reklama
| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr 165/XVIII/2011 Rady Gminy w Koszęcinie

z dnia 27 grudnia 2011r.

w sprawie uchwalenia Budżetu Gminy na 2012 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 4 pkt.9 lit. „d” art.51, art.57 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz.1591 z późn. zm.) oraz art. 15 ust. 3 pkt 1 art.211, art.212, art.214, art.215, art.216 art. 217, art. 219, art. 221, art.222, art. 235, art. 236, art. 237, art.258 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r o finansach publicznych ( Dz. U. Nr 157, poz. 1240 ) w związku z art. 121 ust. 4 i 5 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r – Przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych (Dz. U. nr 157, poz.1241)

Rada Gminy w K o s z ę c i n i e uchwala, co następuje ;

§ 1. 1. Ustala się dochody w łącznej kwocie 28 079 578,86 zł, z tego :

a) bieżące w kwocie 26 803 547,00 zł,

b) majątkowe w kwocie 1 276 031,86 zł,

zgodnie z załącznikiem nr 1 i nr 1a do niniejszej uchwały.

2. Ustala się wydatki w łącznej kwocie 28 869 995,86 zł z tego :

a) bieżące w kwocie 22 475 588,35 zł,

b) majątkowe w kwocie 6 394 407,51.zł,

zgodnie z załącznikiem nr 2 i nr 2a do niniejszej uchwały.

3. Ustala się wykaz inwestycji realizowanych w roku budżetowym 2012 oraz wysokość środków zgodnie z załącznikiem Nr 3 do niniejszej uchwały

§ 2. 1. Ustala się deficyt w wysokości 790 417,00zł sfinansowany przychodami pochodzącymi z:

a) zaciągniętych kredytów w kwocie 790 417,00 zł ,

2. Ustala się przychody budżetu w kwocie 2 820 834,00 , z następujących tytułów;

a) zaciągniętych kredytów w kwocie 820 834,00 zł,

b) zaciągniętych pożyczek w kwocie 1 000 000,00 zł,

c) wolne środki w kwocie 500 000,00 zł,

d) nadwyżki budżetowej z lat ubiegłych w kwocie 500 000,00 zł.

3. Ustala się rozchody budżetu w kwocie 2 030 417,00 zł, z następujących tytułów;

a) spłaty otrzymanych pożyczek w kwocie 1 397 417,00 zł,

b) spłaty otrzymanych kredytów w kwocie 633 000,00 zł.

4. Ustala się limity zobowiązań do zaciągnięcia na sfinansowanie przejściowego deficytu w kwocie 1 000 000,00 zł., w tym z tytułu:

- zaciąganych kredytów 500 000,00 zł,

- zaciąganych pożyczek 500 000,00 zł,

5. Ustala się limity zobowiązań :

a) na zaciągnięcie kredytów i pożyczek budżetu w kwocie 1 820 834,00 zł,

§ 3. 1. Ustala się rezerwę ogólną w wysokości 50 000,00 zł .

2. 2. Ustala się rezerwy celowe w wysokości 55 000,00 zł , z tego ;

- na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego w wysokości 55 000,00 zł,

§ 4. Ustala się dotacje udzielone z budżetu gminy podmiotom należącym i nie należącym do sektora finansów publicznych zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały w kwocie 1 426 200,00 zł,

§ 5. 1. Ustala się plan przychodów i kosztów oraz dotację przedmiotową dla samorządowego zakładu budżetowego w zakresie określonym w załączniku nr 5 i nr 5a do niniejszej uchwały.

§ 6. Ustala się dochody z tytułu wydania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w kwocie 180 000,00 zł,

z przeznaczeniem na :

1. wydatki na realizację zadań określonych w Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w kwocie 170 000,00 zł,

2. wydatki na realizację zadań określonych w Gminnym Programie Przeciwdziałania Narkomanii w kwocie 10 000,00 zł. zgodnie z załącznikiem nr 6

§ 7. Ustala się dochody i wydatki na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej zgodnie z załącznikiem nr 7 do niniejszej uchwały.

§ 8.

Upoważnia się Wójta do:

1. Zaciągania kredytów i pożyczek na :

a) finansowanie przejściowego deficytu budżetu Gminy- zgodnie z § 2 ust. 4

b) finansowanie planowanego deficytu budżetu Gminy – zgodnie z § 2 ust. 1

2. Lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu gminy.

3. Dokonywania zmian w planie :

- wydatków na uposażenia , wynagrodzenia i składki od nich naliczane,

- wydatków majątkowych w zakresie przeniesień między wydatkami bieżącymi i majątkowymi z wyłączeniem przeniesień między działami.

§ 9. 1. Wykonanie Uchwały powierza się Wójtowi Gminy. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2012 roku i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy.

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr 165 /  XVIII / 2011
Rady Gminy w Koszęcinie
z dnia 27 grudnia 2011 r.
Zalacznik1.pdf

Załacznik nr 1 do uchwały 165/XVIII/2011 Rady Gminy w Koszęcinie z dnia 27 grudnia 2011r.

Załącznik Nr 1a do Uchwały Nr 165 /  XVIII / 2011
Rady Gminy w Koszęcinie
z dnia 27 grudnia 2011 r.
Zalacznik1a.pdf

Załacznik nr 1a do uchwały 165/XVIII/2011 Rady Gminy w Koszęcinie z dnia 27 grudnia 2011r.

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr 165 /  XVIII / 2011
Rady Gminy w Koszęcinie
z dnia 27 grudnia 2011 r.
Zalacznik2.pdf

Załacznik nr 2 do uchwały 165/XVIII/2011 Rady Gminy w Koszęcinie z dnia 27 grudnia 2011r.

Załącznik Nr 2a do Uchwały Nr 165 /  XVIII / 2011
Rady Gminy w Koszęcinie
z dnia 27 grudnia 2011 r.
Zalacznik2a.pdf

Załacznik nr 2a do uchwały 165/XVIII/2011 Rady Gminy w Koszęcinie z dnia 27 grudnia 2011r.

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr 165 /  XVIII / 2011
Rady Gminy w Koszęcinie
z dnia 27 grudnia 2011 r.
Zalacznik3.pdf

Załacznik nr 3 do uchwały 165/XVIII/2011 Rady Gminy w Koszęcinie z dnia 27 grudnia 2011r.

Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr 165 /  XVIII / 2011
Rady Gminy w Koszęcinie
z dnia 27 grudnia 2011 r.
Zalacznik4.pdf

Załacznik nr 4 do uchwały 165/XVIII/2011 Rady Gminy w Koszęcinie z dnia 27 grudnia 2011r.

Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr 165 /  XVIII / 2011
Rady Gminy w Koszęcinie
z dnia 27 grudnia 2011 r.
Zalacznik5.pdf

Załacznik nr 5 do uchwały 165/XVIII/2011 Rady Gminy w Koszęcinie z dnia 27 grudnia 2011r.

Załącznik Nr 5a do Uchwały Nr 165 /  XVIII / 2011
Rady Gminy w Koszęcinie
z dnia 27 grudnia 2011 r.
Zalacznik5a.pdf

Załacznik nr 5a do uchwały 165/XVIII/2011 Rady Gminy w Koszęcinie z dnia 27 grudnia 2011r.

Załącznik Nr 6 do Uchwały Nr 165 /  XVIII / 2011
Rady Gminy w Koszęcinie
z dnia 27 grudnia 2011 r.
Zalacznik6.pdf

Załacznik nr 6 do uchwały 165/XVIII/2011 Rady Gminy w Koszęcinie z dnia 27 grudnia 2011r.

Załącznik Nr 7 do Uchwały Nr 165 /  XVIII / 2011
Rady Gminy w Koszęcinie
z dnia 27 grudnia 2011 r.
Zalacznik7.pdf

Załacznik nr 7 do uchwały 165/XVIII/2011 Rady Gminy w Koszęcinie z dnia 27 grudnia 2011r.

Przewodniczący Rady Gminy


Michał Anioł

reklama
reklama

POLECANE

reklama

Artykuł Sponsorowany

reklama

Ostatnio na forum

reklama
reklama

Eksperci portalu infor.pl

Clever Investment

Księgowość Bliska Tobie

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »
reklama
reklama
reklama