reklama
| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XII/104/11 Rady Gminy Jaworze

z dnia 29 grudnia 2011r.

w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Jaworze na rok 2012

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. c, d, i oraz pkt 10 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591 ze zm.), art. 89, art. 90, art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 217, art. 218, art. 222, art. 235, art. 236, art. 237, art. 242, art. 258 ust. 1 i art. 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240, ze zm.) i art. 26 ust. 4 ustawy z dnia 26 kwietnia 2007r. o zarządzaniu kryzysowym (Dz. U. z 2007r. Nr 89, poz. 590, ze zm.),

Rada Gminy Jaworze uchwala, co następuje:

§ 1. Ustala się dochody budżetu na rok 2012 w łącznej kwocie 28 816 182,00 zł w tym:

1.

dochody bieżące

18 025 267,00

w tym

1)

Dotacje celowe z budżetu państwa na zadania zlecone zał. 4

960 993,00

2)

Dotacje celowe z budżetu państwa na zadania własne zał. 4a

183 185,00

3)

Dotacje na finansowane wydatków związanych z realizacją zadań finansowanych z udziałem środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2i 3 uofp

398 080,75

2.

dochody majątkowe

10 790 915,00

w tym

1)

Dotacje na finansowane wydatków związanych z realizacją zadań finansowanych z udziałem środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2i 3 uofp

10 290 915,00

- jak w załączniku nr 1.

§ 2. Ustala się wydatki budżetu na rok 2012 w łącznej kwocie 34 387 512,00 zł , w tym:

1.

Wydatki bieżące ogółem

18 016 812,00

w tym

1)

wydatki jednostek budżetowych w kwocie łącznej

14 833 261,00 zł

w tym na:

a)

wynagrodzenia i składki od nich naliczane

9 335 388,00 zł

b)

wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań

5 497 873,00 zł

2)

dotacje na zadania bieżące

672 500,00 zł

3)

świadczenia na rzecz osób fizycznych

1 558 472,00 zł

4)

wydatki bieżące na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2i 3 w części związanej z realizacją zadań jst

452 579,00 zł

5)

obsługę długu jednostki samorządu terytorialnego

500 000,00 zł

2.

wydatki majątkowe ogółem

16 370 700,00 zł

z tego:

1)

Inwestycje i zakupy inwestycyjne

16 370 700,00 zł

w tym na:

a)

wydatki majątkowe na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2i 3 w części związanej z realizacją zadań jst

14 723 050,00 zł

b)

wydatki na dotacje na zadania inwestycyjne fundusz wsparcia policji

50 000,00 zł

- jak w załączniku nr 2 oraz w załączniku nr 8.

§ 3. Różnica miedzy dochodami i wydatkami stanowi planowany deficyt budżetu w kwocie 5 571 330,00 zł .

1. Planowany deficyt budżetu pokryty zostanie przychodami pochodzącymi z:

1) zaciągniętej pożyczki w kwocie 2 818 330,00 zł,

2) zaciągniętych kredytów w kwocie 2 503 000,00 zł,

3) wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu jednostki samorządu terytorialnego, wynikających z rozliczeń wyemitowanych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek z lat ubiegłych 250 000,00 zł.

2. Ustala się przychody budżetu w łącznej kwocie 6 571 330,00 zł i rozchody budżetu w łącznej kwocie 1 000 000,00 zł,

– zgodnie z załącznikami nr 3.

3. Ustala się limity zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek na:

1) pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu 1 000 000,00 zł,

2) finansowanie planowanego deficytu budżetu 5 321 330,00 zł,

3) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów w kwocie 1 000 000,00 zł.

§ 4. 1. Tworzy się rezerwę ogólną budżetu w kwocie 300 000,00 zł.

2. Tworzy się rezerwy celowe budżetu w kwocie 220 600,00 zł,

- z czego:

1) Wydatki na wynagrodzenia i pochodne związane z odprawami emerytalnymi, odprawami pracowników Urzędu Gminy 138 000,00 zł,

2) Wydatki na wynagrodzenia i pochodne związane z odprawami emerytalnymi, wypłatami pracowników Gimnazjum 15 200,00 zł,

3) Wydatki na fundusz nagród dla dyrektorów i nauczycieli 15 500,00 zł,

4) Fundusz zdrowotny dla nauczycieli 10 700,00 zł,

5) Rezerwa na zarządzanie kryzysowe 41 200,00 zł.

§ 5. Dochody i wydatki budżetu obejmują:

1) dochody z opłat z tytułu zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych 129 800,00 zł,

2) wydatki budżetu na realizację zadań ujętych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych w wysokości 110 000,00 zł,

3) wydatki budżetu na realizację zadań ujętych w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii wysokości 19 800,00

- zgodnie z załącznikiem nr 6;

4) dochody i wydatki związane z realizacją zadań zleconych z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami zgodnie z załącznikiem nr 4 i 5,

5) dochody z tytułu dotacji z budżetu państwa na bieżące zadania własne zgodnie z załącznikiem nr 4a.

§ 6. Wydatki budżetu gminy obejmują planowane kwoty dotacji udzielanych z budżetu gminy w roku 2012 w tym:

1) dotacje podmiotowe jednostek kultury w wysokości 550 000,00 zł,

2) dotacje podmiotowe udzielane w ramach Gminnego Programu Zwalczania Narkomanii dla jednostek kultury w wysokości 8 000,00 zł,

3) dotacje dla organizacji pozarządowych na zadania w ramach konkursów w wysokości 105 000,00 zł,

4) dotacje na porozumienia z innymi JST w wysokości 3 500,00 zł jak w załączniku 9,

5) wpłaty na Fundusz Policji w wysokości 6 000,00 zł w ramach zadań bieżących,

6) wpłaty na Fundusz Policji w wysokości 50 000,00 w ramach wydatków majątkowych

– jak w załącznikach nr 7 i 9.

§ 7. Ustala się plan dochodów podlegających wpłacie do budżetu państwa w wysokości 14 100,00 zł z tego:

1) dział 750 400,00 zł,

2) dział 852 13 700,00 zł.

§ 8. Upoważnia się Wójta Gminy Jaworze do zaciągania kredytów i pożyczek oraz emisji papierów wartościowych:

1) o których mowa w art. 89 ust. 1 ustawy o finansach publicznych do wysokości poszczególnych limitów zobowiązań, określonych w § 3 niniejszej uchwały z tego:

a) na finansowanie planowanego deficytu budżetu do wysokości 5 321 330,00 zł;

b) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów do wysokości 1 000 000,00 zł;

c) na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu gminy do wysokości 1 000 000,00 zł.

§ 9. Upoważnia się Wójta Gminy Jaworze do:

1) dokonywania zmian w planie wydatków bieżących i majątkowych oraz w zakresie środków na wynagrodzenia i składek od nich naliczanych, z wyłączeniem przeniesień wydatków między działami,

2) do przekazywania kierownikom jednostek budżetowych uprawnień do dokonywania przeniesień w planie wydatków bieżących:

a) w obrębie grupy „Wynagrodzenia i składki od nich naliczane” – w granicach rozdziału,

b) w obrębie grupy „Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań”- w granicach rozdziału,

c) w obrębie grupy „Świadczenia na rzecz osób fizycznych” – w granicach rozdziału,

d) w obrębie grupy ”Wydatki bieżące na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 w części związanej z realizacją zadań jst” – w granicach rozdziału,

3) przekazania uprawnień innym jednostkom organizacyjnym jednostki samorządu terytorialnego do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy,

4) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu gminy.

§ 10. 1. Ustala się, że uzyskane przez jednostki budżetowe gminy zwroty wydatków dokonanych w tym samym roku budżetowym zmniejszają wykonanie wydatków w tym roku budżetowym.

2. Ustala się, że uzyskane przez jednostki budżetowe gminy zwroty wydatków dokonanych w poprzednich latach budżetowych są przyjmowane na dochody budżetu gminy, w roku w którym dokonano zwrotu tych wydatków.

§ 11. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Jaworze.

§ 12. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2012 r. i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.

Przewodniczący Rady Gminy Jaworze


Andrzej Śliwka

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XII/104/11
Rady Gminy Jaworze
z dnia 29 grudnia 2011 r.
Zalacznik1.pdf

Dochody budżetu na rok 2012

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XII/104/11
Rady Gminy Jaworze
z dnia 29 grudnia 2011 r.
Zalacznik2.pdf

Wydatki budżetu na rok 2012

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XII/104/11
Rady Gminy Jaworze
z dnia 29 grudnia 2011 r.
Zalacznik3.pdf

PRZYCHODY I ROZCHODY BUDŻETU w roku 2012

Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr XII/104/11
Rady Gminy Jaworze
z dnia 29 grudnia 2011 r.
Zalacznik4.pdf

Plan finansowy dochodów na zadania zlecone na rok 2012

Załącznik Nr 4a do Uchwały Nr XII/104/11
Rady Gminy Jaworze
z dnia 29 grudnia 2011 r.
Zalacznik4a.pdf

Dotacje celowe na realizację własnych zadań bieżących w 2012 roku

Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr XII/104/11
Rady Gminy Jaworze
z dnia 29 grudnia 2011 r.
Zalacznik5.pdf

Plan finansowy wydatków na zadania zlecone na rok 2012

Załącznik Nr 6 do Uchwały Nr XII/104/11
Rady Gminy Jaworze
z dnia 29 grudnia 2011 r.
Zalacznik6.pdf

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań określonych w Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz w Gminnym Programie Zwalczania Narkomanii

Załącznik Nr 7 do Uchwały Nr XII/104/11
Rady Gminy Jaworze
z dnia 29 grudnia 2011 r.
Zalacznik7.pdf

Wykaz dotacji udzielanych z budżetu w roku 2012

Załącznik Nr 8 do Uchwały Nr XII/104/11
Rady Gminy Jaworze
z dnia 29 grudnia 2011 r.
Zalacznik8.pdf

Zadania inwestycyjne na rok 2012

Załącznik Nr 9 do Uchwały Nr XII/104/11
Rady Gminy Jaworze
z dnia 29 grudnia 2011 r.
Zalacznik9.pdf

Dotacje na zadania własne realizowane na podstawie porozumień z JST

reklama
reklama

POLECANE

reklama
reklama

Ostatnio na forum

reklama

Artykuł Partnerski

reklama

Eksperci portalu infor.pl

Ewa Warzecha – Ważydrąg

Ekspert podatkowy, księgowa, właścicielka Biura Rachunkowego EVA

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »
reklama
reklama
reklama