reklama
| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr 150/XIV/2011 Rady Miejskiej w Kłobucku

z dnia 28 grudnia 2011r.

w sprawie budżetu Gminy Kłobuck na rok 2012

Na podstawie art.18 ust.2 pkt 4, pkt 9   lit. d i   lit. i   oraz pkt 10, art. 51 ustawy z   dnia 8   marca 1990 roku o   samorządzie gminnym (Dz. U. z   2001 r. Nr 142, poz. 1591 z   późn. zm.) art. 211, art.212, art. 214 art. 222, art.228 ,art. 235, art. 236, art. 237 , art. 258 ustawy z   dnia 27 sierpnia 2009 roku o   finansach publicznych (Dz.U. Nr 157,poz.1240 z   późn.zm), art. 13 pkt 7   ustawy z   dnia 20 lipca 2000 roku o   ogłaszaniu aktów normatywnych i   niektórych innych aktów prawnych (Dz. U. z   2011 r. Nr 197, poz. 1172 ) Rada Miejska w   Kłobucku uchwala, co następuje :  

§   1.   Uchwala się budżet Gminy Kłobuck na rok 2012, zwany dalej budżetem.  

§   2.   Ustala się dochody budżetowe w   wysokości 62.673.765,09 zł, w   tym:  

1)   dochody majątkowe w   wysokości 15.351.889,09zł i   dochody bieżące w   kwocie 47.321.876,00zł;  

2)   dochody związane z   realizacją zadań z   zakresu administracji rządowej i   innych zadań zleconych gminie 4.490.841,00zł;  

3)   dotacje celowe otrzymane z   budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin 658.875,00zł;  

4)   dotacje celowe otrzymane z   budżetu państwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień z   organami administracji rządowej 1.000,00zł;  

5)   dochody z   tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych 340.000,00zł;  

-   zgodnie z   załącznikami Nr 1   i Nr 3a do uchwały.  

§   3.   Ustala się wydatki budżetowe w   wysokości 70.887.329,56zł, w   tym:  

1)   wydatki bieżące 46.885.744,17 zł, zgodnie z   załącznikiem Nr 2   i 3b do uchwały w   tym:  

a)   wynagrodzenia i   pochodne od wynagrodzeń 25.968.996,51zł,  

b)   dotacje budżetowe 3.323.700,00zł,  

-   dla instytucji kultury 998.600,00zł,  

-   na realiz. zadań zleconych stowarzyszeniom 224.400,00zł,  

-   dla jednostek systemu oświaty 2.003.700,00zł,  

-   dotacje celowe na zadania własne Gminy 77.000,00zł, zgodnie z   załącznikiem Nr 4  

-   wpłaty na państwowy fundusz celowy 20.000,00zł  

c)   wydatki na obsługę długu 307.000,00zł,  

d)   wydatki na zadania zlecone w   wysokości 4.490.841,00zł,  

e)   wydatki na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień z   organami administracji rządowej 1.000,00zł,  

2)   wydatki majątkowe 24.001.585,39zł w   tym; inwestycje i   zakupy inwestycyjne 24.001.585,39zł w   tym: na programy finansowane z   udziałem środków, o   których mowa w   art.5 ust.1 pkt 2   i 3   20.672.766,57zł  

-   zgodnie z   załącznikiem Nr 2   i 2a do uchwały.  

§   4.   Ustala się rezerwę budżetową w   wysokości 100.000 zł , rezerwę celową w   kwocie 110.000 zł,o której mowa w   art. 26 ust. 4   ustawy z   dnia 26 kwietnia 2007 roku o   zarządzaniu kryzysowym(Dz. U. Nr 89,poz.590) oraz rezerwę celową w   kwocie 600.000zł na zadania oświaty i   wychowania oraz edukacyjnej opieki wychowawczej.  

§   5.   Ustala się plan finansowy na realizację zadań bieżących z   zakresu administracji rządowej i   innych zadań zleconych gminie oraz zadań wykonywanych w   drodze porozumienia z   organami administracji rządowej oraz zgodnie z   załącznikiem Nr 3a i   Nr 3b.  

§   6.   Deficyt budżetu w   wysokości 8.213.564,47zł zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z   wolnych środków, jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu Gminy w   kwocie 1.000.970zł pomniejszonymi o   spłatę pożyczek w   kwocie 293.228,50zł oraz przychodami z   tytułu pożyczek w   wysokości 3.644.960,03zł i   kredytu w   wysokości 3.860.862,94zł.  

§   7.   Ustala się przychody budżetu w   kwocie 8.506.792,97zł i   rozchody budżetu w   kwocie 293.228,50zł na rok 2012 zgodnie z   załącznikiem Nr 5   .  

§   8.   Ustala się plan wydatków jednostek pomocniczych gminy w   ramach budżetu w   wysokości 198.358,60zł oraz plan funduszu sołeckiego w   kwocie 169.826,31zł zgodnie z   załącznikiem Nr 6a i   6b.  

§   9.   Dochody z   tytułu opłat i   kar za korzystanie ze środowiska w   wysokości 120.000zł zgodnie z   art.403 ust.2 ustawy z   dnia 27 kwietnia 2001 roku Prawo ochrony środowiska ( Dz. U. z   2008r. Nr 25,poz.150 z   późn.zm.) przeznacza się na wydatki związane z   zadaniami określonymi w   art.400a ust.1 pkt 2,5,8,9,15,16,21-25,29,31,32 i   38-42 w/w ustawy.  

§   10.   Upoważnia się Burmistrza Kłobucka do:  

1)   dokonywania zmian w   ramach działu klasyfikacji budżetowej w   planie wydatków:  

-   bieżących na uposażenia i   wynagrodzenia ze stosunku pracy  

-   majątkowych z   wyłączeniem przeniesień wydatków miedzy działami klasyfikacji budżetowej ;  

2)   lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach w   innych bankach;  

3)   udzielania w   roku budżetowym poręczeń i   gwarancji do kwoty 150.000zł;  

4)   zaciągania zobowiązań z   tytułu kredytów i   pożyczek na:  

-   pokrycie występującego w   ciągu roku przejściowego deficytu budżetu do kwoty 5.000.000zł  

-   sfinansowanie planowanego deficytu do kwoty 7.505.822,97zł                  

§   11.   1.   Ustala się kwotę 5.000.000 zł do której Burmistrz Kłobucka może zaciągać pożyczki i   kredyty krótkoterminowe na pokrycie występującego w   ciągu roku budżetowego przejściowego deficytu .  

2.   Ustala się limit zobowiązań z   tytułu kredytów i   pożyczek na sfinansowanie planowanego deficytu w   wysokości 7.505.822,97zł.  

§   12.   1.   Ustala się , że uzyskane przez jednostki budżetowe gminy zwroty wydatków dokonanych w   tym samym roku budżetowym zmniejszają wykonanie wydatków w   tym roku budżetowym.  

2.   Ustala się , że uzyskane przez jednostki budżetowe gminy zwroty wydatków dokonanych w   poprzednich latach budżetowych są przyjmowane na dochody budżetu w   roku w   którym dokonano zwrotu tych wydatków.  

§   13.   Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Kłobucka.  

§   14.   Uchwała podlega ogłoszeniu w   Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.  

§   15.   Uchwała wchodzi w   życie z   dniem podjęcia z   mocą obowiązującą od 1   stycznia 2012 roku.  

 

 

 

Przewodnicący Rady Miejskiej w   Kłobucku  


inż.   Józef   Batóg

 


Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr 150/XIV/2011
Rady Miejskiej w Kłobucku
z dnia 28 grudnia 2011 r.
Zalacznik1.pdf

Plan dochodów budżetowych na 2012 rok  

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr 150/XIV/2011
Rady Miejskiej w Kłobucku
z dnia 28 grudnia 2011 r.
Zalacznik2.pdf

Plan wydatków budżetowych na 2012 rok  

Załącznik Nr 2a do Uchwały Nr 150/XIV/2011
Rady Miejskiej w Kłobucku
z dnia 28 grudnia 2011 r.
Zalacznik2a.pdf

Plan wydatków majątkowych na 2012 rok  

Załącznik Nr 3a do Uchwały Nr 150/XIV/2011
Rady Miejskiej w Kłobucku
z dnia 28 grudnia 2011 r.
Zalacznik3a.pdf

Plan dochodów budżetowych na rok 2012 zadań z   zakresu administracji rządowej zleconych gminie oraz w   drodze porozumień z   organami administracji rządowej  

Załącznik Nr 3b do Uchwały Nr 150/XIV/2011
Rady Miejskiej w Kłobucku
z dnia 28 grudnia 2011 r.
Zalacznik3b.pdf

Plan wydatków budżetowych na rok 2012 zadań z   zakresu administracji rządowej zleconych gminie oraz w   drodze porozumień z   organami administracji rządowej  

Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr 150/XIV/2011
Rady Miejskiej w Kłobucku
z dnia 28 grudnia 2011 r.
Zalacznik4.pdf

Plan dotacji udzielanych z   budżetu  na 2012 rok  

Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr 150/XIV/2011
Rady Miejskiej w Kłobucku
z dnia 28 grudnia 2011 r.
Zalacznik5.pdf

Plan  przychodów i   rozchodów budżetu   na rok 2012  

Załącznik Nr 6a do Uchwały Nr 150/XIV/2011
Rady Miejskiej w Kłobucku
z dnia 28 grudnia 2011 r.
Zalacznik6a.pdf

Plan limitu środków finansowych do dyspozycji jednostek pomocniczych na rok 2012   oraz funduszu sołeckiego na rok 2012  

Załącznik Nr 6b do Uchwały Nr 150/XIV/2011
Rady Miejskiej w Kłobucku
z dnia 28 grudnia 2011 r.
Zalacznik6b.pdf

Plan funduszu sołeckiego na 2012 rok  

reklama
reklama

POLECANE

reklama

Artykuł Sponsorowany

reklama

Ostatnio na forum

reklama
reklama

Eksperci portalu infor.pl

Marcin Pietrusiński

Doradca podatkowy

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »
reklama
reklama
reklama