reklama
| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr 96/XII/2011 Rady Gminy Kłomnice

z dnia 29 grudnia 2011r.

w sprawie Budżetu Gminy na 2012 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2   pkt 4, art.42,51,57,58 i   61 ustawy z   dnia 8   marca 1990   r. o   samorządzie gminnym (Dz. U. z   2001 r. Nr 142, poz.1591 z   późn. zm.) oraz art 89 art.   211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 217,art. 218, art. 219, art.220, art. 221, art.222, art. 235, art 236 art. 237, art. 258, art.264 ust.3 ustawy z   dnia 27 sierpnia 2009 r o   finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 ) w   związku z   art.121 ust. 4,5 i   9 ustawy z   dnia 27 sierpnia 2009 r Przepisy wprowadzając ustawę o   finansach publicznych (Dz. U. nr 157, poz.1241).  

Rada Gminy Kłomnice uchwala, co następuje:  

§   1.   Ustala się dochody w   łącznej kwocie   36   755 367,00 zł   , z   tego:  

a)   bieżące w   kwocie 34   524   899,00 zł,  

b)   majątkowe w   kwocie 2   230   468,00 zł, zgodnie z   załączonym do niniejszej uchwały załącznikiem nr 1.  

§   2.   Ustala się wydatki w   łącznej kwocie   38   940   338,00 zł   z tego:  

a)   bieżące w   kwocie 33   494   126,00 zł,  

b)   majątkowe w   kwocie 5   446   212,00 zł, zgodnie z   załączonym do niniejszej uchwały załącznikiem nr 2.  

§   3.   Ustala się deficyt w   wysokości   2   184   971,00 zł,   który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z:  

a)   zaciągniętych kredytów kwota 1   884   971,00  

b)   wolnych środków kwota 300   000,00  

§   4.   Ustala się przychody budżetu w   kwocie   4   717 595,00 zł.  

§   5.   Ustala się rozchody budżetu w   kwocie   2   532 624,00 zł.  

§   6.   Załącznik nr 3   zawiera plan przychodów i   rozchodów budżetu gminy.  

§   7.   Ustala się limity zobowiązań :  

a)   na wyprzedzające finansowanie zadań finansowanych ze środków Unii Europejskiej w   kwocie 3   000   000,00 zł   ,  

b)   na spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów i   pożyczek do wysokości spłaty,  

c)   na pokrycie występującego w   ciągu roku przejściowego deficytu budżetu jednostki samorządu terytorialnego w   wysokości 2   500   000,00 zł.  

§   8.   Gmina nie udzielała w   latach poprzednich gwarancji i   poręczeń.  

§   9.   Gmina w   2012 roku będzie realizowała wydatki budżetowe w   ramach Funduszu Sołeckiego. Szczegółowe informacje zawiera załącznik nr 4   do uchwały budżetowej. Kwota planowana do wydatkowania w   ramach tego funduszu to 353   056,00 zł.  

§   10.   Plan dotacji udzielanych z   budżetu gminy zawiera załącznik nr 5   do uchwały budżetowej.  

§   11.   Upoważnia się Wójta do:  

1.   Zaciągania zobowiązań:  

a)   z tytułu umów, których realizacja jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania gminy i   gdy termin zapłaty upływa w   roku następnym,  

b)   na wyprzedzające finansowanie zadań finansowanych ze środków z   UE do kwoty 3   000   000,00 zł.  

2.   Spłaty zobowiązań gminy.  

3.   Udzielenia poręczeń w   roku budżetowym do kwoty 100   000,00 zł.  

4.   Zaciąganie kredytów i   pożyczek na pokrycie występującego w   ciągu roku deficytu budżetu do kwoty 2   500   000,00 zł.  

5.   Lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych również w   innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu gminy.  

6.   Dokonywania wszelkich zmian w   planie wydatków z   wyłączeniem przeniesień wydatków między działami.  

7.   Przekazania upoważnień kierownikom jednostek do dokonywania zmian w   planie wydatków jednostki.  

§   12.   Ustala się, że zwroty wydatków dokonywane przez jednostki organizacyjne gminy mogą być przeznaczone na ponowne realizowanie wydatków.  

§   13.   1.   Ustala się rezerwę ogólną w   wysokości   311   000,00 zł   .  

2.   Ustala się rezerwy celowe w   wysokości   79 000,00 zł   na realizację zadań własnych z   zakresu zarządzania kryzysowego.  

§   14.   1.   Wyodrębnia się wydatki na finansowanie zadań zleconych gminie z   zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych w   kwocie 3   447 010,00 zł.  

2.   Kwota dochodów planowanych do odprowadzenia do budżetu państwa z   tytułu realizacji zadań zleconych z   zakresu administracji rządowej to 27 800,00 zł.  

3.   Kwota dotacji celowych z   budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gminy wynosi 503 061,00 zł.  

4.   Dotacje celowe z   budżetu państwa na zadania realizowane przez gminę na podstawie porozumień z   organami administracji rządowej to kwota 1   700,00 zł. Plan dochodów oraz wydatków zadań z   zakresu administracji rządowej i   innych zadań zleconych przedstawia załącznik nr 6   do uchwały budżetowej.  

§   15.   Ustala się dochody z   tytułu wydania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w   kwocie 180   000,00 zł oraz wydatki na realizację zadań określonych w   Gminnym Programie Profilaktyki i   Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w   kwocie 180   000,00 zł.  

§   16.   Uzasadnienie do budżetu gminy na 2012 rok zawiera załącznik nr 7   do uchwały budżetowej.  

§   17.   1.   Wykonanie Uchwały powierza się Wójtowi Gminy Kłomnice.  

2.   Uchwała wchodzi w   życie z   dniem podjęcia z   mocą obowiązującąod 1   stycznia 2012 roku i   podlega publikacjiw   Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.  

 

 

 

Przewodniczący Rady Gminy Kłomnice  


mgr inż.   Jarosław   Łapeta

 


Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr 96/XII/2011
Rady Gminy Kłomnice
z dnia 29 grudnia 2011 r.
Zalacznik1.pdf

Załącznik nr 1  

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr 96/XII/2011
Rady Gminy Kłomnice
z dnia 29 grudnia 2011 r.
Zalacznik2.pdf

Załącznik nr 2  

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr 96/XII/2011
Rady Gminy Kłomnice
z dnia 29 grudnia 2011 r.
Zalacznik3.pdf

Załącznik nr 3  

Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr 96/XII/2011
Rady Gminy Kłomnice
z dnia 29 grudnia 2011 r.
Zalacznik4.pdf

Załącznik nr 4  

Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr 96/XII/2011
Rady Gminy Kłomnice
z dnia 29 grudnia 2011 r.
Zalacznik5.pdf

Załącznik nr 5  

Załącznik Nr 6 do Uchwały Nr 96/XII/2011
Rady Gminy Kłomnice
z dnia 29 grudnia 2011 r.
Zalacznik6.pdf

Załącznik nr 6  

Załącznik Nr 7 do Uchwały Nr 96/XII/2011
Rady Gminy Kłomnice
z dnia 29 grudnia 2011 r.
Zalacznik7.pdf

Załącznik nr 7  

reklama
reklama

POLECANE

reklama

Artykuł Sponsorowany

reklama

Ostatnio na forum

reklama
reklama

Eksperci portalu infor.pl

Koalicja Bezpieczni w Pracy

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »

reklama
reklama
reklama