidłowo prowadzi nadzór pedagogiczny,  

g)   wzorowo kieruje szkołą,  

h)   prawidłowo organizuje pomoc psychologiczno- pedagogiczną,  

i)   promuje szkołę, zespół szkolno-przedszkolny w   mediach i   prasie.  

Rozdział 3.
Tryb zgłaszania kandydatów do nagrody  

§   4.   1.   Z wnioskiem o   przyznanie Nagrody Wójta Gminy dla nauczyciela może wystąpić z   własnej inicjatywy dyrektor szkoły lub na wniosek rady pedagogicznej lub rady rodziców.  

2.   Z wnioskiem o   przyznanie Nagrody Wójta Gminy dla dyrektora może wystąpić z   własnej inicjatywy wójt lub na wniosek kierownika Referatu Edukacji i   Zdrowia.  

3.   Z wnioskiem o   przyznanie Nagrody Dyrektora dla nauczyciela może wystąpić z   własnej inicjatywy dyrektor lub na wniosek rady pedagogicznej bądź rady rodziców.  

4.   W uzasadnieniu wniosku o   nagrodę należy podać konkretne i   wymierne efekty osiągane przez osobę nominowaną do nagrody.  

5.   Wnioski, o   których mowa w   ust.1 i   ust. 2   należy składać w   terminie 20 dni przed datą wręczenia odpowiednio do:  

1)   o Nagrodę Wójta Gminy do Urzędu Gminy w   Gierałtowicach,  

2)   o Nagrodę Dyrektora do sekretariatu szkoły, zespołu szkolno-przedszkolnego.  

6.   Wniosek o   przyznanie nagrody powinien zawierać:  

a)   imię i   nazwisko  

b)   miejsce i   stanowisko oraz staż pracy,  

c)   ocenę pracy i   jej datę,  

d)   uzasadnienie wniosku oraz informację o   otrzymanych nagrodach,  

e)   nazwę organu wnioskującego.  

7.   Do wniosku o   Nagrodę Wójta Gminy należy dołączyć oświadczenie osoby, której wniosek dotyczy o   wyrażeniu zgody na udostępnienie do publicznej wiadomości swoich danych osobowych oraz zaświadczenie, że kandydat nie odbywa kary porządkowej.  

Rozdział 4.
Podział środków  

§   5.   1.   Nagrody w   ramach specjalnego funduszu nagród przyznaje:  

1)   Wójt Gminy Gierałtowice – dla dyrektorów i   nauczycieli,  

2)   Dyrektor Szkoły – dla nauczycieli danej szkoły.  

2.   Środki na nagrody ze specjalnego funduszu nagród dla nauczycieli za ich osiągnięcia w   pracy dydaktycznej, wychowawczej i   opiekuńczej przeznacza się:  

1)   70%   na nagrody Dyrektora Szkoły,  

2)   30%   na nagrody Wójta Gminy  

3.   Nagroda Dyrektora Szkoły jest przyznawana w   formie nagrody pieniężnej w   wysokości   od   700   zł do 1200   zł.  

4.   Nagroda Wójta Gminy jest przyznana w   formie nagrody pieniężnej w   wysokości   od   2500     do 3500   zł.  

Rozdział 5.
Tryb przyznawania nagród  

§   6.   1.   Nagrody nauczycielom przyznają:  

1)   Dyrektor szkoły ze środków przeznaczonych na nagrody Dyrektora Szkoły,  

2)   Wójt Gminy ze środków przeznaczonych na nagrody Wójta Gminy Gierałtowice.  

2.   Nagrodę, o   której mowa § 5   ust. 1   pkt 1   może z   własnej inicjatywy przyznać Wójt Gminy w   porozumieniu z   dyrektorem szkoły.  

3.   Nagrodę, o   której mowa w   § 5   ust. 1   pkt. 2   może z   własnej inicjatywy przyznać dyrektor szkoły.  

4.   Nagrody, o   których mowa w   § 5   ust. 1   przyznaje się z   okazji Dnia Edukacji Narodowej lub zakończenia zajęć w   danym roku szkolnym. W   szczególnie uzasadnionych przypadkach nagroda może być przyznana w   innym terminie.  

5.   Nauczyciel, któremu została przyznana nagroda, otrzymuje dyplom, którego odpis umieszcza się w   jego teczce akt osobowych.  

6.   Nagrody ze specjalnego funduszu nagród mają charakter uznaniowy.  

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Samorządowy Serwis Prawny

Serwis Kancelarii Ślązak, Zapiór i Wspólnicy dla jednostek samorządu terytorialnego

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »