| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XVII/350/11 Rady Miasta Katowice

z dnia 21 grudnia 2011r.

zmieniająca uchwałę w sprawie zasad i trybu postępowania przy udzielaniu dotacji celowej na realizację zadań z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej oraz kryteriów wyboru inwestycji do finansowania

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 - z późn. zm.), art 403 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2008 r. Nr 25, poz 150 tekst jednolity z późn. zm), art. 221 ust.3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2009 r. Nr 157, poz. 1240 z późn. zm.)

Rada Miasta Katowice

uchwala:

§ 1. W uchwale nr V/52/11 Rady Miasta Katowice z dnia 31 stycznia 2011 r. w sprawie zasad i trybu postępowania przy udzielaniu dotacji celowej na realizację zadań z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej oraz kryteriów wyboru inwestycji do finansowania, zmienionej uchwałą Nr X/157/11 Rady Miasta Katowice z dnia 30 maja 2011r., wprowadzić następujące zmiany:

1). § 1 ust.1 otrzymuje brzmienie:

„1. Z budżetu Miasta Katowice mogą być udzielane dotacje celowe na finansowanie zadań z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej określonych w art. 400a ust. 1 pkt 8, 21 i 22, ustawy Prawo ochrony środowiska, realizowanych w budynkach mieszkalnych lub lokalach mieszkalnych na terenie Miasta Katowice, w których zmieniony będzie system ogrzewania na dający efekt ograniczenia tzw. niskiej emisji, zastosowane zostaną odnawialne źródła energii, zostaną usunięte wyroby zawierające azbest. ”

2). § 2 ust. 2 otrzymuje brzmienie:

„2. Dotacja celowa może być udzielona dla podmiotów określonych w § 1 ust. 3 w wysokości:

1) jednorazowo do 50% nakładów inwestycyjnych, wynikających z przedłożonych faktur lub rachunków, nie więcej jednak niż 6.000 zł na budynek mieszkalny lub lokal mieszkalny na zadania polegające na zmianie systemu ogrzewania na dający efekt ograniczenia tzw. niskiej emisji,

2) jednorazowo do 50% nakładów inwestycyjnych, wynikających z przedłożonych faktur lub rachunków, nie więcej jednak niż 6.000 zł na budynek mieszkalny lub lokal mieszkalny na zadania polegające na zastosowaniu odnawialnych źródeł energii,

3) jednorazowo do 100% kosztów, wynikających z przedłożonych faktur lub rachunków na demontaż, transport i unieszkodliwienie wyrobów zawierających azbest, nie więcej jednak niż 50.000 zł na budynek mieszkalny.”

3). § 3 ust. 3 otrzymuje brzmienie:

„3. Wnioski o dotację celową składa się do Urzędu Miasta Katowice do dnia 30 września roku poprzedzającego rok, w którym będzie udzielana dotacja. Wnioski rozpatrywane będą w kolejności według daty wpływu.”

4). § 3 po ust. 4 dodaje się ust. 5 w brzmieniu:

"5. Środki finansowe w budżecie Miasta w danym roku budżetowym na finansowanie zadań określonych w § 1 ust. 1 powinny być przeznaczone w:

1) 90% na zadania polegające na zamianie systemu ogrzewania na dający efekt ograniczenia tzw. niskiej emisji oraz na zastosowaniu odnawialnych źródeł energii,

2) 10% na zadania związane z demontażem, transportem i unieszkodliwianiem wyrobów zawierających azbest.”

5). § 3 po ust.5 dodaje się ust. 6 w brzmieniu:

„6. Niepodpisanie umów na dotacje celowe na ilość środków finansowych w jednej z grup zadań z § 3 ust. 5 do 30 września danego roku budżetowego powoduje, że środki finansowe z § 3 ust. 5 mogą być rozdzielone i wykorzystane w innej proporcji.”

6). § 8 skreśla się.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Katowice.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.

Przewodniczący Rady Miasta Katowice


Arkadiusz Godlewski

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

Eksperci portalu infor.pl

Tomasz Błotnicki

Of Counsel jednej z warszawskich kancelarii prawniczych

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »