reklama
| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XIII/97/2011 Rady Gminy Łękawica

z dnia 21 grudnia 2011r.

w sprawie uchwalenia budżetu gminy Łękawica na rok 2012

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. „d” oraz lit. „i” ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz.1591 ze zm.) , art.89, art.211, art.212, art.214, art.215, art. 217, art.218, art.219, art.220, art.221 ust.1, art.222, art.233, art.235, art.236, art.237, art.239, art. 242, art.258, art.264 ust.3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240) i art.26 ust 4 ustawy z dnia 26 kwietnia 2007 r. o zarządzaniu kryzysowym (Dz.U. z 2007 r. Nr 89, poz.590 z późn.zmianami ).

Rada Gminy uchwala, co następuje:

§ 1. 1. Dochody budżetu gminy w wysokości 22.703.721 zł. zgodnie z załącznikiem nr 1, w tym :

1) dochody bieżące : 13.746.657 zł

a) w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 2 i 3 u.f.p - 2.348.377 zł

2) dochody majątkowe : 8.957.064 zł

a) w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 2 i 3u.f.p - 4.827.064 zł.

§ 2. 1. Wydatki budżetu gminy w wysokości 24.631.225 zł., zgodnie z załącznikiem nr 2, w tym:

1) wydatki bieżące : 12.846.520 zł., w których wyodrębnia się w szczególności:

a) wydatki jednostek budżetowych 8.484.157 zł., z tego:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane 5.031.346 zł.,

- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 3.452.811 zł.,

b) dotacje na zadania bieżące 216.208 zł.,

c) świadczenia na rzecz osób fizycznych 1.940.802 zł.,

d) wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p w wysokości 2.059.707 zł.,

e) obsługa długu 145.646 zł.,

2) wydatki majątkowe : 11.784.705 zł., w których wyodrębnia się w szczególności:

a) inwestycje i zakupy inwestycyjne 11.784.705 zł., z tego:

- na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p. w wysokości 6.177.058 zł.,

2. Wydatki na zadania inwestycyjne w 2012 roku w wysokości 11.784.705 zł., zgodnie z załącznikiem nr 3.

§ 3. 1) Deficyt budżetu gminy w wysokości 1.927.504 zł., który będzie sfinansowany przychodami pochodzącymi z : a) kredytów - 1.927.504 zł.

2) Przychody budżetu w wysokości 3.567.154 zł., rozchody w wysokości 1.639.650 zł., zgodnie z załącznikiem nr 4.

§ 4. W budżecie tworzy się rezerwy w wysokości 591.571 zł., w tym : 1) ogólną w wysokości 146.680 zł., 2) celową w wysokości 444.891 zł., z przeznaczeniem na: realizacje zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego w wysokości 40.000 zł., oświatę 279.316 zł., oraz na inicjatywy lokalne 125.575 zł.

§ 5. 1) Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami, zgodnie z załącznikiem nr 5.

2) Dochody i wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego, zgodnie z załącznikiem nr 6.

3) Dochody i wydatki związane z realizacją własnych zadań gminy, zgodnie z załącznikiem nr 7.

4) Plan dochodów budżetu państwa związanych z realizacją zadań zleconych zgodnie z załącznikiem nr 8.

§ 6. 1) Ustala się dochody w kwocie 86.000 zł. z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki w kwocie 85.000 zł. na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych, zgodnie z załącznikiem nr 9.

2) Ustala się wydatki w kwocie 1.000 zł. na realizację zadań określonych w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii, zgodnie z załącznikiem nr 9.

§ 7. 1) Plan przychodów i wydatków w łącznej kwocie dla samorządowych zakładów budżetowych, zgodnie z załącznikiem nr 10 i 10a:

a) przychody – 2.253.750 zł.

b) wydatki – 2.241.490 zł.

§ 8. 1) Dotacje przedmiotowe dla Zakładu Usług Komunalnych w Łękawicy z tytułu dopłaty do odpadów - 9.888 zł., zgodnie z załącznikiem nr 11.

2) Dotacje podmiotowe dla: gminnych instytucji kultury na łączną kwotę - 140.000 zł., zgodnie z załącznikiem nr 11.

3) Dotacje celowe na zadania własne gminy realizowane przez podmioty należące i nie należące do sektora finansów publicznych na łączną kwotę – 64.820 zł., zgodnie z załącznikiem nr 11.

4) Dotacje celowe na inwestycje na łączną kwotę – 865.000 zł., zg. z załącznikiem nr 11.

5) Dotacja dla Izby Rolniczej na łączna kwotę - 1.500 zł., zg. z załącznikiem nr 11.

§ 9. 1. Upoważnia się Wójta do:

1) zaciągania kredytów i pożyczek oraz emisji papierów wartościowych na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu do wysokości 1.000.000 zł.,

2) dokonywania zmian w planie : wydatków bieżących na uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy, wydatków majątkowych, w zakresie przeniesień między wydatkami bieżącymi a majątkowymi, z wyłączeniem przeniesień wydatków między działami,

3) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu gminy,

4) zaciągania zobowiązań do wysokości wydatków uchwalonych w budżecie,

5) zaciągania zobowiązań na finansowanie inwestycji i remontów o wartości przekraczającej granice ustalone przez Radę do kwoty 200.000 zł.,

6) ustala się maksymalną kwotę, do której Wójt może udzielić pożyczek i poręczeń – do wysokości 50.000 zł.

2. Ustala się limity zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek oraz emitowanych papierów wartościowych w kwocie 5.567.154 zł., w tym :

a) na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu j.s.t – 1.000.000 zł.,

b) na finansowanie planowanego deficytu budżetu j.s.t. – 1.927.504 zł.,

c) spłaty wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz zaciągniętych pożyczek i kredytów - 1.639.650 zł.,

d) na wyprzedzające finansowanie działań finansowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej – 1.000.000 zł.

§ 10. 1) Uzyskane przez jednostki budżetowe zwroty wydatków dokonanych w tym samym roku budżetowym zmniejszają wykonanie wydatków w tym roku budżetowym

2) Uzyskane przez jednostki budżetowe zwroty wydatków dokonanych w poprzednich latach budżetowych stanowią dochody budżetu gminy roku bieżącego

§ 11. Wykonanie Uchwały powierza się Wójtowi.

§ 12. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2012 roku i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.

Przewodniczący Rady Gminy Łękawica


Bronisław Stachura

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XIII/97/2011
Rady Gminy Łękawica
z dnia 21 grudnia 2011 r.
Zalacznik1.pdf

Załącznik nr1

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XIII/97/2011
Rady Gminy Łękawica
z dnia 21 grudnia 2011 r.
Zalacznik2.pdf

Załącznik nr2

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XIII/97/2011
Rady Gminy Łękawica
z dnia 21 grudnia 2011 r.
Zalacznik3.pdf

Załącznik nr3

Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr XIII/97/2011
Rady Gminy Łękawica
z dnia 21 grudnia 2011 r.
Zalacznik4.pdf

Załącznik nr4

Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr XIII/97/2011
Rady Gminy Łękawica
z dnia 21 grudnia 2011 r.
Zalacznik5.pdf

Załącznik nr5

Załącznik Nr 6 do Uchwały Nr XIII/97/2011
Rady Gminy Łękawica
z dnia 21 grudnia 2011 r.
Zalacznik6.pdf

Załącznik nr6

Załącznik Nr 7 do Uchwały Nr XIII/97/2011
Rady Gminy Łękawica
z dnia 21 grudnia 2011 r.
Zalacznik7.pdf

Załącznik nr7

Załącznik Nr 8 do Uchwały Nr XIII/97/2011
Rady Gminy Łękawica
z dnia 21 grudnia 2011 r.
Zalacznik8.pdf

Załącznik nr8

Załącznik Nr 9 do Uchwały Nr XIII/97/2011
Rady Gminy Łękawica
z dnia 21 grudnia 2011 r.
Zalacznik9.pdf

Załącznik nr9

Załącznik Nr 10 do Uchwały Nr XIII/97/2011
Rady Gminy Łękawica
z dnia 21 grudnia 2011 r.
Zalacznik10.pdf

Załącznik nr10

Załącznik Nr 10a do Uchwały Nr XIII/97/2011
Rady Gminy Łękawica
z dnia 21 grudnia 2011 r.
Zalacznik10a.pdf

Załącznik nr10a

Załącznik Nr 11 do Uchwały Nr XIII/97/2011
Rady Gminy Łękawica
z dnia 21 grudnia 2011 r.
Zalacznik11.pdf

Załącznik nr11

reklama
reklama

POLECANE

reklama
reklama

Ostatnio na forum

reklama

Artykuł Partnerski

reklama

Eksperci portalu infor.pl

Natalia Bogdan

Założycielka agencji pracy Jobhouse, ekspertka z zakresu HR i rynku pracy. W marcu 2017 roku otrzymała nagrodę publiczności w ogólnopolskim konkursie Bizneswoman Roku, organizowanym przez kobiecy portal Sukces Pisany Szminką.

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »
reklama
reklama
reklama