reklama
| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XXI/335/11 Rady Miasta Mysłowice

z dnia 29 grudnia 2011r.

w sprawie budżetu Miasta Mysłowice na 2012 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 4, 9 lit. c, d, e, g i, pkt 10, art. 51 ust. 1, art. 58 oraz art. 61 ust. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2001 roku Nr 142, poz. 1591 z późniejszymi zmianami), art. 169, art. 170, ustawy z dnia 30 czerwca 2005 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2005 roku Nr 249 poz. 2104 z późniejszymi zmianami), a także w związku z wejściem w życie z dniem 1.01.2010 roku ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240) w związku z art. 14 i 15, art. 48, art. 89, art. 91 ust. 1, art. 94 ust. 1, art. 211, art. 212, art. 213, art. 214, art. 215, art. 217, art. 219, art. 221, art. 222, art. 223, art. 235, art. 236, art. 237, art. 239, art. 258 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240) i te w związku z art. 1, art. 85 ust 3, art. 121 ust. 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku Przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1241), art. 3, 4, 5 ustawy z dnia 13 listopada 2003r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (t.j. Dz. U. Nr 80 z 2010, poz. 526), art. 13 pkt 7 ustawy z dnia 20 lipca 2000 roku o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych (t.j. Dz. U. z 2010 roku, Nr 17, poz. 95).

Rada Miasta Mysłowice

U c h w a l a:

§ 1. 1. Łączną kwotę planowanych dochodów budżetu Miasta Mysłowice w 2012 roku w wysokości 250.434.017,-

obejmujących:

a) dochody bieżące 234.035.056,-

b) dochody majątkowe 16.398.961,-

zgodnie z zapisami § 9 Uchwały oraz Tabelami Nr 1, 2, 3, 4, 5.

2. Łączną kwotę planowanych wydatków budżetu Miasta Mysłowice w 2012 roku w wysokości 243.712.719,-

obejmujące:

a) wydatki bieżące 219.351.956,-

b) wydatki majątkowe 24.360.763,-

zgodnie z zapisami § 10 Uchwały oraz Tabelami Nr 6, 7, 8, 9, 10.

3. Kwotę planowanej nadwyżki budżetu Miasta Mysłowice na 2012 rok w wysokości 6.721.298, -, która zostanie przeznaczona na finansowanie wydatków majątkowych.

4. Łączną kwotę planowanych przychodów budżetu Miasta Mysłowice na 2012 rok w wysokości 8.141.390,-, którą stanowią wpływy z:

a) zaciągniętego kredytu w kwocie 434.240,-;

b) emisji obligacji w kwocie 4.000.000,-;

c) tytułu spłat udzielonych pożyczek w kwocie 850.000,-;

d) wolnych środków w kwocie 2.857.150,-.

5. Łączną kwotę planowanych rozchodów budżetu Miasta Mysłowice na 2012 rok w wysokości 14.862.688,- , które stanowią środki na:

a) spłatę zaciągniętych kredytów i pożyczek w kwoce 14.012.688,-;

b) udzielenie pożyczek w kwocie 850.000,-.

§ 2. Limity zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek oraz emitowanych papierów wartościowych w następujących kwotach na:

1. pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu jednostki samorządu terytorialnego na kwotę 12.000.000 zł,

2. spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów na kwotę 4.434.240 zł.

§ 3. Określić kwotę wydatków przypadających do spłaty w 2012 roku, zgodnie z zawartymi umowami, z tytułu poręczeń udzielonych przez Miasto Mysłowice w wysokości 13.068.122 zł.

§ 4. 1. Ustala się wydatki w kwocie 1.296.000,- na realizację zadań określonych w miejskim programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych.

2. Ustala się wydatki w kwocie 84.000,- na realizację zadań określonych w miejskim programie przeciwdziałania narkomanii.

3. Plan dochodów z tytułu opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych wynosi 1.380.000,-.

§ 5. Ustala się plan dochodów z gromadzenia środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska w kwocie 300.000,- z przeznaczeniem na zadanie w zakresie ochrony środowiska i gospodarki wodnej tj.: „Partycypacja w kosztach budowy Kolektora Bobrek w Sosnowcu”.

§ 6. 1. Upoważnić Prezydenta Miasta do dokonywania wszelkich czynności prawnych związanych z zarządzaniem wolnymi środkami budżetowymi. Obejmują one lokowanie i wycofywanie czasowo wolnych środków pieniężnych w obligacje skarbowe, bony skarbowe oraz lokaty bankowe w innych bankach niż bank dokonujący obsługi kasowej budżetu miasta.

2. Upoważnić Prezydenta Miasta do zaciągania kredytów krótkoterminowych na pokrycie przejściowego deficytu budżetu w roku 2012 maksymalnie do kwoty 12.000.000 zł.

3. Upoważnić Prezydenta Miasta do zaciągnięcia kredytu długoterminowego na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów maksymalnie do kwoty 434.240 zł.

4. Zwrot wydatków roku bieżącego dokonany na podstawie dokumentów korygujących (noty korygujące, faktury lub inne) ujmuje się na zmniejszenie wydatków roku bieżącego z tego tytułu.

§ 7. 1. W wydatkach budżetu miasta ustala się kwotę dotacji udzielanych z budżetu ogółem na kwotę 15.071.503,- oraz ich zakres zgodnie z Załącznikiem Nr 3 do niniejszej uchwały.

2. Określić stawki dotacji przedmiotowych zgodnie z poniższym zestawieniem:

Nazwa

Zadanie

Jednostka miary

Ilość

Kwota dotacji

Jednostkowa dotacja

MOSiR

Organizacja imprez kulturalno - sportowych dla mieszkańców Mysłowic

Mieszkaniec Mysłowic

72 920

2 050 000

28,1130

MZGK

Remonty bieżące

m2 powierzchni użytkowej

50 000,00

600 000

12,00

§ 8. R e z e r w y w budżecie Miasta Mysłowice na 2012 rok w wysokości 1.653.000, -, w tym:

1. ogólną 470.000,-

2. celowa na realizację zadań z zakresu zarządzania kryzysowego 533.000,-

3. celowa na zadania wskazane przez Rady Osiedli 130.000,-

4. na inwestycje i zakupy inwestycyjne wskazane przez Rady Osiedli 520.000,-

§ 9. 1. Ustala się plan dochodów budżetu Miasta Mysłowice na 2012 rok zgodnie z Tabelą Nr 1.

2. Z planu dochodów budżetu Miasta Mysłowice wyodrębnia się:

a) dochody związanych z realizacją zadań zleconych oraz zadań z zakresu administracji rządowej zgodnie z Tabelą Nr 2,

b) dochody z dotacji celowych z budżetu państwa z zakresu administracji rządowej i innych zleconych odrębnymi ustawami zgodnie z Tabelą Nr 3,

c) dochody z dotacji celowych z budżetu państwa na realizację zadań własnych zgodnie z Tabelą Nr 4,

d) dochody z tytułu realizacji porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego oraz organami administracji rządowej zgodnie z Tabelą Nr 5.

§ 10. 1. Ustala się plan wydatków budżetu Miasta Mysłowice na 2012 rok zgodnie z tabelą Nr 6.

2. Z planu wydatków budżetu Miasta Mysłowice wyodrębnia się wydatki związane z realizacją:

a) zadań zleconych z zakresu administracji rządowej i innych zleconych odrębnymi ustawami zgodnie z Tabelą Nr 7,

b) zadań z dotacji celowych z budżetu państwa na realizację zadań własnych zgodnie z Tabelą Nr 8,

c) zadań wykonywanych na mocy porozumień umów z organami administracji rządowej oraz innych jednostkami samorządu terytorialnego zgodnie z Tabelą Nr 9,

d) zadań majątkowych zgodnie z Tabelą Nr 10.

§ 11. Przyjąć p r z y c h o d y i w y d a t k i zakładów budżetowych zgodnie z Załącznikiem Nr 4 ustalając:

1. Przychody w łącznej kwocie 16.671.655,-

a) stan środków obrotowych na początek roku -1.274.645,-

b) pozostałe przychody 15.296.300,-

c) dotacje przedmiotowe z budżetu 2.650.000,-

Zakres i kwoty dotacji zgodnie z Załącznikiem Nr 3.

2. Wydatki w łącznej kwocie 16.671.655,-

a) wynagrodzenia i pochodne 5.496.807,-

b) pozostałe wydatki bieżące 12.474.768,-

c) stan środków obrotowych na koniec roku -1.299.920,-

§ 12. Przyjąć dochody i wydatki dochodów własnych jednostek budżetowych zgodnie z Załącznikiem Nr 5 ustalając:

1. Dochody w łącznej kwocie 3.000,-;

2. Wydatki w łącznej kwocie 3.000,-.

§ 13. Zobowiązać Prezydenta Miasta do przedkładania informacji o dokonywanych przesunięciach w budżecie miasta w ramach posiadanych kompetencji na sesjach Rady Miasta.

§ 14. Wykonanie uchwały oraz jej ogłoszenie powierza się Prezydentowi Miasta Mysłowice.

§ 15. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2012 roku oraz podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.

Przewodniczący Rady Miasta Mysłowice


Grzegorz Łukaszek

Tabela Nr 1
Zalacznik1.pdf

DOCHODY BUDŻETU MIASTA MYSŁOWICE NA 2012 ROK

Tabela Nr 2
Zalacznik2.pdf

Plan dochodów związanych z realizacją zadań zleconych oraz zadań z zakresu administracji rządowej na 2012 rok

Tabela Nr 3
Zalacznik3.pdf

Plan dochodów z tytułu dotacji celowych z budżetu państwa z zakresu administracji rządowej i innych zleconych odrębnymi ustawami na 2012 rok

Tabela Nr 4
Zalacznik4.pdf

Plan dochodów z dotacji celowych z budżetu pańtswa na realizację zadań własnych na 2012 rok

Tabela Nr 5
Zalacznik5.pdf

Dochody z tytułu dotacji celowych na realizację porozumień z innymi jednostkami samorządu terytorialnego oraz organami administracji rządowej na 2012 rok

Tabela Nr 6
Zalacznik6.pdf

PLAN WYDATKÓW BUDŻETU MIASTA MYSŁOWICE NA 2012 rok

Tabela Nr 7
Zalacznik7.pdf

Plan wydatków zadań zleconych z zakresu administracji rządowej i innych zleconych odrebnymi ustawami na 2012 rok

Tabela Nr 8
Zalacznik8.pdf

Plan wydatków zadań z dotacji celowych z budżetu państwa na realizację zadan własnych na 2012 rok

Tabela Nr 9
Zalacznik9.pdf

PLAN WYDATKÓW Z TYTUŁU REALIZACJI ZADAŃ W RAMACH POROZUMIEŃ (UMÓW) MIĘDZY JST BUDŻETU MIASTA MYSŁOWICE ORAZ ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ NA 2012 ROK

Tabela Nr 10
Zalacznik10.pdf

WYDATKI MAJĄTKOWE UJĘTE W BUDŻECIE MIASTA MYSŁOWICE NA 2012 ROK

Załącznik Nr 1
Zalacznik11.pdf

ZESTAWIENIE ZBIORCZE BUDŻETU MIASTA MYSŁOWICE NA 2012 ROK

Załącznik Nr 2
Zalacznik12.pdf

Plan dochodów i wydatków, przychodów i rozchodów budŜetu Miasta Mysłowice na 2012 rok

Załącznik Nr 3
Zalacznik13.pdf

DOTACJE W RAMACH BUDŻETU MIASTA MYSŁOWICE NA 2012 ROK

Załącznik Nr 4
Zalacznik14.pdf

ZESTAWIENIE PRZYCHODÓW I WYDATKÓW ZAKŁADÓW BUDśETOWYCH NA ROK 2012

Załącznik Nr 5
Zalacznik15.pdf

ZESTAWIENIE DOCHODÓW I WYDATKÓW DOCHODÓW WŁASNYCH JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH NA ROK 2012

reklama
reklama

POLECANE

reklama
reklama

Ostatnio na forum

reklama
reklama

Eksperci portalu infor.pl

Małgorzata Małecka

Radca prawny

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »
reklama
reklama
reklama